110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

8 472 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 20:01

. 27. 110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực, Liên kết cho nhận. D. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị liên kết hiñro. Câu 23. Trong phân tử NH 4 NO 3 có những loại liên kết gì ? A. Liên kết. ion, liên kết cộng hóa trị phân cực. B. Liên kết cộng hóa trị, phân biệt cho nhận phân cực, liên kết cộng hóa trị không phân cực. C. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực, liên kết cho
- Xem thêm -

Xem thêm: 110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học, 110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học, 110 câu hỏi cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn