hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã cửa lò

113 422 5
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2014, 06:38

. 2: Lý luận về quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách nhà nước. Chương 3: Thực trạng quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng vốn NSNN trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước các hoạt động đầu tư bằng nguồn ngân sách trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tác giả sử dụng lý thuyết quản lý nhà nước, lý thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã cửa lò, hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã cửa lò, hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã cửa lò

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn