thiết kế hệ thông cung cấp nhiên liêu biogas cho động cơ điện

33 367 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2014, 00:34

H THNG KHặ BIOGAS H THNG KHặ BIOGAS Exit Exit H THNG CP LIU CHO ĩNG C GIẽI THIU GIẽI THIU ệ TAèI Giaùo vión hổồùng dỏựn : GS-TSKH.BUèI VN GA Sinh vión thổỷc hióỷn : NG HặẻU THAèNH Lồùp : 02C4 Giaùo vión duyóỷt : T.S DặNG VIT DUẻNG HÃÛ THÄÚNG KHÆÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG KHÆÍ BIOGAS Exit Exit HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ GIÅÏI THIÃÛU GIÅÏI THIÃÛU NÄÜI DUNG ÂÃÖ TAÌI NÄÜI DUNG ÂÃÖ TAÌI I. MUÛC ÂÊCH VAÌ YÏ NGHÉA KHOA HOÜC ÂÃÖ TAÌI II. HÃÛ THÄÚNG KHÆÍ BIOGAS III. THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG CÁÚP BIOGAS CHO ÂÄÜNG CÅ IV. CHAÛY THÆÍ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ V. KÃÚT LUÁÛN HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS Exit Exit HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ GIÅÏI THIÃÛU GIÅÏI THIÃÛU I. MỦC ÂÊCH V NGHÉA KHOA HC CA ÂÃƯ TI. 1. Mủc âêch ca âãư ti. Nghiãn cỉïu thiãút kãú bäü tảo häùn håüp Biogas-khäng khê âãø chảy âäüng cå mạy phạt âiãûn åí trải chàn ni, qua âọ táûn dủng âỉåüc ngưn nàng lỉåüng tải chäù. Viãûc táûn dủng cạc ngưn nàng lỉåüng tải chäù cho sn xút s giụp cho ngỉåìi dán tiãút kiãûm âỉåüc kinh phê, lm gim giạ thnh sn pháøm, tàng thu nháûp cho ngỉåìi dán, gọp pháưn âáøy mảnh cäng cüc cäng nghiãûp họa, hiãûn âải họa näng nghiãûp näng thän, âm bo sỉû phạt triãøn bãưn vỉỵng ca âáút nỉåïc. 2. nghéa khoa hc ca âãư ti. Sỉí dủng nhiãn liãûu khê Biogas âãø lm nhiãn liãûu chảy âäüng cå âäút trong s lm gim mỉïc âäü phạt thi khê CO, HC, NO x gọp pháưn thỉûc hiãûn cạc cäng ỉåïc qúc tãú vãư mäi trỉåìng m Viãût Nam â cam kãút tham gia. Tçm ra mäüt gii phạp cho váún âãư sỉí dủng ngưn nhiãn liãûu Biogas m hiãûn nay chụng ta âang lng phê, trạnh gáy khọ khàn cho viãûc cáút giỉỵ loải nhiãn liãûu ny. H THNG KHặ BIOGAS H THNG KHặ BIOGAS Exit Exit H THNG CP LIU CHO ĩNG C GIẽI THIU GIẽI THIU 1. Saớn xuỏỳt biogas. 1.1.Sồ õọử saớn xuỏỳt biogas. II. H THNG LOĩC BIOGAS PHN TặI Bỉ PHN HUY Bỉ AẽP SUT GAS TI ặU 1 2 3 4 5 6 H THNG KHặ BIOGAS H THNG KHặ BIOGAS Exit Exit H THNG CP LIU CHO ĩNG C GIẽI THIU GIẽI THIU QUAẽ TRầNH LN MEN TAO KHấ SINH HOĩC QUAẽ TRầNH LN MEN TAO KHấ SINH HOĩC GIAI OAN I GAI OAN II Chỏỳt beùo + Axờt hổợu cồ coù KLPT nhoớ + CO 2 , H 2 + Ancol Caùc chỏỳt tan Vi khuỏứn sinh axờt huyớ chỏỳt beùo. Vi khuỏứn phỏn Hydrat cacbon Vi khuỏứn phỏn huyớ Cenluloza Prọtóin Vi khuỏứn phỏn huyớ prọtóin + CH 4 + H 2 S,CO 2 Vi khuỏứn sinh CH 4 GIAI OAN III H THNG KHặ BIOGAS H THNG KHặ BIOGAS Exit Exit H THNG CP LIU CHO ĩNG C GIẽI THIU GIẽI THIU 2. Thióỳt kóỳ hóỷ thọỳng loỹc H 2. Thióỳt kóỳ hóỷ thọỳng loỹc H 2 2 S vaỡ loaỷi trổỡ CO S vaỡ loaỷi trổỡ CO 2. 2. + Khờ H + Khờ H 2 2 S coù trong khờ biogas khi sổớ duỷng seợ taỷo S coù trong khờ biogas khi sổớ duỷng seợ taỷo thaỡnh SO thaỡnh SO x x gỏy n moỡn thióỳt bở, taỷo ra ọ nhióựm gỏy n moỡn thióỳt bở, taỷo ra ọ nhióựm mọi trổồỡng. mọi trổồỡng. + Khờ CO + Khờ CO 2 2 coù trong khờ biogas seợ hỏỳp thuỷ nhióỷt coù trong khờ biogas seợ hỏỳp thuỷ nhióỷt cuớa quaù trỗnh chaùy cuớa õọỹng cồ do õoù laỡm giaớm cuớa quaù trỗnh chaùy cuớa õọỹng cồ do õoù laỡm giaớm hióỷu suỏỳt cuớa õọỹng cồ. hióỷu suỏỳt cuớa õọỹng cồ. Vỗ vỏỷy cỏửn phaới taùch H Vỗ vỏỷy cỏửn phaới taùch H 2 2 S vaỡ CO S vaỡ CO 2 2 ra khoới họựn hồỹp ra khoới họựn hồỹp khờ. khờ. 2.1. Caùc phổồng phaùp khổớ CO 2.1. Caùc phổồng phaùp khổớ CO 2 2 vaỡ H vaỡ H 2 2 S S + Phổồng phaùp hỏỳp thuỷ. + Phổồng phaùp hỏỳp thuỷ. + Phổồng phaùp hỏỳp phuỷ. + Phổồng phaùp hỏỳp phuỷ. H THNG KHặ BIOGAS H THNG KHặ BIOGAS Exit Exit H THNG CP LIU CHO ĩNG C GIẽI THIU GIẽI THIU 2.2. Lổỷa choỹn cọng nghóỷ xổớ lyù. Duỡng phoi sừt õóứ hỏỳp phuỷ H 2 S: + Phoi sừt laỡ nhổợng sồỹi maớnh phóỳ lióỷu trong tióỷn, phay, baỡo, rỏỳt dóự kióỳm vaỡ chóỳ taỷo , Coù hióỷu quaớ kinh tóỳ. + Phoi sừt coù tờnh hỏỳp phuỷ choỹn loỹc cao vồùi H 2 S Coù khaớ nng taùch trióỷt õóứ H 2 S +Phổồng phaùp taùi sinh phoi sừt õồn giaớn bũng caùch suỷc khọng khờ noùng ồớ (25ữ50 o C) qua lồùp phoi sừt. Duỡng nổồùc õóứ hỏỳp thuỷ: + H 2 O coù khaớ nng hỏỳp thuỷ choỹn loỹc H 2 S vaỡ CO 2 hồn so vồùi CH 4 nón khọng gỏy mỏỳt maùt. + H 2 O dóự daỡng taùi sinh bũng phổồng phaùp phun õóứ giaớm aùp. + H 2 O laỡ dung mọi reớ tióửn, dóự kióỳm , Coù hióỷu quaớ kinh tóỳ cao. Cọng nghóỷ õổồỹc choỹn thióỳt kóỳ õồn giaớn, dóự vỏỷn haỡnh vaỡ sổợa chổợa, rỏỳt phuỡ hồỹp vồùi õióửu kióỷn nọng thọn. HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS Exit Exit HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ GIÅÏI THIÃÛU GIÅÏI THIÃÛU 2.3. Så âäư hãû thäúng thiãút bë xỉí l khê biogas. SÅ ÂÄƯ HÃÛ THÄÚNG THIÃÚT BË XỈÍ L KHÊ BIOGAS Säú lỉåüng ÂÄƯ ẠN TÄÚT NGHIÃÛP SỈÍ DỦNG KHÊ BIOGAS TRÃN ÂÄÜNG CÅ ÂÄÚT TRONG CHẢY MẠY PHẠT ÂIÃÛN 8 Bçnh chỉïa nỉåïc Hỉåïng dáùn Bu ìi Vàn Ga Duût Dỉång Viãût Dng Thiãút kãú Nhiãûm vủ Âàûng Hỉỵu Thnh K Ngy H v tãn Thiãút bë háúp thủ H2S 2 TT 1 Tãn gi Bçnh äøn âënh Bçnh âiãưu ạp 5 4 3 Thiãút bë háúp phủ CO2 Thiãút bë dỉû phng háúp thủ H2S 6 7 Bçnh chỉïa nỉåïc Båm nỉåïc 1 Khoa: CÅ KHÊ GIAO THÄNG Låïp: 02C4 09 Säú tåì 2:1 T lãû: 1 Váût liãûu 2 Ghi chụ 1 1 1 1 BIOGAS TỈÌ HÁƯM NỈÅÏC V-01 V-02 V-03 V-04 V-05 V-06 5 BIOGAS SẢCH 6 7 8 4 3 2 1 SÅ ÂÄƯ HÃÛ THÄÚNG THIÃÚT BË XỈÍ L KHÊ BIOGAS 1 H THNG KHặ BIOGAS H THNG KHặ BIOGAS Exit Exit H THNG CP LIU CHO ĩNG C GIẽI THIU GIẽI THIU Thióỳt bở taùch H 2 S Thióỳt bở hỏỳp thuỷ CO 2 Phỏửn dổồùi (bón traùi) vaỡ phỏửn trón (bón phaới) cuớa thaùp taùch CO 2 HÃÛ THÄÚNG KHÆÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG KHÆÍ BIOGAS Exit Exit HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ GIÅÏI THIÃÛU GIÅÏI THIÃÛU Toaìn caính thiãút bë loüc biogas [...]... THIÃÛU HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ Kãút qu cho tháúy bäü âiãưu täúc phủ khäng thãø thiãúu trong hãû thäúng cung cáúp khê biogas cho âäüng cå kẹo mạy phạt âiãûn Bäü âiãưu täúc phủ kiãøu âiãûn tỉì Exit Thỉí ti mạy phạt âiãûn 2HP chảy bàòng biogas våïi bäü âiãưu täúc phủ GIÅÏI THIÃÛU HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ V KÃÚT LÛN Khỉí triãût âãø khê H 2... biogas cọ ti  Bäü âiãưu täúc phủ cáúp biogas khi thay âäøi ti âäüt ngäüt Exit Så âäư ngun l hãû thäúng tảo häùn håüp cho âäüng cå âäút trong kẹo mạy phạt âiãûn chảy bàòng biogas GIÅÏI THIÃÛU HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ Ngun l hoảt âäün g ca hãû thäún g âỉåüc mä t tọm tàõt nhỉ sau sa ♦ Khi âäün g cå chảy bàòn g xàng, khọa ga cung cáúp cho hãû thäún g åí vë trê âọn g, khọa... luûn khê biogas lm nhiãn liãûu cho đäün g c ơ đäút trong Viãûc sỉí dủn g khê biogas lm nhiãn liãûu cho âäün g cå âäút trong khäng nhỉỵn g gii quút âỉåüc ngưn nhiãn liãûu tải chäù m cn gim âỉåüc hm lỉåün g khê âäüc hải thi ra mäi trỉåìn g, gim sỉû àn mn cạc chi tiãút tàng tøi th cho âäün g cå Sỉí dủn g khê biogas dn g nhiãn liãûu mang lải hiãûu qu kinh tãú cao gim mäüt lỉåün g chi phê ráút låïn cho ngỉåìi... gii phạp cho váún âãư sỉí dủn g ngưn nhiãn liãûu Biogas m hiãûn nay chụn g ta âang ln g phê, trạn h gáy khọ khàn cho viãûc cáút giỉỵ loải nhiãn liãûu ny Exit Cáưn phi bäø sung bäü âiãưu täúc phủ vo bäü chuøn âäøi nhiãn liãûu GA5 âãø âm bo cho âäün g cå kẹo mạy phạt âiãûn chảy bàòn g biogas lm viãûc äøn âënh åí cạc chãú âäü ti GIÅÏI THIÃÛU Exit HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG... khi ci tảo Khi chảy bàòn g biogas, khọa xàng âọn g, khọa ga måí  Khi âäün g cå khåíi âäün g, hãû thäún g khäng ti cung cáúp biogas cho âäün g cå Khi tàng ti , bäü âiãưu täúc âäün g cå thäng qua tay ân 4, måí räün g dáưn bỉåïm ga 5, lỉåün g khäng khê vo âäün g cå tàng dáưn , âäü chán khäng tải hn g tàng, thäng qua vi phun chênh 3 måí van cäng sút 1 cung cáúp mäüt lỉåün g biogas â låïn âãø âäün g cå...GIÅÏI THIÃÛU HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ III HÃÛ THÄÚN G CÁÚP BIOGAS CHO ÂÄÜN G CÅ 1 Thiãút kãú bäü tảo häùn håüp biogas - khäng khê cho âäün g cå kẹo mạy phạt âiãûn i thiãûu âäün g cå 1.1 Giåï Thäng säú k thût ca âäüng cå - Cäng sút cỉûc âải ca âäüng cå: Ne = 1,5 (KW)... cäng sút 1 cung cáúp mäüt lỉåün g biogas â låïn âãø âäün g cå phạt hãút cäng sút Exit Khi tàng ti âäüt ngäüt , bäü âiãưu täúc phủ cung cáúp mäüt lỉåün g biogas phủ âm bo cho âäün g cå phạt mä men âäün g â låïn âãø GIÅÏI THIÃÛU HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ 2.4 Tênh toạn cạc kêch thỉåïc ca bäü häùn håü Kiãøm nghiãûm lải âỉåìn g kênhpbưn g häùn håüp n 3500 d b = an Vh i... lỉåün g khê biogas ỉïn g våïi tỉìn g chãú âäü ti Nhỉng hãû thäún g cọ ỉu âiãøm nhỉ: Âäü nhy hãû thäún g cao, hiãûu sút âiãưu khiãøn cao, âiãưu khiãøn tỉû âäün g khi thay âäøi ti âäüt ngäüt  Âãø âm bo hãû thäún g lm viãûc äøn âënh åí cạc chãú âäü ti GIÅÏI THIÃÛU HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ * Hãû thäúng gäưm:  Hãû thäúng cáúp biogas khäng ti  Hãû thäúng cáúp biogas cọ... liãûu biogas: - Nhiãût trë tháúp - Cäng sút âäüng cå Ne = 1,425 [KW] - Mỉïc tiãu hao nhiãn liãûu Exit Qh= 21176 [KJ/ m3] Vt = 0,8338 [m3/h] GIÅÏI THIÃÛU HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO ÂÄÜNG CÅ Nháûn xẹt : Màûc d nhiãn liãûu Biogas ha träün täút hån, nhỉng cäng sút âäüng cå váùn gim so våïi sỉí dủng nhiãn liãûu xàng, do :  Hãû säú nảp âäüng cå xàng låïn hån âäüng cå sỉí dủng biogas, ... liãûu chè dn g khê biogas  Âáy l phỉång ạn chuøn âäøi hon ton , âäün g cå chè dn g nhiãn liãûu khê biogas Så âäư hãû thäún g: 2.2 Phỉång ạn thiãút kãú lỉåỵn g nhiãn liãûu xàng v biogas Âáy l phỉång ạn dn g c hai loải nhiãn liãûu xàng v biogas Chụn g ta cọ thãø chuøn âäøi nhiãn liãûu tỉû do bàòn g cạc khoạ trãn tỉìn g hãû thäún g nhiãn liãûu 2.2.1 Thiãút kãú lỉåỵn g nhiãn liãûu xàng v biogas våïi hãû . KHÆÍ BIOGAS III. THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG CÁÚP BIOGAS CHO ÂÄÜNG CÅ IV. CHAÛY THÆÍ NGHIÃÛM ÂÄÜNG CÅ V. KÃÚT LUÁÛN HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS HÃÛ THÄÚNG KHỈÍ BIOGAS Exit Exit HÃÛ THÄÚNG CÁÚP LIÃÛU CHO. LIU CHO ĩNG C GIẽI THIU GIẽI THIU 1. Saớn xuỏỳt biogas. 1.1.Sồ õọử saớn xuỏỳt biogas. II. H THNG LOĩC BIOGAS PHN TặI Bỉ PHN HUY Bỉ AẽP SUT GAS TI ặU 1 2 3 4 5 6 H THNG KHặ BIOGAS H THNG KHặ BIOGAS Exit Exit H. chụ 1 1 1 1 BIOGAS TỈÌ HÁƯM NỈÅÏC V-01 V-02 V-03 V-04 V-05 V-06 5 BIOGAS SẢCH 6 7 8 4 3 2 1 SÅ ÂÄƯ HÃÛ THÄÚNG THIÃÚT BË XỈÍ L KHÊ BIOGAS 1 H THNG KHặ BIOGAS H THNG KHặ BIOGAS Exit Exit H THNG CP LIU CHO
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ thông cung cấp nhiên liêu biogas cho động cơ điện, thiết kế hệ thông cung cấp nhiên liêu biogas cho động cơ điện, thiết kế hệ thông cung cấp nhiên liêu biogas cho động cơ điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay