383 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành quản trị nhận lực

12 573 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2014, 00:35

. diendanenganh.net 383 Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị Nhân lực TT Eng Vie 1 100 per cent premium payment Trả lương. 2 diendanenganh.net 5 10 6 Former employees Cựu nhân viên 10 7 Gain sharing payment or the halsey premium plan Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng 10 8 Gantt task anh Bonus payment. Chia sẻ công việc Edited by DANG | 4 diendanenganh.net 4 16 5 Job specification Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc 16 6 Job title Chức danh công việc 16 7 Key job Công việc chủ yếu 16 8 Knowledge
- Xem thêm -

Xem thêm: 383 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành quản trị nhận lực, 383 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành quản trị nhận lực, 383 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành quản trị nhận lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn