142 Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

195 567 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 16:58

142 Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam . chế hoạt động Chơng 2: Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Kiểm toán Nhà nớc Việt Nam của Kiểm toán Nhà nớc Việt Namcủa Kiểm toán. mô hình tổ chức và Chơng 3: Phơng hớng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN Việt Nam cơ chế hoạt động của KTNN Việt Namcơ
- Xem thêm -

Xem thêm: 142 Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, 142 Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, 142 Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn