Đồ án xử lý nước thải bia

91 1,182 8

Meo Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,273 tài liệu

  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2012, 15:45

Đồ án xử lý nước thải bia TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HOC VÀ THỰC PHẨM ******************************* Đ ÁN TT NGHIP Đ TÀI: THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THI NHÀ MÁY BIA CÔNG SUT 9 TRIỆU LT/NĂM Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS. TÔ KIM ANH Sinh viên thực hiện : CHỬ VĂN SƠN Lớp : CNSH 2 – K50 HÀ NỘI / 2010 MC LC PHẦN I. TỔNG QUAN.  1 I. CHẤT THẢI TRONG SẢN XUẤT BIA  1 1.  1 2.  . 1 3.  1 3.1.  1 3.2.  2 II. CC PHƢƠNG PHP X L NƢC THI BIA4 1. Xƣ̉ lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp cơ học  4 1.1. Song ch 4 1.2. L 4 1.3. L 5 1.4. B  5 2. Xƣ̉ lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp hóa học và hóa lý 5  5 2.2. Oxy hóa kh 6 2.3. Keo t - t  6 2.4. Tuyn n 6 2.5. Hp ph 7  7 3. Xƣ̉ lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp sinh học 8 3.1.  8 3.2.  . 8 3.3.  . 9 3.4. ;9 3.5.  11 3.5.1.  . 11 3.5.1.1.  11 3.5.1.2.  12 a.  12 a.1.   12 a.2.  13 a.3.  14 b. B hoon (Sequencing Batch Reactor   16 c. B lc sinh hc nh gi . 17 3.5.2.  18 3.5.2.1.  . 18 3.5.2.2.  20 a.  20 b.  (UASB_ Upflow Anaerobic  . 21 c.  23 d.  24 III. CC YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ HỆ THỐNG X L NƢỚC THẢI 25 1. ,  25   25  25 4.  . 25  25 6.   26 IV. CC THÔNG SỐ TNH TON KHI THIẾT KẾ HỆ THỐNG X L NƢC THI 27 1.  . 27 2.   . 27 3.  28 4.  28 5. .28 6.  29 7.  . 29 8. 30 9.   30 V. MỘT SỐ HỆ THỐNG XƢ̉ LÍ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY BIA  32 1.  . 32 2.  . 33 3.   . 34 VI. HỆ THỐNG XƢ̉ LÝ NƢỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY BIA KIM BÀI . 36 1.  . 36 2.   . 37 3.  39 4.   40 PHẦN II. TNH TON CÔNG NGHỆ V THIẾT BỊ XƢ̉ LÝ NƢỚC THẢI . 43 I. TNH TON CÔNG NGHỆ 43 1.   43 2.  46 3.  49 4.  2 53 II. TNH TON THIẾT B 56 1. 56 2.  57 3. .58 4. B lng ngang 58 5.  60 6.   66 7.  67 Phần III. KINH TẾ 68 1.  68 2.  .68 2.1. 68 2.2.  69 2.3.  70 a. .70 b.  70 c.  . 70 3. ,  70 4.  71 4.1.  71 4.2.  71 Phần IV. THUYẾT MINH XÂY DƢ̣NG 72 m xây dng khu x   72 II. Thit k tng mt bng khu x  72 1. Các hng m 72 2. Thit k tng mt bng khu x  73 III. Thuyt minh xây dng các hng m 73 1. .  73 2. B  74 3. B   75 4. B  76 5. B   76 6. B l  77 7. B ch 78 Phần V. KẾT LUẬN80 PH LC 81 TI LIỆU THAM KHO 85 CC CH VIẾT TÂT DNG TRONG Đ N BOD:  COD:  MLVSS:  SS:  X:    Ch CNSH 2  K50 1 .  I.  1.  , :  , CO2  , 2 cho bia, 2 . Các cht khí và bi ô nhim phát sinh ch yt nhiên liu than, du  lò m SO2, NOX, CO2, CO, b bng xyclon, hp th. Bi t khâu xay, nghin nguyên liu có th khc phc bng cách s dng t, lc bng túi vi hoc bao che kín h thng nghin và ti liu. Ngoài ra còn có khí NH3, freon . có th sinh ra khi h thng máy lnh b rò r. 2.  , cho lnuôi. :  , , .  , .  .  .  : : 28%, : 40%, : 17.5%, : 8.2%, tro: 5.2%. , .  , .  , , . 3.  3.1.  cao và  - 10 l/l bia, nhu   Ch CNSH 2  K50 2  2, H2O, NH3      pH 5.5  11.7 BOD5 mg/l 185  2400 COD mg/l 310  3500  mg/l 48  348  mg/l 1.4  9 SS mg/l 160  700  m3/1000  3.2  kg BOD5/ 1000  3.5   3.2. bia c thc phân thành 3 loi khác nhau: c sinh hotc do công nhân s dng và thi ra, . c chy tràn trên b mtc này ch yng la c thi này là cun theo các ch    mt nhà máy. Nhìn chung ô   Ch CNSH 2  K50 3 nhim các cht hc thc chy tràn vào các ngun c mt, vào cng rãnh ca nhà máy. c thi sn xut:  c th ô nhim hu u vào go, malt cng vc tính công ngh sn xut. Qua kho sát công ngh sn xut ht c mu sn sinh ra c th   n h hoá - ng hoá: c v sinh cha các cng là bã malt, gc sinh c kh i ch phân phi cho các h c thn này cha ch yu là các cht h  - lc hoa: c ra v sinh thùng nu hoa houblon, thùng lc bã hoa cha cng bao gm: xác hoa houblon (cha protein, cht ng, .), phc protein-phenol,   n làm lnh lên men:   n làm lnh d ng bng máy lnh có th làm rò r NH3, c ra sàn, mt b c thi này có n ô nhim h c rò r ng ng, thit b dng lên c v c thi này chng cht hu c ra sàn phòng lên men.  c thn chit chai: c ra sàn,  c rc ra sàn cha hàm ng hi cao ngoài ra còn có cht ty rc bia vãi trong quá trình chit chai, ra mt ngoài ca chai cha ch yu là các men, các cht có trong thành phn ca bia. Tóm lc thi trong sn xut bia ch yc v ng, thit b, các thùng lên men, thùng ch n rót c thi  n lc dch nha, tách các chng hoc men c thi sn xut bia chng cht h phân hu sinh haminoaxit, hydratcacbon, axit hu h   Ch CNSH 2  K50 4 II.  1.  X c gm nh c thi tính cht hóa hc và sinh hc ca nó. X c nhm nâng cao chng và hiu qu x cc tip theo. 1.1. Song chn rác c thi dn vào h thng x c ht phi qua song chn rác. Tcác thành phc l, v  hc gi li. Nh ng ng hoc kênh dn. Tùy theo c khe h, song chc phân thành loi thô, trung bình, mn. Song chn rác thô có khong cách gia các thanh t 60  100 mm và song chn rác mn có khong cách gia các thanh t 10  25 mm. 1.  1.2. Lng cát B lc thit k  tách các tp chc 0.2 mm ra khc thi nhm b cát, si bào mòn, tránh tng ng và n các công trình sinh hc phía sau. B lng cát có th c phân thành 2 loi: b lng ngang và b lng. Ngoài ra,  u qu lng cát, b lng cát thc s dng rng rãi. Vn tc dòng chy b lt quá 0.3 m/s. Vn tc này cho phép các ht cát, ht si và các hng xuu ht các ht hkhác không lc x  nhng công trình tip theo. [...]...  - 10 l/l bia, nhu  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HOC VÀ THỰC PHẨM ******************************* Đ ÁN TT NGHIP Đ TÀI: THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THI NHÀ MÁY BIA CÔNG SUT 9 TRIỆU...  thc hin q trình này, các cht h cht keo và các cht phân tán nh c thi cn di chuyn vào bên trong t bào vi sinh vt   Chuyn các cht ô nhim t pha lng ti b mt t bào vi sinh vt;  Khuch tán t b mt t bào qua màng bán thm do s chênh lch n bên trong và bên ngồi t bào;  Chuyn hóa các cht trong...  c ng d x các cht hc tht s cht 2a  hong ca vi sinh v phân hy các cht hm. Vi sinh vt s dng cht ht s khoáng cht làm th ng và phát trin. 3.1. ... 3.1.   cho quá trình chuyn hố vi sinh vt xc thì vi sinh vt phi tn ti ng x lý. Mun vc x sinh hc phi tho mãn các :  c thi không có chc vi vi sinh vt nhi nng, dn xut phenol và cyanua, các cht thuc loi thuc tr sâu và dit...  , 2 cho bia, 2 . Các cht khí và bi ơ nhim phát sinh ch yt nhiên liu than, du  lò m SO2, NOX, CO2, CO, b bng xyclon, hp th. Bi t khâu xay, nghin nguyên liu có th khc phc... sng và tng hp t bào mi. T q trình oxy hóa sinh hóa ph thuc vào n cht hng các tp cht và m nh cc thi vào h thng x lý.  mu kin x nhnh, các yu t chính n t phn ng sinh hóa là ch  thc thi, nhi, pH, dinh ng và nguyên t ng. ... THẢI NHÀ MÁY BIA  32 1.  32 2.  33 3.   34 VI. HỆ THỐNG XƢ̉ LÝ NƢỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY BIA KIM BÀI...  3.2.  bia c thc phân thành 3 loi khác nhau: c sinh hotc do công nhân s dng và thi ra, . c chy tràn trên b... h. . Loi du và lp X hiu khí (Aeroten) B lng th cp Lc bùn B cha bùn c ra Chn rác c Tun hồn bùn c thi Sy khơ Bùn thi Bùn tha  ... hp ph vào màng vi sinh vt dày 0.1  0.2 mm và b phân hy bi vi sinh vt hiu khí. Khi vi sinh vng và phát trin, b dày l b tiêu th c khi khuch tán ht chiu dày lp màng sinh vng k c hình thành ngay sát b mt vt liu lc. Khi chiu dày lng hóa cht hc khi chúng . c phân loi thành: hp ph lý hc và hp ph hóa hc:  Hp ph lý hc là quá trình hp ph xy ra nh các lc liên kt vt lý gia cht b hp ph. rc bia vãi trong quá trình chit chai, ra mt ngoài ca chai cha ch yu là các men, các cht có trong thành phn ca bia. Tóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án xử lý nước thải bia, Đồ án xử lý nước thải bia, Đồ án xử lý nước thải bia, Đặc tính nƣớc thải sản xuất bia Nguồn pha ́ t thải nƣớc thải bia, Lắng cát Bể điều hòa, Trung hòa XƢ̉ LÝ NƢỚC THẢI BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÓA HO ̣C VÀ HÓA LÝ, Tuyển nổi Hấp phụ, Hàm lƣợng bu ̀n hoa ̣t tính MLVSS Thành phần dinh d ƣỡng, Điều kiê ̣n của nƣớc thải có thể xƣ̉ lý sinh ho ̣c Nguyên ly ́ của quá trình oxy hóa sinh ho ̣c Các phƣơng pháp sinh học xử lý nƣớc thải 1. Phƣơng pha, 1. Đặc điểm và nguyên ly ́ làm viê ̣c, 3. Mô ̣t số loa ̣i bể aeroten, Cơ sơ ̉ của phƣơng pháp ky ̣ khí, Xƣ ̉ lý nƣớc thải ở lớp bùn ky ̣, Lọc kỵ khí với sinh trƣởng gắn kết trên gia ́ mang hƣ̃u cơ ANAFIZ, Khí thải Rác thải Nhu cầu của chủ nhân hệ thống xử lý, Tƣơng thích với những thiết bị hay hệ thống sẵn có Tính mềm dẻo cu ̉ a cơng trình u cầu của các cơ quan quản lý mơi trƣờng u cầu về vật tƣ, thiết bị Thơ ̀ i gian lƣu nƣớc trong các thiết bi ̣ của hê ̣ thớng, Thơ ̀ i gian lƣu bùn trong các thiết bi ̣ của hê ̣ thống Nồng đô ̣ bùn hoa ̣t tính Tải trọng thể tích của bể, Tỷ lệ chất dinh dƣơ ̃ng và vi sinh vâ ̣t FM Chỉ số SVI Lƣơ ̣ng bùn hoa ̣t tính sinh ra, Hê ̣ thống xƣ̉ lý nƣớc thải nhà máy bia Kim Bài Hê ̣ thống xƣ̉ lý nƣớc thải nhà máy bia Will Brau GmbH CHLB ĐƢ́C Hê ̣ thống xƣ̉ lý nƣớc thải nhà máy bia Sài Gòn – Hà Nội, Công nghê ̣ sản xuất bia, Nƣơ ́ c thải của nhà máy bia Kim Bài Quy tri ̀nh xƣ̉ lý nƣớc thải của nhà máy bia Kim Bài, Bể lắng ngang Bảng 4. Các thông số đầu vào bể lắng ngang, Thơ ̀ i gian lƣu nƣớc, thời gian lƣu bùn Tính lƣợng khí và lƣợng bùn sinh ra Lƣơ ̣ng bùn hoa ̣t tính sinh ra :, Xác định thời gian lƣu nƣớc Lƣơ ̣ng bùn hoa ̣t tính sinh ra khi khƣ̉ BOD Xác định lƣu lƣợng tuần hoàn Q Tính hệ số tuần hoàn α, Tính lƣợng oxy cần thiết Tính lƣợng không khí cần thiết để cung cấp Kiểm tra ty ̉ số FM và tải tro ̣ng thể tích của bể, Diê ̣n tích mă ̣t bằng của bể lắng Xác định thời gian lƣu nƣớc, Song chắn ra ́ c Hố gom Lưu lươ ̣ng đi vào hố gom là Q = 500 m, Tấm chắn khi ́ và tấm hƣớng dòng, Chi phi ́ nhân công Chi phi ́ xây dƣ̣ng để cải ta ̣o Chi phi ́ vâ ̣n hành hê ̣ thống Chi phi ́ điê ̣n năng, Lơ ̣i ích kinh tế Lơ ̣i ích về mă ̣t xã hô ̣i, Bể điều ho ̀a Bể chƣ ́ a bùn Thiết kế tổng mặt bằng khu xử lý, Bể điều hòa Bể lắng ngang Bể UASB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay