BÁO cáo GIÁM sát môi TRƯỜNG ĐỊNH kỳ CÔNG TY TNHH MTV THAN NA DƯƠNG

24 538 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 12:37

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ CÔNG TY TNHH MTV THAN NA DƯƠNGChương I:Thông tin chungChương II: Các nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn đi vào hoạt động Chương III:Biện pháp giảm thiểu , xử lý các tác động tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc phân tích lấy mẫu cac thông số môi trườngChương IV: Kế hoạch BVMT và giám sát cho các đợt tiếp theo năm 2014Kết luận và kiến nghị [...]... trạng môi trường đất khu vực dự án vẫn còn tương đối tốt, chưa có dấu hiệu của sự ô nhiễm Giám sát môi trường cho các đợt quan trắc tiếp theo của năm 2014 - Tần suất giám sát : 04 lần/năm - Số mẫu giám sát/ đợt giám sát, bao gồm các mẫu sau: + Không khí : 13 mẫu + Nước mặt : 4 mẫu + Nước thải sinh hoạt : 2 mẫu + Nước thải sản xuất : 2 mẫu + Nước ngầm : 1 mẫu + Đất : 4 mẫu NHẬN XÉT  Đối với môi trường. .. quả quan trắc chất lượng môi trường đất - Vị trí các điểm lấy mẫu cụ thể như sau: Vị trí lấy mẫu môi trường đất khu vực mỏ than Na Dương TT Ký hiệu 1 Đ1 Đất ruộng phía Tây khai trường 2 Đ2 Đất tại khu ruộng phía Đông khai trường 3 Đ3 Đất tại khu vực bãi thải của mỏ 4 Đ4 Địa điểm lấy mẫu Đất tại văn phòng điều hành phân xưởng Khai thác, Vận tải b Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất: -Các mẫu đất... khu vực mỏ than Phun nước thường xuyên dọc hệ thống đường vận chuyển than, đất đá, khu vực chế biến  Đối với chất thải: Phân loại, thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn tại trung tâm Đối với chất thải nguy hại cần phải đăng ký chủ nguồn thải theo quy định Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí  Chất lượng môi trường không khí xung quanh: • Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không... trong xưởng Thiết bị, máy móc khai thác như máy xúc, máy sàng, băng tải Sử dụng máy móc thiết bị còn thời hạn, thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng định kỳ CHƯƠNG IV:KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NĂM 2014 1 Nước thải • Vệ sinh định kì mương thoát nước • Thường xuyên vệ sinh hệ thống đường ống dẫn nước và bể chứa nước sinh hoạt • Thu gom và xử lý nước thải sản xuất, nước mưa chảy... nổ mìn vi sai phi điện, sử dụng ít thuốc nổ… Các phương tiện giao Quy định tốc độ xe, định kỳ kiểm tra, thường thông vận tải xuyên bảo trì bảo dưỡng phương tiện, điều độ sản xuất phù hợp không tập trung quá đông xe hoạt động trong cùng thời điểm Quá trình chế biến như Bốc dỡ nhanh gọn, bảo hộ lao động cho công xúc, sàng, dỡ tải than nhân, bảo trì máy móc thiết bị thường xuyên trong xưởng Thiết bị,... hiện như sau: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực dự án Kết quả QCVN 03: TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 2008/BTNMT Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 - 6,51 6,48 6,15 6,18 - 0,069 0,067 0,048 0,049 - 4,52 4,08 6,31 6,01 (Đất công nghiệp) 1 2 3 pH Tổng mg/kg đất Photpho khô Mangan mg/kg đất (Mn) khô mg/kg đất c Đánh giá và nhận xét: Từ kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực dự án, so sánh với QCVN... thường xuyên kiểm tra sự phát thải khí theo tiêu chuẩn Việt Nam đối với các chất độc hại và khói bụi • Định kỳ vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ, nhằm giảm thiểu khả năng phát sinh bụi trong khâu vận chuyển • Xe chở nguyên vật liệu phải được phủ bạt tránh làm rơi vãi vật liệu trên đường vận chuyển • Trồng cây xanh tạo cảnh quan và cải thiện chất lượng môi trường không khí khu vực dự án • Thường xuyên kiểm tra bảo... Đây là điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận khí thải phát sinh từ hoạt động khai thác của dự án  Đối với môi trường không khí khu vực làm việc: Hàm lượng các chỉ tiêu phân tích trong đơn vị hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên tham gia lao động tại mỏ Tiếng ồn, độ rung Nguồn phát sinh,các biện pháp phòng ngừa và giảm... mg/m 3 mg/m 3 mg/m 3 20,4 56,6 20,7 55,7 20,7 61,7 69,1 20 2002/BYT 20,9 Tiếng ồn dBA 4 QĐ:3733/ 48,3 Quan trắc môi trường đất + Chỉ tiêu phân tích: pHH2O, Tổng P, Fe, Mangan (Mn), Chì (Pb), Cadimi (Cd), Asen (As) + Vị trí quan trắc: 02 vị trí + Phương pháp lấy mẫu: Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4046-1985; TCVN 5297:1995, TCVN 7538-2:2005 + Phương pháp phân tích: TCVN 5979-2007, TCVN 6499-1999,... 130,87 136,11 123,02 128,26 350 6 CO µg/m3 2175,86 2187,32 2256,03 2152,96 2141,51 30000 7 CO2 µg/m3 5,78 68,38 64,78 - 62,98 64,78  Chất lượng không khí khu vực làm việc • Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí khu vực làm việc được thể hiện qua bảng: TT Kết quả phân tích Tên chỉ tiêu Đơn vị 1 Nhiệt độ 0C 2 Bụi lơ lửng 3 NO2 5 SO2 6 CO 7 CO2 KK06 KK07 KK08 KK09 KK10 KK11 KK12 KK13 21,3 21,7 . ĐỀ TÀI : BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ CÔNG TY TNHH MTV THAN NA DƯƠNG GVHD: NGUYỄN THANH SƠN Nhóm thực hiện: Nhóm 2 CÁC THÀNH VIÊN NHÓM. và giám sát cho các đợt tiếp theo năm 2014 Kết luận và kiến nghị CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG 1.1.Thông tin liên lạc + Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV than Na Dương + Tên cơ sở: Mỏ than Na Dương +. lần. Hiện trạng môi trường đất khu vực dự án vẫn còn tương đối tốt, chưa có dấu hiệu của sự ô nhiễm. Giám sát môi trường cho các đợt quan trắc tiếp theo của năm 2014. - Tần suất giám sát : 04 lần/năm. -
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo GIÁM sát môi TRƯỜNG ĐỊNH kỳ CÔNG TY TNHH MTV THAN NA DƯƠNG, BÁO cáo GIÁM sát môi TRƯỜNG ĐỊNH kỳ CÔNG TY TNHH MTV THAN NA DƯƠNG, BÁO cáo GIÁM sát môi TRƯỜNG ĐỊNH kỳ CÔNG TY TNHH MTV THAN NA DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay