Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

13 1,968 14

Meo Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,273 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2012, 15:01

Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN SINH THỰC VẬTMã số: T2008 – TN03 – 11Chủ trì đề tài: Nguyễn Thị LânTÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Xây dựng bài giảng điện tử môn Sinh thực vật Mã số: T 2008 – TN 03-11. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Lân Điện thoại: 2080820602 Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên Cá nhân phối hợp nghiên cứu:- Ths. Lê Sỹ Lợi, Trung tâm Tin học Ứng dụng, trường đại học Nông Lâm - Thái Nguyên.- KS. Trần Minh Quân, giảng viên khoa Nông học, trường ĐHNLThời gian thực hiện: Tháng 1/2008 – 12/2008Summary of the Research Result of Science and Technology subject at Ministry levelProject tile: “Establish a electronic lecture of plant physiology” Code number: T 2008 – TN 03-11.Head of Project: MSc. Nguyen Thi LanTel: 0280.3820602Coordinator: Thai Nguyen University of Agriculture and ForestryCooperating Institution:- Dr. Le Sy Loi - Applied Computing Center - TUAF.- Mr. Tran Minh Quan – Lecturer of crop growing facoltyDuration: From Jan. 2008 to Dec. 2008 BÀI MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH THỰC VẬT1. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học Nghiên cứu các hoạt động sinh của cây (trong cơ thể thực vật có 5 chức năng sinh riêng biệt) Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến các hoạt động sinh lýĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH THỰC VẬT1. Đối tượngChức năng 1: Trao đổi nước của thực vật ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH THỰC VẬT1. Đối tượngChức năng 2: Trao đổi khoáng của thực vật ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH THỰC VẬT1. Đối tượngChức năng 3: Quang hợp của thực vật ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH THỰC VẬT1. Đối tượngChức năng 4: Hô hấp của thực vật O2+ H2O + CO2C6H12O6ĐỐI TƯỢNG CỦA MÔN SINH THỰC VẬTChức năng 5: Sự vận chuyển và phân bố chất đồng hóa trong cây1. Đối tượngSINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT1. Đối tượng[...]... Thạnh, Trần Văn Phẩm. Giáo trình sinh thực vật. Nxb Nơng nghiệp – Hà nội, 2000.4. Hồng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng, Nguyễn Kim Thanh. Giáo trình sinh thực vật. Nhà xuất bản Đại học sư phạm, 2003.5. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạnh, Vũ Quang Sáng. Giáo trình sinh thực vật. Nxb Nơng nghiệp – Hà nội, 2006. KẾT CẤU CỦA BÀI GIẢNG SINH THỰC VẬT Chương 1: Sinh tế bào Chương 2: Sự trao... Sinh tế bào Chương 2: Sự trao đổi nước và trao đổi khoáng của thực vật  Chương 3: Quang hợp của thực vật  Chương 4: Hô hấp của thực vật  Chương 5: Sự vận chuyển và phân bố chất đồng hóa trong cây Chương 6: Sinh trưởng và phát triển của thực vật  Chương 7: Tính chống chịu của thực vật ĐỐI TƯỢNG CỦA MÔN SINH THỰC VẬTChức năng 5: Sự vận chuyển và phân bố chất đồng hóa trong cây1....ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH THỰC VẬT1. Đối tượngChức năng 3: Quang hợp của thực vật TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Trần Kim Đồng, Nguyễn Quang Phổ, Lê Thị Hoa. Giáo trình sinh lý cây trồng. Nxb Đại học và giáo dục chuyên nghiệp – Hà Nội, 1991.2. Ngô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Vũ Thy Thư. Giáo trình hóa sinh thực vật. Nxb Nơng nghiệp – Hà Nội, 2006.3. Hồng . TRIỂN CỦA THỰC VẬT1. Đối tượngVỊ TRÍ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT1. Đối tượngSINH LÝ THỰC VẬTKẾT CẤU CỦA BÀI GIẢNG SINH LÝ THỰC VẬT Chương 1: Sinh lý tế bào. thực vật ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT1. Đối tượngChức năng 3: Quang hợp của thực vật ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật, Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật, Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn