nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet

146 456 1
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2014, 16:53

. cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet R 3 Fe 5 O 12 (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho) kích thước nanomet ”. Mục tiêu của luận án: - Chế tạo được các hạt pherit ganet đơn pha R 3 Fe 5 O 12 (R. R 3 Fe 5 O 12 (R = Tb, Dy, Ho) kích thƣớc nanomet 95 5.1 Cấu trúc, kích thƣớc và thành phần các hạt nano RIG (R = Tb, Dy, Ho) 96 5.2 Tính chất từ của các hạt nano RIG (R = Tb, Dy, Ho) 99 5.2.1. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI -- ĐÀO THỊ THỦY NGUYỆT NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA PHERIT GANET R 3 Fe 5 O 12 (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho) KÍCH THƢỚC NANOMET
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet, nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet, nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn