tính chính quy của nghiệm của phương trình monge-ampere phức trong miền lồi

54 215 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 23:10

. Monge-Ampère phức 16 Chƣơng 2. TÍNH CHÍNH QUY CỦA NGHIỆM CỦA PHƢƠNG TRÌNH MONGE-AMPÈRE PHỨC TRONG MIỀN LỒI 27 2.1. Tính chính qui của nghiệm của bài toán Dirichlet trong miền siêu lồi 29 2.2 lượng trong miền lồi 32 2.3. , - 2 C a ước lượng và tính chính quy địa phương của toán tử Monge- Ampère. 35 2.4. Tính chính quy của nghiệm của phương trình Monge-Ampère phức trong miền lồi. đích nghiên cứu Mục đích chính của luận văn là trình bày một số kết quả trong việc nghiên cứu tính chính quy của nghiệm của phương trình Monge-Ampère phức trong miền lồi. 2.2. Nhiệm vụ nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: tính chính quy của nghiệm của phương trình monge-ampere phức trong miền lồi, tính chính quy của nghiệm của phương trình monge-ampere phức trong miền lồi, tính chính quy của nghiệm của phương trình monge-ampere phức trong miền lồi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn