tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng sông đáy

114 434 8
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 06:56

Môc lôc Më §Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu.   !"#$%&'()*&+, /012 !345#)6.% 2/7 !$85)9:';<=% 5)$%5)8>"?5) @5-A6';(515#) =B+/CDE$ F#(5)GH/ -I.%:E%2/7 !$ D(8>G,1;-J$ #D(8>K/+:/-A -F.LH3FM=J#(0- 5#/%(6.;)NOF(95 -A('P-A%$ëQ!/(<-J8>RG+D CH/6 !$S=J#(8>GH#D=; 'J#.% !TJ;-+ 5-A:UU 1H)*$ >)(&5AI;5N 15)$VH9(59W5) T/T+%C:99DC6X/( 56';(61D)* $Y6H5N:…  J95-A(56';Z[8 "2 $\D(5)(&8>8 %KAI 5N5)/4H/3 D&28>$ 85)+-/3%C5-A3 )*1(H&-1(3&)* 2%CC#D=5)$Q\%#\E 1 ]=QFY[J# .Z%^#C5)1 5-A%4-;/(#DH//;)_ #2-1%C5-AN#$D6HD -A-F.2\%#% ND`aTổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đáyb$ 2. ý nghĩa, mục tiêu nghiên cứu: * ý nghĩa: -Q/0-A-F`YFU=-/c;(2 5)(&56 ';1\%#\E]=QFY[J# .Z%^#D$ dQ/0.L`YFUG(e/ 5)(&51\%#\E]= QFY[J# .Z%^#$ * Mục tiêu nghiên cứu: df-/c3-A-FE5) (&56';$ d%5D.(.15) (&51\%#\E]XQFY[J# . Z%^#$<(';(:'J#.E% 5)(&51\%#\E]=QFY [J# .Z%^#$ 3. Phạm vi nghiên cứu: ^F3;-A-F5)( &56';$ !D.1E%5)(& 51\%#\E]=QFY[J# .Z%^#$ D6HD.1(.1E 5)(&51\%#\E]=QFY[J# .Z%^#$<(3(:'J#.E 2 5)(&51\%#\E]=QFY [J# .Z%^#&1` d[)/%95)1\%#\E]=QFY[J# . Z%^#$ df59EF('P-A;%( &5$ df59E6PC%(&5 /C&5#)T1$ df59E(6PC%/C&-F.6 ';$ df59E(6PC%/C&:/65 -A$ E5)5)(& 5D;W$! 1/D(FD3G9#HD$ 4. Kết cấu luận văn: !=/H=-F(2-FU+g ` Chơng 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Chơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đáy. Chơng 3: Phơng hớng, giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đáy. 3 Chơng 1 Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất 1.1. Khái quát chung về kế toán quản trị: 1.1.1. Khái niệm, bản chất của kế toán quản trị. 8+:-F('P-A%1 '# !"$\U2-; %1&2 !e//C&`; &(1)111T12 !(:/ 6512 !$\B6.:26'; (Nd%5-A$^+6PC%# /H(=%#U1/C& 2<+6PC%$ ^WX#:*-1$\C :( !+&8\"5 )$^+6PC%8\-+-D5 !$88\(+6PC%28>K-5) ; !$!5).%5):1):/ 61E$ 85)--I.#D/%2e/T/T; .1(0.1&2 !$E+%(J &.1( N;5) !$ \;)I8>` hYF8Q!/`aKế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toánb$ h)I2QD5)f8i9aKTQT là quá trình nhận diện, đo lờng, phân tích, diễn giải và truyền đạt thông tin trong quá 4 trình thực hiện các mục đích của tổ chức. KTQT là một bộ phận thống nhất trong quá trình quản lý, và nhân viên KTQT là những đối tác chiến lợc quan trọng trong đội ngũ quản lý của tổ chứcb$ hj-k$f-(S6^1N\h lO"`aKTQT là một bộ phận của hệ thống thông tin quản trị trong một tổ chức mà nhà quản trị dựa vào đó để hoạch định và kiểm soát các hoạt động của tổ chức . <3/8>;#` 8>-/;%)-+99 & !1/5-A !$(8>; %G+-*('P-A-G1 !:1 6';(#8>W-G1 !JT N/35;`6'; Z["36X/(Z[e(/D(-/:6P C5, JU 6';$ 8>*e/=%5) !$8> ;%5);:5#)(5#) =6PC, $!(8>4;%/0 OF:5-A<6PC./2/9$ 591Z[(=;5N% 5)1 !$QF('P-A%99F( &(66F&:')5-/3 #D=28\$#D( !Z[-16X/( )C9//5#)#E6'; 6mHF(&(5Z[8 i1 2 !R<-16X/)C$Q/0#( %8\;/G+=%25) !$^:+%#(8>6PCN :J&('P-A/-1(B+=%25 )$f%h/9.L::59J& D3KDC:$8>e6PC'P-A3 5 -+%CJ&OFB+(,/`% C7+:)*(%C1-+(%CJ& 5(%C5-A:1+/CD-F% -F.(&51Z[8 /*in :/659912F !CC 5#)25)$ Q9F#(8>+').6.- /+WT > !595-A 1Z[8 (NJ/ - :/6 5-A#6';(&( ( 5$ >D/8>(W/60:/2 8>6` d85)-` #D=25) /5)E%:CC #<F$ d8>%9916 ';2G6(66m6 5(1-"$ d8>;3%-1&+B##D= 5)/%4o&'#$ d8>%;J2#DTX/. $ /-1(:5/8>6`aKTQT là một khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp những thông tin định lợng về hoạt động của đơn vị một cách cụ thể giúp các nhà quản lý trong quá trình ra các quyết định liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát và đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của đơn vịb$ 1.1.2. Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp. 8>- %C5)(/%C5N591) 6  :/6&(F(&5Z[8 e/à 5#) 5)WT$^:.%595-A12 E(5-A=%$%/5-A=%K -3%&=/-3%T-1 > !$!3%(&5Z[8 h< 1(KD(<):/(<+(</ (<6X/(<*i(*:/$$$+8>F(-F.( J&d(/=#2;.DKD+ 0h#D=5)$%8>W5)F/ 6J6T99(56PC&(J& 2&D<)6X/(52<6X/(F$ D6H5)( 5) N(à 5#) Z[()(/&(U-+F$$$ .OF F(J&2#D#D N-D5(%8>-6H/&N((&' $YU&;;5W5)5#)5 )WT5-AZ[8 $ f1> !- 59-DC<J')/CD(-Fà  1(JE.(B- :/(99.à  1$[;<#D=5-A(8>;% <-16(,((&5 T/712 1> !$%8>;W> !:/(/6 1(&2)H1`-F1(. 1(W:/5.1$ % 8>W:/+&21(L59. 1/C:( .à 5.1: K-112 !/)*(e/. /CDG)2)$ Q48>+:J259 5-AC:6` d1-F1` YF1/E-')/CD2E'J#. 7 :1/CD$\1:-11(T1$ fU/(> !-F16';@OF@d &(1=e/#/N, 59Z[8 2 !(132:1+/-+F;$ Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa các chức năng quản lý và quá trình kế toán quản trị \U5-A >9 8>34;5)6-.:'h/'?& 21 N+15;$8> .D6HG?(&(J&&((-+F(5 1Z[8 2<6X/(F(1$$-F. &((-+F(. <(=&'59-F 1(:/6.1$ d1E.` JE.(5)-D; 3#(E(*, 61+. 5;$ 8>4F;%G.: CC5#)25)K1. [)/CD YF1 E. 8:/( \& KD Z1 . YF. . F5 . 8 5#)$ d1:/` ^:W5).U:/6(8>6m; .(`6636-.610. (-D;6..$\# C/%,:5)+1 .$ \?5)F+51< F(+:/,1(K(+-A12<F )$<(W 5)K1/)*(1à  5$ d5#)` >-A-5#)$^J#-U5N('#D6J 5) !$<J-F1(E.:/($ !5-AH/N;5#)$59.5# )(5)*'#D/6(:/((:/e 12EWh-+G$; 5#)<%(=-%8> ;$8>U;%(61J& 6-(%n.J&6-(%&+3d : N(;5) N(5#)B +;$ QU2/98>.EF('P-A; 3%&+5)5#)U /6.,1:-DC2:/6. 5#)$#D(8>K-/FF+ %2$!5)K .,%28>;9:_6-=/ 5#) 1.1.3. Néi dung vµ ph¹m vi cña kÕ to¸n qu¶n trÞ. 8>+9668\e/;%/ 9 [...]... cứu vấn đề Tổ chức công tác quản trị doanh thu, chi phí và KQKD tại Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đáy 1.2 Tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất 1.2.1 Các nhân tố ảnh hởng đến tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất 1.2.1.1 Đặc điểm sản xuất và quản lý sản xuất - kinh doanh Đặc điểm... hạch toán ban đầu và theo yêu cầu của nhà QTDN - Nội dung sổ chi tiết doanh thu, KQKD phải phản ánh đợc chi tiết doanh thu, kết quả theo yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản trị doanh thu và kết quả Đảm bảo sự tơng thích về đối tợng cần theo dõi chi tiết giữa doanh thu với chi phí để xác định kết quả chi tiết theo yêu cầu quản trị Để giúp các nhà quản trị thực hiện chức năng kiểm soát, các kế toán. .. chi phí và KQKD - Nội dung của sổ kế toán chi tiết chi phí phải đảm bảo theo dõi đợc chi tiết từng khoản mục chi phí, yếu tố chi phí kết hợp với việc nhận dạng chi phí biến đổi và chi phí cố định Phân tích đợc chi phí theo từng đối tợng tập hợp chi phí đã xác định phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về chi phí để vừa phục vụ yêu cầu quản lý chi phí vừa đáp ứng yêu cầu xác định kết quả từng... trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh Kế toán quản trị doanh thu Để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh thu, doanh nghiệp có thể tổ chức kế toán bán hàng theo từng phơng thức bán hàng và thanh toán tiền (bán thu tiền ngay, bán hàng thông qua đại lý hàng đổi hàng), theo từng bộ phận bán hàng (khu vực 1, khu vực 2, ) theo từng nhóm sản phẩm, loại hoạt động chủ yếu DN cũng có thể tổ chức kế toán bán... xác định: + Phân loại, nhận diện doanh thu, chi phí và KQKD + Tổ chức thu thập thông tin quá khứ về doanh thu, chi phí và KQKD + Tổ chức thu thập thông tin tơng lai về doanh thu, chi phí và KQKD + Tổ chức sử dụng thông tin cho mục đích ra quyết định + Tổ chức sử dụng thông tin cho mục đích kiểm soát quản lý ở doanh nghiệp Ba, căn cứ vào yêu cầu kiểm soát, quản lý chi phí trong các quá trình hoạt động... mục trên báo cáo kế chi phí năng kiểm soát chi phí lựa chọn phơng án kinh doanh khác toán + Chi phí chìm: là những chi phí đã phát sinh, nó có trong tất cả các phơng án SXKD đợc đa ra xem xét, lựa chọn phí là những chi phí mà các nhà quản trị phải Chi phí không Chi Đây Chi phí Chi phí Chi phí kiểm Chi phí kiểm soát đư sản phẩm thời kỳ trực tiếp soát được nhận không có sự lựa chọn Chi phí chìm luôn luôn... mức chi phí hiện hành và chỉ tính cho đơn vị sản phẩm + Giá thành sản xuất thực tế là giá thành sản xuất sản phẩm đợc tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh do kế toán tập hợp và số lợng sản phẩm đợc sản xuất thực tế trong kỳ 1.2.3 Tổ chức thu thập thông tin thực hiện về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất 1.2.3.1 Tổ chức kế toán quản trị doanh. .. xác định kết quả ngay trong kỳ kinh doanh, ảnh hởng trực tiếp đến lợi nhuận trong kỳ mà chúng phát sinh - Phân loại theo khả năng quy nạp chi phí vào các đối tợng kế toán chi phí, chi phí đợc chia ra: + Chi phí trực tiếp: là những chi phí cấu thành nên sản phẩm (ví dụ: chi phí nguyên liệu, vật liệu; chi phí nhân công trực tiếp) Chi phí trực tiếp có đặc điểm là những chi phí phát sinh liên quan trực tiếp... muốn đầu t Kế toán quản trị chi phí Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Giá thành sản xuất 1 sản phẩm đã bán x Tổng vốn đầu t * Phơng pháp tập hợp chi phí: Doanh nghiệp cần lựa chọn các phơng pháp tập hợp chi phí phù hợp với từng loại chi phí - Phơng pháp trực tiếp: áp dụng cho trờng hợp chi phí phát sinh chỉ liên quan đến một đối tợng chịu chi phí Theo phơng pháp này thì chi phí của đối... biệt là báo cáo kết quả cần phải phân tích chi phí thành biến phí và định phí 30 Để KTQT doanh nghiệp thực sự là hệ thống kế toán cung cấp thông tin định lợng giúp các nhà quản trị trong doanh nghiệp ra các quyết định liên quan đến hoạch định và kiểm soát, thì vấn đề tổ chức một cách khoa học và hợp lý việc thu thập thông tin quá khứ một cách chi tiết về doanh thu, chi phí và kết quả các hoạt động . kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đáy. Chơng 3: Phơng hớng, giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí. chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đáy. 3 Chơng 1 Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. .Z%^#b$ 1.2. Tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. 1.2.1. Các nhân tố ảnh hởng đến tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng sông đáy, tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng sông đáy, tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng sông đáy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay