Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5

56 713 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2014, 21:48

[...]... để giải bài tập trong sách giáo khoa Nhƣng khi đƣa ra một số bài toán chuyển động có nội dung khó hơn thì học sinh cảm thấy lúng túng, không tìm ra cách giải Thực trạng nói trên là cơ sở để chúng tôi phân loại và đề xuất một số phƣơng pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5 ở chƣơng kế tiếp 11 CHƢƠNG 2 PHÂN LOẠI VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CHO HỌC SINH KHÁ,... SINH KHÁ, GIỎI TOÁN LỚP 5 2.1 Nội dung các bài toán chuyển động ở lớp 5 và một số kiến thức liên quan 2.1.1 Nội dung các bài toán chuyển động ở lớp 5 Toán chuyển động là một phần kiến thức quan trọng trong chƣơng trình môn Toán ở tiểu học nói chung và toán lớp 5 nói riêng Nội dung toán chuyển động ở lớp 5 gồm: - Các đơn vị đo vận tốc, các phép tính trên các đơn vị đo đó - Giải và trình bày bài toán từ... dạng bài cho học sinh là rất cần thiết Góp phần củng cố, bồi dƣỡng và nâng cao hiệu quả học giải toán chuyển động cho các em 10 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 Toán chuyển động ở lớp 5 là loại toán khó, có nội dung phong phú và đa dạng Đặc biệt, các bài toán chuyển động có nhiều kiến thức đƣợc áp dụng vào thực tế cuộc sống Để củng cố kiến thức, bồi dƣỡng và nâng cao hiệu quả học toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi. .. học nội dung toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5 Thực trạng đó chƣa đáp ứng yêu cầu chất lƣợng giáo dục hiện nay Giáo viên chỉ mới cung cấp cho các em đủ lƣợng kiến thức trong sách giáo khoa, chƣa nêu lên cách phân tích và hƣớng dẫn học sinh tìm cách giải nên hiệu quả về dạy giải toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi chƣa cao Bên cạnh đó, học sinh tuy đã nắm đƣợc nội dung bài mới và. .. dung toán chuyển động ta thấy: - Về phía giáo viên chủ yếu chỉ cung cấp cho các em đủ lƣợng kiến thức trong sách giáo khoa, chƣa nêu lên đƣợc cách phân tích để bài toán về dạng cơ bản và hƣớng dẫn học sinh tìm cách giải nên hiệu quả về dạy dạng toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi chƣa cao - Đối với các em học sinh đã nắm đƣợc nội dung bài mới, vận dụng đƣợc kiến thức bài mới vào giải các bài tập... biết và phát triển kĩ năng tƣ duy, trí thông minh, óc sáng tạo cho học sinh còn hạn chế c Điều tra học sinh Bảng 2 Trƣờng Tiểu Học lực Số học Lớp sinh Giỏi Khá Trung bình Yếu 5A 25 10 15 0 0 5B 26 9 17 0 0 học 8–4 - Chúng tôi đã tiến hành khảo sát lực học của học sinh khá, giỏi trong 2 lớp 5A và 5B Trƣờng Tiểu học 8 – 4 Mộc Châu, Sơn La Với số lƣợng và trình độ tƣơng đƣơng nhau Khi học sinh đã đƣợc học. .. kiến thức giải bài toán chuyển động đều, chứ chƣa phân loại và hƣớng dẫn cách giải theo từng trƣờng hợp Đa số học sinh đều nắm đƣợc nội dung bài học và biết vận dụng kiến thức đó vào 9 làm bài tập trong sách giáo khoa Tuy nhiên, khi chúng tôi đƣa ra một số bài toán chuyển động ở mức độ khó hơn thì học sinh cảm thấy lúng túng, gặp khó khăn Chính vì vậy, việc phân loại và đƣa ra phƣơng pháp giải với từng... học sinh khá, giỏi toán lớp 5 cần phải lựa chọn các phƣơng pháp tốt, có hiệu quả Trong chƣơng 1 trên cơ sở lí luận, chúng tôi tiến hành nghiên cứu vai trò của giải toán, mục đích, yêu cầu của dạy dọc giải toán chuyển động và phƣơng pháp chung để giải các bài toán Bằng quá trình thực tiễn, chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng nhận thức và hứng thú học tập của học sinh Trƣờng Tiểu học 8 – 4, Mộc Châu,... trong sách giáo khoa và vở bài tập Tuy nhiên, nhiều em còn gặp khó khăn trong việc nhận dạng, tìm ra các bƣớc giải Khi giải bài toán bài toán này các em thƣờng lúng túng không biết bắt đầu từ đâu? Vận dụng những kiến thức gì? Diễn đạt nhƣ thế nào là gọn nhất? Do thời gian phân bố cho loại toán chuyển động ít nên học sinh không đƣợc củng cố, rèn luyện kĩ năng giải toán này một cách hệ thống, sâu sắc... đƣờng thì vận tốc và thời gian là hai đại lƣợng tỷ lệ nghịch với nhau (Vận tốc gấp lên bao nhiêu lần thì thời gian cần đi giảm đi bấy nhiêu lần) 2.2 Phân loa ̣i và phƣơng pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5 2.2.1 Bài toán có một chuyển đông tham gia ̣ a Kiế n thưc cầ n nhớ ́ - Thời gian đi = quãng đƣờng : vân tố c (t = s : v) = giờ đế n – giờ khởi hành .      : 1     1    . 5   15           1        10   15      :       : 10 : (4 - 3) × 4 = 40 (km/h) : 40 × 3 = 12 0 (km)   : 12 0 km 10 km 17 *             :.  12  12 2.2.      các  , 5 13 2.2 .1. Các btham
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5, Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5, Phân loại và phương pháp giải các bài toán chuyển động cho học sinh khá, giỏi toán lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn