tóm tắt luận án sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở

29 1,194 3
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 11:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH HOA ÁNH TƯỜNG Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán Mã số: 62.14.01.11 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2014 LUẬN ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Vui Phản biện 1: GS.TS Đào Tam Đại học Vinh Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Phú Lộc Đại học Cần Thơ Phản biện 3: TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung Đại học Sư phạm Thành phồ Hồ Chí Minh Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường, tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Vào hồi: . . . . giờ, ngày . . . . tháng . . . . năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN 1. Hoa Ánh Tường (2009), Nghiên cứu bài học-một quan điểm trong nghiên cứu Giáo dục Toán, Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Sư phạm, Đại học Huế, ISSN 1859-1612, số 04/2009, tr. 105-112. 2. Hoa Ánh Tường (2009), Nghiên cứu tạo cơ hội cho học sinh giao tiếp toán học, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ISSN 0866-7476, số 222 (kì 2-9/2009), tr. 50-52. 3. Hoa Ánh Tường (2010), Sáng tạo toán học trong hoạt động dạy học giải toán, Tạp chí Đại học Sài Gòn, ISSN 1859-3208, số 04 (9/2010), tr. 54-60. 4. Hoa Ánh Tường (2010), Vận dụng quy trình nghiên cứu bài học cho tiết học “Diện tích đa giác” của hình học lớp 8, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm TP.HCM, ISSN 1859-3100, số 24 (12/2010), tr. 133-140. 5. Hoa Ánh Tường (2011), Định lý Thalès-một nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy và học, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm TP.HCM, ISSN 1859-3100, số 27 (4/2011), trang 54-61. 6. Hoa Ánh Tường (2011), Tiếp cận một bài toán bằng cách giải linh hoạt, Dạy và Học ngày nay – Tạp chí của Trung Ương hội Khuyến học Việt Nam, ISSN 1859-2694, số 9 (2011), tr. 59-60. 7. Hoa Ánh Tường (2011), Nhìn bài toán dưới nhiều góc độ, Tạp chí Đại học Sài Gòn, ISSN 1859-3208, số 07 (9/2011), tr. 105-111. 8. Hoa Ánh Tường (2011), Sử dụng một số biểu diễn trực quan ngoài trong dạy học toán cho học sinh lớp 6, Tạp chí Khoa học, Đại học Vinh, ISSN 1859-2228, Tập 40, số 1A (2011), tr. 56-65. 9. Hoa Ánh Tường (2011), Sử dụng bài toán kết thúc mở kích thích học sinh giao tiếp toán học, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm TP.HCM, ISSN 1859-3100, số 31 (10/2011), tr. 121-124. 10. Hoa Ánh Tường (2012), Tiếp cận “bài toán kết thúc mở” giúp học sinh chủ động học môn hình học, Tạp chí Khoa học, Đại học Vinh, ISSN 1859- 2228, Tập 41, số 1A (2012), tr. 85-91. 11. Hoa Ánh Tường (2013), Bàn về “Đổi mới phương pháp dạy học” nhìn từ góc độ nhà thực hành, Tạp chí Đại học Sài Gòn, ISSN 1859-3208, số 14 (6/2013), tr. 81-87. 12. Hoa Ánh Tường (2010), Cơ sở lý luận của Lý thuyết kiến tạo trong dạy học toán, Kỷ yếu hội thảo khoa học của học viên cao học và Nghiên cứu sinh năm 2010, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 92-102. 13. Hoa Ánh Tường (2010), Nghiên cứu bài học-Cơ sở lý luận và áp dụng trong dạy học toán, Kỷ yếu hội thảo khoa học của học viên cao học và Nghiên cứu sinh năm 2010, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tr. 103- 116. 14. Hoa Anh Tuong (2012), The Use Of Visual Representation In Reasoning And Expanding Mathematics Problem: Lesson Study On The Area Polygon, Proccedings of the 5th International Conference on Educational Research (ICER) 2012, Challenging Education for Future Change, September 8-9, 2012, Khon Kaen University, Thailand, pp. 417-424. 15. Hoa Anh Tuong (2013), Applying "open - ended task" to help secondary students to communicate mathematics, Proccedings of the 6th International Conference on Educational Research (ICER) 2013, ASEAN Education in the 21 st century, February 23-24, 2013, Mahasarakham University, Cambodia, pp. 394-405. 16. Hoa Anh Tuong (2013), Solution to decrease distance between training teachers of education mathematics and teaching mathematics of new teachers in Vietnamese secondary school, International Conference on Mathematical Research, Education and Application, December 21 st -23 rd , 2013, UEL, VNU-HCMC 2013, pp.105 (abstract) 17. Hoa Ánh Tường (2014), Áp dụng mô hình nghiên cứu bài học vào thực tiễn dạy học toán, Kỷ yếu hội thảo khoa học về giảng dạy các môn khoa học tự nhiên năm 2014, An Giang, tr. 127-134. 1 MỞ ĐẦU 1. Định nghĩa các thuật ngữ Giao tiếp toán học: là một hình thức của giao tiếp mà một người cố gắng để thuyết phục những người khác về những ý tưởng, suy nghĩ, câu hỏi hay giả thuyết toán học của mình nhằm chia sẻ ý tưởng và làm rõ sự hiểu biết về những vấn đề toán học đó (Lim, 2008). Năng lực giao tiếp toán học: bao gồm việc bộc lộ được chính kiến riêng của bản thân về các vấn đề toán học, hiểu được ý tưởng của người khác khi người đó trình bày về vấn đề đó, diễn đạt ý tưởng của mình chính xác và rõ ràng, sử dụng được ngôn ngữ toán học, quy ước và ký hiệu toán học (Phạm Gia Đức và Phạm Đức Quang, 2002; Mónica Miyagui, 2007). Bài toán kết thúc mở: là một bài toán không phải đơn thuần chỉ có một cách trả lời đúng, nó có nhiều cách trả lời khác nhau (Erkki, 1997). Theo Foong, (2002) “Bài toán kết thúc mở thường có cấu trúc thiếu, vì nó thiếu dữ liệu, giả thiết và không có thuật toán sẵn để giải. Điều này dẫn đến có nhiều lời giải cho một bài toán kết thúc mở”. Nghiên cứu bài học (NCBH): là một hình thức phát triển nghiệp vụ sư phạm lâu dài được định hướng bởi giáo viên (GV) đứng lớp nhằm giúp GV phát triển thói quen về việc tự phản ánh và cải tiến phương pháp dạy học thông qua nỗ lực hợp tác với đồng nghiệp (James W.Stigler & nnk, 2009; Nguyễn Thị Duyến, 2013). Các giáo viên hợp tác làm việc với nhau về một số “bài học nghiên cứu” bao gồm: lên kế hoạch bài học, hoạt động dạy học, kiểm tra và thảo luận về những gì họ quan sát được về thể hiện việc học toán của học sinh. Bài học nghiên cứu: là bài học được nhóm nghiên cứu (gồm các GV tham gia vào quy trình của NCBH) lựa chọn để khám phá chủ đề nghiên cứu. 2. Giới thiệu Giao tiếp toán học và nghiên cứu bài học đã được quan tâm ở rất nhiều quốc gia: 2 • “Quá trình giao tiếp giúp học sinh (HS) hiểu toán sâu sắc hơn” (Hội Giáo viên toán của Mỹ, 2007). • “Giao tiếp đã được xác định là một trong những năng lực cốt lõi để phát triển cho học sinh” (Luis Radford, 2004). • Chang (2008) cho rằng “Mục tiêu đầu tiên của giao tiếp toán học là hiểu ngôn ngữ toán học”. Còn Emori (2008) cho rằng “Tất cả các kinh nghiệm về toán học được thực hiện thông qua giao tiếp. Giao tiếp toán học cần thiết để phát triển tư duy toán học bởi vì sự phát triển tư duy được lý giải bởi ngôn ngữ của chủ thể và những cách thức của giao tiếp”. • Nghiên cứu bài học giúp giáo viên (GV) nhằm không ngừng đổi mới việc dạy và nâng cao việc học cho HS. Trong nghiên cứu bài học, GV đóng vai trò trung tâm trong việc quyết định cái gì là mới trong dạy và học và là những người trực tiếp thực hiện đổi mới trong các lớp học thực sự của mình. Thông qua hoạt động nghiên cứu bài học, GV tích lũy những kinh nghiệm thực tế, trải nghiệm và cải tiến bài học nghiên cứu. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi cố gắng thiết kế các tình huống dạy học trên cơ sở bàn bạc, thảo luận với các đồng nghiệp theo quy trình của nghiên cứu bài học, nhằm tạo điều kiện để học sinh thể hiện, lập luận, suy diễn, chứng minh khi giải quyết bài toán kết thúc mở. Từ đó, nhu cầu giao tiếp toán học và trao đổi ý tưởng ở HS xuất hiện trong quá trình hình thành tri thức mới. Chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở”. 3. Mục đích nghiên cứu • Nghiên cứu cách tổ chức lớp học có khả năng thúc đẩy và phát triển quá trình giao tiếp toán học cho HS. • Nghiên cứu và thiết kế một số nội dung bài học trong chương trình toán 8 có nhiều cơ hội thúc đẩy HS giao tiếp toán học. • Nghiên cứu các thang mức về năng lực giao tiếp toán học được sử dụng trong đánh giá HS thông qua các bài học nghiên cứu cụ thể được thực nghiệm. 4. Câu hỏi nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu thứ nhất: Sử dụng như thế nào cho hiệu quả các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học (biểu diễn toán học, giải thích, lập luận, và trình bày chứng minh) trong lớp học toán? Câu hỏi nghiên cứu thứ hai: Tổ chức lớp học toán như thế nào để thúc đẩy và phát triển quá trình giao tiếp toán học cho HS? Câu hỏi nghiên cứu thứ ba: Nội dung bài học nào trong chương trình toán 8 và cách thiết kế bài học như thế nào sẽ tạo cơ hội thúc đẩy HS giao tiếp toán học? Câu hỏi nghiên cứu thứ tư: Làm thế nào để đánh giá quá trình phát triển năng lực giao tiếp toán học của HS thông qua các bài học được nghiên cứu? 5. Nhiệm vụ nghiên cứu • Tìm ra được các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học phù hợp với HS trung học cơ sở. • Tìm ra các điều kiện hoặc tình huống trong lớp học có thể xảy ra các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học. • Chọn được các bài học nghiên cứu theo quy trình nghiên cứu bài học có thể tạo điều kiện cho HS thể hiện các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học. • Đưa ra được các thang mức đánh giá năng lực giao tiếp toán học. 6. Ý nghĩa của nghiên cứu Luận án sẽ có ý nghĩa giáo dục thể hiện cụ thể như sau: • Khảo sát được các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học cụ thể mà học sinh Việt Nam thể hiện được trong lớp học. • Đề xuất hình thức tổ chức dạy học để phát triển năng lực giao tiếp toán học tùy theo khả năng của mình, qua đó hình thành cho học sinh Việt Nam tính tự tin vào bản thân trong khi chia sẻ, trao đổi kiến thức toán học với bạn học và thầy cô giáo. • Xây dựng được một số tiết dạy trong chương trình toán 8 có nhiều cơ hội thúc đẩy học sinh giao tiếp toán học. • Đề xuất các thang mức đánh giá năng lực giao tiếp toán học của HS. 7. Bố cục của luận án Luận án được bày trong 6 chương, ngoài phần Mở đầu và Kết luận. Chương 1. Giao tiếp toán học trong lớp học. Chương 2. Nghiên cứu bài học và bài toán kết thúc mở. Chương 3. Thiết kế nghiên cứu; Chương 4. 4 Phát triển năng lực giao tiếp toán học qua các bài học nghiên cứu. Chương 5. Kết quả cho các câu hỏi nghiên cứu. Chương 6. Kết luận và vận dụng 8. Kết luận phần mở đầu Chương 1. GIAO TIẾP TOÁN HỌC TRONG LỚP HỌC 1.1. Xuất xứ của giao tiếp toán học “Giao tiếp toán học là một hình thức của giao tiếp. Theo tiếng Hy Lạp, nguồn gốc của từ “giao tiếp” liên quan đến cộng đồng…Giao tiếp toán học là giao tiếp về toán” (Isoda, 2008). 1.2. Giao tiếp trong lớp học toán Giao tiếp trong lớp học toán là sự tương tác giữa HS-HS và HS-GV, thông qua hoạt động giao tiếp bằng lời nói, sử dụng ngôn ngữ hàng ngày. 1.3. Các nghiên cứu khác về giao tiếp toán học Sau khi chúng tôi trình bày một số thực hành giao tiếp toán học ở một số nước, luận án của chúng tôi chọn quan điểm giao tiếp toán học là cách thức học sinh thể hiện quan điểm toán học của mình theo Brenner (1994): “Giao tiếp toán học có 3 khía cạnh khác nhau: giao tiếp về toán, giao tiếp trong toán, giao tiếp với toán”. 1.4. Vai trò của giao tiếp toán học trong lớp học Theo Emori (2008), “Giao tiếp toán học là một ý tưởng chủ chốt quan trọng không chỉ đối với việc cải thiện học toán mà còn cho việc phát triển các khả năng cần thiết cho xã hội”. 1.5. Các thang mức đánh giá năng lực giao tiếp toán học 1.5.1. Sáu mức độ thành thạo trong toán học Trong sáu mức độ thành thạo trong toán học kể từ mức độ thứ 3 đều có đề cập đến các năng lực: biểu diễn, giải thích, lập luận, chứng minh và các năng lực này phát triển cùng với giao tiếp toán học. 1.5.2. Các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi chọn các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học: Biểu diễn toán học, giải thích, lập luận, trình bày chứng minh vì phương thức này là các quá trình của giao tiếp toán học. 1.5.3. Tiêu chuẩn về giao tiếp toán học 1.5.3.1. Bốn hình thức giao tiếp trong lớp học toán 5 Giao tiếp bằng lời, bằng cách lắng nghe, bằng cách đọc, bằng cách viết. 1.5.3.2. Tiêu chuẩn về giao tiếp toán học Hội Giáo viên toán của Mỹ (2007) đề xuất 4 tiêu chuẩn về giao tiếp toán học bao gồm: Tổ chức và củng cố tư duy toán học của HS thông qua giao tiếp. Thể hiện tư duy toán học của học sinh mạch lạc và rõ ràng với các bạn, giáo viên, và những người khác. Phân tích, đánh giá tư duy và phương án giải toán của bạn. Sử dụng ngôn ngữ toán học để thể hiện chính xác những ý tưởng. 1.5.4. Các mức độ thể hiện giao tiếp toán học 1.5.4.1. Các mức độ thể hiện giao tiếp toán học Mức 0. Không thể hiện giao tiếp Mức 1. Thể hiện ban đầu - HS mô tả và trình bày phương pháp hoặc thuật toán để giải quyết vấn đề đưa ra (chưa đề cập tính đúng sai của phương pháp). - HS biết sử dụng các khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và quy ước toán học một cách hình thức. Mức 2. Giải thích - HS giải thích phương pháp đưa ra là chấp nhận được và trình bày lý do tại sao lại chọn cách giải quyết đó. - HS sử dụng các khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và quy ước toán học để hỗ trợ ý tưởng của mình một cách logic, hiệu quả. Mức 3. Lập luận - HS lập luận tính hợp lý của một phương pháp hoặc thuật toán. HS có thể dùng ví dụ hoặc phản ví dụ để kiểm tra tính hợp lý của phương pháp hoặc thuật toán. - HS thể hiện lập luận toán học trong đó nên sử dụng các khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và quy ước toán học nào phù hợp. Mức 4. Chứng minh - HS sử dụng các khái niệm toán học, logic toán để chứng minh các kết quả đưa ra. - HS sử dụng ngôn ngữ toán học thể hiện sự suy luận để chứng minh kết quả toán học. 1.5.4.2. Ví dụ minh họa về giao tiếp toán học 6 Chúng tôi minh họa một tiết học cụ thể vào ngày 3 tháng 10 năm 2010 ở lớp 6A3 (51 học sinh) trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Thứ 6 ngày 26 tháng 8 năm 2011 là sinh nhật bạn Vi. a) Sau 7 ngày nữa là sinh nhật của mẹ bạn Vi. Hỏi sinh nhật của mẹ bạn Vi vào thứ mấy, ngày bao nhiêu? Tại sao? b) Sau 52 ngày kể từ sinh nhật bạn Vi là thứ mấy, ngày bao nhiêu? Tại sao? c) Ngày 20 tháng 11 năm 2011 là sinh nhật ba bạn Vi. Hỏi sinh nhật ba bạn Vi vào thứ mấy? Tại sao? • HS thể hiện được các phương thức giao tiếp toán học cụ thể như sau: Biểu diễn toán học: HS dùng lịch cụ thể các thứ trong tuần từ ngày 26/8 đến 2/9, lịch thứ hai cụ thể trong các tháng từ ngày 17/10 đến 21/11 để tìm lời giải. Các em biết qui đổi 7 ngày tương ứng 1 tuần, 30 ngày hoặc 31 ngày tương ứng 1 tháng. Giải thích: Các em có những ý tưởng khác nhau. Cách thể hiện đơn giản nhất của các em là bằng cách viết ra lịch cụ thể các thứ trong tuần. Nếu thay đổi giả thiết của bài toán, chẳng hạn câu b thay đổi 52 thành 520 và câu c thay đổi ngày 20 tháng 11 năm 2011 thành ngày 27 tháng 12 năm 2014. HS hiểu cách thể hiện nào vẫn có thể sử dụng khi yêu cầu bài toán thay đổi, nghĩa là HS nhận thức được tính hợp lý cách thể hiện của bạn. Lập luận: HS biết sử dụng quy luật chu kỳ 7 ngày, thứ sẽ lặp lại. Từ đó, HS biết tìm số dư trong phép chia cho 7 để tìm thứ mấy. Ngoài ra, HS nhớ số ngày trong tháng 8, tháng 9 để từ đó thực hiện phép toán trừ phù hợp để tìm ngày bao nhiêu trong tháng. Học sinh nhận ra được các yêu cầu trong bài toán có mối liên hệ với nhau. Trình bày chứng minh: HS hiểu được chứng minh bài toán thông qua lắng nghe bạn mình chứng minh hoặc tự mình chứng minh bài toán. • Đánh giá các mức độ thể hiện giao tiếp: Thể hiện ban đầu: HS mô tả cách làm bằng cách viết ra lịch cụ thể các thứ trong tuần từ ngày 26/8 đến 2/9, lịch thứ hai cụ thể trong các tháng từ ngày 17/10 đến 21/11. HS vận dụng được thuật toán dựa vào số dư trong phép chia cho 7. HS sử dụng các phép toán: cộng, trừ, chia hợp lý. [...]... thuật thiết kế bài học trong chương trình toán 8 tạo khả năng giao tiếp toán học; cách lượng hóa các năng lực giao tiếp toán học để đánh giá 3.3 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu các bài học có sử dụng bài toán kết thúc mở để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh Học sinh tham gia các tiết dạy thực nghiệm: có 166 học sinh bốn lớp 8 của trường Thực hành Sài Gòn Phạm vi khảo cứu: chủ yếu trong... học, khả năng giao tiếp toán học của HS • Có thể mở rộng hướng nghiên cứu tiếp cận nghiên cứu bài học để phát triển tư duy cho HS Ở trường phổ thông, kênh hình còn hạn chế trong các sách giáo khoa, trong khi đó các biểu diễn toán học góp phần thiết thực cho 23 HS trong việc học toán Có thể nghiên cứu sâu hơn về việc sử dụng biểu diễn toán học để phát triển năng lực giao tiếp toán học và tư duy cho HS... lý luận về nghiên cứu bài học thông qua thực hành trên các lớp học toán có thể hiện giao tiếp toán học thông qua các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học 2 Đề xuất các hướng xây dựng môi trường học tập, cách tổ chức lớp học có khả năng thúc đẩy và phát triển quá trình giao tiếp toán học cho HS 3 Đề xuất các nội dung bài học và cách thiết kế bài học như thế nào trong chương trình toán lớp 8 để. .. cứu thông qua quá trình thực nghiệm để xác định những thế mạnh và sự hỗ trợ của các kế hoạch bài học đã được thiết kế trong việc phát triển năng lực giao tiếp toán học cho HS 3.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là các sản phẩm bộc lộ qua nghiên cứu bao gồm: Cách vận dụng các phương thức giao tiếp toán học cơ bản; cách tổ chức lớp học nhằm tạo nhu cầu và cơ hội giao tiếp toán học; ... trường học tập khuyến khích giao tiếp toán học, tạo cơ hội cho HS có các cách tiếp cận khác nhau 5.3 Kết quả cho câu hỏi nghiên cứu thứ ba 5.3.1 Vai trò của nghiên cứu bài học Ở luận án, thực hiện các kế hoạch bài học nhằm thúc đẩy giao tiếp toán học được thể hiện qua tính thực tiễn của NCBH 5.3.2 Cách thiết kế bài học Các kế hoạch bài học đặt mạnh vào biểu diễn toán và tư duy toán học GV tận dụng tạo cơ. .. Kết luận chương 2 Chương 3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3.1 Thiết kế quy trình nghiên cứu Quy trình nghiên cứu được tiến hành theo các bước sau đây: Khảo sát môi trường học tập thông qua quá trình điều tra Khảo cứu các kết quả nghiên cứu đã có về sử dụng bài toán kết thúc mở, biểu diễn toán học Nghiên cứu việc tích hợp các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học cho học sinh 10 Thực hiện những bài học nghiên. .. quát; Phát huy cho HS các năng lực như suy luận, lập luận, giải thích bản chất của bài toán 5.4 Kết quả cho câu hỏi nghiên cứu thứ tư 5.4.1 Đánh giá các phương thức cơ bản của giao tiếp toán học của HS Biểu diễn toán học HS biết sử dụng ký hiệu đại số hợp lý cho ẩn để trình bày chứng minh đơn giản, ngắn gọn HS vận dụng quy ước toán học vào đặt điều kiện và đơn vị cho ẩn được minh họa qua việc giải bài toán. .. vào bài học Giờ học toán có tích hợp giải các bài toán thực tế giúp em cảm thấy hứng thú, yêu thích học toán Cần thiết kế bài học có sử dụng bài toán kết thúc mở hoặc tích hợp bài học với tình huống thực tế và có sử dụng các biểu diễn trực quan, các bài học đặt mạnh vào các biểu diễn toán và tư duy toán học Khi đó, HS tự tin thể hiện quan điểm về vấn đề đặt ra thông qua giao tiếp Việc giải quyết các bài. .. cho câu hỏi nghiên cứu thứ nhất a) GV tạo ra các loại hình biểu diễn toán học phù hợp trong lớp học để giúp HS giải quyết các bài toán kết thúc mở và tạo điều kiện cũng như cơ hội cho HS giao tiếp toán học HS đã sử dụng các biểu diễn trực quan để giao tiếp toán học với bạn khi các em làm việc chung nhóm, hình thành và củng cố các tri thức toán học mới b) Khi HS được yêu cầu giải thích việc hiểu toán. .. điều chỉnh để phát huy năng lực giao tiếp toán học cho học sinh 3.6 Công cụ nghiên cứu theo quy trình của nghiên cứu bài học - 11 3.7 Các nội dung toán học nghiên cứu 3.7.1 Mục tiêu và yêu cầu dạy học môn Toán ở trường Trung học cơ sở 3.7.2 Chủ đề nghiên cứu Chúng tôi chọn chủ đề “Diện tích của đa giác” làm thực nghiệm phù hợp với hướng nghiên cứu với các lý do: Sử dụng linh hoạt các biểu diễn: biểu . vi nghiên cứu - Nghiên cứu các bài học có sử dụng bài toán kết thúc mở để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh. - Học sinh tham gia các tiết dạy thực nghiệm: có 166 học sinh bốn. và cơ hội giao tiếp toán học; kỹ thuật thiết kế bài học trong chương trình toán 8 tạo khả năng giao tiếp toán học; cách lượng hóa các năng lực giao tiếp toán học để đánh giá. 3.3. Phạm vi nghiên. tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở . 3. Mục đích nghiên cứu • Nghiên cứu cách tổ chức lớp học có khả năng thúc đẩy và phát triển quá trình giao tiếp toán học cho HS. • Nghiên cứu và
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở, tóm tắt luận án sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở, tóm tắt luận án sử dụng nghiên cứu bài học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học cơ sở

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay