đề tài nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (qua thực tế các tỉnh sơn la, lai châu, điện biên)

153 701 4
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 14:10

HC VIN CHNH TR - HNH CHNH QUC GIA H CH MINH BO CO TNG HP KT QU NGHIấN CU TI KHOA HC CP B NM 2010 M S B.10-19 sự biến đổi văn hoá ở vùng tái định c của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (QUA THC T CC TNH SN LA, LAI CHU, IN BIấN) C quan ch trỡ : Vin Vn hoỏ v Phỏt trin Ch nhim ti : TS. Nguyn Th Tuyn Th ký ti : ThS. Lờ Xuõn Kiờu 8546 H NI - 2010 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VÀ CÁC NHÂN TỐ TẠO NÊN SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA Ở VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC 11 1.1. Sự biến đổi văn hoá 11 1.2. Các nhân tố tạo nên sự biến đổi văn hoá ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc 26 Chương 2: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA Ở VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY 46 2.1. Biến đổi về văn hoá vật chất 46 2.2. Biến đổi về văn hoá tinh thần 71 2.3. Biến đổi văn hoá xã hội 81 2.4. Đánh giá chung về biến đổi văn hoá vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc hiện nay 95 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA Ở VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY 100 3.1. Định hướng xây dựng và phát triển văn hoá ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc hiện nay 100 3.2. Giải pháp phát triển văn hoá vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay 111 3.3. Một số kiến nghị 120 KẾT LUẬN 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO 131 DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN 1. ThS. Bùi Kim Chi 2. PGS, TS. Phạm Duy Đức 3. PGS, TS. Lê Quý Đức 4. PGS,TS. Nguyễn Thị Hương 5. TS. Lê Trung Kiên 6. ThS. Lê Xuân Kiêu - Thư ký khoa học 7. ThS. Nghiêm Thị Thu Nga 8. TS. Nguyễn Văn Thắng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tái định cư là quá trình lập lại các khu định cư phục vụ cho di dân theo mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch của Nhà nước trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế dựa trên quy hoạch khu vực và vùng lãnh thổ. Trong quá trình đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác tái định cư diễn ra ở hầu khắp các địa bàn trên cả nước, từ đô thị đến nông thôn, miền núi. Riêng ở Tây Bắc, bao gồm 6 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, tái định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã và đang diễn ra trên diện rộng, chủ yếu nhằm phục vụ cho các dự án phát triển thuỷ điện (ngoài ra còn để xây dựng các khu công nghiệp và đô thị). Để có được địa điểm xây dựng các hồ chứa và công trình nhà máy, số đồng bào dân tộc thiểu số phải tham gia di dân là hết sức lớn: thuỷ điện Thác Bà là 6000 hộ với 30.000 khẩu, thuỷ điện Hoà Bình là 14.414 hộ với 89.720 khẩu. Hiện nay, tại Tây Bắc, việc di dân đối với đồng bào thiểu số trên diện rộng chủ yếu để phục vụ xây dựng thuỷ điện Sơn La trên địa bàn 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên và số dân phải tham gia di cư lên tới 91.0000 khẩu. Đây là số dân di dời lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta nhằm phục vụ xây dựng thuỷ điện. Việc xây dựng các công trình thuỷ điện ở khu vực Tây Bắc trên cơ sở khai thác tiềm năng tài nguyên nước có một ý nghĩa quan trọng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngoài việc hàng năm sản xuất hàng chục tỷ kw/h điện với giá trị nhiều tỷ đồng, các công trình thuỷ điện còn cắt lũ, cấp và điều tiết nước cho đồng bằng Bắc Bộ, điều hoà khí hậu trong vùng, tạo điều kiện cho phát triển du lịch đường thuỷ. Tuy nhiên, do đời sống củ a đồng bào các dân tộc thiểu số chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp và khai thác lâm sản, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, khả năng tiếp thu các yếu 2 tố kỹ thuật còn hạn chế, nhiều tập quán, hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại và duy trì trong các bản làng nên việc thay đổi điều kiện, môi trường sống của người dân là một vấn đề gây ảnh hưởng hết sức lớn đến đời sống của đồng bào. Việc phải rời bỏ quê hương, bản quán truyền thống nhiều đờ i để tạo quỹ đất xây dựng các công trình thuỷ điện cho đất nước là một sự hy sinh lớn lao của đồng bào các dân tộc. Vì vậy, Đảng, Nhà nước ta chủ trương không chỉ đền bù thoả đáng những tài sản của đồng bào bị thiệt hại, mà còn phải đầu tư để "bảo đảm người dân tái định cư ổn định chỗ ở, ổn định cuộc sống, có đ iều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cuộc sống vật chất và văn hoá tốt hơn nơi ở cũ, ổn định lâu dài, bền vững góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc" 1 . Thực tế cho thấy, cơ sở hạ tầng gồm các hạng mục công trình giao thông, trường học, trạm xá, điện, nước sinh hoạt… tại các khu tái định cư đang là những điều kiện mới làm thay đổi bộ mặt các thôn bản, góp phần nâng cao dân trí, từng bước thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực chịu ảnh hưởng của các công trình thuỷ điện, góp phần đảm bảo an ninh chính trị khu vực Tây Bắc. Nhưng bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tái định cư ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay còn bộc lộ không ít những hạn chế đòi hỏi sự đầu tư, chăm lo, khắc phục lâu dài, đặc biệt là trong việc xây dựng văn hoá xã hội theo đặc thù từng tiểu vùng, từng nhóm dân tộc trong điều kiện môi trường sống mới. Với địa hình đa dạng (thung lũng lòng chảo, sườn núi thấp và các rẻo cao), Tây Bắc là vùng nhiều dân tộc (hơn 30 tộc người, sử dụng tới 7/8 nhóm ngôn ngữ trong cả nước) và có một nền văn hoá vô cùng đa dạng, độc đáo. Những tác động của các nhân tố chính trị - kinh tế - xã hội trong quá trình tái đị nh cư đang tạo ra những biến đổi trong đời sống văn hoá của các tộc người 1 Theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, điều 4. 3 thiểu số trên các phương diện cấu trúc văn hoá, các giá trị văn hoá và sẽ làm ảnh hưởng sâu sắc đến phần lớn các thành viên cộng đồng xã hội tái định cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, cần xác định, ngoài yếu tố vật chất phải đi tìm nhữ ng mục tiêu, động lực từ những yếu tố tinh thần, yếu tố văn hoá. Văn hoá ở các vùng miền núi nghèo có mối quan hệ chặt chẽ với phát triển xã hội. Và biến đổi văn hoá có tính quyết định đối với sự phát triển của vùng tái định cư của đồng bào thiểu số Tây Bắc. Sự thành công của công tác tái định cư với số vốn đầu tư lớn không chỉ ở việc bố trí lại dân cư, chuyển đổi cơ cấu sản xuất mà còn là phải xây dựng được một môi trường văn hoá mới trên cơ sở bảo tồn và phát huy văn hoá các dân tộc thiểu số trước yêu cầu hội nhập và phát triển, đảm bảo cho các vùng tái định cư có sự phát triển bền vững. Từ ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết nêu trên, đề tài Sự biến đổi văn hoá ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc hiện nay ( qua thực tế các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên) được triển khai nhằm bước đầu đánh giá những biến đổi văn hoá dưới tác động của quá trình di dân, tái định cư đối với đồng bào thiểu số, từ đó góp phần đề xuất những giải pháp thích hợp trong xây dựng và phát triển văn hoá xã hội vùng tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay. 2. Các văn bản pháp quy và tình hình nghiên c ứu có liên quan đến đề tài Có thể nhận thấy một số nội dung có liên quan đến việc nghiên cứu của đề tài như sau: Thứ nhất là các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về lãnh đạo, quản lý công tác xây dựng và phát triển văn hoá trong thời kỳ đổi mới ở nước ta, đó là: Các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X của Đảng c ộng sản Việt Nam; Đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII (1998) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Chỉ thị số 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình phối hợp số 556/CTPHH /VHTT- UBDTMN ngày 21 tháng 2 năm 2000 của Bộ Văn hoá thông tin và Uỷ ban dân tộc miền núi về đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát triển văn hoá thông tin ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số năm 2000 - 2005; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc; Kết luận của Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX ngày 20/7/2004 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về "xây dự ng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc" trong những năm sắp tới… Các văn kiện này tạo cơ sở lý luận cho việc triển khai nghiên cứu đề tài. Thứ hai là các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai và công tác di dân tái định cư bao gồm các bộ Luật, các Nghị định, Thông tư làm cơ sở pháp lý cho việc xem xét các vấn đề liên quan đến đề tài như : Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về b ồi thường, hỗ trợ di dân và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La; Quyết định số 190/2003/QĐ-TTG ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003-2010… Thứ ba là các công trình nghiên cứu về công tác di dân, tái định cư trên một số phương diện như hiệu quả của chính sách tái định cư, thực trạng tái định c ư và các khuyến nghị bổ sung hoàn thiện chính sách và các giải pháp triển khai công tác tái định cư ở các công trình thuỷ điện. Đây là những nội 5 dung tham khảo hữu ích tạo được cái nhìn tổng thể làm căn cứ cho những đánh giá của đề tài bao gồm: Công tác định canh, định cư đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc của Nguyễn Đức Truyền,Viện Xã hội học (Viện KHXH Việt Nam - http://www.tapchicongsan.org.vn/); Đánh giá của Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về di dân, tái định cư công trình Thuỷ điện Sơn La: đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai (http://www.cpv.org.vn/); Di dân 30 năm vẫn chưa xong của Hà Yên (http://www.vietbao.vn/Xa-hoi/); Di dân tái định cư công trình thuỷ điên Sơn La, một số vấn đề cần quan tâm của Trần Lê Trân (http://www. nea.gov.vn/tạp chi/toan văn/); Nghiên cứu một số mô hình tái định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số liên quan đến các công trình thuỷ điện của Nguyễn Lâm Thành (Viện Dân tộ c, Hà Nội 2004); Vấn đề tái định cư cho người dân vùng lòng hồ thuỷ điện nhìn từ góc độ xã hội học quản lý của Tống Văn Chung (Tạp chí Quản lý nhà nước số 9 năm 2005); Tái định cư cho khu vực lòng hồ thuỷ điện - Công tác quy hoạch và những vấn đề kinh tế - xã hội của Đỗ Đức Viêm; Một số kinh nghiệm từ hiện trạng qui hoạ ch, thiết kế xây dựng nhà ở tái định cư khu vực miền núi của Nguyễn Trọng Khang, Lê Thuý Hà; Tác động của tái định cư đến thiết kế không gian ở của Nguyễn Thị Thanh Mai; Tái định cư trong các dự án phát triển: Chính sách và thực tiễn của Phạm Mộng Hoa, Lâm Mai Lan (Nxb Khoa học xã hội, 2000) Thứ tư là những nghiên cứu chuyên sâu về biến đổi văn hoá và biến đổi văn hoá sau di dân tái định c ư có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu của đề tài như: Sắc thái văn hóa địa phương và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước, đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc chương trình KX.06 do PGS Nguyễn Văn Huy làm chủ nhiệm đề tài (Viện Sử học - Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, 1996) đã đề cập nội dung nghiên cứu tính đa dạng củ a văn hoá các dân tộc nước ta; nghiên cứu ưu và khuyết của sự phát 6 triển văn hoá các dân tộc ở giai đoạn 1945-1975; phác hoạ một mô hình tổng thể phát triển văn hoá các dân tộc nước ta. Văn hoá làng của các dân tộc Thái, Hmông ở một số tỉnh miền núi Tây Bắc và việc phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong điều kiện hiện nay - đề tài cấp Bộ do TS. Ngô Ngọc Thắng làm Chủ nhiệm đề tài (Học viện CTQG Hồ Chí Minh,1997) đã xác đị nh ảnh hưởng của văn hoá các dân tộc Thái, Hmông đối với văn hoá xã hội các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc trong điều kiện hiện tại, trình bày các yếu tố hợp thành văn hoá bản làng ở các dân tộc như văn hoá vật chất, văn hoá xã hội, văn hoá tinh thần; xem xét việc sử dụng các yếu tố văn hoá bản làng truyền thống trong việc xây dựng bản làng văn hoá các dân tộc trong điều kiện hiện tại và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy các yếu tố truyền thống trong việc xây dựng bản làng văn hoá dân tộc; Đánh giá một số tác động ảnh hưởng đến việc giữ gìn và phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số (1991-2000) - đề tài cấp cơ sở do Chu Tuấn Thanh làm chủ nhiệm đề tài (Vụ Chính sách dân tộc, Hà Nội, 2001) đã trình bày khái quát những quan đi ểm của Đảng và Nhà nước về chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; phân tích, đánh giá các yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến một số khía cạnh của văn hoá: nhà cửa, y phục, trang sức, văn hoá vật chất - lễ hội, văn hoá phi vật thể - quan hệ dòng họ, gia đình văn hoá và quan hệ xã hội; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Nghiên cứu một số mô hình tái định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số liên quan đến các công trình thuỷ điện do Ths. Nguyễn Lâm Thành làm Chủ nhiệm đề tài (Viện Dân tộc, Hà Nội, 2004) đã đánh giá về vấn đề tái định cư ở các công trình thuỷ điện, về chính sách của Đảng và Nhà nước ta và khuyến ngh ị các giải pháp trong việc triển khai công tác tái định cư ở các công trình thuỷ điện; 7 Một số giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hoá truyền thống vùng dân tộc thiểu số do Th.s Hoàng Công Dũng làm chủ nhiệm đề tài (Viện Dân tộc, 2004) đã cho thấy một số vấn đề cơ bản liên quan đến phát triển du lịch và bảo tồn văn hoá truyền thống; Nêu thực trạng hoạt động du lịch trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và v ấn đề bảo tồn văn hoá dân tộc; Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số. Lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc nước ta hiện nay do PGS,TS. Đỗ Đình Hãng làm chủ nhiệm đề tài (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2005) đã đề cậ p về không gian văn hoá của người Thái ở Tây Bắc nước ta, đánh giá thực trạng lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc nước ta và đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị trong lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc; Đời sống văn hoá và xu hướng phát triển văn hoá một số dân tộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trong thời kỳ công nghiệ p hoá, hiện đại hoá - Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KX.05 giai đoạn 2001 - 2005 do GS,TS. Trần Văn Bính làm chủ nhiệm đề tài (Viện Khoa học xã hội Việt Nam Hà Nội, 2005) đã đề cập về văn hoá các dân tộc thiểu số trước yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và văn hoá một số dân tộc ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; đánh giá thực trạng đời sống v ăn hoá các dân tộc ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ và đưa ra kiến nghị về các giải pháp phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số ở nước ta trong tình hình hiện nay; Phát huy nội lực từng vùng và các dân tộc nhằm đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn các tỉnh miền núi, vùng cao Tây Bắc nước ta hiện nay do PGS,TS. Nguyễn Quốc Phẩm làm chủ nhiệm đề tài (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2005) đã ch ỉ ra đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội, dân cư - tộc người và những tiềm năng, nội lực của các tỉnh miền núi, vùng cao Tây Bắc nước ta; Phân tích thực trạng quá [...]... cứu của đề tài là văn hóa vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc và mục đích nghiên cứu của đề tài là sự biến đổi văn hóa Như vậy, đây không phải là nghiên cứu biến đổi văn hóa nói chung trên bình diện văn hóa quốc gia dân tộc mà là văn hóa của các cộng đồng tộc người thiểu số khu vực Tây Bắc trong điều kiện di dân đến những vùng tái định cư Sự biến đổi văn hóa vùng tái định cư của đồng. .. trình thực hiện đề tài 3 Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ sự biến đổi văn hoá vùng tái định cư phục vụ xây dựng thuỷ điện Sơn La của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, xây dựng và phát triển văn hoá vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc nước ta hiện nay 4 Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa trên cơ sở phương... sự đổi mới và phát triển của văn hóa là sự phát triển tương ứng của cơ sở kinh tế - xã hội, nó tạo ra nhu cầu và khả năng cho sự sản sinh cũng như sự tiếp thu những nhân tố mới, phát triển văn hóa phải đồng bộ và trên cơ sở của sự phát triển kinh tế - xã hội Định hướng của đề tài trong nghiên cứu thực trạng biến đổi văn hóa vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Đối tượng nghiên cứu. .. SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA Ở VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC 1.1 Sự biến đổi văn hóa 1.1.1 Quan niệm về văn hóa Một số quan niệm về văn hóa Trong đời sống xã hội, thuật ngữ văn hóa được sử dụng một cách phổ biến với việc gắn với hàng loạt các hoạt động sống của con người, đồng thời nó cũng trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn: khảo cổ học, dân tộc. .. Điện Biên, đề tài sẽ tập trung vào nghiên cứu sự biến đổi trong các yếu tố cấu trúc của văn hóa tộc người trên cơ sở đặt các yếu tố văn hóa trong mối quan hệ với văn hóa vùng và triển khai bằng các phương pháp mang tính liên ngành của văn hóa học 1.2 Các nhân tố tạo nên sự biến đổi văn hoá ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc 1.2.1 Sơ lược về kinh tế- xã hội vùng Tây Bắc trước khi... tế xã hội, giữa họ đã diễn ra những giao lưu, ảnh hưởng văn hóa qua lại, nên trong vùng đã hình thành những đặc trưng chung, thể hiện trong sinh hoạt văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của cư dân, có thể phân biệt với vùng văn hóa khác."12 Như vậy, đ nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định phục xây dựng thuỷ điện Sơn La của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, đề. .. phát triển kinh tế - xã hội ở các khu tái định cư thuộc dự án Thuỷ điện Sơn La Nhìn chung, tuy không trực tiếp đi sâu vào vấn đề biến đổi văn hóa vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay nhưng những nội dung nghiên cứu về các vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra trong công tác tái định cư ở Tây Bắc của các công trình nêu trên cũng là những nội dung tham khảo thiết thực mà chúng tôi... tích làm rõ những biến đổi văn hoá dưới sự tác động của những biến đổi trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội vùng tái định cư ở Tây Bắc - Phương pháp thống kê so sánh: Đề tài sử dụng các số liệu thống kê để hệ thống hóa, khái quát hóa, phân loại, so sánh nhằm đưa ra những kết luận về thực trạng biến đổi văn hóa vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay - Phương pháp điền... biểu hiện của sự mất dần bản sắc truyền thống Xuất phát từ nhiệm vụ của đề tài, chúng tôi không đi sâu vào phân tích sự tác động của các nhân tố này đối với sự biến đổi văn hoá vùng tái định cư mà chỉ trình bày những nhân tố trực tiếp gây nên sự biến đổi văn hoá ở khu vự tái định cư phục vụ xây dựng thuỷ điện Sơn La của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên (1) Những biến đổi. .. trình nghiên cứu để điều chỉnh, thẩm định nội dung nghiên cứu của đề tài 5 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài - Xác định rõ quan niệm về văn hóa, biến đổi văn hóa - Chỉ ra những biến đổi tích cực và cả những nguy cơ cần được xử lý trong việc xây dựng và phát triển văn hoá vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, từ đó góp phần xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định . nên sự biến đổi văn hoá ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc 26 Chương 2: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA Ở VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY . triển văn hoá ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc hiện nay 100 3.2. Giải pháp phát triển văn hoá vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hiện nay 111. tiễn cấp thiết nêu trên, đề tài Sự biến đổi văn hoá ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc hiện nay ( qua thực tế các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên) được triển khai nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: đề tài nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (qua thực tế các tỉnh sơn la, lai châu, điện biên), đề tài nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (qua thực tế các tỉnh sơn la, lai châu, điện biên), đề tài nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (qua thực tế các tỉnh sơn la, lai châu, điện biên)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay