Luận văn thạc sĩ về hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001-2010

232 493 1
  • Loading ...
1/232 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2013, 16:20

Luận văn thạc sĩ về hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001-2010 1 bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học kinh tế quốc dân ----------------------- vơng đức tuấn h h o o à à n n t t h h i i ệ ệ n n c c ơ ơ c c h h ế ế , , c c h h í í n n h h s s á á c c h h đ đ ể ể t t h h u u h h ú ú t t đ đ ầ ầ u u t t t t r r ự ự c c t t i i ế ế p p n n c c n n g g o o à à i i t t h h ủ ủ đ đ ô ô h h à à n n i i t t r r o o n n g g g g i i a a i i đ đ o o ạ ạ n n 2 2 0 0 0 0 1 1 - - 2 2 0 0 1 1 0 0 chuyên ngành "kinh tế chính trị x hội chủ nghĩa" m số: 5.02.01 Tóm tắt luận án tiến sỹ kinh tế Nội, 2007 2 bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học kinh tế quốc dân vơng đức tuấn hoàn thiện chế, chính sách để thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài thủ đô nội trong giai đoạn 2001 - 2010 Chuyên nghành : Kinh tế chính trị XHCN. Mã số : 5 - 02 - 01. luận án tiến sỹ kinh tế ngời hớng dẫn khoa học Giáo viên hớng dẫn 1 : GS.TS Phạm Quang Phan Giáo viên hớng dẫn 2 : PGS.TS. Đặng Văn Thắng Nội - 2007 3 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi, các số liệu trong luận án là trung thực, nguồn gốc và đợc trích dẫn rõ ràng. Đề tài không trùng lắp với bất kỳ công trình khoa học nào đ đợc công bố. Tác giả luận án Vơng Đức Tuấn 4 những chữ viết tắt trong luận án ------------------ ADB : Ngân hàng phát triển châu á AFTA : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN APEC : Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dơng BĐS : Bất động sản CNH : Công nghiệp hoá CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá CNXH : Chủ nghĩa xã hội ĐFT : Đang phát triển ĐTNN : Đầu t nớc ngoài EC : Tín dụng xuất khẩu EMS : Hệ thống tiền tệ Châu Âu FDI : Đầu t trực tiếp nớc ngoài (Foregn Direct Investment) GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GNP : Tổng sản phẩm quốc gia G7 : 07 nớc công nghiệp phát triển nhất thế giới IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế KHCN : Khoa học công nghệ NIEs : Các nền kinh tế mới CNH NICs : Các quốc gia và lãnh thổ mới CNH ODA : Viện trợ phát triển chính thức SCCI : Uỷ ban Hợp tác Đầu t SQG : Xuyên quốc gia Tbcn : T bản chủ nghĩa WB : Ngân hàng thế giới WTO : Tổ chức Thơng mại thế giới 5 Mục lục Trang Phần mở đầu 4 Chơng 1. sở lý luận Và THựC TIễN CủA việc hoàn thiện chế, chính sách thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài 1.1. Những vấn đềluận chung về chế, chính sách đầu t nớc ngoàithu hút FDI 10 1.2. Những nhân tố ảnh hởng đến quá trình hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI Việt Nam. 30 1.3. Kinh nghiệm quốc tế trong việc hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI 41 Chơng 2. Thực trạng quá trình hoàn thiện chế, chính sách thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài và tác động của nó đến kết quả thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài Nội 2.1. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế của Nội tác động tới quá trình hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI 57 2.2. Thực trạng quá trình hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI Việt Nam 63 2.3. Tác động của quá trình hoàn thiện chế, chính sách đến kết quả thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài Nội 97 2.4. Những hạn chế tồn tại đặt ra đối với chế, chính sách thu hút FDI Nội 119 Chơng 3. Phơng hớng và các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện chế, chính sách nhằm tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài thủ đô Nội đến năm 2010 3.1. Nhu cầu vốn phát triển kinh tế thủ đô Nội tới 2010 137 3.2. Phơng hớng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài trong tình hình mới 146 3.3. Giải pháp hoàn thiện chế, chính sách để tăng cờng thu hút FDI Nội đến 2010 166 Kết luận 199 Tài liệu tham khảo 201 Những công trình đ công bố liên quan đến luận án 208 Phụ lục 6 Danh mục các biểu Trang Bảng 2.1. Nguồn vốn cấp xây dựng sở hạ tầng của Nội đến 2005 95 Bảng 2.2. Hiện trạng các dự án FDI trên địa bàn Nội 1988 - 1994 100 Bảng 2.3. Số dự án và phân vốn đầu tử Nội 1989 - 1996 101 Bảng 2.4. Số dự án và phân vốn đầu t nội 1997 - 2005 104 Bảng 2.5. Hiện trạng vốn FDI trên địa bàn Nội. 107 Bảng 2.6. Tỷ trọng vốn FDI trên tổng vốn đầu t Nội 109 Bảng 2.7. Hiện trạng loại hình FDI trên địa bàn Nội 111 Bảng 2.8. Doanh thu sản xuất công nghiệp trên địa bàn Nội 115 Bảng 2.9. Hiện trạng xuất khẩu trên địa bàn Nội 116 Bảng 3.1. Số liệu bản phát triển tổng quy hoạch đô thị Nội đến 2010 143 Bảng 3.2. Những chỉ tiêu bản phát triển đầu t nớc ngoài của thành phố Nội đến năm 2020 145 Bảng 3.3. Vốn đầu t nớc ngoài trong tổng vốn đầu t x hội của thành phố Nội qua các năm 166 Danh mục các biểu đồ Biểu đồ 2.1. Vốn đăng ký và vốn thực hiện Nội 1989 - 1996 101 Biểu đồ 2.2. Số dự án đợc cấp phép Nội 1989 - 1996 102 Biểu đồ 2.3. Vốn đăng ký và vốn thực hiện Nội 1997 - 2005 104 Biểu đồ 2.4. Số dự án đợc cấp phép Nội 1997 - 2005 105 Biểu đồ 2.5. Tỷ trọng vốn FDI và tổng vốn đầu t 109 Biểu đồ 2.6. Tỷ trọng loại hình đầu t FDI vào Nội năm 2004 111 Danh mục phụ lục tham khảo Phụ lục 1: Vốn đầu t nớc ngoài của Nội so với cả nớc. 209 Phụ lục 2: Vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài của Nội phân theo quốc gia và lnh thổ. 210 Phụ lục 3: Bảng xếp hạng môi trờng kinh doanh một số nớc trong khu vực ASEAN 211 Phụ lục 4: Những điểm tiến bộ của Luật ĐTNN tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 1996 và 2000. 212 Phụ lục 5: Một số khoản u đi về ĐTNN của Việt Nam hấp dẫn hơn so với một số nớc châu á. 216 Phụ lục 6: Những điểm nhà ĐTNN đợc u đi hơn nhà đầu t trong nớc Việt Nam. 219 7 phần mở đầu 1.Tính cấp thiết của đề tài. Nền kinh tế thị trờng là một nền kinh tế hoạt động và phát triển trên sở hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hội nhập đ tạo điều kiện cho nền kinh tế của mỗi nớc những hội phát triển, song cũng đặt ra không ít thách thức, nhất là đối với những nền kinh tế đang phát triển. Nếu không sự can thiệp hữu hiệu của Nhà nớc bằng pháp luật quốc tế và các chính sách đối ngoại thì sẽ không thể khai thông đợc các nguồn lực nớc ngoài kể cả vốn, công nghệ, thị trờng và kinh nghiệm quản lý, đồng thời khó thể khắc phục đợc những bất cập trong quá trình hội nhập, bao gồm kinh tế, văn hoá và chủ quyền quốc gia. Trong hội nhập quốc tế, đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) vai trò rất lớn: Nó là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trởng, tạo điều kiện chuyển dịch cấu kinh tế - x hội theo chiều hớng tiến bộ, giảm nhẹ gánh nặng thất nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, từng bớc hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Qúa trình thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) chịu tác động rất nhiều của chế thị trờng, ảnh hởng của môi trờng hội đầu t, tình hình biến động kinh tế của thế giới và khu vực. Để đạt đợc mục tiêu đề ra đối với những nớc thu hút FDI, trong mỗi giai đoạn nhất định cần phải nghiên cứu và hoàn thiện chế, chính sách cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế trong nớc cũng nh bối cảnh chung của khu vực và thế giới. Nộithủ đô, trái tim của Việt Nam, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá - khoa học và là bộ mặt của cả nớc. Song, trải qua hơn nửa thế kỷ bị chiến tranh tàn phá, đến nay Nội vẫn là một trong những thủ đô còn lạc hậu, nhất là về kinh tế so với thủ đô của các nớc trong khu vực và trên thế giới. Do vậy, việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - x hội của Nội là một đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Muốn vậy, ngoài việc sử dụng hiệu quả nguồn nội lực của quốc gia, Nội cần chế, chính sách và các giải pháp, nhằm tăng cờng thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI. Những năm qua Chính phủ đ ban hành nhiều chính sách u đi, áp dụng nhiều quy chế khuyến khích các nhà đầu t nớc ngoài đầu t vào nội. Nhng do chế, chính sách thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài hiện nay của nớc ta còn 8 nhiều bất hợp lý, cha hấp dẫn và cha phù hợp với thông lệ quốc tế, nên điều đó cũng ảnh hởng trực tiếp đến tốc độ thu hút vốn FDI của Nội. Cụ thể là từ năm 1997 tới nay dòng vốn FDI vào Việt Nam và Nội sự giảm sút rõ rệt, trong khi nhu cầu vốn FDI cho phát triển kinh tế của thủ đô Nội thời gian tới là rất lớn. Theo chơng trình phát triển kinh tế của Thành uỷ Nội khoá XI đ đề ra [26]: Trong giai đoạn từ 2001 đến 2010 thành phố Nội phấn đấu đạt 3,784 tỷ USD vốn FDI. Để đạt đợc mục tiêu đó đòi hỏi Chính phủ phải tiếp tục hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI Việt Nam nói chung và Nội nói riêng. Với mong muốn góp phần vào việc giải quyết vấn đề ý nghĩa quan trọng thiết thực và mang tính cấp bách này, đề tài: Hoàn thiện chế, chính sách thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài thủ đô Nội trong giai đoạn 2001- 2010 , đợc chọn làm luận án tiến sỹ, chuyên ngành kinh tế chính trị. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài. Đầu t nớc ngoàivấn đề đợc nhiều học giả trongngoài nớc quan tâm nghiên cứu. Việt Nam trong những năm gần đây đ xuất bản nhiều sách báo, công trình nghiên cứu của các học giả trongngoài nớc về đầu t nớc ngoài hoặc liên quan đến đầu t nớc ngoài. Trớc hết phải kể đến công trình Hoàn thiện chính sách và tổ chức thu hút đầu t trực tiếp của nớc ngoài Việt Nam, của PGS.TS Mai Ngọc Cờng làm chủ biên xuất bản năm 2000. Trong nghiên cứu này tác giả đ phân tích những chính sách trong nớc tác động mạnh đến quá trình thu hút FDI, cũng nh đề xuất các biện pháp tổ chức thu hút FDI. Theo tác giả cần tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện phân cấp việc cấp phép đầu t, giải quyết những vấn đề sở hữu, sử dụng đất đai, những u đi và khuyến khích về tài chính, về chính sách tiền lơng của ngời lao động làm việc trong các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài. Tuy nhiên những đề xuất này đ đợc giải quyết phần lớn trong Luật Đầu t nớc ngoài năm 2000, Luật Đất Đai năm 2003, . Hơn nữa việc nghiên cứu của tác giả tập trung cho cả nớc và phạm vi nghiên cứu mới chỉ đến năm 1999. Một công trình nghiên cứu đáng chú ý khác tựa đề Kinh tế vốn đầu t nớc ngoài trong nền kinh tế thị trờng định hớng x hội chủ nghĩa 9 Việt Nam hiện nay; thực trạng và triển vọng, đề tài cấp Bộ do PGS TS Trần Quang Lâm làm chủ nhiệm hoàn thành năm 2005. Đề tài KX 01.05 Khu vực kinh tế vốn đầu t nớc ngoài: Vị trí vai trò của nó trong nền kinh tế thị trờng định hớng x hội chủ nghĩa Việt Nam, do PGS TSKH Nguyễn Bích Đạt làm chủ nhiệm hoàn thành năm 2005. thể nói, hai đề tài trên đợc coi là các công trình nghiên cứu toàn diện đánh giá về tầm quan trọng của FDI đối với nền kinh tế thị trờng định hớng x hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra thể đề cập đến một số tác phẩm nh: Tiềm năng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam, TS Hoàng Xuân Long, H.2001. Đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam, sở pháp lý, hiện trạng, triển vọng, Nguyễn Anh Tuấn - Phan Hữu Thắng - Hoàng Văn Huấn, H1994. Tạo việc làm cho ngời lao động qua đầu t trực tiếp nớc ngoài, Bùi Anh Tuấn, H2000. Một số luận án về đầu t nớc ngoài đ đợc bảo vệ thành công nh: Luận án PTS Luật học của Lê Mạnh Tuấn Hoàn thiện khung pháp luật đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam H.1996. Luận án TS Kinh tế của Nguyễn Huy Thám Kinh nghiệm thu hút vốn đầu t nớc ngoài các nớc ASEAN và vận dụng vào Việt Nam H.1999. Luận án TS Kinh tế của Nguyễn Văn Thanh Vai trò của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với sự phát triển bền vững của các nớc Đông á và bài học đối với Việt Nam H.2000. Luận án TS Kinh tế của Đỗ Thị Thuỷ Đầu t trực tiếp nớc ngoài với sự công nghiệp hoá, Hiện đại hoá Việt Nam giai đoạn 1988 2005 H.2001. Luận án tiến sỹ kinh tế của Nguyễn Thị Kim Nh Giải pháp tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI) Việt Nam H.2005. Song cha công trình nào đi sâu nghiên cứu việc hoàn thiện chế, chính sách để thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài Nội, vì vậy tác giả muốn đi sâu nghiên cứu vấn đề này. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Mục đích của luận án là: - Nghiên cứu về sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI. - Nghiên cứu tác động của quá trình hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI đến kết quả thu hút FDI vào Nội. 10 - Nghiên cứu việc hoàn thiện chế, chính sách để tăng cờng thu hút FDI thủ đô Nội đến năm 2010. Để đạt đợc mục tiêu trên, luận án tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: - Hệ thống hoá những sở lý luận và thực tiễn về chế, chính sách thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài. - Phân tích, đánh giá thực trạng quá trình hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI, chỉ ra những nhân tố bản tác động đến kết quả thu hút FDI Nội trong thời gian qua. - Đánh giá những thành tựu đạt đợc, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó để định hớng cho việc tiếp tục hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI trong thời gian tới. - Trên sở phân tích lý luận và thực tiễn, đề xuất phơng hớng và các giải pháp cho việc tiếp tục hoàn thiện chế, chính sách nhằm tăng cờng thu hút FDI vào Nội đến năm 2010. 4. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu của luận án. Đối tợng nghiên cứu: Nghiên cứu chế, chính sách thu hút đầu t nớc ngoài và quá trình hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI đ tác động đến kết quả thu hút FDI Nội dới giác độ khoa học kinh tế chính trị. Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu thực trạng quá trình hoàn thiện chế, chính sách thu hút FDI Việt Nam và tác động của nó đến kết quả thu hút FDI vào Nội (bao gồm cả những dự án của Trung ơng quản lý và những dự án của Nội quản lý) thời kỳ 1988 - 2005. 5. Phơng pháp nghiên cứu. Để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra, luận án sử dụng một số phơng pháp nghiên cứu kinh tế phổ biến sau đây. - Phơng pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phơng pháp hệ thống: Việc nghiên cứu chế, chính sách thu hút FDI Nội đợc thực hiện một cách đồng bộ, gắn với hoàn cảnh, điều kiện và các giai đoạn cụ thể. Các chính sách thu hút FDI đợc xem xét trong mối liên hệ chặt chẽ với nhau cả về không gian và thời gian, đồng thời đợc đặt ra trong bối cảnh chung của toàn bộ nền kinh tế cũng nh của riêng Nội trong quá trình đổi mới và mở rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam. [...]... việc ho n thiện chế, chính sách thu hút đầu t trực tiếp nớc ngo i 12 Chơng 2: Thực trạng quá trình ho n thiện chế, chính sách thu hút đầu t trực tiếp nớc ngo i v tác động của nó đến kết quả thu hút đầu t trực tiếp nớc ngo i v o H Nội Chơng 3: Phơng hớng v các giải pháp nhằm tiếp tục ho n thiện chế, chính sách thu hút đầu t trực tiếp nớc ngo i v o H Nội đến năm 2010 13 chơng 1 sở lý luận và... luận v thực tiễn của việc ho n thiện chế, chính sách thu hút FDI Việt Nam nói chung v H Nội nói riêng - Luận án đ phân tích thực trạng việc ho n thiện chế, chính sách thu hút FDI v tác động của nó đối với sự tăng trởng kinh tế - x hội của H Nội - Trên sở phân tích thực trạng chế, chính sách thu hút FDI, luận án đ đúc kết chỉ ra những hạn chế tồn tại cần phải ho n thiện chế, chính sách. .. thống kê: Luận án sử dụng các số liệu thống kê thích hợp để phục vụ cho phân tích quá trình ho n thiện chế, chính sách thu hút FDI H Nội - Phơng pháp phân tích tổng hợp: Trên sở phân tích quá trình ho n thiện chế, chính sách tác động đến kết quả thu hút FDI H Nội Luận án đ đa ra những đánh giá chung tính khái quát về hệ thống chế, chính sách thu hút FDI Việt Nam nói chung v H Nội nói... thì chính sách l một hệ thống gồm hai nhóm lớn: Nhóm thứ nhất l các chính sách kinh tế, chủ yếu gồm chính sách 25 cấu kinh tế, chính sách t i chính, chính sách tiền tệ, chính sách giá cả, chính sách kinh tế đối ngoại Nhóm thứ hai l các chính sách x hội, chủ yếu bao gồm chính sách dân số v lao động, chính sách giáo dục, chính sách y tế, chính sách bảo đảm x hội, chính sách văn hoá, chính sách. .. trò của vốn FDI v sở luận về ho n thiện chế, chính sách thu hút FDI 14 1.1 Những vấn đề luận chung về chế, chính sách đầu t nớc ngo i v thu hút đầu t trực tiếp nớc ngo i 1.1.1 Vai trò v tác động của FDI đối với sự phát triển kinh tế 1.1.1.1 Tính tất yếu khách quan v vai trò của FDI trong phát triển kinh tế các nớc đang v chậm phát triển Lý luận của chủ nghĩa Mac-Lênin về t bản v xuất... ngo i v o phát triển kinh tế trong nớc v chính sách đầu t ra nớc ngo i Theo tính chất, chính sách đầu t nớc ngo i thể đợc chia th nh chính sách đầu t tự do v chính sách đầu t hạn chế Theo nội dung, chính sách đầu t nớc ngo i thể đợc chia th nh: - Chính sách mặt h ng (ng nh v lĩnh vực đầu t) - Chính sách thị trờng (đối tác v địa b n đầu t) - Chính sách hỗ trợ đầu t (t i chính, lao động, đất đai,... luận và thực tiễn của việc hoàn thiện chế, chính sách thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài Để phát triển v tăng trởng nền kinh tế, mỗi quốc gia đều đòi hỏi phải nguồn vốn đầu t, để khắc phục khó khăn về sự khan hiếm vốn, hầu hết các nớc đ sử dụng biện pháp thu hút vốn đầu t từ bên ngo i V o những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, thế giới bùng lên phong tr o đầu t v thu hút đầu t v o sản xuất h ng... 1.1.2.3 Sự cần thiết phải ho n thiện chế, chính sách thu hút FDI Trong phần trình b y trên, đ cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của chế, chính sách đối với hoạt động thu hút FDI, bởi vậy việc ho n thiện nó phải l tất yếu, nếu các nớc đang phát triển muốn đẩy nhanh quá trình tăng trởng nền kinh tế Ngo i ra, sự cần thiết phải ho n thiện chế, chính sách thu hút FDI v o phát triển nền kinh... ảnh hởng đến quá trình ho n thiện chế, chính sách thu hút FDI Phần nghiên cứu trên đ chỉ cho chúng ta thấy sự cần thiết phải ho n thiện hệ thống chế, chính sách thu hút FDI trong từng giai đoạn nhất định để đẩy mạnh tăng trởng nền kinh tế, đặc biệt l đối với những nớc đang phát 34 triển Tuy nhiên, để thể ho n thiện đợc hệ thống n y, trớc hết cần nghiên cứu các nhân tố ảnh hởng trực tiếp. .. y các nớc trong thời gian qua l rất khác nhau nhiều lý do dẫn đến kết quả khác biệt n y, một trong số đó l do chế, chính sách thu hút FDI của mỗi nớc không cùng chung phiên bản Nớc n o chế, chính sách thu hút FDI hợp lý hơn, hấp dẫn các nh đầu t nớc ngo i hơn thì nớc đó sẽ th nh công hơn Để đợc hệ thống chế chính sách thu hút FDI hợp lý, các nớc phải không ngừng ho n thiện nó, bởi . hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài ở thủ đô hà nội trong giai đoạn 2001 - 2010 Chuyên nghành : Kinh tế chính. Nghiên cứu cơ chế, chính sách thu hút đầu t nớc ngoài và quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI đ tác động đến kết quả thu hút FDI ở Hà Nội dới
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ về hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001-2010, Luận văn thạc sĩ về hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001-2010, Luận văn thạc sĩ về hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001-2010, Tính tất yếu khách quan và vai trò của FDI trong phát triển, Vai trò của cơ chế, chính sách đối với hoạt động thu hút FDI.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay