171 Quy trình xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC

118 455 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 16:59

171 Quy trình xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán Mục lục DANH MC H THNG BNG BIU .2 LI M U .1 2.1. TNG QUAN V CễNG TY DCH V T VN TI CHNH K TON V KIM TON AASC 36 Đào Thị Hồng Hạnh Lớp: Kiểm toán 45A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán DANH MC CC T VIT TT BCKT Bng cõn i k toỏn BCTC Bỏo cỏo Ti chớnh CCDC Cụng c dng c DNNN Doanh nghip nh nc TTC u t ti chớnh TXDCB u t xõy dng c bn GTDN Giỏ tr doanh nghip GTGT Giỏ tr gia tng KTV Kim toỏn viờn SXKD Sn xut kinh doanh TSC Ti sn c nh TSL Ti sn lu ng UBND y ban nhõn dõn XCB Xõy dng c bn XGTDN Xỏc nh giỏ tr doanh nghip DANH MC H THNG BNG BIU Trang S 2.1 C cu t chc ca Cụng ty.37 S 2.2 Quy trỡnh Kim toỏn chung ti Cụng ty .41 Bng 2.1 Kim tra chi tit TS l hin vt .63 Bng 2.2 Kim tra chi tit TSC vụ hỡnh 64 Bng 2.3 Kim tra chi tit ti sn gúp vn liờn doanh .65 Bng 2.4 Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca Cụng ty A trong 3 nm Đào Thị Hồng Hạnh Lớp: Kiểm toán 45A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán trc khi c phn húa .66 Bng 2.5 Bng kim kờ v xỏc nh giỏ tr ti sn c phn húa 69 Bng 2.6 Kt qu kim kờ tin mt v i chiu s d ngõn hng 70 Bng 2.7 Bng kờ cỏc khon phi thu.70 Bng 2.8 Bng tng hp kim kờ, ỏnh giỏ li vt t, hng húa tn kho, cụng c dng c71 Bng 2.9 Bng kờ ỏnh giỏ li Giỏ tr quyn s dng t .74 Bng 2.10 Bng kờ ỏnh giỏ li cụng n phi tr 76 Bng 2.11 Giỏ tr phn vn nh nc v li nhun ca doanh nghip 3 nm trc khi c phn húa .77 Bng 2.12 Bng cõn i k toỏn78 Bng 2.13 Kt qu xỏc nh giỏ tr doanh nghip 80 Bng 2.14 Bng kờ cụng n cha c i chiu xỏc nhn 83 Bng 2.15 Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca Cụng ty B 3 nm trc khi c phn húa 84 Bng 2.16 Tng hp kt qu kim kờ v i chiu s d ngõn hng85 Bng 2.17 Bng kờ cụng n phi thu.85 Bng 2.18 Bng kờ ỏnh giỏ li TSL khỏc.85 Bng 2.19 Bng tng hp KK, ỏnh giỏ li TSC v u t di hn .86 Bng 2.20 Bng kờ cụng n phi tr 87 Bng 2.21 Giỏ tr phn vn nh nc v li nhun ca doanh nghip trong 3 nm trc khi c phn húa88 Bng 2.22 Bng cõn i k toỏn89 Bng 2.23 Kt qu xỏc nh giỏ tr doanh nghip 91 Bng 3.1 Bng cõu hi v h thng Kim soỏt ni b i vi xỏc nh giỏ tr doanh nghip c phn húa .106 Đào Thị Hồng Hạnh Lớp: Kiểm toán 45A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán LI M U Cụng ty Dch v T vn Ti chớnh K toỏn v Kim toỏn (AASC) l mt trong hai Cụng ty Kim toỏn Vit Nam u tiờn, c B ti chớnh thnh lp nm 1991. Cú th núi, s phỏt trin ca AASC song hnh cựng vi s phỏt trin ca Kim toỏn Vit Nam trong sut 15 nm qua. Hin nay, vi hn 300 nhõn viờn v cỏc chi nhỏnh t ti khp cỏc min ca t nc, AASC ó v ang l mt trong nhng Cụng ty hng u Vit Nam trong vic cung cp nhng dch v chuyờn ngnh a dng, phong phỳ v cht lng cao. Nhng dch v ch yu ca AASC c khỏch hng trờn khp t nc tin cy bao gm: Kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh, Kim toỏn xỏc nh giỏ tr doanh nghip v t vn c phn húa, t vn K toỏn, t vn Thu . Ngoi dch v kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh c xem l dch v truyn thng v em li doanh thu hng nm ln nht cho Cụng ty thỡ phi k n dch v xỏc nh giỏ tr doanh nghip c phn húa doanh nghip nh nc - cú th núi AASC l mt trong nhng cụng ty Kim toỏn Vit Nam i u trong dch v khỏ mi m ny. Nhng nm u ca th k 21 cng l nhng nm ỏnh du bc chuyn bin mi trong quỏ trỡnh chuyn i s hu ca cỏc doanh nghip nh nc Vit Nam. bt kp vi xu hng ca th gii v cng nhm mc ớch ci t sn xut, nõng cao hiu qu kinh doanh, ng v Nh nc ch trng khuyn khớch chuyn i cỏc Cụng ty Nh nc thnh Cụng ty c phn. S ra i ca cỏc Cụng ty c phn kộo theo dch v Kim toỏn xỏc nh giỏ tr doanh nghip v t vn c phn húa cng phỏt trin mnh m. Thy rừ tm quan trng ca vic xỏc nh giỏ tr doanh nghip c phn húa daonh nghip nh nc, Chớnh ph ó ban hnh Ngh nh 64/2002/N-CP ngy 19 thỏng 6 nm 2002 v vic chuyn i Cụng ty nh nc thnh cụng ty c phn quy nh nhng vn liờn quan n c phn húa doanh nghip nh nc. n ngy 16 thỏng 11 nm 2004, Chớnh ph ban hnh Ngh nh 187/2004/N-CP sa i Đào Thị Hồng Hạnh Lớp: Kiểm toán 45A 1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán Ngh nh 64. Cựng vi Ngh nh 187, B ti chớnh ban hnh Thụng t 126/2004/TT-BTC hng dn thc hin cỏc vn v xỏc nh giỏ tr doanh nghip. Thy c nhng tim nng trong th trng dch v xỏc nh giỏ tr doanh nghip, Cụng ty Dch v t vn Ti chớnh K toỏn v Kim toỏn AASC ó cú nhng chớnh sỏch tớch cc nhm nõng cao cht lng dch v ny; v hin nay, dch v xỏc nh giỏ tr doanh nghip úng gúp mt phn ỏng k vo doanh thu hng nm ca Cụng ty. L mt sinh viờn nm cui chuyờn ngnh Kim toỏn ca trng i hc Kinh t quc dõn, em may mn cú c hi c thc tp ti Phũng Kim toỏn D ỏn ca Cụng ty Dch v T vn ti chớnh K toỏn v Kim toỏn AASC. Phũng Kim toỏn D ỏn hin nay l phũng thc hin nhiu hp ng Kim toỏn xỏc nh giỏ tr nht so vi cỏc phũng khỏc trong Cụng ty. Qua quỏ trỡnh tỡm hiu, em thy rng dch v xỏc nh giỏ tr doanh nghip tuy l mt dch v mi m Vit Nam nhng cú rt nhiu tim nng phỏt trin. V cng vỡ l mt dch v mi nờn bờn cnh nhng thnh qu t c, thc trng xỏc nh giỏ tr doanh nghip Vit Nam núi chung v do AASC thc hin núi riờng cng cũn nhiu khú khn v thỏch thc. Vỡ nhng lớ do trờn, em quyt nh chn ti cho khoỏ lun tt tt nghip ca mỡnh l: " Hon thin quy trỡnh xỏc nh giỏ tr doanh nghip c phn húa doanh nghip Nh nc do Cụng ty dch v t vn Ti chớnh K toỏn v Kim toỏn AASC thc hin " ti ny gm cỏc c im chớnh nh sau: 1. i tng nghiờn cu: Cụng tỏc xỏc nh giỏ tr doanh nghip do AASC thc hin. 2. Gii hn phm vi nghiờn cu: xỏc nh giỏ tr ca doanh nghip nh nc nhm phc v cho cụng tỏc c phn hoỏ doanh nghip. Đào Thị Hồng Hạnh Lớp: Kiểm toán 45A 2 Khãa ln tèt nghiƯp Khoa KÕ to¸n 3. Những nội dung chính: CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HĨA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CƠNG TY DỊCH VỤ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN KIỂM TỐN AASC THỰC HIỆN CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ CỔ PHẦN HĨA TẠI CƠNG TY AASC Em xin chân thành cảm ơn Giáo viên hướng dẫn Th.S Bùi Thị Minh Hải các anh chị ở phòng Kiểm tốn dự án của Cơng ty dịch vụ vấn tài chính Kế tốn Kiểm tốn AASC đã giúp đỡ tạo điều kiện để em hồn thành khố luận này. Do hạn chế về thời gian kinh nghiệm thực tiễn nên khố luận này còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo của giáo các anh chị để giúp em hồn thiện đề tài của mình. Hà Nội, ngày 12/6/2007 Sinh viên thực hiện: Đào Thị Hồng Hạnh §µo ThÞ Hång H¹nh Líp: KiĨm to¸n 45A 3 Khãa ln tèt nghiƯp Khoa KÕ to¸n CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HỐ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.1. KHÁI NIỆM VAI TRỊ CỦA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm về giá trị, giá trị doanh nghiệp xác định giá trị doanh nghiệp 1.1.1.1 Giá trị các tiêu chuẩn nhận biết giá trị hàng hố trong nền kinh tế thị trường: Giá trị: Theo quan điểm của Các Mác, giá trị là một trong hai thuộc tính của hàng hố (giá trị giá trị sử dụng). Giá trị được xác định bởi hai mặt chất lượng. Chất của giá trị chính là lao động xã hội của người sản xuất hàng hố kết tinh trong hàng hố, còn lượng của giá trị được đo bằng thời gian hao phí sức lao động. Vì vậy sản phẩm nào khơng sức lao động của người sản xuất chứa đựng trong đó thì khơng giá trị, sản phẩm nào lao động hao phí để sản xuất ra nó càng nhiều thì giá trị càng cao.(*) Giá trị là nội dung, là sở của giá trị trao đổi; còn giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện ra bên ngồi của giá trị. Khi trao đổi trên thị trường, những người sản xuất ngầm so sánh lao động ẩn chứa bên trong hàng hố với nhau. Thực chất của quan hệ trao đổi là người ta trao đổi lượng lao động hao phí chứa đựng trong hàng hố. Sự cạnh tranh trong nội bộ ngành hình thành nên giá trị thị trường, cạnh tranh giữa các ngành hình thành nên giá cả sản xuất. Khi tiền tệ ra đời thì giá trị hàng hố được phản ánh thơng qua giá cả. Do sự tác động của Cung - Cầu thị trường mà giá cả hàng hố thể tách rời giá trị, nhưng yếu tố quyết định giá cả vẫngiá trị. (*) Bộ Giáo Dục Đào tạo - Giáo trình triết học Mac-Mac Lênin – 2003 – Nhà Xuất bản Chính Trị Quốc Gia §µo ThÞ Hång H¹nh Líp: KiĨm to¸n 45A 4 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán Cỏc tiờu chun nhn bit giỏ tr hng hoỏ trong nn kinh t th trng: Ngoi khỏi nim giỏ tr, ngi ta cũn dựng mt s khỏi nim sau nhn bit, c lng giỏ tr hng hoỏ trong nn kinh t th trng: - Giỏ tr nhng bỏn: l khỏi nim dựng ch mc giỏ c ca mt hng hoỏ c hỡnh thnh trong nhng iu kin bỡnh thng, chu s tỏc ng ca yu t Cung - Cu. Nú tng ng vi khỏi nim giỏ c m Cỏc Mỏc ó ch ra,ngi ta thng gi n gin l giỏ th trng. - Giỏ tr i mi: õy l khỏi nim c dựng ch cỏc khon chi tiờu cn thit thay th mi mt ti sn. - Giỏ tr mua vo: L giỏ tr khỏi nim dựng trong hch toỏn k toỏn, phn ỏnh giỏ mua ca hng hoỏ theo giỏ lch s, thng khụng tớnh n yu t lm phỏt. - Giỏ tr thanh lý: L mc giỏ chu s chi phi ca nhiu yu t hnh chớnh. õy thng l hu qu i vi cỏc doanh nghip b bt buc phi thanh lý. Ti sn ca doanh nghip trong nhng trng hp nh vy cú nguy c b bỏn phỏ giỏ - tc l khụng theo giỏ th trng. - Giỏ tr hot ng: Khi bỏn mt doanh nghip ang hot ng, mc giỏ thu c thng cú s chờnh lch so vi mc giỏ tr thanh lý. Khon chờnh lch gia hai giỏ tr ú gi l giỏ tr hot ng, nú tng trng cho giỏ tr v mt t chc. - Giỏ tr theo cụng dng: L mc giỏ ch ra cỏc khon chi tiờu cn thit cú c mt ti sn tng ng, tc l cú cựng cht lng, quy cỏch. Túm li, mc dự cú nhiu khỏi nim giỏ tr c a ra, song tiờu chun nhn bit giỏ tr hng hoỏ trong hot ng kinh doanh cú th c chia lm ba loi: - Giỏ tr theo s sỏch k toỏn - c ghi theo giỏ lch s - Giỏ tr c c tớnh theo giỏ c th trng hin hnh - Giỏ tr c c tớnh theo cụng dng ca ti sn Đào Thị Hồng Hạnh Lớp: Kiểm toán 45A 5 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán 1.1.1.2 Doanh nghip, giỏ tr doanh nghip v xỏc nh giỏ tr doanh nghip: Doanh nghip: Theo Lut doanh nghip nm 2005, khỏi nim doanh nghip c nh ngha l 1 t chc kinh t cú tờn riờng, cú ti sn, cú tr s giao dch n nh, c ng ký kinh doanh theo quy nh ca phỏp lut nhm mc ớch thc hin cỏc hot ng kinh doanh. Khỏi nim trờn cp n doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t. Doanh nghip nh nc: Cng theo lut Doanh nghip nm 2005, Doanh nghip nh nc l t chc kinh t do nh nc u t vn, thnh lp v t chc qun lý, hot ng kinh doanh hoc hot ng cụng ớch, nhm thc hin cỏc mc tiờu kinh t, chớnh tr, xó hi do nh nc giao. - Doanh nghip nh nc hot ng cụng ớch: l doanh nghip nh nc sn xut, cung ng cỏc dch v cụng cng theo cỏc chớnh sỏch ca nh nc hoc trc tip thc hin cỏc mc tiờu quc phũng, an ninh. i vi loi hỡnh doanh nghip ny, li nhun ch l mc tiờu th yu, thm chớ khụng cú mc tiờu ny. - Doanh nghip nh nc hot ng kinh doanh: l doanh nghip nh nc hot ng ch yu v mc tiờu li nhun. Li ớch ca doanh nghip kinh doanh l li ớch m doanh nghip cú th mang li cho nh u t. Li ớch ca nú l cỏc khon thu nhp mang li di cỏc hỡnh thc nh khu hao, li nhun sau thu, li tc c phnLi ớch hay cụng dng ca 1 doanh nghip kinh doanh cú th c lng hoỏ thụng qua cỏc tiờu chun v giỏ tr nh ó nờu trờn. Vỡ ni dung ca khoỏ lun ny l v vn xỏc nh giỏ tr doanh nghip c phn hoỏ doanh nghip nh nc, nờn trong phm vi ca lun vn ch xin phộp c cp n khỏi nim doanh nghip nh nc hot ng kinh doanh (sau õy gi tt l doanh nghip). Đào Thị Hồng Hạnh Lớp: Kiểm toán 45A 6 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán Giỏ tr doanh nghip: cú nh ngha hon chnh v giỏ tr doanh nghip chỳng ta cú nhng nhn xột c bn sau: Th nht, doanh nghip l mt n v, mt t chc kinh t ch khụng ging nh mt ti sn thụng thng. Nú l mt thc th hot ng, thụng qua hot ng ca nú m ngi ta nhn dng ra doanh nghip. Do vy, khỏi nim doanh nghip ch c dựng cho nhng doanh nghip ang hot ng hoc sn sng hot ng. Th hai, doanh nghip l mt n v, mt t chc kinh t nhng ng thi cng l 1 hng hoỏ. Do vy, quan im v giỏ tr cng nh nhng tiờu chun nhn bit giỏ tr nh ó nờu phn trờn hon ton cú th s dng ỏnh giỏ doanh nghip. Th ba, doanh nghip l mt chnh th, mt h thng hon chnh nhng ng thi cng l mt phn t trong h thng ln - nn kinh t. S tn ti ca doanh nghip khụng ch c quyt nh bi cỏc mi quan h bờn trong doanh nghip m cũn bi mi quan h vi cỏc yu t bờn ngoi nh khỏch hng, ngi cung cp, ngi cho vay Th t, cỏc nh u t thnh lp ra doanh nghip khụng nhm mc ớch s hu cỏc ti sn hay mt b mỏy kinh doanh m nhm vo mc tiờu ch yu l tỡm kim li nhun. Tiờu chun ỏnh giỏ hiu qu hot ng, li ớch ca doanh nghip i vi cỏc nh u t l khon thu nhp t hot ng sn xut kinh doanh. T nhng nhn xột trờn ta cú th a ra khỏi nim v giỏ tr doanh nghip nh sau: Giỏ tr doanh nghip l s biu hin bng tin v cỏc khon thu nhp m doanh nghip mang li cho cỏc nh u t trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh. Xỏc nh giỏ tr doanh nghip: cú mt quan nim y v chớnh xỏc v xỏc nh giỏ tr doanh nghip cn thit phi a ra cỏc nhn nh c bn sau õy: Th nht, GTDN l mt khỏi nim c bn khỏc vi giỏ bỏn ca doanh nghip trờn th trng. Giỏ tr doanh nghip c o bng ln ca cỏc Đào Thị Hồng Hạnh Lớp: Kiểm toán 45A 7 [...]... tr doanh nghip Vỡ vy, v trớ kinh doanh cn c coi l 1 trong cỏc yu t quan trng hng u khi a ra phõn tớch ỏnh giỏ giỏ tr doanh nghip 1.2.2.3 Uy tớn kinh doanh ca doanh nghip: Uy tớn kinh doanh l s ỏnh giỏ ca khỏch hang v sn phm ca doanh nghip nhng nú li c hỡnh thnh bi nhiu yu t khỏc nhau t bờn trong doanh nghip nh do cht lng sn phm cao, do trỡnh v nng lc qun tr kinh doanh gii, do cú ngh thut qung cỏo, do. .. hi doanh nghip phi tip cn n khỏi nim giỏ tr doanh nghip Hai l, chng trỡnh sp xp v ci cỏch doanh nghip nh nc: Cỏc chng trỡnh i mi, sp xp li doanh nghip nh nc di cỏc hỡnh thc c phn húa, giao bỏn, khoỏn, cho thuờ u t ra nhu cu cp thit phi xỏc nh giỏ tr doanh nghip Đào Thị Hồng Hạnh 31 Lớp: Kiểm toán 45A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán Ba l, s hỡnh thnh cỏc doanh nghip liờn doanh Trong quỏ trỡnh liờn doanh. .. Cỏc phng phỏp xỏc nh giỏ tr doanh nghip chớnh l li gii cho bi toỏn sỏt nhp cỏc doanh nghip nh vo cỏc doanh nghip ln, tc l ch ra nhng hiu qu ca vic sỏt nhp doanh nghip 1.4.2 Xỏc nh giỏ tr doanh nghip trong c phn hoỏ doanh nghip nh nc: Thc t cho thy rng, mụ hỡnh doanh nghip nh nc em li hiu qu kinh doanh thp, khụng phỏt huy c tớnh t ch cng nh tớnh sỏng to trong sn xut kinh doanh Do vy, trong nhng nm gn õy,... doanh nghip Th ba, XGTDN l cn c a ra quyt nh ca cỏc nh u t Thụng tin v GTDN ca doanh nghip cú th giỳp cho cỏc nh u t cú mt s ỏnh giỏ tng quỏt v uy tớn kinh doanh, v kh nng ti chớnh, v th tớn dng ca doanh nghip t ú cỏc nh u t cú c s a ra cỏc quyt nh v u t, ti tr hoc cp tớn dng cho doanh nghip 1.2 CC YU T NH HNG N GI TR DOANH NGHIP: 1.2.1 Cỏc yu t thuc v mụi trng kinh doanh: 1.2.1.1 Mụi trng kinh doanh. .. trng, u c thõu túm quyn kim soỏt doanh nghip t ú sm cú nhng bin phỏp cn thit ngn chn Th hai, XGTDN l cn c cho nh qun tr a ra quyt nh kinh doanh GTDN l s phn ỏnh nng lc tng hp ca mt doanh nghip, da vo ú cỏc nh qun tr doanh nghip thy c kh nng cnh tranh ca doanh nghip mỡnh vi cỏc doanh nghip khỏc trong ngnh v trong nn kinh t Mc ớch ca qun tr ti chớnh doanh nghip l phi lm tng c giỏ tr doanh nghip Vic xỏc... thuc v ni ti doanh nghip: 1.2.2.1 Hin trng ti sn trong doanh nghip: S lng v c cu cỏc loi ti sn thng cú s khỏc nhay gia cỏc doanh nghip ngay c khi chỳng cựng trong ngnh sn xut kinh doanh Khi xỏc nh giỏ tr doanh nghip, bao gi ngi ta cng quan tõm n hin trng ti sn ca doanh nghip vỡ 2 lớ do: - Th nht: ti sn ca doanh nghip l biu hin ca yu t vt cht cn thit, ti thiu i vi quỏ trỡnh sn xut kinh doanh - Th hai:... mụi trng ny n sn xut kinh doanh v kh nng thớch ng ca doanh nghip trc nhng bc phỏt trin mi ca khoa hc v cụng ngh 1.2.1.2 Mụi trng kinh doanh c thự: Mi quan h gia doanh nghip v khỏch hng: Thụng thng khỏch hng s chi phi cỏc hot ng ca doanh nghip nhng nhiu trng hp khỏch hng li b l thuc vo kh nng cung cp ca doanh nghip Do ú ỏnh giỏ ỳng kh nng phỏt trin, m rng sn xut kinh doanh ca doanh nghip cn phi xỏc nh... ti sn ca doanh nghip 1.2.2.2 V trớ kinh doanh ca doanh nghip: V trớ kinh doanh cú ý ngha quan trng i vi sn xut kinh doanh, nú c c t bi cỏc yu t nh: a im, din tớch, cỏc chi nhỏnh thuc doanh nghip, yu t a hỡnh, thi tit, mụi trng, sinh thỏi, an ninh khu vc, thu nhp dõn c trong vựng, tc phỏt trin kinh t v kh nng cung cp cỏc dch v cho sn xut ca khu vc ú Trong thc t, do cú s khỏc nhau v v trớ kinh doanh m... xỏc nh giỏ tr ca doanh nghip õy l cụng vic rt quan trng nhm cung cp thụng tin v thc trng ti sn (ngun lc), thc trng kinh doanh ca doanh nghip (thu nhp) Nú cng l cn c xỏc nh nhng thụng tin v doanh nghip c phn húa nh: tng s vn iu l, s c phiu phỏt hnh, mnh giỏ, c cu c phiu 1.5 QUY TRèNH CHUNG CA KIM TON XC NH GI TR DOANH NGHIP C PHN HO DOANH NGHIP NH NC Đào Thị Hồng Hạnh 33 Lớp: Kiểm toán 45A ... nghip v kinh t phỏt sinh c y Doanh nghip chp hnh tt cỏc quy Đào Thị Hồng Hạnh 15 Lớp: Kiểm toán 45A Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán nh v ch k toỏn hin hnh thỡ giỏ tr ti sn thun tớnh toỏn c s l s liu cú tin cy nht nh v s vn ca ch s hu ang c huy ng vo sn xut kinh doanh Nú giỳp cho ngi ỏnh giỏ ch ra mc c lp v mt ti chớnh, kh nng t ch trong iu hnh sn xut kinh doanh ca ch doanh nghip Nú l cn c thớch . XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HĨA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CƠNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN. LÝ LUẬN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HỐ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRỊ CỦA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: 171 Quy trình xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, 171 Quy trình xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, 171 Quy trình xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, Giá trị và các tiêu chuẩn nhận biết giá trị hàng hoá trong nền kinh, Môi trường kinh doanh đặc thù:, Vị trí kinh doanh của doanh nghiệp: Uy tín kinh doanh của doanh nghiệp: Trình độ kỹ thuật và tay nghề của người lao động:, Năng lực quản trị kinh doanh: Phương pháp xác định:, Phương pháp hiện tại hoá lợi nhuận thuần:, Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước:, Thẩm định giá trị doanh nghiệp, Phương pháp xác định: Nhân sự của Công ty, Dịch vụ Kiểm toán: Dịch vụ Kế toán: Dịch vụ Tư vấn:, Dịch vụ Cơng nghệ thơng tin: Kiểm sốt chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị Kiểm tốn: Kiểm sốt chất lượng trong giai đoạn thực hiện Kiểm tốn: Kiểm sốt chất lượng trong giai đoạn kết thúc Kiểm tốn:, Giai đoạn thực hiện Kiểm toán:, Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp AASC đang áp dụng, Nguyên tắc định giá theo phương pháp Tài sản:, Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi:, Xác định giá trị thực tế của TSCĐ vơ hình:, Xác định giá trị thực tế của các khoản đầu tư tài chính dài hạn:, TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ ỐN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH, So sánh việc xác định giá trị doanh nghiệp giữa Công ty A và, Những hạn chế trong giai đoạn thực hiện kiểm toán:, Cơ sở thực tiễn:, Tính khả thi của giải pháp: Cơ sở thực tiễn:, Giải pháp hoàn thiện:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn