khóa luận tốt nghiệp phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5

57 563 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 12:24

LỜI CẢM ƠN Th.S Bùi Thanh Xuân        8     Sơn La, tháng 05 năm 2014 Sinh viên Bùi Thị Lam MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1.  1  3  3  3  3  3  4 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5 1.1. Vai trò  toán 5 1.2.  6  6   TT 8  11 CHƢƠNG 2. PHÂN LOẠI VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI TOÁN LỚP 5 12  12  12  12 2.2.      các  , 5 13 2.2.1. Các btham gia 13 2.2.2. 2   3        23 2.2.3.  28 2.2.4.  34  39  43 CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 44 3.1.   44  44  44  44  44  44  44  44  45  47  47  47  48 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài  - xã       khô và  truy g    vô cù                          sinh phát huy    2    ,                chu .                 c  t        n     “Phân loại và phƣơng pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5”   3 2. Mục đích nghiên cứu - Phicác bài toán oán 5 - . - . 3. Nhiệm vụ nghiên cứu  -    . -      các  . - . 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu -              sinh khá,  -     khá, 5 5. Khách thể nghiên cứu Giáo viên khá,  T 8  4,  6. Phƣơng pháp nghiên cứu   - quan sát  4 7. Cấu trúc của đề tài  ng 1. .  oán 5.  . 5 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Vai trò của giải toán trong quá trình dạy học toán    -    -    -       Lưu ý             6   1.2. Mục đích, yêu cầu của việc dạy học giải toán chuyển động   -   - ,  so sánh, suy  - ng và  -   1.3. Phƣơng pháp chung để giải các bài toán                . Thông           7  Tìm cách  quy là                 *  - tìm     Theo Cht trong  trình  t     [...]... PHÂN LOẠI VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI TOÁN LỚP 5 2.1 Nội dung các bài toán chuyển động ở lớp 5 và một số kiến thức liên quan 2.1.1 Nội dung các bài toán chuyển động ở lớp 5 Toán chuyển động là một phần kiến thức quan trọng trong chƣơng trình môn Toán ở tiểu học nói chung và toán lớp 5 nói riêng Nội dung toán chuyển động ở lớp 5 gồm: - Các đơn vị đo vận tốc, các. .. các số đã cho - Giải bài toán bằng nhiều cách khác nhau và so sánh kết quả thu đƣợc - Tạo ra bài toán ngƣợc với bài toán đã cho rồi giải bài toán đó - Xét tính hợp lí của bài toán Sau khi kiểm tra bài, giáo viên có thể hƣớng dẫn học sinh khai thác bài toán bằng cách thay đổi dữ liệu, mối quan hệ trong bài, biến bài toán đã cho thành một bài toán mới 1.4 Thực trạng việc dạy và học toán chuyển động cho. .. của học sinh Trƣờng Tiểu học 8 – 4, Mộc Châu, Sơn La trong việc dạy học nội dung toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5 Thực trạng đó chƣa đáp ứng yêu cầu chất lƣợng giáo dục hiện nay Giáo viên chỉ mới cung cấp cho các em đủ lƣợng kiến thức trong sách giáo khoa, chƣa nêu lên cách phân tích và hƣớng dẫn học sinh tìm cách giải nên hiệu quả về dạy giải toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi. .. đó, học sinh tuy đã nắm đƣợc nội dung bài mới và vận dụng kiến thức để giải bài tập trong sách giáo khoa Nhƣng khi đƣa ra một số bài toán chuyển động có nội dung khó hơn thì học sinh cảm thấy lúng túng, không tìm ra cách giải Thực trạng nói trên là cơ sở để chúng tôi phân loại và đề xuất một số phƣơng pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5 ở chƣơng kế tiếp 11 CHƢƠNG 2 PHÂN... thì học sinh cảm thấy lúng túng, gặp khó khăn Chính vì vậy, việc phân loại và đƣa ra phƣơng pháp giải với từng dạng bài cho học sinh là rất cần thiết Góp phần củng cố, bồi dƣỡng và nâng cao hiệu quả học giải toán chuyển động cho các em 10 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 Toán chuyển động ở lớp 5 là loại toán khó, có nội dung phong phú và đa dạng Đặc biệt, các bài toán chuyển động có nhiều kiến thức đƣợc áp dụng vào... trong 2 lớp 5A và 5B Trƣờng Tiểu học 8 – 4 Mộc Châu, Sơn La Với số lƣợng và trình độ tƣơng đƣơng nhau Khi học sinh đã đƣợc học kiến thức giải bài toán chuyển động đều, chứ chƣa phân loại và hƣớng dẫn cách giải theo từng trƣờng hợp Đa số học sinh đều nắm đƣợc nội dung bài học và biết vận dụng kiến thức đó vào 9 làm bài tập trong sách giáo khoa Tuy nhiên, khi chúng tôi đƣa ra một số bài toán chuyển động. .. dƣỡng và nâng cao hiệu quả học toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5 cần phải lựa chọn các phƣơng pháp tốt, có hiệu quả Trong chƣơng 1 trên cơ sở lí luận, chúng tôi tiến hành nghiên cứu vai trò của giải toán, mục đích, yêu cầu của dạy dọc giải toán chuyển động và phƣơng pháp chung để giải các bài toán Bằng quá trình thực tiễn, chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng nhận thức và hứng thú học. .. chuyển động ít nên học sinh không đƣợc củng cố, rèn luyện kĩ năng giải toán này một cách hệ thống, sâu sắc Việc mở rộng hiểu biết và phát triển kĩ năng tƣ duy, trí thông minh, óc sáng tạo cho học sinh còn hạn chế c Điều tra học sinh Bảng 2 Trƣờng Tiểu Học lực Số học Lớp sinh Giỏi Khá Trung bình Yếu 5A 25 10 15 0 0 5B 26 9 17 0 0 học 8–4 - Chúng tôi đã tiến hành khảo sát lực học của học sinh khá, giỏi. .. bài toán mới 1.4 Thực trạng việc dạy và học toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5 ở một số trƣờng tiểu học a Mục đích: Nhằm tìm hiểu thực trạng việc dạy và học giải toán chuyển động ở một số Trƣờng tiểu học Tìm hiểu thái độ học tập của học sinh cũng nhƣ cách vận dụng của học sinh đối với các bài toán liên quan tới chuyển động b Điều tra giáo viên: Bảng 1 Số Trƣờng Tuổi nghề (năm) Chất... học đẳng Trung cấp Giỏi Khá Trung bình Tiểu học 3 8–4 8 4 0 4 3 0 Qua khảo sát quá trình giảng dạy của giáo viên về nội dung toán chuyển động ta thấy: - Về phía giáo viên chủ yếu chỉ cung cấp cho các em đủ lƣợng kiến thức trong sách giáo khoa, chƣa nêu lên đƣợc cách phân tích để bài toán về dạng cơ bản và hƣớng dẫn học sinh tìm cách giải nên hiệu quả về dạy dạng toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi .  khá,   12 CHƢƠNG 2. PHÂN LOẠI VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI TOÁN LỚP 5 2.1. Nội dung các bài.   Phân loại và phƣơng pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5  .  TT 8  11 CHƢƠNG 2. PHÂN LOẠI VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI TOÁN LỚP 5 12 
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận tốt nghiệp phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5, khóa luận tốt nghiệp phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5, khóa luận tốt nghiệp phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn