nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường ( thông tin đưa lên website)

27 426 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2014, 17:01

[...]... khảo sát ĐCCT phục vụ cho thiết kế xử lý nền đường - Khi khảo sát ĐCCT ở giai đoạn đầu, kiến nghị chủ yếu dựa vào tài liệu tham khảo mang tính khu vực Sử dụng các quy luật, tương quan đã lập về các tính chất cơ lý của đất loại sét yếu amQ22-3 - Khảo sát ĐCCT ở giai đoạn thiết kế cơ sở: nghiên cứu ĐCCT phải đủ để luận chứng chọn giải pháp xử lý nền đất yếu, các nghiên cứu tính chất cơ lý của đất phải thích... điểm về tính toán thiết kế cọc đất xi măng, các thông số cơ lý của đất loại sét yếu amQ22-3 sử dụng để dự báo độ lún cuối cùng, độ lún theo thời gian và độ ổn định của nền xử lý bằng cọc đất xi măng lấy ở các bảng 4.7, 4.8, 4.9 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Từ những kết quả nghiên cứu đặc tính ĐCCT của đất loại sét yếu 2-3 amQ2 phân bố ở các tỉnh ven biển ĐBSCL phục vụ xây dựng đường cho phép rút ra một số kết... hợp với kết quả nghiên cứu tính chất xây dựng của đất Đó là cơ sở để đề xuất các giải pháp xử lý nền có thể áp dụng và kiến nghị sử dụng các chỉ tiêu cơ lý trong thiết kế xử lý trong xây dựng đường 4.2 Các vấn đề về khảo sát ĐCCT và lựa chọn các biện pháp xử lý nền đường 4.2.1 Các kiểu cấu trúc nền đặc trưng có phân bố đất loại sét yếu amQ22-3 4.2.1.1 Nguyên tắc phân chia Cấu trúc nền (CTN) biểu thị... 93-100 Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Thị Nụ (2 013), Nghiên cứu đặc tính ĐCCT của đất loại sét yếu thuộc Holocen trung thượng phân bố ở ĐBSCL phục vụ xây dựng đường , Tạp chí Địa chất, Số 333/1-2/2013, tr47-56 Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Thị Nụ (2 013), Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu bão hòa nước amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển ĐBSCL”,Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 42/04/2013, tr3645 Đỗ Minh... xuất phát từ mục đích phục vụ xử lý nền trong xây dựng đường, trong vùng nghiên cứu có thể phân ra 2 kiểu (I, II) và 5 phụ kiểu (I.A, I.B, I.C; II.B, II.C) cấu trúc nền 1.7 Căn cứ vào tình hình thực tế về khả năng áp dụng các giải pháp xử lý nền đất yếu ở ĐBSCL và khả năng áp dụng các phương pháp hiện đại của thế giới, kiến nghị các giải pháp xử lý nền đường đất yếu ở các tỉnh ven biển ĐBSCL như sau :... nhiên, một số dự án dù đã xử lý nền đất yếu nhưng vẫn gây ra các vấn đề mất ổn định trượt và lún nền đường đắp 4.2.3.2 .Phân tích và lựa chọn các giải pháp xử lý nền đường Từ các kết quả nghiên cứu đặc trưng về cố kết, sức kháng cắt của đất loại sét yếu amQ22-3 có thể đưa ra dự báo về thời gian cố kết, độ lún từ biến, chiều cao nền đắp ổn định của nền đường trong vùng nghiên cứu (bảng 4.4, 4.5) Bảng 4.4... riêng, đặc điểm về sự thành tạo cũng như vị trí tồn tại của tầng trầm tích amQ22-3, thành phần và tính chất cơ lý của các đất loại sét yếu amQ22-3 Kết quả cho thấy: đặc điểm phân bố, chiều dày, thành phần (nhiễm mặn, phèn, hữu cơ,…) và tính chất cơ lý của đất yếu amQ22-3 biến đổi rất phức tạp Như vậy, để kiến nghị sử dụng các kết quả nghiên cứu trong xử lý nền đường cần phải phân chia cấu trúc nền kết... đối đồng nhất Theo phương song song với mặt lớp, đất có cấu tạo dạng phân lớp nhỏ, có chỗ có những ổ cát hoặc phân lớp mỏng cát song song, sẽ ảnh hưởng quyết định đến khả năng thoát nước theo phương ngang Chương 3: NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH BIẾN DẠNG VÀ SỨC KHÁNG CẮT CỦA ĐẤT LOẠI SÉT YẾU amQ22-3 3.1 Đặc điểm chung về tính chất cơ lý của đất loại sét yếu amQ22-3 Kết quả thống kê các tính chất cơ lý của đất loại. .. và một số đặc trưng cơ lý ) của đất loại sét thuộc trầm tích amQ22-3 phân bố ở ĐBSCL”, Tuyển tập hội nghị khoa học lần thứ 19 trường ĐH Mỏ - Địa chất, quyển 4, ĐCCT-ĐCTV và môi trường, 11/2010, tr56-61 4 Nguyễn Thị Nụ, Đỗ Minh Toàn (2 010), “Bước đầu nghiên cứu thành phần vật chất của đất loại sét yếu amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển ĐBSCL và ảnh hưởng của chúng tới phương pháp gia cố cọc đất –xi măng”,... (2 011), Đặc điểm thành phần đất bùn sét, bùn sét pha amQ22-3 phân bố ở ĐBSCL và phân tích ảnh hưởng của chúng tới việc cải tạo đất bằng vôi và xi măng”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 35/07/2011, tr 51-55 Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Thị Nụ (2 012), Đặc điểm sức kháng cắt của đất loại sét yếu bão hòa nước amQ22-3 phân bố ở các tỉnh ven biển ĐBSCL”, Tuyển tập HNKH lần thứ 20 trường ĐH Mỏ - Địa chất, . MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ NỤ NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤT LOẠI SÉT YẾU amQ 2 2-3 PHÂN BỐ Ở CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHỤC VỤ XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG. CỨU TÍNH CHẤT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐẤT LOẠI SÉT YẾU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 1.1. Tổng quan về nghiên cứu tính chất ĐCCT đất loại sét yếu trên thế giới và ở. CẮT CỦA ĐẤT LOẠI SÉT YẾU amQ 2 2-3 3.1. Đặc điểm chung về tính chất cơ lý của đất loại sét yếu amQ 2 2-3 Kết quả thống kê các tính chất cơ lý của đất loại sét yếu amQ 2 2-3 được thể hiện ở
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường ( thông tin đưa lên website), nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường ( thông tin đưa lên website), nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường ( thông tin đưa lên website)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay