KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VẬN DỤNG CÁC TÍNH CHẤT CỦA DIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5

45 466 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2014, 21:57

[...]... TOÁN CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5 Trong những bài tập có nội dung hình học ở tiểu học có những bài không thể áp dụng trực tiếp công thức tính diện tích các hình để tính, mà phải vận dụng các tính chất của diện tích để giải các bài tập đó Trong chƣơng này chúng ta quan tâm đến một số dạng bài tập có vận dụng các tính chất của diện tích để tính diện tích, so sánh diện tích các hình và bài toán. .. những bài toán có yếu tố hình học là dạng bài có nội dung phong phú, đa dạng nhƣng đây cũng là một dạng toán khó Để củng cố kiến thức, bồi dƣỡng và nâng cao hiệu quả giải các bài toán có yếu tố hình học cho học sinh lớp 5 chúng ta cần dựa vào năng lực hiện có của học sinh để đề ra những phƣơng pháp giảng dạy phù hợp, đạt hiệu quả cao 15 CHƢƠNG 2 VẬN DỤNG CÁC TÍNH CHẤT CỦA DIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN... trình dạy học 14 TIỂU KẾT Chƣơng I đã nghiên cứu một số vấn đề về cơ sở lí luận nhƣ: ý nghĩa của giải toán trong quá trình dạy học, Vai trò của yếu tố hình học trong dạy học và thực tiễn, phƣơng pháp chung để giải các bài toán, một số kiến thức cần nhớ, thực trạng việc vận dụng các tính chất của phƣơng pháp diện tích để gải một số bài toán có yếu tố hình học cho học sinh lớp 5 Qua những vấn đề lí luận đã... cắt ghép hình ở lớp 5 2.1 Dạng toán kết hợp tính chất diện tích và công thức tính diện tích các hình Có những bài tập hình học nếu chỉ dựa vào công thức tính diện tích thì sẽ không giải đƣợc, để giải quyết những bài toán này chúng ta cần kết hợp tính chất diện tích và công thức tính diện tích các hình Ví dụ 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thƣớc theo hình vẽ bên A B 3.5m D 3.5m 3.5m C 6.5m H 4.2m... là thừa số chƣa biết ta có công thức tính đáy: a= (S x 2) : h - Coi S x 2 là tích, a là thừa số đã biết, h là thừa số chƣa biết ta có công thức tính chiều cao : h = (S x 2) : a 1.6 Thực trạng việc vận dụng các tính chất của phƣơng pháp diện tích để giải một số bài toán có yếu tố hình học cho học sinh lớp 5 a Mục đích: Nhằm tìm hiểu thực trạng việc dạy và học giải toán có yếu tố hình học ở một số trƣờng... 6 .5 = 27.3 ( m2 ) Diện tích mảnh đất là 39.2 + 27.3 = 66 .5 ( m2 ) Đáp số: 66 .5 m2 Chú ý: Ngoài các chia hình nhƣ trên, ta còn có thể chia hình ban đầu thành một hình chữ nhật và hai hình vuông rồi giải tƣơng tự A B 3.5m D 3.5m 3.5m 6.5m H 4.2m 17 G C  Từ cách giải bài toán trên ta có thể cho học sinh giải một số bài toán nhƣ sau: Bài 1 Một khu đất có kích thƣớc theo hình vẽ dƣới đây Tính diện tích của. .. Phân tích - tìm lời giải: Đề bài cho biết: Kích thƣớc của một số cạnh Đề bài yêu cầu: Tính diện tích của hình Do mảnh đất không có hình cơ bản (hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn ) nên không có công thức tính Vì vậy, ta phải chia mảnh đất thành các mảnh có dạng hình cơ bản mà ta có thể tính đƣợc, tổng diện tích các các mảnh nhỏ sẽ là diện tích của mảnh đất 16 Dựa vào hình ban đầu và tính chất diện tích. .. tổng diện tích các hình nhỏ bằng diện tích các hình lớn ban đầu - Ghép các hình nhỏ để đƣợc một hình lớn thì diện tích các hình lớn bằng tổng diện tích của các hình nhỏ - Ta ghép thêm vào hai hình có diện tích bằng nhau cùng một hình thì hai hình mới nhận đƣợc cũng có diện tích bằng nhau Ví dụ 1: Cho tam giác ABC có diện tích 25cm 2 Kéo dài cạnh AB một đoạn BM bằng AB, kéo dài cạnh BC một đoạn CN bằng... sao cho AM bằng 18cm Từ M kể đƣờng thẳng song song với BC cắt AC tại N Tính diện tích hình tam giác AMN 21 2.2 Dạng toán vận dụng đơn thuần các tính chất của diện tích Có những bài toán hình học đòi hỏi phải biết vận dụng thao tác phân tích tổng hợp trên hình, đồng thời kết hợp tính toán trên các số đo diện tích Điều đó đƣợc thể hiện nhƣ sau: - Một hình đƣợc chia ra thành các hình nhỏ thì tổng diện tích. .. giác có cùng số đo cạnh đáy và có cùng số đo chiều cao) Biết đƣợc diện tích của tam giác ABC, AMP, CNP, MBN ta sẽ tính đƣợc diện tích của tam giác MNP  Lời giải Diện tích tam giác CBM là SΔCBM =SΔCAB = 25( cm2 ) Diện tích tam giác MNC là SΔMNC =SΔCMB = 25( cm2 ) Diện tích tam giác MBN là 25  25  50 (cm2 ) Diện tích tam giác AMP là 25  25  50 (cm2 ) Diện tích tam giác CNP là 25  25  50 (cm2 ) Diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VẬN DỤNG CÁC TÍNH CHẤT CỦA DIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VẬN DỤNG CÁC TÍNH CHẤT CỦA DIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VẬN DỤNG CÁC TÍNH CHẤT CỦA DIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay