quản lý hoạt động phong trào của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp việt đức

96 474 1
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2014, 14:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM –––––––––––––––––––– HOÀNG VĂN QUÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN THANH LONG THÁI NGUYÊN - 2012 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Phan Thanh Long, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, những người đã góp ý kiến quý báu cho tôi trong quá trình thực hiện và hoàn thiện đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban giám hiệu, các thầy, cô giáo, các bạn đồng nghiệp cùng các đồng chí cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức, nơi tôi đang công tác đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp và khoá học. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đối với gia đình tôi, bạn bè, những người đã luôn động viên, ủng hộ và giúp đỡ tôi trong quá trình tôi làm luận văn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 3 năm 2012 Tác giả Hoàng Văn Quân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 2 5. Giả thuyết khoa học 2 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA SINH VIÊN TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 6 1.2.1. Khái niệm quản lý 6 1.2.2. Khái niệm về hoạt động phong trào 10 1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong trường đại học, cao đẳng 11 1.3. Hoạt động phong trào của sinh viên 12 1.3.1. Nội dung HĐPT của sinh viên trong trường đại học, cao đẳng 12 1.3.2. Vai trò của HĐPT với sự phát triển nhân cách của sinh viên 13 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii 1.3.3. Nhiệm vụ của HĐPT trong trường Đại học, Cao đẳng 16 1.4. Quản lý HĐPT của sinh viên trường cao đẳng 16 1.4.1. Vai trò quản lý trong HĐPT của sinh viên 16 1.4.2. Các lực lượng quản lý HĐPT của sinh viên 18 1.4.3. Các tiêu chí đánh giá trong HĐPT của sinh viên 19 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HĐPT 20 1.5.1. Yêu cầu đổi mới giáo dục đại học liên quan đến HĐPT 20 1.5.2. Nhận thức của các lực lượng quản lý HĐPT của sinh viên 21 1.5.3. Năng lực của người quản lý HĐPT 22 1.5.4. Ý thức của sinh viên khi tham gia HĐPT 22 1.5.5. Nội dung chương trình và kế hoạch của HĐPT 22 Kết luận chương 1 24 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 25 2.1. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp khảo sát 25 2.1.1. Mục đích khảo sát 25 2.1.2. Đối tượng khảo sát 25 2.1.3. Nội dung khảo sát 25 2.1.4. Phương pháp khảo sát 25 2.1.5. Tiêu chí đánh giá và thang đo 26 2.2. Vài nét về trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức nơi nghiên cứu đề tài 26 2.2.1. Quá trình thành lập và phát triển nhà trường 26 2.2.2. Giới thiệu về Đoàn TNCS HCM trường CĐCN Việt Đức 28 2.3. Thực trạng HĐPT của sinh viên trường CĐCN Việt Đức 29 2.3.1. Thực trạng HĐPT của sinh viên trường CĐCN Việt Đức 29 2.3.2. Thực trạng sinh viên tham gia HĐPT 31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 2.3.3. Thực trạng các lực lượng tổ chức HĐPT 32 2.4. Thực trạng quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐCN Việt Đức đối với HĐPT của sinh viên 34 2.4.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ đoàn, sinh viên về công tác quản lý HĐPT 34 2.4.2. Thực trạng về các lực lượng quản lý HĐPT của sinh viên 36 2.4.3. Thực trạng về hình thức quản lý HĐPT của sinh viên 37 2.4.4. Thực trạng về đội ngũ quản lý HĐPT của sinh viên 39 2.4.5. Thực trạng về biện pháp quản lý của Đoàn trường với HĐPT 40 2.5. Đánh giá công tác quản lý HĐPT của BCH đoàn trường CĐCN Việt Đức 43 2.5.1. Đánh giá chung 43 2.5.2. Những hạn chế 44 2.5.3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý HĐPT của sinh viên 45 Kết luận chương 2 48 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐPT CỦA SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC 49 3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp quản lý HĐPT 49 3.1.1. Nguyên tắc quản lý phải hướng tới mục tiêu giáo dục đại học 49 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất trong bộ máy quản lý HĐPT của sinh viên 50 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu với HĐPT của sinh viên 50 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính chủ động của tổ chức Đoàn trong quản lý HĐPT 51 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo sự tác động và huy động các chủ thể cùng tham gia quản lý HĐPT 51 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v 3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi của biện pháp quản lý HĐPT 52 3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý HĐPT của sinh viên ở trường CĐCN Việt Đức 52 3.2.1. Biện pháp quản lý công tác xây dựng kế hoạch HĐPT 52 3.2.2. Biện pháp quản lý nội dung HĐPT 54 3.2.3. Biện pháp quản lý thành phần tham gia HĐPT 57 3.2.4. Biện pháp quản lý quá trình tổ chức HĐPT 59 3.2.5. Biện pháp quản lý cơ sở vật chất phục vụ HĐPT 60 3.2.6. Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá HĐPT 62 3.3. Khảo nghiệm nhận thức về tính phù hợp và khả thi của các biện pháp quản lý của đoàn trường đối với HĐPT của sinh viên trường CĐCN Việt Đức 66 3.3.1. Mục đích khảo nghiệm 66 3.3.2. Nội dung khảo nghiệm 66 3.3.3. Đối tượng khảo nghiệm 66 3.4.4.Tiến trình khảo nghiệm 66 3.3.5. Kết quả khảo nghiệm và phân tích kết quả khảo nghiệm 67 Kết luận chương 3 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 1. Kết luận 72 2. Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT Các từ gốc Các chữ viết tắt Đại học ĐH Cao đẳng CĐ Trung học chuyên nghiệp THCN Cao đẳng công nghiệp CĐCN Hoạt động phong trào HĐPT Cán bộ quản lý CBQL Học sinh, Sinh viên HS-SV Ban chấp hành BCH Liên chi đoàn LCĐ Quản lý giáo dục QLGD Thanh niên cộng sản TNCS Nhà xuất bản NXB Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CNH-HĐH Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Đánh giá về mức độ tổ chức các HĐPT của sinh viên 29 Bảng 2.2: Đánh giá thực trạng sinh viên tham gia HĐPT 32 Bảng 2.3: Đánh giá thực trạng các lực lượng tổ chức HĐPT của SV 33 Bảng 2.4: Đánh giá nhận thức của cán bộ đoàn và sinh viên về ảnh hưởng của quản lý đến hiệu quả của HĐPT 35 Bảng 2.5: Đánh giá thực trạng các lực lượng tham gia quản lý HĐPT 37 Bảng 2.6: Đánh giá thực trạng quản lý xây dựng kế hoạch HĐPT 40 Bảng 2.7: Đánh giá thực trạng quản lý nội dung HĐPT 41 Bảng 2.8: Đánh giá thực trạng quản lý thành phần tham gia HĐPT 41 Bảng 2.9: Đánh giá thực trạng quản lý quá trình tổ chức HĐPT 42 Bảng 2.10: Đánh giá thực trạng quản lý cơ sở vật chất phục vụ HĐPT 42 Bảng 2.11: Đánh giá thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá trong HĐPT 43 Bảng 2.12: Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý HĐPT 45 Bảng 3.1: Đánh giá về tính phù hợp của các biện pháp quản lý 67 Bảng 3.2: Đánh giá về tính khả thi của các biện pháp quản lý 68 Bảng 3.3: Đánh giá về nội dung và cách tiến hành của các biện pháp 70 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý HĐPT của sinh viên trường đại học, cao đẳng 18 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của trường CĐCN Việt Đức 28 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đối với Việt Nam, một đất nước đang trong giai đoạn hội nhập và phát triển, yêu cầu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đặt ra là nhiệm vụ hàng đầu đối với toàn Đảng, toàn dân trong đó vai trò của giáo dục và khoa học - công nghệ có tính chất quyết định. Đảng và Nhà nước đã xác định:“Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, là con đường cơ bản để công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Vai trò của giáo dục, trong đó có giáo dục đại học là nhân tố quan trọng góp phần quyết định tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục góp phần vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức tiền thân là trường Công nhân Kỹ thuật, trường Trung học Công nghiệp. Nhiệm vụ của trường là: Đáp ứng nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, tác phong công nghiệp tốt phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã đào tạo được gần 20 vạn cán bộ kĩ thuật viên và công nhân lành nghề, cung cấp nguồn nhân lực kĩ thuật cho hầu hết các ngành kinh tế, công nghiệp trên địa bàn cả nước Bên cạnh việc giáo dục hành vi văn hoá, nếp sống văn minh góp phần phát triển nhân cách, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống cho sinh viên, trong những năm qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức đã thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Qua các hoạt động đã tạo ra môi trường lành mạnh, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, đổi mới giáo dục đòi hỏi các tổ chức Đoàn thanh niên phải có những biện pháp để nâng cao [...]... - Đối tượng nghiên cứu:Các biện pháp quản lý HĐPT của sinh viên trường CĐCN Việt Đức 4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu nhằm hoàn thiện các biện pháp quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức đối với hoạt động phong trào của sinh viên 5 Giả thuyết khoa học Công tác quản lý HĐPT của sinh viên trường CĐCN Việt Đức còn có những hạn chế và bị chi phối... TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC 2.1 Mục đích, đối tƣợng, nội dung và phƣơng pháp khảo sát 2.1.1 Mục đích khảo sát Chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng HĐPT và quản lý HĐPT của sinh viên ở trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức nhằm mục đích: - Đánh giá thực trạng HĐPT của sinh viên trường CĐCN Việt Đức - Khảo sát thực trạng các công tác quản lý của BCH Đoàn trường. .. toàn diện cho sinh viên Vì vậy chúng tôi lựa chọn đề tài: Quản lý HĐPT của sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức để nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Hoàn thiện các biện pháp quản lý HĐPT của sinh viên trường CĐCN Việt Đức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của nhà trường 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình quản lý HĐPT của sinh viên - Đối tượng... viên trong trường cao đẳng, đại học Chương 2: Thực trạng HĐPT và quản lý HĐPT của sinh viên ở trường CĐCN Việt Đức Chương 3: Các biện pháp quản lý HĐPT của sinh viên trường CĐCN Việt Đức Kết luận và kiến nghị Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA SINH VIÊN TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 1.1 Lịch sử nghiên... hóa, phân tích cơ sở lý luận về quản lý HĐPT của sinh viên trong trường đại học, cao đẳng - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐCN Việt Đức đối với HĐPT của sinh viên - Hoàn thiện các biện pháp quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với các HĐPT của sinh viên trường CĐCN Việt Đức và tiến hành khảo nghiệm tính khả thi, mức độ phù hợp của các biện pháp 7 Phƣơng... hoạt động phong trào là một phần quan trọng của vấn đề quản lý giáo dục sinh viên Thông qua các hoạt động để đánh giá tinh thần, thái độ của sinh viên, đánh giá nhân cách của họ Thông qua hoạt động, người sinh viên sẽ bộc lộ nhân cách của mình, nhà giáo dục căn cứ vào đó để đánh giá, để điều chỉnh Quản lý hoạt động phong trào sẽ góp phần quan trọng vào quản lý tư tưởng, quan điểm của sinh viên một vấn... với hoạt động phong trào là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Đây là hai tổ chức vừa tham gia trực tiếp vừa tổ chức, chỉ đạo, quản lý dưới sự chỉ đạo của tổ chức Đảng và lãnh đạo đơn vị Trong nhà trường, việc tổ chức các hoạt động là để giáo dục nhân cách sinh viên, vì vậy quản lý hoạt động phong trào của sinh viên giữ vị trí hết sức quan trọng trong quá trình đào tạo Quản lý hoạt động phong. .. quản lý HĐPT của sinh viên trường các trường cao đẳng, đại học 3 Chúng tôi quan niệm, quản lý hoạt động phong trào là: quản lý mục tiêu của từng hoạt động cụ thể, quản lý nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động, quản lý thời gian, địa điểm, kinh phí, quản lí lực lượng tham gia…Mỗi vấn đề lại đòi hỏi yêu cầu quản lý khác nhau 4 Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý HĐPT như: yêu cầu đổi mới... Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 17 quan đến cơ sở vật chất và tài chính, quản lý liên quan đến nghiệp vụ sư phạm, nghề nghiệp Quản lý hoạt động phong trào của sinh viên cũng là sự tác động của chủ thể quản lý đến các lĩnh vực liên quan nói trên để đạt được mục tiêu đề ra Quản lý hoạt động phong trào nặng về quản lý hoạt động quần chúng Vì thế, tính chặt chẽ, quy củ mang tính hệ thống tổ chức không... biện pháp quản lý HĐPT của sinh viên - Tìm hiểu về mức độ áp dụng các biện pháp quản lý HĐPT của sinh viên - Nhận thức của các lực lượng về ảnh hưởng của quản lý tới HĐPT của sinh viên - Đánh giá của cán bộ đoàn, giảng viên, sinh viên với tư cách là chủ thể tổ chức HĐPT về mức độ, quy mô, hình thức quản lý các hoạt động này 2.2 Vài nét về trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức nơi nghiên cứu đề tài 2.2.1 . biện pháp quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức đối với hoạt động phong trào của sinh viên. 5. Giả thuyết khoa học Công tác quản lý HĐPT của sinh viên trường. vụ của HĐPT trong trường Đại học, Cao đẳng 16 1.4. Quản lý HĐPT của sinh viên trường cao đẳng 16 1.4.1. Vai trò quản lý trong HĐPT của sinh viên 16 1.4.2. Các lực lượng quản lý HĐPT của sinh. viên trong trường cao đẳng, đại học. Chương 2: Thực trạng HĐPT và quản lý HĐPT của sinh viên ở trường CĐCN Việt Đức. Chương 3: Các biện pháp quản lý HĐPT của sinh viên trường CĐCN Việt Đức.
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý hoạt động phong trào của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp việt đức, quản lý hoạt động phong trào của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp việt đức, quản lý hoạt động phong trào của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp việt đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn