ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (151 câu)

84 692 1
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2014, 18:23

1 Đ THI TRC NGHIM BÀI TP K TOÁN NGÂN HÀNG 1. Ông Nguyn Văn An gim đc Công Ty TNHH Thnh Long pht hnh mt sc lnh lin mt tr gi 10.000.000 đng, ngưi đng tên trên t Sc l Ông Hong Văn Th, Ông Hong Văn Th đem sc đn NH đ lnh tin mt (Sc hp l, hp php). K ton NH ghi s như th no? A) N TK 1111:10.000.000 C TK 4211(Công ty Thnh Long): 10.000.000đ B) N TK 4211 (Công ty Thnh Long): 10.000.000đ C TK 1111: 10.000.000đ C) N TK 4211 (Công ty Thnh Long): 10.000.000đ C TK 1011: 10.000.000đ D) N TK 1011 : 10.000.000đ C TK 4211(Công ty thnh Long): 10.000.000đ 2. Cng ty Vit tin v công ty Đi Thng cng c ti khon ti ngân hng công thương Đng Đa. Công ty Vit Tin pht hnh mt sc chuyn khon 80 triu đng tr cho công ty Đi Thng NHCT Đng Đa hch ton như th no khi Đi Thng np sc. N TK Cng ty Đi Thng : 80 triu C TK Cng ty Vit Tin : 80 triu 3. Công ty Đi Đng v công ty Thiên Long đu c ti khon ti ngân hng công thương H Ni. công ty Đi Đng pht hnh mt u nhim chi 160 triu đng tr cho cng ty thin long. Ngn hng hch ton th no. N TK tin gi công ty Đi Đng: 160 triu C TK tin gi cng ty Thin Long:160 tr 4. Công ty "Thng li" c ti khon ti ngân hng công thương Ba Đnh. Công ty ny pht hnh mt sc chuyn khon 20 tr đng đ tr tin cho công ty thương mi 2 "Sao vng", c ti khon ti ngân hng Đu tư Hon Kim.Công ty thương mi "Sao vng" lm th tc g đ thanh ton v ngân hng thanh ton như th no? A) Công ty "Sao vng" np sc vo ngân hng Hon Kim v vit giy đ ngh ngân hng thanh ton. Ngân hng ghi N ti khon ca công ty "Thng li", ghi C ti khon ca công ty thương mi "Sao vng": 20 triu đng. B) Công ty "Sao vng" np sc v bng kê sc vo ngân hng Ba Đnh. Ngân hng Ba Đnh ghi N ti khon ca công ty"Thng li", ghi C ti khon thanh ton b tr: 20 triu đng C) Công ty "Sao vng" np sc v bng kê sc vo ngân hng Ba Đnh. Ngân hng Ba Đnh ghi N ti khon ca công ty "Sao vng", ghi C ti khon ca công ty "Thng li": 20 triu đng. D) Công ty "Sao vng" np sc v bng kê sc vo ngân hng Hon Kim. Ngân hng Hon Kim ghi N ti khon ca công ty"Thng li" v ghi C ti khon thanh ton b tr: 20 triu đng 5. Công ty Chin Thng c ti khon ti NH công thương Hon kim, công ty ny pht hnh 1 sc chuyn khon 16 triu đng tr cho công ty Nam thi c ti khon ti NH nông nghip Gia lâm. Hai Ngân hng ny thanh ton b tr. Ngân hng công thương Hon kim hch ton như th no. A) TK Tin gi Công ty Chin Thng TK Công ty Nam Thi 16tr 16tr B) TK Công ty Chin Thng TK 5211 16tr 16tr 3 C) TK 5211 TK 5012 16tr 16tr D) TK Tin gi Công ty Chin Thng TK 5012 16tr 16tr 6. Công ty "Thng Mưi" đem ti Ngân hng A 1 UNC trch 30 triu đng, tr cho Công ty "Bnh Minh" c ti khon ti Ngân hng B. Hai Ngân hng ny tham gia thanh ton b tr. Hi Ngân hng A hch ton như th no A) TK Tin gi Công ty Thng Mưi TK Tin gi Công ty Bnh Minh 30 tr 30 tr B) TK Tin gi Công ty Thng Mưi TK 5012 30 tr 30 tr 4 C) TK Tin gi Công ty Thng Mưi TK 5011 30 tr 30 tr D) TK Tin gi Công ty Bnh Minh TK 5212 30 tr 30 tr 7. Ông Trn Văn Lê đưc NH Công thương H ni trch tin gi đ cp mt sc chuyn tin 30 triu đng. Ông Lê cm sc vo NH Công thương TP H Ch Minh lnh tin mt. Ti NH công thương H ni v NH công thương TP H Ch Minh hch ton như th no khi ton b cc nghip v đ kt thc. A) Ti NH công thương H ni Tin gi ông Lê TK 4271 TK 5212 30 triu | (1) | 30 triu | 30 triu | (4) | 30 triu Ti NH công thương TP H Ch Minh Chuyn tin phi tr TK 5211 TK tin mt | 30 tr (2) 30 tr | | 5 30 tr | | (3) | 30 tr B) Ti NH công thương H ni TK 4271 TK Tin gi ông Lê 30 tr 30 tr TK4271 Tin gi ông Lê | 30 triu (1) 30 triu | | | Ti NH công thương TP H Ch Minh TK tin mt TK 454 TK 5211 30 triu | (2) | 30 triu | 30 triu | (3) | 30 triu C) Ti NH công thương H ni Tin gi ông Lê TK 4271 TK 5211 30 triu | (1) | 30 triu | 30 triu | (2) | 30 triu 6 Ti NH công thương TP H Ch Minh Tin mt Chuyn tin phi tr TK 5211 | 30 tr (3) 30 tr | | | 30 tr (4) 30 tr | D) Ti NH công thương H ni TK Tin gi Công ty Thng Mi TK Tin gi Công ty Bnh Minh 30 tr 30 tr TK4271 Tin gi ông Lê | 30 triu (1) 30 triu | | | Ti NH công thương TP H Ch Minh TK tin mt TK 5211 | 30 triu (2) 30 triu | | | 7 8. Công ty Thnh thi c ti khon ti NH Công thương Đng Đa, lp mt UNT 50 triu đng đi tin công ty Hng H c ti khon ti NH nông nghip Thanh Xuân. Hai NH ny tham gia thanh ton b tr . NH Công thương Đng Đa hch ton như th no? A) Ghi n TK công ty Hng H : 50 tr Ghi n TK công ty Thnh Thi : 50 tr B) Ghi n TK Công ty Thnh Thi : 50 tr Chuyn 2 liên UNT cho NH nông nghip Thanh xuân C) Chuyn 3 liên UNT sang NH Nông nghip Thanh Xuân. Khi đưc NH nông nghip Thanh Xuân thanh ton, NH Đng đa nghi: N TK 5012: 50 tr C TK công ty Thnh Thi: 50 tr D) Ghi n TK 5211: 50 tr C TK công ty Hng H : 50 tr 16. Công ty Thng Li c ti khon ti NH Ngoi Thương H Ni, lp mt UNC 40 triu đ tr cho Công ty Sao vng c ti khon ti NH Công Thương H Ni. Hai NH ny tham gia thanh ton b tr : NH Ngoi thương H Ni x l v hch ton như th no? A) Ghi n TK Công ty Thng Li: 40 tr Ghi c TK Công ty Sao vng : 40 tr B) Chuyn 3 liên UNC đn NH Công Thương H Ni. C) Ghi n TK công ty Thng Li: 40 tr Ghi c TK 5012 : 40 tr D) Ghi n TK công ty Thng Li: 40 tr Ghi c TK 5211 : 40 tr 17. Doanh nghip X lp UNC trch TK ca mnh 26 triu đng ti NH A, tr cho doanh nghip Y, chuyn qua liên hng ti NH B. Hch ton vo cc ti khon thch hp. A) Ti NH A 8 Tin gi DN X TK 5211 26 tr 26 tr Ti NH B TK5212 Tin gi DN Y 26 tr 26 tr B) Tin gi Doanh nghip X Tin gi DN Y 26 tr 26 tr C) Tin gi Doanh nghip X Tin gi DN Y 26 tr 26 tr D) Ti NH A Tin gi DN X TK 5211 26 tr 26 tr 18. Doanh nghip M lp UNC chuyn 45 triu đng t TK ca mnh ti NH A, tr cho doanh nghip H ti NH B. Hai NH ny tham gia thanh ton b tr. Hch ton vo cc ti khon thch hp. 9 A) TK Tin gi DN M TK Tin gi DN H 45 tr 45 tr B) Tin gi DN M TK 5012 ti NH A 45 tr 45 tr v Tin gi DN H TK 5012 ti NH B 45 tr 45 tr C) Tin gi DN M TK 5012 ti NH A 45 tr 45 tr V Tin gi DN H TK 5012 ti NH B 45 tr 45 tr D) TK Tin gi DN M TK Tin gi DN H 45 tr 45 tr 10 19. Công ty K lp UNC trch TK ca mnh ti NH A 37 triu đng, tr cho nh my P c TK ti NH B. Hai NH ny thanh ton qua TK tin gi ti NH Nh nưc. Hch ton vo cc ti khon thch hp. A) TK Tin gi Công ty K TK nh my P 37 tr 37 tr B) TK Tin gi công ty K TK 1113 ca NH A 37 tr 37 tr v TK nh my P TK 1113 ca NH B 37 tr 37 tr C) Tin gi công ty K TK 1113 ca NH A 37 tr 37 tr v TK nh my P TK 1113 ca NH B 37 tr 37 tr [...]... Minh có tài khoản tại ngân hàng công thương Đống Đa Công ty này được ngân hàng công thương Đống Đa cấp 1 séc bảo chi 48 triệu để trả cho công ty xây dựng có tài khoản tại ngân hàng Nông nghiệp Gia lâm 2 ngân hàng này thanh toán bù trừ, thanh toán liên hàng trong hệ thống Hạch toán vào các tài khoản thi ch hợp tại 2 ngân hàng A) Tại ngân hàng công thương Đống... Công ty Thành Long Nợ TK Công ty thành Long Có TK 5012 Có TK 5212 2 3Ngân hàng Thái Bình nhận được sổ đối chiếu của trung tâm kiểm soát đối chiếu gửi tới trong đó có khoản đối chiếu bên Có 45 triệu đồng của ngân hàng A là Bắc ninh Trong cặp lưu của ngân hàng Thái bình không có khoản này Ngân hàng Thái bình hạch toán đối chiếu như thế nào ? A) Liên hàng...D) Tiền gửi công ty K TK 1113 của NH A 37 tr 37 tr 20 Ngân hàng Hà nội nhận được sổ đối chiếu của Trung tâm kiểm soát đối chiếu gửi tới, trong đó có một khoản đối chiếu bên Nợ 36 triệu đồng của ngân hàng A là Hải phòng Trong cặp lưu của ngân hàng Hà nội chưa có khoản này Ngân hàng Hà nội hạch toán đối chiếu như thế nào? A)A) Liên hàng... | 30tr | | 30tr | | 30tr Tại NH Ba đình TK công ty Thăng Long TK 5012 30 tr 30 tr 61 đến 65 bỏ 66 Ngân hàng công thương Ba đình cấp cho công ty Đại Nam 1 séc bảo chi 46 triệu đồng để trả cho công ty Nam Thái có tài khoản tại ngân hàng Nông nghiệp Gia Lâm Tại Ngân hàng công thương Ba đình hạch toán như thế nào khi bảo chi séc? A) Nợ TK 5211 - Liên hàng đi: 46.000.000đ... 45tr | | 24 Sau khi hạch toán vào tài khoản liên hàng đến đợi đối chiếu số tiền là 26 triệu đồng, ngân hàng Hà nội gửi thư tra soát và nhận được giấy báo Có bổ sung từ ngân hàng Hải phòng một khoản tiền là 26 triệu đồng Hạch toán vào các tài khoản thi ch hợp A) Liên hàng đến - Liên hàng đợi đối chiếu - | 26tr 26tr... 5.000 USD 5.000 USD D) TK tiền gửi DN P TK tiền gửi DN T 5.000 USD 5.000 USD 33 41,42,43 Bỏ 44 Ngày 5/7, doanh nghiệp A đem đến ngân hàng một thương phiếu mệnh giá 50 triệu đồng để xin chiết khấu Ngày đến hạn thanh toán thương phiếu là 10/8 Ngân hàng chấp nhận chiết khấu, lãi suất chiết khấu 9% năm (không tính hoa hồng) Hãy tính giá trị thuần của thương phiếu... tiền NH, (4) Trả nợ NH D) (1) Xin chiết khấu, (2) NH ứng tiền, (3) NH trả thương phiếu, (4) trả tiền cho NH 49 đến 59 bỏ 60.Công ty Hải Long có tài khoản tại Ngân hàng nông nghiệp Thanh Xuân, công ty này được Ngân hàng bảo chi một séc 30 triệu để trả cho công ty Thăng long có tài khoản tại NH công thương Ba đình Công ty Thăng long nộp séc vào NH Ba đình Hai NH tham... đồng - (50 triệu đồng x 2 tháng x ( 9%/12)) C) 50 triệu đồng - {50 triệu đồng x [(37 ngày x 9%)/ 360]} D) 50 triệu đồng - {50 triệu đồng x [(35 ngày x 9%)/ 360]} 45,46,47 bỏ 48 Hãy chú thi ch các mũi tên trong sơ đồ chiết khấu thương phiếu trên đây.(sơ đồ sách bài tập) A) (1) Vay tiền, (2) NH giao thương phiếu, (3) Nộp thương phiếu cho NH, (4) Trả nợ B) (1) Đưa thương... triệu | | | 40 Doanh nghiệp P lập UNC trích TK của mình tại NH A 5.000 USD, trả cho doanh nghiệp T có TK tại NH B Hai NH này tham gia thanh toán bù trừ 32 Hãy hạch toán vào những TK thi ch hợp A) TK tiền gửi DN P TK tiền gửi DN T 5.000 USD 5.000 USD B) TK tiền gửi DN P TK thanh toán bù trừ tại NH A 5.000 USD 5.000 USD và TK tiền gửi DN T TK thanh toán bù trừ tại
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (151 câu), ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (151 câu), ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (151 câu)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay