công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động việt nam

190 1,013 6
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2014, 10:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH    ĐINH THỊ KIM XUYẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2014 ĐINH THỊ KIM XUYẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. GS.TS NGUYỄN ĐÌNH ĐỖ 2. PGS.TS NGUYỄN THỊ LỜI HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH    LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận án là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đinh Thị Kim Xuyến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 25 1.1. BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH 25 1.1.1. Khái niệm về kế toán quản trị chi phí và giá thành 25 1.1.2. Sự ra đời và phát triển kế toán quản trị 35 1.2. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ NHU CẦU THÔNG TIN CHO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 37 1.2.1. Các chức năng quản trị doanh nghiệp 37 1.2.2. Nhu cầu thông tin chi phí và giá thành cho quản trị DN 39 1.2.3. Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp 41 1.3. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 42 1.3.1. Phân loại chi phí và giá thành trong kế toán quản trị 42 1.3.2. Xác định giá phí sản phẩm, dịch vụ 53 1.3.3. Dự toán chi phí kinh doanh 58 1.3.4. Mô hình kế toán trách nhiệm 59 1.4. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH Ở MỘT SỐ NƢỚC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 62 1.4.1. Kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp ở Mỹ, Australia và Nhật Bản 62 1.4.2. Kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp ở Anh 68 1.4.3. Kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp ở Trung Quốc 71 1.4.4. Bài học kinh nghiệm để hoàn thiện KTQT chi phí và giá thành trong các DN viễn thông di động Việt Nam 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 77 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 78 2.1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 78 2.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 81 2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển thị trƣờng thông tin di động tại Việt Nam 81 2.2.2. Tình hình phát triển mạng lƣới và dịch vụ di động hiện nay 84 2.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam 84 2.2.4. Đặc điểm bộ máy kế toán 106 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 107 2.3.1. Thực trạng thu thập thông tin chi phí 107 2.3.2. Thực trạng phân loại chi phí 108 2.3.3. Đối tƣợng hạch toán chi phí 114 2.3.4. Đối tƣợng tính giá thành 115 2.3.5. Thực trạng lập báo cáo kế toán quản trị chi phí và giá thành 123 2.3.6. Thực trạng kế toán trách nhiệm 124 2.3.7. Thực trạng xây dựng định mức chi phí và lập dự toán 125 2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG 127 2.4.1. Ƣu điểm 127 2.4.2. Tồn tại 128 2.4.3. Nguyên nhân 130 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 131 Chƣơng 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 132 3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 132 3.2. CÁC YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG 135 3.3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 137 3.3.1. Hoàn thiện đối tƣợng hạch toán chi phí theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp . 137 3.3.2. Hoàn thiện phân loại chi phí theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp 137 3.3.3. Hoàn thiện phƣơng pháp tính giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp. 141 3.3.4. Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm 142 3.3.5. Xây dựng định mức chi phí, hoàn thiện việc lập dự toán, phân tích chênh lệch, hoàn thiện báo cáo bộ phận và cung cấp thông tin cho việc ra quyết định 149 3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 160 3.4.1. Về phía các cơ quan quản lý Nhà nƣớc 160 3.4.2. Về phía các doanh nghiệp viễn thông di động 161 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 162 KẾT LUẬN 163 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2G 2nd Geueration (Thế hệ thứ hai) 2G 2nd Geueration (Thế hệ thứ hai) 3G 3rd Geueration (Thế hệ thứ ba) 3G 3rd Geueration (Thế hệ thứ ba) ABC Activity –Based Costing (phân bổ chi phí theo hoạt động) AH Số giờ máy (hoặc số giờ lao động) thực tế (Actual Hours) AP Đơn giá thực tế của vật liệu (Actual Price) AQ Khối lƣợng vật liệu sử dụng thực tế (Actual Quantity) AR Đơn giá nhân công thực tế (Actual Rate) AVOR Tỷ lệ phân bổ biến phí sản xuất chung thực tế (Actual Variable Overhead Rate) BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCVT Bƣu chính viễn thông BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế Bp Biến phí BTC Bộ Tài Chính BTS Trạm thu phát (Base Station) BTT&TT Bộ Thông tin truyền thông CDMA Tiêu chuẩn di động CDMA CNSX Công nhân sản xuất CNTT Công nghệ thông tin CP&GT Chi phí và giá thành CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung CSHT Cơ sở hạ tầng CVP Chi phí – sản lƣợng – lợi nhuận DAXD Dự án xây dựng ĐHKTQD Đại học Kinh tế quốc dân DN Doanh nghiệp DNVTDĐ DN viễn thông di động Đp Định phí DT Doanh thu ĐTVT Điện tử viễn thông EAV Economic value added (Giá trị gia tăng) EVN Mobile Di động điện lực F Chênh lệch có lợi (Favorable) FPT Tập đoàn FPT GPRS Tiêu chuẩn di động GPRS GSM Tiêu chuẩn di động Châu Âu HLR Hệ thống điều khiển HTMobile Di động Hà Nội (Hà Nội Telecom) IN Hệ thống thông minh KPCĐ Kinh phí công đoàn KTCP Kế toán chi phí KTQT Kế toán quản trị KTQTCP Kế toán quản trị chi phí KTTC Kế toán tài chính KTTKTC Kế toán thống kê tài chính KTTN Kế toán trách nhiệm L/C Thƣ tín dụng L/G Bảo lãnh thực hiện hợp đồng LEV Chênh lệch hiệu quả lao động (Labour Efficiency Variance) LRV Chênh lệch đơn giá nhân công (Labour Rate Variance) LV Tổng chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp (Labour Variance) MMS Tin nhắn đa phƣơng tiện (Multimedia Messages) MPV Chênh lệch giá vật liệu (Material Price Variance) MSC Hệ thống tập trung thuê bao MUV Chênh lệch lƣợng vật liệu tiêu hao (Material Usage Variance) MV Tổng chênh lệch chi phí vật liệu (Material Variance) NĐ Nghị định NVL Nguyên vật liệu QLDN Quản lý doanh nghiệp RI Residual Income (Lợi nhuận còn lại) ROI Return on Investment (Tỷ lệ hoàn vốn đầu tƣ) Saigon Postel Công ty Bƣu chính viễn thông Sài Gòn SH Số giờ lao động theo định mức cho số lƣợng sản phẩm sản xuất thực tế (Standard Hours) SMS Tin nhắn (Short Messages) SP Đơn giá định mức vật liệu (Standard Price) SQ Khối lƣợng vật liệu theo định mức cho số lƣợng sản phẩm sản xuất thực tế (Standard Quantity) SR Đơn giá nhân công định mức (Standard Rate) SVOR Tỷ lệ phân bổ biến phí sản xuất chung định mức (Standard Variable Overhead Rate) SXKD Sản xuất kinh doanh TCP Tổng chi phí TCT Tổng công ty TSCĐ Tài sản cố định TT&TT Thông tin và Truyền thông U Chênh lệch bất lợi (Unfavorable) USD Đô la Mỹ VAS Dịch vụ giá trị gia tăng Viettel Tập đoàn viễn thông quân đội Vinaphone Công ty dịch vụ viễn thông VMS Công ty Thông tin di động VNPT Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông Việt Nam VOEV Chênh lệch hiệu quả biến phí sản xuất chung (Variable Overhead Efficiency Variance) VOSV Chênh lệch lƣợng biến phí sản xuất chung (Variable Overhead Spending Variance) VOV Tổng chênh lệch biến phí sản xuất chung (Variable Overhead Variance) VT Viễn thông VTC Tổng công ty truyền thông và đa phƣơng tiện VTC VTCĐMĐ Viễn thông cố định mặt đất VTCĐVT Viễn thông cố định vệ tinh VTDĐMĐ Viễn thông di động mặt đất WTO Tổ chức thƣơng mại thế giới XN Xí nghiệp XNK Xuất nhập khẩu [...]... chi phí trong các DN thƣơng mại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam Tổ chức quản trị chi phí trong các DN sản xuất bánh kẹo của Việt Nam Tổ chức quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty đƣờng bộ Việt Nam Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cƣờng quản trị chi phí trong các DN chế biến thức ăn chăn nuôi 6 2.1.2 Các công trình nghiên cứu về lĩnh vực viễn thông di động Từ khi mạng viễn thông di. .. thống thông tin kế toán 8 và quản trị chi n lƣợc Trong nhóm này có một số luận án nghiên cứu về phân bổ chi phí, phân tách chi phí, phân tích tác nhân chi phí, hạch toán chi phí theo hoạt động (ABC), quản lý chi phí theo hoạt động (ABCM), chi phí chênh lệch và việc sử dụng các thông tin chi phí để ra quyết định + Nhóm thứ hai là các đề tài nghiên cứu về chi phí chi n lƣợc gồm: thuộc tính chi phí (attribute... cứu các công trình đã công bố liên quan đến KTQT nói chung, KTQT chi phí và giá thành nói riêng và các công trình nghiên cứu có liên quan đến quản lý và kinh doanh dịch vụ viễn thông di động, tác giả rút ra các kết luận sau: 14 Thứ nhất, các công trình đã nghiên cứu về KTQT ở Việt Nam đều tập trung vào nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống KTQT, KTQT chi phí, hệ thống kế toán chi phí và giá thành, ... xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán nói chung và KTQT chi phí và giá thành nói riêng trong các DN Các công trình nghiên cứu về KTQT chi phí trên thế giới đều tập trung nghiên cứu về phân bổ chi phí theo hoạt động (ABC) và các khía cạnh của chi phí liên quan đến quản trị chi phí chi n lƣợc nhƣ quản trị chi phí theo vòng đời, quản trị chi phí khách hàng, nhà cung cấp, v.v Thứ hai, các công. .. kế toán và các nhà quản trị Nhóm đối tƣợng thứ nhất là các cán bộ kế toán Đây là những ngƣời am hiểu về hệ thống kế toán nói chung và KTQT chi phí và giá thành trong các DN nói riêng Khảo sát các cán bộ kế toán để đánh giá nhận thức của họ đối với KTQT chi phí và giá thành cũng nhƣ khả năng cung cấp thông tin KTQT chi phí và giá thành của hệ thống kế toán trong các DNVTDĐ Nhóm đối tƣợng thứ hai là các. .. hai là các nhà quản trị Các nhà quản trị là những ngƣời sử dụng thông tin KTQT chi phí và giá thành để ra các quyết định quản trị Thông qua khảo sát và phỏng vấn các nhà quản trị có thể đánh giá sự hiểu biết của họ về vai trò; nhu cầu thông tin KTQT chi phí đối với quản trị DN và sự hài lòng của các nhà quản trị đối với các thông tin này 23 25% 28% Kế toán Cấp Công ty/TCT 6% Cấp công ty /chi nhánh Trưởng/phó... sau:  KTQT chi phí và giá thành trong các DN viễn thông di động đã đáp ứng đƣợc nhu cầu quản trị DN của các DN này nhƣ thế nào? Từ câu hỏi nghiên cứu chủ đạo, luận án có các câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau:  KTQT chi phí và giá thành đã đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch trong các DN viễn thông di động nhƣ thế nào?  KTQT chi phí và giá thành đã đáp ứng yêu cầu kiểm soát trong các DN viễn thông di động chƣa?... do này, luận án chọn "Công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các DN viễn thông di động Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu 2 TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC 2.1.1 Các công trình nghiên cứu về KTQT và KTQT chi phí và giá thành Khái niệm KTQT xuất hiện ở Việt Nam trong những năm đầu thập kỷ 90 (thế kỷ XX) khi Việt Nam mở cửa đón nhận nguồn... VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Luận án sẽ tập trung đạt đƣợc mục đích nghiên cứu sau: Mục đích tổng quát: Nghiên cứu hoàn thiện công tác KTQT chi phí và giá thành trong các DN viễn thông di động Việt Nam Các mục đích cụ thể: Nghiên cứu lý luận về KTQT chi phí và giá thành gắn với quản trị DN trong các DN viễn thông di động Nghiên cứu và phân tích thực trạng công tác KTQT chi phí và giá. .. KTQT chi phí và giá thành nói riêng đã ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu quả quản trị DN và hiệu quả kinh doanh của các DN viễn thông di động Để nâng cao hiệu quả quản trị DN, giúp các DN Việt Nam có thể cạnh tranh với các DN nƣớc ngoài, các nhà quản trị cần phải đƣợc trang bị các kiến thức quản trị hiện đại ngang tầm quốc tế cùng với sự hỗ trợ hữu hiệu của hệ thống KTQT nói chung, kế toán chi phí và giá thành . VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 25 1.1. BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH 25 1.1.1. Khái niệm về kế toán quản trị chi phí và giá. KTQT chi phí và giá thành trong các DN viễn thông di động Việt Nam 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 77 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG. TRIỂN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 132 3.2. CÁC YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG DI ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động việt nam, công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động việt nam, công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp viễn thông di động việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay