nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của một số giống lúa cạn có triển vọng tại thái nguyên

107 511 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 00:39

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ THANH HÒA “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤTVÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN CÓ TRIỂN VỘNG TẠI THÁI NGUYÊN” LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN , 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ THỊ THANH HÒA “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤTVÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CẠN CÓ TRIỂN VỘNG TẠI THÁI NGUYÊN” Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số : 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Hữu Hồng THÁI NGUYÊN , 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chƣa hề sử dụng cho bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã đƣợc cảm ơn. Các thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn này đều đã đƣợc ghi rõ nguồn gốc. TÁC GIẢ Vũ Thị Thanh Hoà Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp cao học tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Nhà trường, Khoa sau đai học, các thầy cô giáo, gia đình và bạn bè để hoàn thành luận văn của mình. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới: - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng – Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. - Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Sau đại học Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. - Các thầy giáo, cô giáo giảng dạy chuyên ngành trong khoá học. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn tới tất cả các Thầy Cô giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ trong suốt quá trình học tập và thực hiện để tài. Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2011 Tác giả Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BRRI : Bangladesh Rice Research Institute CIAT : Central International Agriculture Tropical IITA : International Institute of Tropical Agriculture IRRI : International Rice Research Institute LAI : Leaf Area Index NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu WARDA : West Africa Rice Development Association Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục đồ thị, hình MỞ ĐẦU 1 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục đích của đề tài 2 3. Yêu cầu 2 PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 3 1.2. Một số khái niệm về lúa cạn 4 1.3. Nguồn gốc lúa cạn 5 1.4. Phân loại, đặc điểm và yêu cầu về ngoại cảnh của lúa cạn 7 1.4.1. Phân loại lúa cạn 7 1.4.2. Yêu cầu về ngoại cảnh của lúa cạn 8 1.4.2.1. Yêu cầu về nƣớc 9 1.4.2.2. Yêu cầu về đất 10 1.4.2.3. Yêu cầu về các yếu tố khác 10 1.5. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa trên thế giới và Việt Nam 10 1.5.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa trên thế giới 10 1.5.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa ở Việt Nam 13 1.6. Tình hình nghiên cứu, sản xuất lúa cạn trên thế giới và Việt Nam 15 1.6.1. Tình hình nghiên cứu, sản xuất lúa cạn trên thế giới 15 1.6.2. Tình hình nghiên cứu, sản xuất lúa cạn ở Việt Nam 27 1.6.2.1. Những hạn chế trong việc trồng lúa cạn 31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.6.2.2. Những kết quả nghiên cứu về chọn lọc giống lúa cạn 32 PHẦN II: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 36 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 36 2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 36 2.2.2. Thời gian nghiên cứu 36 2.3. Nội dung nghiên cứu 36 2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 37 2.5. Chỉ tiêu và phƣơng pháp theo dõi, đánh giá 39 2.5.1. Chỉ tiêu về sinh trƣởng, phát triển 39 2.5.2. Các đặc tính nông học 40 2.5.3. Khả năng chống chịu 43 2.5.3.1. Tính chịu hạn và khả năng phục hồi sau hạn 43 2.5.3.2. Khả năng chống chịu sâu bệnh 45 2.5.4. Chỉ tiêu về đặc điểm sinh lý 46 2.5.4.1. Chỉ số diện tích lá 46 2.5.4.2. Khả năng tích lũy vật chất khô 47 2.5.5. Chỉ tiêu về năng suất 47 2.5.6. Chỉ tiêu về chất lƣợng hạt gạo 47 2.6. Phƣơng pháp xử lý số liệu 48 PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 49 3.1. Diễn biến thời tiết khí hậu vụ mùa năm 2010 và vụ xuân 2011 49 3.2. Thí nghiệm 1: Đánh giá khả năng sinh trƣởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong điều kiện canh tác phụ thuộc nƣớc trời vụ Mùa 2010. 52 3.2.1. Thời gian sinh trƣởng của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010 52 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.2.2. Một số đặc điểm nông học của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010 54 3.2.3. Khả năng đẻ nhánh của các giống lúa trong vụ Mùa 2010 58 3.2.4. Khả năng chống chịu của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010 60 3.2.4.1. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống lúa thí nghiệm 60 3.2.4.2. Khả năng chịu hạn và phục hồi sau hạn của các giống lúa thí nghiệm 62 3.2.5. Chỉ tiêu sinh lý của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010 62 3.2.5.1. Chỉ số diện tích lá của các giống lúa thí nghiệm 62 3.2.5.2. Khả năng tích luỹ vật chất khô của các giống lúa thí nghiệm 64 3.2.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010 65 3.3. Thí nghiệm 2: Đánh giá khả năng sinh trƣởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong điều kiện canh tác phụ thuộc nƣớc trời vụ Xuân 2011 68 3.3.1 Thời gian sinh trƣởng của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Xuân 2011 68 3.3.2. Một số đặc điểm nông học của các giống lúa trong vụ Xuân 2011 69 3.3.3. Khả năng đẻ nhánh của các giống lúa trong vụ Xuân 2011 71 3.3.4. Khả năng chống chịu của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Xuân 2011 72 3.3.4.1. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống lúa thí nghiệm 72 3.3.4.2. Khả năng chịu hạn và phục hồi sau hạn của các giống lúa thí nghiệm 74 3.3.5. Chỉ tiêu về đặc điểm sinh lý của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Xuân 2011 75 3.3.5.1. Chỉ số diện tích lá của các giống lúa thí nghiệm 75 3.3.5.2. Khả năng tích luỹ vật chất khô của các giống lúa thí nghiệm 76 3.3.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Xuân 2011 77 3.4. Chất lƣợng hạt gạo của các giống lúa tham gia thí nghiệm 79 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.5. So sánh ảnh hƣởng của thời vụ đến năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong vụ Mùa 2010 và vụ Xuân 2011 80 PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 82 4.1. Kết luận 82 4.2. Đề nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Tình hình sản xuất lúa trên thế giới trong những thập kỷ gần đây 11 Bảng 1.2: Tình hình sản xuất lúa của 10 nƣớc đứng đầu trên thế giới năm 2009 12 Bảng 1.3: Tình hình sản xuất lúa gạo của Việt Nam 14 Bảng 3.1: Điều kiện thời tiết khí hậu vụ Mùa 2010 và vụ Xuân 2011 50 Bảng 3.2: Thời gian sinh trƣởng của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 53 Bảng 3.3: Đặc tính nông học của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 55 Bảng 3.4: Các đặc điểm hình thái của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 57 Bảng 3.5: Khả năng đẻ nhánh của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 59 Bảng 3.6: Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 61 Bảng 3.7: Chỉ số diện tích lá của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 63 Bảng 3.8: Khả năng tích luỹ vật chất khô của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 64 Bảng 3.9: Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 65 Bảng 3.10: Năng suất lý thuyết, năng suất thực thu, xếp hạng và đánh giá của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 66 Bảng 3.11: Thời gian sinh trƣởng của các giống lúa thí nghiệm vụ Xuân 2011 68 Bảng 3.12: Đặc tính nông học của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 69 Bảng 3.13: Các đặc điểm hình thái của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 70 Bảng 3.14: Khả năng đẻ nhánh của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 71 Bảng 3.15: Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 73 Bảng 3.16: Khả năng chịu hạn và phục hồi sau hạn của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 74 [...]... cạn có triển vọng tại Thái Nguyên 2 Mục đích của đề tài - Nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh trƣởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm trong điều kiện thí nghiệm vụ Mùa 2010 và vụ Xuân 2011 - Chọn ra giống lúa cạn có triển vọng trong điều kiện vụ Mùa 2010 và vụ Xuân 2011 3 Yêu cầu của đề tài - Nghiên cứu khả năng sinh trƣởng, phát triển, năng suất và. .. http://www.lrc-tnu.edu.vn yếu tố số một ảnh hƣởng đến sinh trƣởng, phát triển và năng suất của cây lúa Trong điều kiện khô hạn không có nƣớc thì năng suất thƣờng thấp mặc dù có đầu tƣ tốt về phân bón Vì vậy việc nghiên cứu khả năng sinh trƣởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa cạn là mục tiêu quan trọng trong việc phát triển hệ thống lúa cạn Việc canh tác lúa cạn ở nƣớc ta... nƣớc đã có nhiều giống lúa đƣợc chọn tạo ra và có khả năng thích ứng rộng Tuy nhiên những giống có thể đạt đƣợc năng suất cao trong điều kiện thuận lợi nhƣng vẫn duy trì tốt năng suất trong điều kiện khô thì vẫn còn rất ít Do đó việc nghiên cứu khả năng sinh trƣởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa cạn có triển vọng theo hƣớng này là rất cần thiết 1.2 Một số khái... tác một vụ rồi bỏ hóa Xuất phát từ những vấn đề trên, để góp phần phát triển canh tác lúa cạn ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu lƣơng thực tại chỗ, nhất là ở vùng cao và sử dụng tiết kiệm nƣớc…tạo điều kiện cho cây lúa phát triển tốt, đạt năng suất cao và ổn định, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của một số giống lúa cạn. .. suất lúa cạn vẫn còn là một vấn đề lớn đối với các nhà khoa học, năng suất lúa cạn rất thấp trung bình chỉ đạt 1-2 tấn/ha Nguyên nhân chủ yếu ảnh hƣởng đến năng suất là giống, độ phì đất, hạn hán và kỹ thuật canh tác trong đó yếu tố giống đóng vai trò số một Qua các công trình nghiên cứu, nhiều tác giả trên thế giới và Việt Nam đều cho rằng lúa cạn có nguồn gốc từ lúa nƣớc, những giống lúa cạn có khả năng. .. Chỉ số diện tích lá của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 75 Bảng 3.18: Khả năng tích luỹ vật chất khô của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 76 Bảng 3.19: Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 77 Bảng 3.20: Năng suất lý thuyết, năng suất thực thu, xếp hạng và đánh giá của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2010 78 Bảng 3.21: Một số chỉ... Losbanos đã phát triển một số giống nhƣ: UPL RI-3, UPL RI-5 và UPL RI-7 là những giống cao cây, khả năng đẻ nhánh trung bình, chất lƣợng gạo tốt Một vài giống mẫn cảm với bệnh đạo ôn nhƣng có khả năng phục hồi sau hạn tốt và có hệ thống rễ phát triển tốt, cho năng suất tới 4 tấn/ha [40] Tại Thái Lan, từ đầu những năm 1950 đã thu thập, tinh lọc và làm thuần các giống địa phƣơng và đã đƣa ra hai giống lúa tẻ... Ryukyus của Nhật Bản Nghiên cứu của nhiều tác giả [14] cho thấy lúa cạn có nguồn gốc từ lúa nƣớc, giữa lúa nƣớc và lúa cạn vẫn mang những vết tích giống nhau, giải phẫu thân, bẹ lá của cây lúa cạn thấy có nhiều tổ chức không khí (giống ở lúa nƣớc) nhƣng không phát triển Những giống lúa cạn trồng ở đất cạn vẫn sinh trƣởng bình thƣờng trên ruộng có nƣớc, đây là đặc tính nông học đặc biệt của cây lúa cạn, ... 81 và Normochi 4, Kantomochi 172 đƣợc chọn tạo từ IRAT 109 và giống lúa cạn Nhật Bản [41] Tại viện nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI), chƣơng trình cải tiến giống lúa cạn bao gồm những nghiên cứu ngay tại IRRI – Los Banos và sự hợp tác với các chƣơng trình nghiên cứu của các Quốc gia và các tổ chức quốc tế nhƣ: IITA, WARDA, IRAT và CIAT Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tại các Quốc gia, các dòng lai tạo tại. .. suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa cạn có triển vọng trong điều kiện thí nghiệm vụ Mùa 2010 và Xuân 2011 tại Thái Nguyên - Chọn lọc đƣợc 1 – 2 giống lúa cạn để giới thiệu cho sản xuất và nghiên cứu tiếp theo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học của đề tài Nƣớc chắc chắn là một trong những nguồn tài nguyên . trưởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của một số giống lúa cạn có triển vọng tại Thái Nguyên 2. Mục đích của đề tài - Nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh trƣởng, phát triển, . trì tốt năng suất trong điều kiện khô thì vẫn còn rất ít. Do đó việc nghiên cứu khả năng sinh trƣởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa cạn có triển vọng. kiện vụ Mùa 2010 và vụ Xuân 2011. 3. Yêu cầu của đề tài - Nghiên cứu khả năng sinh trƣởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa cạn có triển vọng trong điều
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của một số giống lúa cạn có triển vọng tại thái nguyên, nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của một số giống lúa cạn có triển vọng tại thái nguyên, nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của một số giống lúa cạn có triển vọng tại thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn