BÀI tập lớn THIẾT kế TRANG PHỤC II sắc HOA

22 558 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 12:54

  !"# $%&  BÀI TẬP THIẾT KẾ TRANG PHỤC II TÊN BÀI TẬP: SẮC HOA GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG SVTH: PHẠM THI NGUYÊN LỚP: 12TC-MT NIÊN KHÓA: 2012-2014 THÁNG 2/2014 ' ()) GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG *'+,- . SỐ ĐO TỰ CHỌN _./012345678146496:6;<1.=>?.@@1 AA. NỘI DUNG CẦN HOÀN THÀNH _ BC=D.64E1FG=H I?J?.4?K=FG=H IL14FM.N34O12FP../QJ6RFP.S0=H I'N1264=T1;U12=VW1345A?K=H I4QX1234:3Y9RZ14[N?H I4QX1234:3.4?\.]\7^124L14H I4QX1234:36_.[N?[864`0YQa12F0VH I4NVFG=H I4?\.Ab3c=V./L14F0VH I56A56H I0VSN134TF.4b.H I4L14.4d6./L14;8?H I4981.4814Ye:1[81f3Yg12h\1YfH /012i GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG . LƯU Ý I6:6;8?[jYNF;N9]k.4=b.c=VYU14H ISN134TFF0VY<.hW=64=T1]k.4=b.c=VYU14H HGIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN _M,/QX12?K.4:14/012 I28V2?09Ye:1,ilmniminlo [HNGÀY HOÀN THÀNH I28V4981.4814;8?.b3,inmniminlo /012p GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cám ơn cô Trương Việt Khánh Trang, giáo viên trực ếp hướng dẫn nhiệt "nh giúp em hoàn thành bài viết chuyên đề đồ án này. Và cũng xin gởi lời đến các giảng viên trong khoa Công Nghệ May Thời Trang Trong suốt 2 năm học Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng đã giúp em )ch lũy được kiến thức và kinh nghiệm thực tế, toàn thể giáo viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng đã giúp và tạo điều kiện để em hoàn thành bài tập này và tự đánh giá khả năng của mình và bổ sung thêm kiến thức còn thiếu sót và rút ra những điều bổ ích. Do hạn chế về thời gian cũng như kiến thức, kinh nghiệm thực tế nên bài viết của em có thể chưa hoàn hả. Rất mong nhận được sự góp ý, sửa đổi, bổ sung của các giảng viên. Kính chúc sức khỏe và hạnh phúc đến cô Trương Việt Khánh Trang và toàn thể giáo viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng. /012o GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế thế giới WTO, sự phát triển kinh tế trong và ngoài nước kéo theo sự phát triển không ngừng về nhu cầu ăn mặt ngày càng cao. Do đó nhằm đáp ứng nhu cầu cho con người là điều không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. 4a?./012Yq./r.4814Ff..4d.4?\.V\=6s06=f6St12 69112Qa?H06u.4v]4M12w114Q12]4M12.4v]4M12FP.H /N?c=064P1YQa1278?4:../?v1R.4a?./012A=M134:../?v1 .4@914=6x=6s0.4U./Qa12R1u?6:64]4:6.4a?./012A=M1 .=y1.4@9[83456[514=6x=6s0.4U./Qa12H4=6x=w1 FP.128V6812Yz?4{?4X1[BS^S:12.<9[834|4}3[J? .`12.4a?]~[8Y:3d12YxVYs6:614=6x=,Y•3RS012 ./E12RAU64AqFRh14.\[834N?[`0.g?hB1Hv;_.14U3[J? 14=6x=Yu1W1@FF=t12?J?.4?K=Y\1[J?c=€.4xV6M[8 6:6;<1;f./0123456S_6490H4•F.<9S^.QX?./‚R.49N? F:?RY•3R[86u.4vFP.]4?Y?7<934tH /012ƒ GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG „…†*(‡ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ /012‰ GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG Š,‹„Œ#‡ /N?c=0;09.4\]kR;096=M664?\1./01420V2_.R;096=f6 ]4s1249N1]?14.\H4a?C0CQ0.>hW1.064Q06uc=x1:9 FP614Q128V10VHE64sV\=ADVA:6yVYvA0F./0123456H 4Q12c=0.`122?0?Y9<1R.`12.4a?]LR69112Qa?64g€ 4X1[Bw1FP6HuA8Ff.34x1]4M12.4v.4?\=./912.4a? ]L4f?14b3128V10VH>?Ff.;f34b1./0123456A8F.9:. AW1[‚Y•3]4:6140=R[834N?34|4}3[J?.`12;t?6N14R .`1214y1[b.H J?Ff.1B1]?14.\34:../?v114Q4?K110VH4a?./012/D. Y07<12[83491234gR./912Yu14•12345A?K=2u334x1 .M1AW1[‚Y•3;f./0123456.4WFS_61Ž.6s122u334x1 /D.c=01HP6;?K../0123456/D.3491234g7814649FE? Ad0.=>?RFE?49816N1414Q,7<4f?R7^hK6R7<934tR 3?61?6R6M12SrH./912Yu./0123456;?v16s12YQ}6691 12Qa?64g€HLYuA8]49N14]4_669112Qa?S0=Ff..4a? 2?014E6.b3[8A8F[?K6FK.F{?4E6u64=V\1Y?64X?.49N? F:?H/01234562u3Ff.34x1.<9S^.49N?F:?YuH 4•14[LF=t1.<9S^.49N?F:?[=?[‚6496:6;<12?J?./‚ 1W1./9126=t1Ye:118V@FF=t12?J?.4?K=Y\1c=€.4xV 6M[86:6;<1./01234567<9;?v1RF012Ff.64g.2?u;?v1 ./912./012345618VH /012• GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG /012‘ GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG Š,(%‡)) ’( /012“ GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG /012ln [...]...GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG MẶT SAU Trang 11 GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG CHƯƠNG III: MÔ TẢ HÌNH DÁNG SẢN PHẨM 1 MẶT TRƯỚC Trang 12 GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG 2.MẶT SAU Trang 13 GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG CHƯƠNG IV: BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUYÊN PHỤ LIỆU VẢI CHÍNH VẢI PHỐI KEO CHỈ MAY CHỈ VẮT SỔ NHÃN Trang 14 GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG CHƯƠNG V: BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT SẢN... đo từ xương ót đến eo Trang 16 GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG CHƯƠNG VII: NI MẪU Ngang vai: 34cm Dài áo: 85 cm Vòng eo: 66cm Vòng cổ: 35cm Vòng ngực: 84 cm Vòng mông: 85cm Trang 17 GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG PHÁP TÍNH VẢI 1 VẢI CHÍNH _ khổ vải 0,9 và 1,2m cần: 2 dài áo +10cm _ khổ 1,6m cần : 1 dài áo+ 1 dài tay + 10cm CHƯƠNG IX: PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ 1 THIẾT KẾ RẬP TRÊN RẬP GIẤY... mông (hoặc + 3  5) Trang 19 GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG Giảm sườn = 1 cm  B D A 3 NẸP LƯNG 3.1 nep tay Số đo nẹp tay bằng số đo vòng nách trên thân Trang 20 GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG 4 QUY TRÌNH MAY: _ may viền cổ áo _ may nẹp lung váy _ may vai con _ ráp áo váy vào chân váy _ may sườn than váy _ may nẹp tay _ may lai _ cắt chỉ _vệ sinh sạch sẽ Trang 21 GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG CHƯƠNG X: PHƯƠNG...  AC : Ngang vai  CC1 : Hạ vai  C1D : Hạ nách = ½ Vòng nách - 2 cm  NN1 : Ngang ngực  AE : Hạ eo  EE1 : Ngang eo = ½ Vai - 0.5 cm = 4 cm = ¼ Ngực + 2 cm = số đo - 2 cm Trang 18 = ¼ Eo + 2 cm cử động GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG : Hạ mông = 2/10 Mông + 1 2 cm  EM  MM1 : Ngang mông  BL : Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3  5)  BB1 : Sa vạt  Giảm sườn = 1 cm = ¼ Mông + 1 2 cm = 2 cm 2.THÂN... THỐNG KÊ CHI TIẾT SẢN PHẨM STT TÊN CHI TIẾT SỐ LƯỢNG CANH SỢI 1 2 3 4 5 Thân trước Thân sau Nẹp thân sau Nẹp lưng Nẹp cổ, nẹp tay Canh dọc Canh dọc Canh dọc Canh dọc Canh xéo 1 1 2 1 2 Trang 15 GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG CHƯƠNG VI: PHƯƠNG PHÁP ĐO - Nây: nằm giữa eo và mông - Vòng cổ: đo vừa sát vòng xung quanh chân cổ - Vòng ngực: đo vòng xung quanh ngực nơi to nhất - Vòng eo: đo vòng xung quanh... 2cm Cổ: 0.7cm Đô thân trước, sau: 1cm Dây viền: 3-> 5 cm 2 PHƯƠNG PHÁP CẮT VẢI: Sau khi hoàn chỉnh bộ rập bán thành phẩm Ta sắp xếp lên vải rồi vẽ lại, nhằm mục đích tiết kiệm vải Cắt theo đường đã vẽ Trang 22 . !"# $%&  BÀI TẬP THIẾT KẾ TRANG PHỤC II TÊN BÀI TẬP: SẮC HOA GVHD: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG SVTH: PHẠM THI NGUYÊN LỚP: 12TC-MT NIÊN KHÓA: 201 2-2 014 THÁNG 2/2014 '. TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG Š,Š . - Nây: nằm giữa eo và mông. - Vòng cổ: đo vừa sát vòng xung quanh chân cổ. - Vòng ngực: đo vòng xung quanh ngực nơi to nhất. - Vòng eo: đo vòng. nhất. - Vòng mông: đo vòng xung quanh mông nơi to nhất. - Chéo ngực: đo từ lõm cổ đến đỉnh ngực. - Hạ mông: từ eo đo xuống đỉnh mông (18 cm). - Dài áo: đo từ xương ót đến phủ mông tùy ý. - Ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập lớn THIẾT kế TRANG PHỤC II sắc HOA, BÀI tập lớn THIẾT kế TRANG PHỤC II sắc HOA, BÀI tập lớn THIẾT kế TRANG PHỤC II sắc HOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay