quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nsnn ở cấp huyện thuộc hà nội

162 850 6
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 19:03

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, dữ liệu nêu trong luận văn là trung thực với nguồn trích dẫn trong phần phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tác giả Luận văn Nguyễn Huy Chí LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ và thời gian hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Học viên rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo. Học viên xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cô chú, các anh chị tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thường Tín, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Lê Chi Mai trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Tác giả Luận văn Nguyễn Huy Chí MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN MỞ ĐẦU 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN 3 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 3 6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 4 CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 50 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 50 BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 50 PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 84 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 84 DANH MỤC PHỤ LỤC 1 TRONG LUẬN VĂN 1 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 1. CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 2. DAĐTNSNN : Dự án đầu tư ngân sách nhà nước. 3. ĐTNSNN : Đầu tư ngân sách nhà nước. 4. ĐTXD : Đầu tư xây dựng. 5. GPMB : Giải phóng mặt bằng. 6. HĐND : Hội đồng nhân dân. 7. KT – XH : Kinh tế - xã hội. 8. NSĐP : Ngân sách địa phương. 9. NSNN : Ngân sách nhà nước. 10. NSTW : Ngân sách trung ương. 11. QLDA : Quản lý dự án. 12. QLĐTXD : Quản lý đầu tư xây dựng. 13. QLNN : Quản lý nhà nước 14. QSDĐ : Quyền sử dụng đất. 15. TNHH : Trách nhiệm hữu hạn. 16. TTCN : Tiểu thủ công nghiệp. 17. UBND : Ủy ban nhân dân. 18. VLXD : Vật liệu xây dựng. DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 MỞ ĐẦU 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN 3 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN 3 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 3 5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 3 6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 4 6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 4 CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 1.1- TẦM QUAN TRỌNG CỦA QLNN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐTXDCB BẰNG NGUỒN VỐN NSNN 5 1.1.1- Tổng quan về đầu tư 5 1.1.1.1- Khái niệm và đặc trưng của đầu tư 5 a- Khái niệm đầu tư 5 1.1.1.2- Vai trò và hiệu quả của đầu tư 6 1.1.2- Đầu tư xây dựng cơ bản 7 1.1.2.1- Khái niệm, bản chất và đặc điểm của đầu tư XDCB 7 a- Bản chất của đầu tư 8 1.1.2.2- Nguồn vốn đầu tư XDCB và dự án đầu tư 10 1.1.2.3- Vai trò của đầu tư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 11 1.1.2.4- Quy trình của một dự án đầu tư 12 a- Hình thành ý tưởng đầu tư 12 b- Hình thành phương hướng đầu tư 13 c- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 13 d- Giai đoạn thực hiện đầu tư 13 e- Giai đoạn thanh toán vốn đầu tư 14 1.1.3- Đầu tư XDCB bằng NSNN 14 1.1.3.1- Sự cần thiết của ĐTXDCBNSNN 14 1.1.3.2- Vai trò, chức năng của đầu tư XDCB từ NSNN 16 1.1.4- Những yêu cầu đối với ĐTNSNN 17 1.2- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - KHÂU CƠ BẢN TRONG THỰC HIỆN ĐTXD 20 1.2.1- Tổng quan về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư 20 1.2.1.1- Khái quát về tiến trình quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư 20 1.2.1.2- Lợi ích của quản lý NN đối với các dự án ĐTXD bằng vốn NSNN cho chủ đầu tư 20 1.2.2- Nội dung, quản lý NSNN cho ĐTXD cơ bản trên địa bàn cấp huyện 21 1.2.2.1- Quan niệm và đặc điểm của việc quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 21 1.2.2.2- Nội dung của quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 22 1.2.2.3- Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật và các chính sách của Nhà nước về quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 23 1.2.2.4- Tổ chức thực hiện quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 31 1.2.2.5- Thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 36 1.2.3- Những nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 37 1.2.4- Sự cần thiết hoàn thiện việc quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 39 1.2.5- Kinh nghiệm về xây dựng và hoàn thiện việc quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 44 1.2.5.1- Tổng quan về kinh nghiệm 44 1.2.5.2- Những bài học rút ra từ kinh nghiệm quản lý NSNN cho đầu tư XDCB của thành phố Bắc Ninh, thành phố Đà Nẵng 49 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 50 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 50 BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 50 2.1- KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ HÌNH THÀNH NSNN CHO XÂY DỰNG CƠ BẢN, TỪ VỐN NSNN DO HUYỆN THƯỜNG TÍN QUẢN LÝ TRONG THỜI GIAN QUA 50 2.2- HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ NSNN CHO ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THƯỜNG TÍN HÀ NỘI 54 2.2.1- Về hệ thống chính sách, pháp luật liên quan công tác quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn huyện 55 2.2.2- Về thực trạng công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng 64 2.2.3- Về quy trình quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn huyện thường - Hà Nội 64 2.2.4- Về tổ chức thực hiện quản lý NSNN cho đầu tư XDCB của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện Thường Tín – Hà Nội 70 Sơ đồ 2.4: Bộ máy cơ quan nhà nước tham gia quá trình quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Thường Tín 71 Bộ máy quản lý bao gồm: 72 2.2.5- Về thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thực hiện quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Thường Tín - Hà Nội 73 2.3- NHỮNG NHẬN XÉT RÚT RA KHI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NSNN CHO ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THƯỜNG TÍN 74 2.3.1- Những thành tựu 74 2.3.2- Những hạn chế và nguyên nhân của quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Thường Tín 76 2.3.2.1- Những hạn chế 76 2.3.2.2- Nguyên nhân những hạn chế 81 PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 84 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 84 3.1- CĂN CỨ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QLNN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN BẰNG VỐN NSNN HIỆN NAY 84 3.1.1- Thực tiễn quản lý các công trình ĐTXD bằng vốn NSNN 84 3.1.2- Các chỉ thị của Đảng về tăng cường quản lý ĐTXD bằng vốn NSNN 85 3.1.3- Các quy định pháp luật của nhà nước làm cơ sở cho việc tăng cường công tác quản lý ĐTXD bằng vốn NSNN 86 3.1.3.1- Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 86 3.1.3.2- Luật Ngân sách nhà nước 86 3.1.3.3- Luật phòng chống tham nhũng 87 3.1.3.4- Luật thực hành chống lãng phí 87 3.1.3.5- Quy chế đấu thầu do Chính phủ ban hành 89 3.1.3.6- Chỉ thị của Chính phủ 89 3.2- PHƯƠNG HƯỚNG CÓ TÍNH NGUYÊN TẮC CHO VIỆC HOÀN THIỆN QLNN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐTXD BẰNG VỐN NSNN 90 3.2.1- Những căn cứ xác định phương hướng 90 3.2.1.1- Bối cảnh kinh tế xã hội quốc tế và trong nước tác động đến đầu tư XDCB 90 3.2.1.2- Xu hướng phát triển của đầu tư XDCB của nước ta 92 3.2.1.3- Dự báo vốn NSNN cho đầu tư XDCB trong thời gian tới 93 3.2.2- Phương hướng hoàn thiện biện pháp quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 94 3.3- NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG VỐN NSNN 98 3.3.1- Hoàn thiện pháp luật, chính sách nhà nước liên quan đến quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 98 3.3.1.1- Hướng dẫn cụ thể văn bản quy phạm pháp luật khi có sửa đổi, bổ sung, đồng thời hướng dẫn xử lý chuyển tiếp khi thay đổi cơ chế quản lý98 3.3.1.2- Hoàn thiện cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình 99 3.3.1.3- Xây dựng cơ chế ngăn ngừa rủi do trong đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN trên địa bàn cấp huyện 100 3.3.1.4- Bổ sung thêm tiêu chí năng lực nhà thầu và hình thành thị trường thông tin đấu thầu 105 3.3.1.5- Thực hiện phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư XDCB phải phù hợp với phân cấp nguồn thu trên địa bàn, phù hợp phân cấp quản lý đô thị và nông thôn 107 3.3.2- Hoàn thiện quy trình quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 107 3.3.3- Nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền cấp huyện trong thực hiện quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện114 3.3.4- Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện 117 3.3.5- Đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính trong quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB 119 DANH MỤC PHỤ LỤC 1 DANH MỤC PHỤ LỤC 1 TRONG LUẬN VĂN 1 TRONG LUẬN VĂN 1 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngành xây dựng Việt Nam đã có những bước phát triển không ngừng về mọi mặt. Nhiều lĩnh vực hoạt động xây dựng như quản lý dự án, khảo sát, thiết kế công trình, thi công xây lắp đã có bước trưởng thành nhanh chóng, trong đó có những công trình lớn và hiện đại. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Hoạt động xây dựng phát triển lành mạnh, đúng hướng trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, định hướng xã hội chủ nghĩa. NSNN giữ vai trò hết sức quan trọng là chìa khóa của tăng trưởng kinh tế. Hàng năm NSNN dành khoảng 30% để chi cho lĩnh vực đầu tư XDCB, trên thực tế, việc quản lý sử dụng ngân sách cho đầu tư đã và đang bộc lộ hiện tượng thất, thoát, lãng phí, tiêu cực và kém hiệu quả. Để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách này. Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp quy như: Luật, Nghị định, thông tư……Tuy nhiên, đến nay việc quản lý NSNN cho đầu tư XDCB vẫn còn nhiều bất cập, từ việc quyết định cấp vốn, sử dụng vốn đến việc quyết toán vốn đầu tư, sự chồng chéo giữa các văn bản hướng dẫn đã dẫn đến việc sử dụng ngân sách dành cho đầu tư XDCB kém hiệu quả. Trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, quận, huyện là đơn vị hành chính nhà nước có Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.Về mặt không gian hành chính nhà nước, trên địa bàn cấp quận, huyện nói chung và đặc biệt là các quận, huyện đang trong quá trình đô thị hóa thì nhu cầu đầu tư XDCB là rất lớn, nhất là đầu tư XDCB cho hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đô thị nông thôn, các công trình công cộng xã hội không có khả nămg thu hồi vốn… Do đó, đòi hỏi phải có những nguồn lực để đầu tư, nhất là nguồn lực về tài chính. Trong đó, nguồn NSNN cho đầu tư trên địa 1 [...]... động quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN ở cấp huyện thuộc Hà Nội (Qua thực tế tại Huyện Thường Tín - Thủ Đô Hà Nội giai đoạn 2010 -2020) Chương 3 Biện pháp tăng cường QLNN đối với dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN ở cấp huyện thuộc Hà Nội 4 CHƯƠNG 1 CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC... dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN ở cấp huyện thuộc Hà Nội (Lấy minh hoạ thực tiễn ở Huyện Thường Tín - HN) 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN - Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở khoa học của QLNN đối với các DAĐTXDCB bằng vốn NSNN, luận văn đánh giá chính xác thực chất Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN ở cấp huyện thuộc Hà Nội Nơi mà nhà nước. .. thiện công tác Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN 6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Luận văn dự kiến có bố cục như sau: Phần mở đầu; Phần nội dung; Kết luận; Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, Mục lục Nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 Cơ sở khoa học của việc hoạt động quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN Chương 2... Đảng, Nhà nước nói chung và các cấp, các ngành trên địa bàn cấp huyện ở Hà Nội nói riêng Vì vậy việc quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN ở huyện thuộc Hà Nội là hết sức cần thiết 2 Để góp phần tháo gỡ những vướng mắc nêu trên, trong khuôn khổ kiến thức của chương trình đào tạo cao học QLNN, học viên xin mạnh dạn đề cập vấn đề: Quản lý nhà nước đối với các dự án. .. thuộc Hà Tây cũ nay sát nhập vào Hà Nội Vì vậy việc quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN ở cấp huyện thuộc Hà Nội là hết sức cần thiết, và được thể hiện qua một số khía cạnh sau Tầm quan trọng của việc quản lý nhà nước Ngoài thuộc tính giai cấp, Nhà nước còn có một thuộc tính rất quan trọng, đó là tính quản lý xã hội Thuộc tính giai cấp có thể sẽ dần dần mất đi... ngoài: bao gồm cả đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư trực tiếp (ODA) 10 + Tính không xác định của dự án + Người ủy quyền riêng của dự án + Tính bất biến của kết quả dự án b Dự án đầu tư XDCB, phân loại, trình tự đầu tư và xây dựng: Các hoạt động đầu tư XDCB, đặc biệt là đầu tư từ nguồn vốn NSNN đều được thực hiện qua các dự án đầu tư Theo Luật Xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng là một tập hợp các đề xuất liên... của dự án là chính đáng, thì dự án ấy mới hiệu quả Vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN là một loại vốn đầu tư XDCB, do đó nó cũng mang đầy đủ các đặc điểm của vốn đầu tư XDCB nói chung Bên cạnh đó, việc quản lý cốn đầu tư XDCB từ NSNN còn có những đặc điểm riêng Những đặc điểm có tính chất cơ bản của vốn đầu tư XDCB từ NSNN gồm: - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tư NSNN thường có quy mô lớn: Vốn đầu tư của Nhà. .. thức để hình thành cơ sở khoa học của việc QLNN đối với hoạt động quản lý dự án thực thi các dự án đầu tư bằng vốn NSNN 3 - Đưa ra nhận định, đánh giá về thực trạng hoạt động quản lý dự án, thực thi các dự án đầu tư bằng vốn NSNN và thực trạng QLNN đối với hoạt động quản lý dự án - Đề xuất những kiến nghị và biện pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả của việc QLNN đối với hoạt động quản lý dự án nhằm hoàn... biến vốn đầu tư thành kết quả xây dựng, đã được mô tả dưới nhiều góc độ khác nhau mà chủ đầu tư ưng ý trên bản vẽ Bốn là, quyết toán vốn đầu tư trên kết quả xây dựng 1.2.1.2- Lợi ích của quản lý NN đối với các dự án ĐTXD bằng vốn NSNN cho chủ đầu tư Quản lý nhà nước hình thành bộ máy dự án không phải là biện pháp bảo đảm chắc chắn kết quả quản lý vốn, chất lượng công trình tốt nhất mà chủ đầu 20 tư mong... Phân công đầu tư, Đơn giá, định mức, cấp NSNN xây dựng, đấu thầu thông báo giá Sơ đồ 1.1: Mô hình hóa hệ thống văn bản pháp luật và văn bản pháp quy liên quan quản lý NSNN cho đầu tư XDCB 24 2.2.3.a.1- Xây dựng quy trình quản lý NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn cấp huyện Quản lý NSNN cho đầu tư XDCB là hoạt động tác động của chủ thể quản lý (Nhà nước) lên các đối tư ng quản lý (vốn đầu tư, hoạt động . đối với dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN ở cấp huyện thuộc Hà Nội. 4 CHƯƠNG 1 CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1-. VĂN 4 CỞ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 1.1- TẦM QUAN TRỌNG CỦA QLNN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐTXDCB BẰNG NGUỒN VỐN NSNN 5 1.1.1-. Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở khoa học của QLNN đối với các DAĐTXDCB bằng vốn NSNN, luận văn đánh giá chính xác thực chất Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nsnn ở cấp huyện thuộc hà nội, quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nsnn ở cấp huyện thuộc hà nội, quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn nsnn ở cấp huyện thuộc hà nội, 1- TẦM QUAN TRỌNG CỦA QLNN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐTXDCB BẰNG NGUỒN VỐN NSNN., 2- QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - KHÂU CƠ BẢN TRONG THỰC HIỆN ĐTXD, 1- KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ HÌNH THÀNH NSNN CHO XÂY DỰNG CƠ BẢN, TỪ VỐN NSNN DO HUYỆN THƯỜNG TÍN QUẢN LÝ TRONG THỜI GIAN QUA, 2- HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ NSNN CHO ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THƯỜNG TÍN HÀ NỘI, Sơ đồ 2.4: Bộ máy cơ quan nhà nước tham gia quá trình quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Thường Tín., 3- NHỮNG NHẬN XÉT RÚT RA KHI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NSNN CHO ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THƯỜNG TÍN, 1- CĂN CỨ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QLNN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN BẰNG VỐN NSNN HIỆN NAY, 2- PHƯƠNG HƯỚNG CÓ TÍNH NGUYÊN TẮC CHO VIỆC HOÀN THIỆN QLNN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐTXD BẰNG VỐN NSNN, 3- NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BẰNG VỐN NSNN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay