Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

21 638 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2014, 23:19

[...]... nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chính thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tổng kết những vấn đề thực tiễn hôm nay một cách có lý luận 19 KẾT LUẬN Sau khi tìm hiểu tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, ta có thể thấy rằng tư tưởng triết học của người không đơn thuần mang tính chất lý luận mà rất gần với thực tiễn Chúng ta có... 2 SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA HỒ CHÍ MINH 2.1 Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là người hiểu sâu sắc vai trò của lý luận đối với thực tiễn cũng như thực tiễn đối với lý luận Cho nên trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, người luôn dựa vào sự thống nhất giữa lý luận. .. hoạt động Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm thống nhất giữa lý luận và thực tiễn không phải mang tính chất tự phát mà là sự kế thừa nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo nguyên tắc ấy trong hoạt động thực tiễn cách mạng của mình Hồ Chí Minh đã phân tích và chỉ rõ khái niệm lý luận, thực tiễn được hiểu như thế nào Điểm mới ở Hồ Chí Minh là... đã đẩy lý luận ra xa và không liên hệ thực tiễn Chính việc tách rời lý luận và thực tiễn thì sớm muộn gì cũng dẫn đến căn bệnh giáo điều Theo Hồ Chí Minh đó là lý luận suông, thực tiễn không được hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức và tổng kết bằng lý luận, tạo cho bệnh kinh nghệm chủ nghĩa nảy sinh tồn tại và phát triển, thực tiễn trở nên mù quáng Nếu lý luận thực sự gắn liền với thực tiễn, do thực tiễn quy... người đã sử dụng khái niệm thực tế thay cho khái niệm thực tiễn Đây là cách mà Hồ Chí Minh muốn đưa quan điểm của mình đến với mọi tầng lớp để họ dễ dàng tiếp thu và hiểu rõ quan điểm của người Hồ Chí Minh đã chỉ ra vai trò của lý luận cũng như thực tiễn, quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn Từ việc hiểu rõ nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, Hồ Chí Minh đã lấy đó làm cơ sở trong... hiệu quả và đúng đắn Trong số những luận điểm của Hồ Chí Minh có một nguyên tắc mà chúng ta cần phải thực hiện đó là nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 17 Nắm vững nguyên tắc giữa lý luận và thực tiễn là yêu cầu cần thiết cho bản thân của mỗi người trong quá trình hoạt động Bản thân Hồ Chí Minh đã nắm vững nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, người đã vận dụng nguyên tắc ấy... triệt tốt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều có hiệu qủa thì phải không ngừng học tập lý luận, nâng cao trình độ lý luận Khi có lý luận thì phải vận dụng vào thực tiễn, phải biết tổng kết thực tiễn để làm giàu lý luận bằng những kinh nghiệm thực tiễn mới Chỉ thông qua quy trình như vậy thì lý luận mới gắn với thực tiễn, mới không... vấn đề bức xúc của thực tiễn Việt Nam đặt ra 2.2 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để khắc phục và ngăn ngừa bệnh giáo điều, bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa Tư duy giáo điều là phương pháp tư duy vận dụng những quan điểm, những nguyên lý bất biến, không tính đến những tài liệu mới từ thực tiễn, những điều kiện lịch sử cụ thể của chân lý Trong triết học, chủ nghĩa giáo... sống mới Người đặt nhiều hy vọng ở thế hệ trẻ sẽ lớn lên, trưởng thành trong sự giáo dục, đào luyện về khoa học, tư tưởng, đạo đức và chính trị của chủ nghĩa xã hội Ở đây, sự hoà quyện nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa tư tưởng và phương pháp, Hồ Chí Minh tìm thấy sự biểu hiện chân thực nhất Với tầm nhìn khoa học của tư tuởng, phương pháp mới có thể đi tới thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là... thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để khắc phục có hiệu qủa bệnh giáo điều kinh nghiệm của cán bộ ta trong điều kiện hiện nay 2.3 Ý nghĩa của việc vận dụng quan điểm thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong hoạt động của chúng ta Hoc tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của chúng ta là cơ sở để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và . và thực tiễn của Hồ Chí Minh trong ho t động của chúng ta Hoc tập và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong ho t động của chúng ta là cơ sở để có thể ho n thành nhiệm vụ một. Hồ Chí Minh không xa rời thực tiễn mà được thực tiễn kiểm nghiệm. Điều này đã làm cho ho t động cách mạng của Hồ Chí Minh luôn đúng đắn. Trong quá trình ho t động cách mạng của Hồ Chí Minh, người. như thế nào thì lý luận trong ho t động cách mạng Hồ Chí Minh được bổ sung và giải quyết thực tiễn ấy. Cho nên phương pháp luận trong ho t động cách mạng của Hồ Chí Minh là xây dựng lý luận để thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay