Phân tích những yếu tố tác động đến doanh thu, giải pháp để tăng doanh thu

24 249 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2014, 09:49

Trong nền kinh tế thị trường do động cơ về lợi nhuận đã thúc đẩy đổi mới và phát triển bảo đảm cho các doanh nghiệp tự do lựa chọn và quyết định việc sản xuất kinh doanh của mình. Trong hoạt động cạnh tranh trên thị trường mà thúc đẩy các doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, năng động, sáng tạo với lợi nhuận tối đa.Doanh thu có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại Việt Nam nói riêng. Doanh thu là điều kiện để có lợi nhuận, từ đó có thể tái sản xuất và mở rộng.Việc phân tích các yếu tố tác động đến doanh thu, từ đó đưa ra biện pháp để phát huy mặt mạnh, hạn chế nhưng yếu điểm, tận dụng tối đa những cơ hội, tránh những nguy cơ từ môi trường kinh doanh bên ngoài đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện tăng doanh thu. Đó là điệu kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường. Nhóm 05 kính chào thầy và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm qua đề tài GVHD : NGUYỄN DỤNG TUẤN LỚP : NCKT6ATH TT HỌ VÀ TÊN MSSV GHI CHÚ 1 QUÁCH THỊ LINH 2 MAI THỊ LƯƠNG 3 PHẠM ĐỨC MẠNH 4 PHẠM THỊ NGA 5 TRẦN THỊ NGA 6 TRIỆU THỊ NGA 7 NGUYỄN VĂN NGỌC 8 HOÀNG THỊ NGUYỆT Trong nền kinh tế thị trường do động cơ về lợi nhuận đã thúc đẩy đổi mới và phát triển bảo đảm cho các doanh nghiệp tự do lựa chọn và quyết định việc sản xuất kinh doanh của mình. Trong hoạt động cạnh tranh trên thị trường mà thúc đẩy các doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, năng động, sáng tạo với lợi nhuận tối đa. Doanh thu có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại Việt Nam nói riêng. Doanh thu là điều kiện để có lợi nhuận, từ đó có thể tái sản xuất và mở rộng. Việc phân tích các yếu tố tác động đến doanh thu, từ đó đưa ra biện pháp để phát huy mặt mạnh, hạn chế nhưng yếu điểm, tận dụng tối đa những cơ hội, tránh những nguy cơ từ môi trường kinh doanh bên ngoài đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện tăng doanh thu. Đó là điệu kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU 1 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG DOANH THU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2 THỰC TRẠNG VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU KHÁI NIỆM VỀ DOANH THU Doanh thu là toàn bộ số tiền mà công ty nhận được khi thị trường tiêu thụ một số lượng sản phẩm nhất định.Doanh thu là một chỉ tiêu kinh tế cơ bản phản ánh nguồn thu vào của doanh ngiệp Doanh thu = số lượng hàng hóa/ dịch vụ bán ra x giá bán. Sau khi trừ các khoản chi phí quản lý, bán hàng, giá vốn, chiết khấu, thì ta có lợi nhuận trước thuế Như vậy để biết một công ty hoạt động có hiệu quả hay không thì phải phân tích các chỉ tiêu tài chính của nó. CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DOANH THU + Mức doanh lợi trên doanh số bán: Ý nghĩa: Mức doanh lợi trên doanh số bán phản ánh một dơn vị doanh số bán thực hiện được mang lại bao nhiêu doanh thu + Mức doanh thu trên doanh thu thuần Ý nghĩa: mức doanh lợi trên doanh thu thuần phản ánh một đơn vị doanh thu thuần thực hiện mang lai bao nhiêu doanh thu + Mức doanh lợi trên tổng tài sản: Mức doanh lợi trên tổng tài sản phản ánh một dơn vị tài sản bỏ ra đem lai bao nhiêu đơn vị lợi nhuận + Mức doanh lợi trên vốn chủ sở hữu: Mức doanh lợi trên vốn chủ sở hữu phản ánh một đơn vị vốn chủ sỡ hữu bỏ ra mang lai bao nhiêu doanh thu CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DOANH THU - Số vòng quay vốn lưu động DTT: Doanh thu thuần kỳ kinh doanh TSLĐ bq : Tài sản lưu động bình quân Số vòng quay vốn lưu động phản ánh tốc độ của vốn lưu động trong chu kỳ kinh doanh. - Số ngày của một vòng quay vốn lưu động Số ngày của một vòng quay vốn lưu động phản ánh thời gian để ốn lưu động quay hết một vòng CHƯƠNG 1 ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN Tính độc lập Tính này được coi là nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV. Sự độc lâp thể hiện về các mặt: Tính này được coi là nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV. Sự độc lâp thể hiện về các mặt: - KTV không bị sự chi phối hoặc tác động của bất kỳ lợi ích vật chất cũng như tinh thần nào làm ảnh hưởng đến tính đứng đắn khách quan và độc lập của mình: - KTV không có lợi ích kinh tế với đơn vị như: vay nợ, cho vay, bảo lãnh đối với khách hàng mà đơn vị kiểm toán, có quan hệ kinh doanh chặt chẽ (mua, bán, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ ), là nhà đầu tư bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán, các công nợ, nhận quà biếu tặng, thừa kế, dự tiệc chiêu đãi Của khách hàng mà đơn vị kiểm toán. Độc lập về mặt kinh tế Độc lập về mặt kinh tế CHƯƠNG 1 ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN Tính độc lập Tính này được coi là nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV. Sự độc lâp thể hiện về các mặt: Tính này được coi là nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV. Sự độc lâp thể hiện về các mặt: KTV không có quan hệ thân thuộc với các nhà quản lý đơn vị được kiểm toán: Cụ thể: KTV hành nghề không được nhận làm kiêmt toán hoặc những đơn vị mà có quan hệ gia đình ruột thịt như bố, mẹ, vợ chồng, anh, chị em ruột là người trong bộ máy quản lý điều hành trong đơn vị. Ngoài ra KTV và thành viên BGĐ công ty kiểm toán cũn như khách hàng trong vòng quá nhiều năm vì sẽ tạo mối quan hệ quen thuộc Độc lập về mặt tình cảm Độc lập về mặt tình cảm CHƯƠNG 1 ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN Tính độc lập Tính này được coi là nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV. Sự độc lâp thể hiện về các mặt: Tính này được coi là nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV. Sự độc lâp thể hiện về các mặt: KTV hành nghề không được làm dịch vụ kế toán như: ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, kiểm toán nội bộ, định giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính cho cùng một đơn vị Độc lập về mặt chuyên môn Độc lập về mặt chuyên môn [...]... luật xác lập và điều chỉnh,trong đó chủ thể vi các quy phạm pháp luật xác lập và điều chỉnh,trong đó chủ thể vi phạm pháp luật phảI chịu nhũng hậu quả bất lợi,nhũng biện pháp phạm pháp luật phảI chịu nhũng hậu quả bất lợi,nhũng biện pháp cuỡng chế đuợc quy định ở chế tài các quy phạm pháp luật cuỡng chế đuợc quy định ở chế tài các quy phạm pháp luật KTV không nhng phảI Tuân thủ đạo đúc nghề nghiêp... Arthu Andersen nờn t mua c ụng ca Enron tin vo thung hiu Arthu Andersen nờn t mua c phiu ca Enron, Enron lóI gi,l tht,kộo theo s sp ca phiu ca Enron, Enron lóI gi,l tht,kộo theo s sp ca Enron ri n Andersen Enron ri n Andersen TRCH NHIM PHP Lí CA KIM TON VIấN CHNG 2 -Là hậu quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật đuợc -Là hậu quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật đuợc các quy phạm pháp. .. phn ln trong thu nhp ca cỏc Cty ny,cú khi t dch v ngoi KT chim phn ln trong thu nhp ca cỏc Cty ny,cú khi t l ny lờn ti 92% l ny lờn ti 92% O C NGH NGHIP KIM TON CHNG 1 V D 2 -Vỡ th nờn Andersen thung cỏc KTV cú kinh nghim v -Vỡ th nờn Andersen thung cỏc KTV cú kinh nghim v nng lc lm dch v tu vn,cũn cỏc KTV tr ớt kinh nghim v nng nng lc lm dch v tu vn,cũn cỏc KTV tr ớt kinh nghim v nng lc thung c Andersen... cỏo tỡnh hỡnh kinh doanh cú lóI ca mỡnh,nhng thc u tu khi bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh doanh cú lóI ca mỡnh,nhng thc cht l l 500 tr USD tự nm 1997.Nờn Andersen ó vi phm trm cht l l 500 tr USD tự nm 1997.Nờn Andersen ó vi phm trm trng nguyờn tc c lp v mt kinh t,chy theo li nhun kch xự trng nguyờn tc c lp v mt kinh t,chy theo li nhun kch xự thu c tự phớ KT cụng b 1 BCKT sai lch v Enron thu c tự phớ KT cụng... còn phảI tuân thủ trách nhiệm phap lý của mình với việc xác định còn phảI tuân thủ trách nhiệm phap lý của mình với việc xác định trách nhiệm phap lý của KTV tuỳ thu c vào pháp luật của tùng quốc trách nhiệm phap lý của KTV tuỳ thu c vào pháp luật của tùng quốc gia gồm: gia gồm: + Trách nhiệm dân sụ + Trách nhiệm dân sụ + Trách nhiệm hình sụ + Trách nhiệm hình sụ TRCH NHIM PHP Lí CA KIM TON VIấN CHNG... Bỡnh lm giỏm c n kỡ KT cn thu 1 KTV Hin l con gỏi ụng Bỡnh bit v gii thiu KT cn thu 1 KTV Hin l con gỏi ụng Bỡnh bit v gii thiu ngi Yờu l ip ang lm KTV ti cụng ty A&C n KT cụng ty ngi Yờu l ip ang lm KTV ti cụng ty A&C n KT cụng ty ip chp nhn li ngh trờn Sau ú, ip c Hin v ụng Bỡnh ip chp nhn li ngh trờn Sau ú, ip c Hin v ụng Bỡnh nh lm luụn c cụng vic lp BCTC v t khai thu ca nm 2008 nh lm luụn... cú nhim v duy trỡ cp nht v nõng cao kin thc trong hot KTV cú nhim v duy trỡ cp nht v nõng cao kin thc trong hot ng thc tin, trong mụi trng phỏp lý v cỏc tin b khoa hc k thut ng thc tin, trong mụi trng phỏp lý v cỏc tin b khoa hc k thut ỏp ng yờu cu trong cụng vic ỏp ng yờu cu trong cụng vic Tớnh bo mt KTV phi m bo yờu cu bo mt ca thụng tin cú c trong quỏ KTV phi m bo yờu cu bo mt ca thụng tin cú...O C NGH NGHIP KIM TON CHNG 1 CHUN MC O C NGH NGHIP CA KIM TON VIấN Tớnh chớnh trc Khụng n thun ch l tớnh trung thc m cũn nhn mnh n s Khụng n thun ch l tớnh trung thc m cũn nhn mnh n s cụng bng v s tớn nhim cụng bng v s tớn nhim KTV phi m bo thng thn, trung thc v cú chớnh kin rừ rng KTV phi m bo thng thn, trung thc... Enron lc thung c Andersen giao nhim v KT cỏc BCTC ca Enron nờn cht lng ca cỏc cuc KT Enron b nh hung ln bi nng nờn cht lng ca cỏc cuc KT Enron b nh hung ln bi nng lc ca KTV,cỏc sai sút,gian ln ca Enron hoc l khụng th phỏt lc ca KTV,cỏc sai sút,gian ln ca Enron hoc l khụng th phỏt hin c hoc l b che y 1 cỏch tinh vvi.Cỏc nh u tu,c hin c hoc l b che y 1 cỏch tinh vvi.Cỏc nh u tu,c ụng ca Enron tin vo thung... tr ng.ngy khon tớn dng thi hn 03 thỏng tr giỏ 15 tr ng.ngy 27/05/2009,TNTM Phỏt lc cú nhu cu KT BCTC gia niờn nờn 27/05/2009,TNTM Phỏt lc cú nhu cu KT BCTC gia niờn nờn ó thu Cty A&C cho rng khon tớn dng 15 tr l s tin nh nờn ó ó thu Cty A&C cho rng khon tớn dng 15 tr l s tin nh nờn ó chp nhn li nghi trờn chp nhn li nghi trờn O C NGH NGHIP KIM TON CHNG 1 PHN TCH Cụng ty A&C m trc tip l trng on KT- . NAM 2 THỰC TRẠNG VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU KHÁI NIỆM VỀ DOANH THU Doanh thu là toàn bộ số tiền. kiện tăng doanh thu. Đó là điệu kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU 1 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG DOANH THU CỦA CÁC DOANH. doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại Việt Nam nói riêng. Doanh thu là điều kiện để có lợi nhuận, từ đó có thể tái sản xuất và mở rộng. Việc phân tích các yếu tố tác động đến doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những yếu tố tác động đến doanh thu, giải pháp để tăng doanh thu, Phân tích những yếu tố tác động đến doanh thu, giải pháp để tăng doanh thu, Phân tích những yếu tố tác động đến doanh thu, giải pháp để tăng doanh thu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay