đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh hưng yên

96 801 2
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 11:10

B GIO DC V ĐO TO B NÔNG NGHIP V PTNT TRƯỜNG ĐI HỌC THỦY LỢI  HONG ANH TUN ĐỀ XUT GIẢI PHP TĂNG CƯỜNG CÔNG TC QUẢN LÝ CHI PHÍ CC DỰ N ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BN TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Mã s: 60.31.16 LUN VĂN THC S Người hưng dn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân H NI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin, tài liệu trích dẫn trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc. Kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào trước đây. Tc gi lun văn Hong Anh Tun LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn các thầy cô Trường Đại học Thủy lợi, các cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế và Quản lý, phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành bản luận văn này. Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn – PGS.TS. Nguyễn Bá Uân đã tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn. Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên . Lãnh đạo và đồng nghiệp thuộc các phòng, ban, đơn v trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện luận văn. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã thường xuyên chia sẻ khó khăn và động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để có thể hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn./. Hà Nội, tháng 8 năm 2013 Tc gi lun văn Hong Anh Tun MC LC Ni dung Trang PHN MỞ ĐU Chương 1: CƠ SỞ L LUN V QUẢN L CHI PH CC D N ĐU TƯ XÂY DNG CÔNG TRNH 1 1.1. Một số khái niệm 1 1.1.1. Khái niệm về dự án và dự án đầu tư 1 1.1.2. Khái niệm về quản lý dự án 2 1.1.3. Khái niệm về chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình 3 1.1.4. Khái niệm về quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình 4 1.2. Nội dung quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình 4 1.3. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy đnh hiện hành 6 1.3.1. Quy đnh chung về lập và quản lý chi phí đầu tư XDCT 6 1.3.2. Một số văn bản có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình 7 1.4. Cơ sở của việc xác đnh chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình 9 1.5. Các giai đoạn hình thành chi phí đầu tư xây dựng công trình 9 1.5.1. Giai đoạn chun b đầu tư 9 1.5.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư 10 1.5.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác s dng 11 1.6. Quản lý tổng mức đầu tư xây dựng công trình 11 1.6.1. Khái niệm tổng mức đầu tư: 11 1.6.2. Thành phần của tổng mức đầu tư 11 1.6.3. Phương pháp xác đnh tổng mức đầu tư: 16 1.6.4. Các căn cứ xác đnh tổng mức đầu tư: 17 1.6.5. Phương pháp quản lý tổng mức đầu tư 19 1.7. Quản lý dự toán công trình 20 1.7.1. Đánh giá chất lượng lập và quản lý dự toán công trình 20 1.7.2. Trường hợp điều chỉnh dự toán công trình 21 1.8. Quản lý đnh mức xây dựng và giá xây dựng công trình 21 1.8.1. Quản lý đnh mức xây dựng 21 1.8.2. Quản lý giá XDCT 22 1.9. Nhng nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình 23 Kết luận chương 1 25 Chương 2: ĐNH GI THC TRNG CÔNG TC QUẢN L CHI PH CC D N ĐU TƯ XDCT THY LI TRÊN ĐỊA BÀN TNH HƯNG YÊN 26 2.1. Giới thiệu khái quát về tỉnh Hưng Yên 26 2.1.1. V trí đa lý, đặc điểm đa hình và đơn v hành chính 26 2.1.2. Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên 27 2.1.3. Dân số và nguồn nhân lực 29 2.2. Tình hình đầu tư và quản lý ĐTXD các CTTL s dng vốn ngân sách nhà nước trên đa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian vừa qua 31 2.2.1. Hiện trạng hệ thống CTTL trên đa bàn tỉnh Hưng Yên 31 2.2.2. Tình hình đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên đa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian vừa qua 32 2.2.3. Các mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên đa bàn tỉnh Hưng Yên đã được áp dng 36 2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí các dự án ĐTXD công trình thủy lợi s dng vốn ngân sách nhà nước trên đa bàn tỉnh. 37 2.3.1. Đánh giá nhng kết quả đạt được 37 2.3.2. Nhng mặt còn tồn tại và nguyên nhân 43 Kết luận chương 2 54 Chương 3: Đ XUT MỘT SỐ GIẢI PHP TĂNG CƯỜNG CÔNG TC QUẢN L CHI PH CC D N ĐU TƯ XDCT THY LI TRÊN ĐỊA BÀN TNH HƯNG YÊN 55 3.1. Phương hướng đầu tư xây dựng các dự án xây dựng công trình thủy lợi trên đa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới 55 3.1.1. Mc tiêu, nhiệm v 55 3.1.2. Phương hướng đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên đa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới 56 3.2. Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên đa bàn tỉnh Hưng Yên 64 3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí 64 3.2.2. Tăng cường kiểm tra giám sát trong giai đoạn chun b đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựng công trình 67 3.2.3. Thực hiện tốt việc thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 77 3.2.4. Tăng cường công tác giáo dc phm chất chính tr , đào tạo chuyên môn nghiệp v cho đội ngũ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng 78 Kết luận chương 3 80 30TKẾT LUN VÀ KIẾN NGHỊ30T 81 1. Kết luận 81 2. Kiến ngh 82 DANH MC CC BẢNG BIỂU S bng Tên bng Trang Bảng 2.1 Tình hình s dng đất đai năm 2011 32 Bảng 2.2 Thực trạng phát triển dân số tỉnh Hưng Yên đến năm 2011 33 Bảng 2.3 Thực trạng lao động đang làm việc tại các ngành kinh tế giai đoạn 2007 - 2011 34 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp tình hình thực hiện quản lý chi phí các dự án xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên từ năm 2005 đến nay 42 Bảng 3.1 Danh mc công trình tiêu cần cải tạo, nâng cấp 60 Bảng 3.2 Danh mc công trình tiêu dự kiến làm mới 61 Bảng 3.3 Danh mc công trình tưới cần cải tạo, nâng cấp 62 Bảng 3.4 Danh mc công trình tưới dự kiến làm mới 65 Bảng 3.5 Nạo vt các sông trc 66 DANH MC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn gii TKCS Thiết kế cơ sở TKKT Thiết kế kỹ thuật TK BVTC Thiết kế bản vẽ thi công KTKT Kinh tế kỹ thuật GPMB Giải phóng mặt bằng CTXD Công trình xây dựng XDCT Xây dựng công trình XDCB Xây dựng cơ bản KTCT Khai thác công trình ĐTXD Đầu tư xây dựng CTTL Công trình thủy lợi PTNT Phát triển nông thôn UBND Ủy ban nhân dân PHN MỞ ĐU 1. Tính cp thiết của đề tài nghiên cứu Hưng Yên là một tỉnh nằm trong vng đồng bằng Sông Hồng được tái lập năm 1997 trên cơ sở chia tách tỉnh Hải Hưng thành 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, vì là một tỉnh mới tái lập nên cơ sở hạ tầng của tỉnh còn nhiều thiếu thốn, cần phải tiếp tc đầu tư , xây dựng và phát triển , đặc biệt là cơ sở hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp. Về v tr đa lý, Hưng Yên là một tỉnh nằm ở ca ng phía đông của Hà Nội, Hưng Yên có 23 km Quốc lộ 5A và trên 20 km tuyến đường st Hà Nội - Hải Phòng chạy qua. Quốc lộ 39A, quốc lộ 38 nối từ quốc lộ 5 qua Thành phố Hưng Yên đến quốc lộ 1A qua cầu Yên Lệnh và quốc lộ 10 qua cầu Triều Dương Về dân số : Hưng Yên có hơn 1 triệu dân , mật độ dân số cao 1228 người/ km2; dân số của Hưng Yên chủ yếu sống ở nông thôn (87,35% dân số sống ở nông thôn). Tỉnh Hưng Yên sau khi tái lập tỉnh điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Thực hiện đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước vượt lên nhng khó khăn ban đầu, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhng thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó ngành xây dựng có vai trò rất quan trọng; các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống các công trình thủy lợi đã góp phần xoá đói giảm nghèo, thay đổi bộ mặt nông thôn, chuyển dch cơ cấu kinh tế trong tỉnh, góp phần thực hiện mc tiêu chung của đất nước. Trong nhng thành tựu đạt được của tỉnh Hưng Yên thì thành tựu về Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng góp phần vào thng lợi các mc tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Để có được thành tựu về phát triển nông nghiệp thì việc đầu tư cho thủy lợi góp phần rất quan trọng , chính vì vậy trong nhng năm gần đây tỉnh Hưng Yên đã ưu tiên đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực thủy lợi , đặc biệt là đầu tư xây dựng các dự án thủy lợi vừa và nh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi của tỉnh Hưng Yên còn nhiều yếu tố bất cập , tồn tại, dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án còn chậm triển khai so với yêu cầu , đặc biệt công tác quản lý chi phí của các dự án còn nhiều khiếm khuyết , dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tư còn khá phổ biến, các dự án chưa phát huy hiệu quả như k ỳ vọng ban đầu. Vì vậy, việc nghiên c ứu “Đ xut gii php tăng cưng công tc qun l chi ph cc d n đ ầu tư xây dng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” là hết sức quan trọng và c ấp thiết. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa và làm rõ nhng vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng, về quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng , sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. - Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích nguyên nhân của nhng mặt hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên đa bàn tỉnh Hưng Yên, luận văn nghiên cứu đề xuất các giải pháp để tăng cường hơn na công tác này, nhằm góp phần s dng một cách tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn của nhà nước cho việc đầu tư xây dựng trên đa bàn. 3.  nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3.1. Ý nghĩa khoa học Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý chi phí các dự án đầu tư xây d ựng công trình trong lĩnh vực thủy lợi theo các giai đo ạn của quá trình đầu tư. Nhng nghiên cứu này là cơ sở khoa học để tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động quản lý chi phí trong quá trình thực hiện m ột dự [...]... bị; - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; - Chi phí lập định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình; - Chi phí kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình; - Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, - Chi phí tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê tư vấn); - Chi phí. .. xây dựng , chi phí thiết bị , chi phí quản lý dự án , chi phí tư vấn đầu tư xây dựng , chi phí khác và chi phí dự phòng của công trình 1.1.4 Khái niệm về quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là quản lý các chi phí phát sinh để xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt , đảm bảo mục tiêu đầu tư và hiệu quả của dự án đầu. .. đầu tư với một ngân sách nhất định đã xác định trước Chủ đầu tư xây dựng công trình chi u trách nhiệm toàn diện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng 1.2 Nội dung quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của chủ đầu tư bao gồm: quản lý tổng mức đầu tư; ... để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình xây dựng Chi phí đầu tư xây dựng công trình được lập theo tổng công trình cụ thể, phù hợp với giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế và các quy định của Nhà nước Chi phí đầu tư xây dựng công trình được biểu thị qua chỉ tiêu tổng mức đầu tư của dự án ở giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình ở... Tổng quan các cơ sở lý luận về chi phí và quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình nói chung, công trình thủy lợi nói riêng; - Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian vừa qua; - Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần tăng cường công tác... duyệt 1.7 Quản lý dự toán công trình 1.7.1 Đánh giá chất lượng lập và quản lý dự toán công trình 1 Dự toán công trình phải được tính đúng tính đủ bao gồm đầy đủ các chi phí (nếu có): Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng 2 Dự toán công trình phê duyệt phải được thẩm định theo (quy định tại Điều 10 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP)... tư; quản lý dự toán công trình; quản lý định mức xây dựng ; quản lý giá xây dựng ; quản lý chỉ số giá xây dựng ; quản lý đấu thầu; tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng; quyết toán vốn đầu tư Quản lý tổng mức đầu tư: Khi lập dự án đầu tư xây dựng hay lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án , chủ đầu tư phải xác định tổng mức đầu tư để tính toán hiệu quả đầu tư xây. .. dụng cho công trình Quản lý giá xây dựng công trình: Chủ đầu tư căn cứ phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình , yêu cầu kỹ thuật , điều kiện thi công , biện pháp thi công cụ thể của công trình tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở cho việc xác định tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình để quản lý chi phí Quản lý chỉ số giá xây dựng: Chủ đầu tư vận dụng... thực hiện dự án đầu tư xây dựng , giá trị thanh toán , quyết toán vốn đầu tư khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng 4 Tổng mức đầu tư bao gồm : chi phí xây dựng ; chi phí thiết bị ; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí... đầu tư xây dựng Tổng 5 mức đầu tư sau khi được phê duyệt là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình Quản lý dự toán công trình: Dự toán công trình trước khi phê duyệt phải được thẩm tra Dự toán công trình , hạng mục công trình phải được tính đủ các yếu tố chi phí . đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên đa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới 56 3.2. Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình. về chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình 3 1.1.4. Khái niệm về quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình 4 1.2. Nội dung quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình 4. bước. Dự toán xây dựng công trình là căn cứ để quản lý chi phí xây dựng công trình. Dự toán công trình bao gồm chi phí xây dựng , chi phí thiết b, chi phí quản lý dự án , chi phí tư vấn đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh hưng yên, đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh hưng yên, đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh hưng yên, Bảng 2.2: Thực trạng phát triển dân số tỉnh Hưng Yên đến năm 2011, Bảng 3.1: Danh mục công trình tiêu cần cải tạo, nâng cấp, - Tại thời điểm tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư phải phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định. Trường hợp dự toán gói thầu (không bao gồm dự phòng) tăng cao hơn so với giá gói thầu đã duyệt trong kế hoạch đấu thầu thì dự toán này sẽ thay thế giá gói th..., Tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu đề nghị quyết toán cao hơn giá trị đích thực, công trình xây dựng hoàn thành chưa được quyết toán, quyết toán chậm khá phổ biến. Cần khắc phục tình trạng công trình đưa vào sử du...

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay