nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng tại huyện bắc hà, lào cai

93 741 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 14:15

S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM PHM èNH THU NH GI KH NNG SINH TRNG, PHT TRIN CA MT S GING HOA HNG NHP NI V BIN PHP K THUT IU KHIN SINH TRNG NHM NNG CAO HIU QU SN XUT HOA HNG TI HUYN BC H TNH LO CAI Luận văn thạc sỹ KHOA HọC NÔNG NGHIệP Chuyên ngành : Trồng trọt Mã số : 60.62.01 Thái Nguyên năm 2010 S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM PHM èNH THU NH GI KH NNG SINH TRNG, PHT TRIN CA MT S GING HOA HNG NHP NI V BIN PHP K THUT IU KHIN SINH TRNG NHM NNG CAO HIU QU SN XUT HOA HNG TI HUYN BC H TNH LO CAI Chuyên ngành : Trồng trọt Mã số : 60.62.01 Luận văn thạc sỹ KHOA HọC NÔNG NGHIệP Ngời h-ớng dẫn Khoa học : PGS.TS Ngô Xuân Bình Thái Nguyên năm 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa hề sử dụng cho bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đều đã được cảm ơn. Các thông tin, tài liệu trong luận văn này đã được ghi rõ nguồn gốc. Tác giả Phạm đình Thuỵ i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Để hoàn thành tốt luận văn của mình tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình, của PGS. TS. Ngô Xuân Bình trưởng khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Sự quan tâm giúp đỡ của tập thể các thầy giáo, cô giáo Khoa Nông học, Khoa Sau đại học, đặc biệt các thầy cô trong bé m«n hoa c©y c¶nh khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Thái Nguyên đã trực tiếp đóng góp nhiều ý kiến quí báu về chuyên môn cho tác giả hoàn thành luận văn. Các cán bộ, Ban giám đốc, nhân viên Trung tâm dạy nghề huyện Bắc Hà, Lãnh đạo thường trực Huyện Ủy, Ủy Ban Nhân Dân huyện Bắc Hà, đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trí tuệ cho tôi hoàn thành tốt luận văn. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những sự giúp đỡ quý báu đó. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo UBND xã Thải Giàng Phố, tổ quản lý nhà lưới công nghệ cao xã Thải Giàng Phố đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi hoàn thành luận văn này . Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn các nhà khoa học trong ngành, trong và ngoài tỉnh, các chuyên gia Trung Quốc, các đồng nghiệp, bạn bè và người thân đã động viên giúp đỡ tôi trong quá trình công tác và học tập. Thái nguyên tháng 9 năm 2010 Tác giả Phạm Đình Thuỵ ii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục các bảng biểu vii Danh mục các biểu đồ, đồ thị viii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Mục đích yêu cầu của đề tài 3 1.2.1. Mục đích 3 1.2.2. Yêu cầu 3 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4 1.3.1. Ý nghĩa khoa học 4 1.3.2.Ý nghĩa thực tiễn 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Nguồn gốc hoa hồng và đặc điểm hình thái, thực vật học 5 1.1.1. Nguồn gốc hoa hồng 5 1.1.2. Đặc điểm thực vật học 6 1.2. Yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa hồng 6 1.2.1. Nhiệt độ 6 1.2.2. Ánh sáng 7 1.2.3. Độ ẩm 7 1.2.4. Đất 8 1.3. Nhu cầu dinh dưỡng khoáng của cây hoa hồng 8 1.4. Tình hình sản xuất hoa hồng trên thế giới và ở Việt Nam 11 1.4.1. Tình hình sản xuất hoa hồng trên thế giới 11 1.4.2. Tình hình sản xuất hoa hồng ở Việt Nam 12 1.4.3. Tình hình sản xuất hoa ở Bắc Hà 13 1.4.4. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội huyện Bắc Hà 14 iii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.4.4.1. Đặc điểm tự nhiên 14 1.5. Tình hình nghiên cứu trong, ngoài nước 21 1.5.1. Những nghiên cứu về giống 21 1.5.1.1.Tình hình nghiên cứu ngoài nước 21 1.5.1.2.Tình hình nghiên cứu trong nước 23 1.5.1.3. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chọn giống 24 1.5.2. Những nghiên cứu về kỹ thuật điều khiển sinh trưởng 26 1.5.2.1.Sự tương quan giữa các bộ phận trong cây 26 1.5.2.2. Cơ sở lý luận của kỹ thuật cắt tỉa , uốn ,vít 28 1.5.2.3. Cơ sở của việc bón phân cho hoa hồng 30 1.5.2.4. Tình hình nghiên cứu và sử dụng phân bón lá 32 2. Chƣơng 2 Vật liệu nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu 35 2.1.1. Vật liệu nghiên cứu 35 2.1.1.1. Các giống hoa hồng sử dụng làm vật liệu nghiên cứu 35 2.1.1.2. Các loại chế phẩm dinh dưỡng qua lá sử dụng trong thí nghiệm 35 2.1.2. Thời gian nghiên cứu 36 2.1.3. Địa điểm nghiên cứu 36 2.2. Nội dung nghiên cứu 36 2.2.1. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội 36 2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả cho cây hoa hồng 36 2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm 36 2.4. Các chỉ tiêu theo dõi 38 2.4.1. Các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển 38 2.4.2. Các chỉ tiêu về năng suất chất lượng hoa 38 2.4.3. Chỉ tiêu về sâu bệnh, hại 39 2.4.4. Các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất 39 2.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng ở các công thức thí nghiệm 39 iv Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.5.1. Kỹ thuật trồng 39 2.5.2. Chăm sóc 40 2.6. Phương pháp xử lý số liệu 40 3. Chƣơng 3 Kết quả nghiên cứu và thảo luận 41 3.1. Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội 41 3.1.1. Tỷ lệ cây sống và thời gian hồi xanh của các giống hoa hồng 41 3.1.2. Khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống hoa hồng 41 3.1.2.1. Kết quả đánh giá đặc điểm lá, hoa của các giống hoa hồng thí nghiệm (giai đoạn 60 ngày sau trồng) 42 3.1.2.2. Động thái ra mầm và tỷ lệ mầm hữu hiệu của các giống hoa hồng 43 3.1.3. Chất lượng hoa của các giống hoa hồng 49 3.1.4. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống hoa hồng 51 3.1.5. Tỷ lệ hoa thương phẩm của các giống hoa hồng 52 3.1.6. Năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của các giống hoa hồng 56 3.2. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng cho cây hoa hồng 65 3.2.1. Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa, uốn, vít đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế của cây hoa hồng 59 3.2.1.1. Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa, uốn, vít đến đến động thái bật mầm và tỷ lệ mầm hữu hiệu của cây hoa hồng 59 3.2.1.2. Ảnh hưởng của các biện pháp cắt tỉa, uốn, vít đến động thái tăng trưởng chiều dài và đường kính cành hoa hồng 62 3.2.2. Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây hoa hồng 64 3.2.3. Ảnh hưởng của các biện pháp cắt tỉa, uốn, vít đến năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của hoa hồng 66 3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây hoa hồng. 68 v Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.3.1. Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến động thái bật mầm và tỷ lệ mầm hữu hiệu của hoa hồng 69 3.3.2. Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến động thái tăng trưởng chiều dài và đường kính cành hoa hồng 71 3.3.3. Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến chất lượng của hoa hồng 74 3.3.4. Ảnh hưởng của các chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến năng suất và hiệu quả kinh tế của hoa hồng 75 4. Kết luận và đề nghị 78 4.1. Kết luận 78 4.2. Đề nghị 79 Tài liệu tham khảo 80 A. Tài liệu trong nước 80 B. Tài liệu nước ngoài 81 vi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Danh mục các chữ viết tắt & CC CD CTTN CNTP CP ĐC ĐK ĐHNN HH KPTHT KHKT NXBNN TB TP. HCM PBL SNG SL GA Và Chiều cao Chiều dài Công thức thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Chi phí Đối chứng Đường kính Đại học Nông nghiệp Hữu hiệu Kích phát tố hoa trái Khoa học kỹ thuật Nhà xuất bản Nông nghiệp Trung bình Thành phố Hồ Chí Minh Phân bón lá Spray - N - Grow Số lượng Gibberellin vii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Giai đoạn sinh trưởng và ra hoa của các giống hoa hồng thí nghiệm Bảng 3.2. Đặc điểm lá và hoa của các giống hoa hồng thí nghiệm Bảng 3.3: Động thái bật mầm và tỷ lệ mầm hữu hiệu của các giống hoa hồng Bảng 3.4: Động thái tăng trưởng chiều dài cành và đường kính cành của các giống hoa hồng Bảng 3.5: Một số chỉ tiêu về chất lượng hoa của các giống hoa hồng Bảng 3.6: Mức độ nhiễm sâu bệnh hại trên các giống hoa hồng Bảng 3.7: Tỷ lệ hoa thương phẩm của các giống hoa hồng Bảng 3.8: Năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của các giống hoa hồng Bảng 3.9: Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa, uốn, vít đến động thái bật mầm và tỷ lệ mầm hữu hiệu của cây hoa hồng Bảng 3.10: Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa, uốn, vít đến động thái tăng trưởng chiều dài và đường kính cành hoa hồng Bảng 3.11 Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa, uốn, vít, đến một số chỉ tiêu về chất lượng hoa hồng Bảng 3.12: Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa, uốn, vít đến năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của hoa hồng Bảng 3.13: Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến động thái bật mầm và tỷ lệ mầm hữu hiệu của hoa hồng Bảng 3.14: Ảnh hưởng của một số loại chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến động thái tăng trưởng chiều dài và đường kính cành hoa hồng Bảng 3.15: Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến một số chỉ tiêu về chất lượng hoa hồng Bảng 3.16: Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến năng suất, sản lượng viii [...]... với điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao đã và đang đợc quan tâm hàng đầu Tuy nhiên ngành trồng hoa hng ở Bắc Hà tỉnh Lào Cai muốn phát triển thành công rất cần có những nghiên cứu một cách bài bản về cây hoa hng mà trớc tiên là việc nghiên cứu lựa chọn bộ giống hoa. .. có một nghiên cứu nào về cây hoa núi chung v hoa hng núi riờng Ngời nông dân Bắc Hà cha hề có kinh nghiệm gì trong vấn đề trồng và tiêu thụ hoa hng, chủ yếu là trồng lúa, ngô, mận tam hoa Những năm gần đây ó cú mt vi h nụng dõn mnh dn a hoa hng vo trng v nhận thấy hiệu quả của nghề trồng hoa hng khỏ cao, mặt khác huyện Bắc Hà đang đợc quy hoạch và thực hiện là vùng du lịch trọng điểm của tỉnh Lào Cai. .. [1] - Hoa hng nhiu hoa: (Floribunda Roses FI) cũn cú tờn gi l hoa hng t hoa, l sn phm ca vic lai to gia hoa hng Hng Tr vi hoa hng hoa nh thp Nhúm ny cú c im: cõy phõn cnh, tỏn rng, cõy cao va phi, sc sinh trng mnh, hoa nh hn, nhy khụng nhụ lờn nhng rt nhiu hoa S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn 22 http://www.lrc-tnu.edu.vn chm li u cnh thnh bú, rt nhiu mu, ra hoa liờn tc [5], [10] - Hoa hng... Sc sinh trng v chiu cao cõy cao, hoa mc n hoc mc chm, ra hoa liờn tc, mu sc rt phong phỳ [5] - Hoa hng nh (Miniature Roses Mr.) cõy cao khong 15 - 30 cm, cnh lỏ nh, ng kớnh hoa 2 - 4 cm, thm, mu sc phong phỳ, ra hoa liờn tc, ging hoa ny thớch hp cho trng trong chu [5] - Hoa hng bi (Shrubs, Shrub roses S.): dng cõy l loi hỡnh trung gian gia dỏng xũe v chm, cao khụng quỏ 150 cm, a s l con lai ca hoa. .. cỏc nh to ging H Lan, M ó to ra rt nhiu ging hoa hng chng bnh, chng rột, ng thi hoa to, mu p, ti lõu, cú mựi thm v hoa n tp trung õy chớnh l nhng ging hng ang c trng hin nay Cỏc ging ch yu l: - Ging hoa hng Phỏp a s l cõy thõn bi rm, cõy cao to, hoa n, cung hoa di v dai, n hỡnh trng, p, hoa to, nh cao nhụ lờn, mu hoa rt phong phỳ, cú loi cú mựi thm Ra hoa nhiu t trong nm, lỏ dy búng, gai trờn cnh... cỏc bin phỏp k thut quan trng gii quyt vn trờn l bin phỏp iu khin sinh trng ca cõy Song iu khin nh th no va nõng cao c nng sut, cht lng li va iu khin quỏ trỡnh n hoa theo ý mun l vn cn c nghiờn cu Hoa hng l mt sn phm hoa ụn i mang li giỏ tr thm m v tinh thn cao, cuc sng ngy cng cao, nhu cu hoa ngy cng ln Vic s dng hoa núi chung v hoa hng núi riờng hin nay ó tr thnh tp quỏn thng nht khụng ch i vi... http://www.lrc-tnu.edu.vn hoa hng, nhit thớch hp cho cõy hoa hng 18 - 23,90C Theo Boodley J W (1970),[25], tng tớch ụn ca cõy hoa hng l ln hn 17000C Nhit ngy ti thớch thng l 23 - 250C, cú mt s ging t 21 - 230C Nhit t 26 - 270C cho sn lng hoa cao hn 29 - 320C l 49%, hoa thng phm cao hn 20,8% Nhit ờm nh hng rt ln ti s lng hoa, s ln ra hoa a s cỏc ging nhit ờm 160C cho s lng v cht lng hoa tt Boodley J W... i cõy trng t lỳa sang hoa Cõy hoa mi i vo c cu cõy trng Bc H t nm 2006, tuy nhiờn vi din tớch, s lng hạn chế Đến nay tuy diện tích có tăng lên nh-ng vẫn rất nhỏ, mặc dù diện tích đất có thể trồng hoa là khá nhiều( chủ yếu là đất chuyển đổi từ cây lúa sang hoa) Hiện tại toàn huyện Bắc Hà mới có khoảng 1,7 ha hoa và chủ yếu là trồng trong nhà l-ới và đ-ợc áp dụng khoa học kỹ thuật mới từ Trung Quốc... cho hoa hng S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn 3 http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.3 í ngha khoa hc v thc tin ca ti 1.3.1 í ngha khoa hc Gúp phn xõy dng quy trỡnh chn to ging hoa hng B sung mt s ging mi cú trin vng vo tp on cỏc ging hoa hng hin cú Hon thin quy trỡnh sn xut, thõm canh iu khin sinh trng cho cõy hoa hng trong iu kin Vit Nam Nghiờn cu v tỡm ra c cỏc ging hoa hng nhp ni cú nng sut cao, ... ging hoa hng qua cỏc thi im theo dừi th 3.3: ng thỏi tng trng chiu di cnh ca cỏc ging hoa hng th 3.4: ng thỏi tng trng ng kớnh cnh ca cỏc ging hoa hng th 3.5: T l hoa thng phm loi 1 ca cỏc ging hoa hng th 3.6: T l hoa thng phm loi 3 ca cỏc ging hoa hng th 3.7: nh hng ca bin phỏp ct ta, un, vớt n ng thỏi bt mm ca hoa hng th 3.8: nh hng ca bin phỏp ct ta, un, vớt n ng thỏi tng trng chiu di cnh ca hoa . tài Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng nhập nội. Thời gian nghiên cứu 36 2.1.3. Địa điểm nghiên cứu 36 2.2. Nội dung nghiên cứu 36 2.2.1. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội 36 2.2.2. Nghiên cứu ảnh. phẩm của các giống hoa hồng 52 3.1.6. Năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của các giống hoa hồng 56 3.2. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng cho cây hoa hồng 65
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng tại huyện bắc hà, lào cai, nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng tại huyện bắc hà, lào cai, nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và các biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng tại huyện bắc hà, lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay