tăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế nghi sơn, thanh hóa

100 541 1
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2014, 05:37

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT XDCB Xây dựng cơ bản NSNN Ngân sách Nhà nước BQLDA Ban quản lý dự án QPPL Quy phạm pháp luật KCN Khu công nghiệp KKT Khu kinh tế KCX Khu chế xuất QHCT Quy hoạch chi tiết UBND Ủy ban nhân dân GPMB Giải phóng mặt bằng TNHH Trách nhiệm hữu hạn GTVT Giao thông vận tải TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn theo giai đoạn đầu tư cho dự án XDCB tại KKT Nghi Sơn 2006-2010 Error: Reference source not found Bảng 2.2: Kế hoạch vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2011-2015 Error: Reference source not found Bảng 2.3: Danh mục dự án đầu tư XDCB tại KKT Nghi Sơn giai đoạn 2006-2010 Error: Reference source not found Bảng 2.4: Hình thức lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế Nghi Sơn Error: Reference source not found Bảng 2.5: Tình hình thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành Error: Reference source not found Bảng 2.6: Tình hình công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Error: Reference source not found Bảng 2.7: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản Error: Reference source not found HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hàng năm nguồn vốn nhà nước dành cho đầu tư ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách nhà nước. Qui mô đầu tư, hiệu quả đầu tư tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh tế và đời sống con người. Trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng X đã nhận định hiệu quả đầu tư thấp, đặc biệt là tình trạng đầu tư của Nhà nước dàn trải, hiệu quả chưa cao, thất thoát nhiều, lãng phí chi tiêu ngân sách nhà nước còn nghiêm trọng. Công tác quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa cũng không nằm ngoài thực trạng trên. Với mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý vốn NSNN trong đầu tư XDCB và đề ra giải pháp tăng cường quản lý sử dụng vốn Nhà nước có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí, tôi chọn đề tài “Tăng cường quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản Khu kinh tế Nghi sơn, Thanh Hóa” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa; đề xuất giải pháp, kiến nghị tăng cường quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản. Phạm vi nghiên cứu: quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa, giai đoạn 2006 – 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu Vận dụng phương pháp thống kê, so sánh và tổng hợp số liệu một cách khoa học nhằm kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong điều kiện hiện nay của đất nước. 5. Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản. Chương 2: Thực trạng quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy, cô giáo trường ĐH Kinh tế Quốc Dân, đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn, PGS.TS Vũ Duy Hào, cùng anh Trần Chí Thanh (Chánh văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và i gia đình, bạn bè đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 KHÁI QUÁT VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1.1 Đầu tư xây dựng cơ bản Đầu tư XDCB là một bộ phận quan trọng của hoạt động đầu tư phát triển, đầu tư XDCB góp phần quan trọng trong quá trình tái sản xuất tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Xây dựng cơ bản giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. 1.1.2 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản Vốn đầu tư XDCB gọi tắt là vốn cơ bản là tổng chi phí bằng tiền để tái sản xuất tài sản cố định có tính chất sản xuất hoặc phi sản xuất, là toàn bộ chi phí để đạt được mục đích đầu tư, bao gồm chi phí cho việc khảo sát, quy hoạch xây dựng, chuẩn bị đầu tư, chi phí về thiết kế và xây dựng, chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị và các chi phí khác ghi trong tổng dự toán. 1.1.3 Vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản Vốn cho đầu tư XDCB từ nguồn vốn trong hoặc ngoài NSNN. Vốn NSNN (bao gồm: ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) cho đầu tư XDCB là nguồn vốn được cấp từ NSNN chi cho các hoạt động đầu tư XDCB, do Nhà nước là chủ đầu tư và chịu sự quản lý của Nhà nước và các cơ quan chức năng. Vốn đầu tư từ NSNN có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Vốn NSNN chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư XDCB. Do đó, quyết định hiệu quả của hoạt động đầu tư XDCB, thúc đẩy hình thành cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào việc thu hút vốn đầu tư của xã hội, đầu tư nước ngoài làm cho tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng nhanh. 1.2 QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.2.1 Cơ chế quản lý vốn Ngân sách nhà nước Khái niệm: Quản lý vốn NSNN là việc Nhà nước dùng các công cụ như chiến lược, quy hoạch, định mức để quản lý, giám sát việc sử dụng nguồn vốn NSNN đạt hiệu quả, chống tình trạng dàn trải, thất thoát, lãng phí,… Chủ thể quản lý bao gồm các cơ quan quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB ở tầm vĩ mô (quản lý đối với tất cả dự án đầu tư XDCB từ vốn NSNN) và ở tầm vi mô (quản lý trực tiếp đối với từng dự án). ii Nguyên tắc quản lý và cấp phát vốn Ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản: đúng đối tượng cần vốn, đúng mục đích, kế hoạch, theo quy trình chặt chẽ, 1.2.2 Công cụ quản lý vốn Ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản. - Quản lý bằng hệ thống cơ chế chính sách pháp luật: Nhà Nước xây dựng hệ thống phù hợp theo mô hình quản lý tập trung đi đôi với phân cấp trách nhiệm. - Quản lý thông qua chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình, dự án: dựa vào chiến lược, quy hoạch này, Nhà nước sẽ có kế hoạch chi tiết, cụ thể để xây dựng các chính sách phân bổ và thu hút vốn đầu tư, đồng thời cũng là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả sử dụng vốn có phù hợp và mang lợi ích bền vững cho nền kinh tế - xã hội hay không. - Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong XDCB: đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật XDCB là những cơ sở quan trọng trong quản lý vốn đầu tư XDCB và là căn cứ để xây dựng dự toán, cấp phát thu hồi tạm ứng, thanh quyết toán công trình XDCB hoàn thành. 1.2.3 Nội dung quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản. Quản lý đầu tư và xây dựng là quản lý Nhà nước về quá trình đầu tư và xây dựng từ bước xác định dự án đầu tư để thực hiện đầu tư đến quá trình đưa dự án vào khai thác, sử dụng. * Xây dựng danh mục dự án đầu tư: là việc lựa chọn, căn cứ trên cơ sở quy hoạch, định hướng phát triển từng thời kỳ; thực trạng nguồn lực và điều kiện kinh tế - xã hội; kế hoạch và quyết định phê duyệt dự án đầu tư để lập ra danh sách dự án. * Phân bổ vốn đầu tư theo nguyên tắc bố trí vốn phải phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành đề ra; các công trình, dự án được bố trí vốn phải nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt; bố trí vốn tập trung, bảo đảm hiệu quả đầu tư. * Quản lý vốn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư: cần xem xét dự án có đúng chủ trương đầu tư của tỉnh, quy hoạch chiến lược phát triển của Nhà nước hay không. Đồng thời xem xét điều kiện thực tế của địa phương để xem xét đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. * Quản lý vốn ở giai đoạn thực hiện đầu tư: cần quan lý tổng mức đầu tư, kiểm tra đối chiếu tổng dự toán được lập có được tính đúng theo định mức kinh tế - kỹ thuật hay không. Ngoài ra, trong giai đoạn này cần quản lý tốt công tác thanh quyết toán vốn, tránh tình trạng vốn sử dụng sai mục đích, sử dụng lãng phí,…từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. * Quản lý vốn ở giai đoạn kết thúc dự án: quản lý quá trình vận hành kết quả do giai đoạn thực hiện đầu tư tạo ra đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng tốt, đúng iii tiến độ tại thời điểm thích hợp, với quy mô tối ưu. 1.3 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Việc tính toán và so sánh chỉ tiêu này sẽ giúp cơ quan quản lý vốn có thể tự đánh giá và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn trong điều kiện thực tế của đơn vị. Một số chỉ tiêu được sử dụng hiện nay là: vốn đầu tư thực hiện theo kế hoạch, tỷ lệ giảm trừ sau thẩm tra, tỷ lệ thất thoát vốn. 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.4.1. Nhóm nhân tố bên trong Quy trình quản lý vốn càng chặt chẽ, hợp lý, trình độ, năng lực cán bộ của Ban quản lý dự án càng tốt càng mang lại hiệu quả quản lý cao. 1.4.2. Nhóm nhân tố bên ngoài Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, chiến lược phát triển kinh tế và chính sách kinh tế trong từng thời kỳ, yếu tố thị trường và tiến bộ khoa học công nghệ càng chính xác, ít thay đổi thì càng mang lại hiệu quả cao trong quản lý vốn và ngược lại. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHU KINH TẾ NGHI SƠN, THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 2.1 TỔNG QUAN VỀ KHU KINH TẾ NGHI SƠN, THANH HÓA 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tăng trưởng cao hơn các giai đoạn trước thể hiện: Tăng trưởng kinh tế: vượt mục tiêu kế hoạch; nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ. Xây dựng: tổng vốn đầu tư đạt 15519,1 tỷ đồng tăng 17,0% so cùng kỳ. Đời sống dân cư: Tỷ lệ hộ thiếu đói 0,11%, bằng tháng trước và giảm 0,1% so với tháng cùng kỳ năm trước. 2.1.2 Tổng quan Ban quản lý dự án khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa Ban Quản lý KKT Nghi Sơn tỉnh Thanh Hoá là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ và pháp luật có liên quan. 2.1.3 Đặc trưng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Ban quản lý dự án Khu kinh tế Nghi Sơn - Xây dựng quy trình riêng về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản : Dựa trên quy định văn bản pháp pháp luật về quản lý đầu tư XDCB từ vốn NSNN, BQLDA KKT Nghi Sơn đã xây dựng được quy trình riêng về quản lý các dự án đầu tư. iv - Nguồn vốn BQLDA chủ yếu là vốn NSNN: Khu kinh tế Nghi Sơn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản vì thế nguồn vốn chủ yếu xây dựng cơ bản hiện nay được cấp từ NSNN, việc thu hút nguồn vốn ngoài NSNN là vô cùng khó khăn. - Cán bộ BQLDA hầu hết là cán bộ trẻ: BQLDA Khu kinh tế Nghi Sơn mới được thành lập với lực lượng đa phần là các cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực xây dựng cơ bản không nhiều dễ dẫn tới áp dụng máy móc, rập khuôn đối trong quá trình quản lý các dự án, 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHU KINH TẾ NGHI SƠN, THANH HÓA 2.2.1 Tình hình nguồn vốn và vốn Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa Tỷ lệ vốn của các dự án hoàn thành tăng về giá trị nhưng giảm về tỷ trọng. Đồng thời giá trị và tỷ trọng vốn của các dự án chuyển tiếp và đang thi công tăng lên qua các năm, thể hiện KKT Nghi Sơn đã thu hút được lượng vốn và số lượng dự án ngày càng lớn qua các năm. Nhu cầu vốn để đầu tư các dự án hạ tầng là rất lớn trong khi đó nguồn vốn ngân sách đầu tư hàng năm cho KKT, KCN chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu, nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh vẫn từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ trung ương và cân đối ngân sách của địa phương. 2.2.2 Thực trạng công cụ quản lý vốn NSNN cho đầu tư xây dựng cơ bản. - Hệ thống cơ chế chính sách pháp luật: văn bản pháp lý chồng chéo, thiếu tính thống nhất, dẫn tới khó khăn trong việc áp dụng trong quản lý vốn. - Chiến lược, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết: các yêu cầu chung khi lập quy hoạch xây dựng phải phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch khác ; tổ chức, sắp xếp không gian hợp lý, tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn, bền vững. - Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật: hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực XDCB còn nhiều lạc hậu, thiếu tính khả thi, chưa theo kịp với những thay đổi của thị trường. 2.2.3 Thực trạng nội dung quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa * Xây dựng danh mục dự án đầu tư: Số lượng dự án đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng trung bình giai đoạn 2006-2010 gần 80% trong tổng số dự án và chiếm tỷ trọng trên 90% sử dụng vốn NSNN. * Quản lý vốn đầu tư XDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Nghiên cứu cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi : dự án được lập ra chủ yếu v thực hiện những chủ trương, kế hoạch Nhà nước đưa ra. mà chưa xem xét kỹ tới hiện trạng và tiềm năng có sẵn. - Lựa chọn đơn vị lập dự án : công tác lựa chọn đơn vị lập dự án chưa được thực hiện tốt, chưa thực sự chọn được đơn vị tư vấn có năng lực do đó còn tình trạng dự án được lập ra phải sửa đổi thường xuyên cho phù hợp với điều kiện thực tế, làm chậm tiến độ dự án, tăng tổng mức đầu tư và giảm hiệu quả đầu tư. * Công tác thẩm định và phê duyệt dự án: Hiện nay cơ quan thẩm định và phê duyệt dự án chỉ quan tâm chủ yếu tới sự phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển ; tổng mức vốn đầu tư ; công tác tổ chức đấu thầu mà chưa quan tâm đúng mức tới thẩm định hiệu quả dự án, điều kiện vận hành khai thác dự án. 2.2.3.3 Quản lý trong giai đoạn thực hiện dự án * Quản lý tổng đầu tư, tổng dự toán xây dựng công trình: BQLDA xem xét tính chất phức tạp của từng dự án để lựa chọn việc thuê đơn vị tư vấn trong nước hay nước ngoài lập tổng dự toán. * Lựa chọn nhà thầu đấu thầu: Hình thức tổ chức đầu thầu còn hạn chế, tình trạng chỉ định thầu (gần 60%) và đấu thầu hình thức dẫn tới lựa chọn năng lực một số nhà thầu hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. * Quản lý thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản: BQL Khu kinh tế Nghi Sơn đã xây dựng quy trình thanh toán vốn đầu tư XDCB dựa trên quy trình chung được Kho bạc Nhà nước ban hành. Tùy vào đặc điểm của từng dự án và điều kiện hiện tại thị trường mà các dự án có thể thanh toán theo giá trọn gói, theo giá cố định haythanh toán theo giá điều chỉnh. Giá trị thanh toán cho khối lượng XDCB hoàn thành từ nguồn ngân sách địa phương chiếm trên 60% tổng giá trị thanh toán. * Quản lý quyết toán vốn đầu tư XDCB: khi kết thúc năm kế hoạch, đơn vị phải quyết toán khối lượng xây dựng dở dang đang chuyển sang năm sau, tổng hợp trong báo cáo quyết toán cùng với các khoản chi Ngân sách trong năm của đơn vị. Tỷ lệ giảm trừ trung bình của các dự án đầu tư XDCB tại KKT Nghi Sơn đã được quyết toán trong thời gian năm năm qua, vào khoảng 1%, đây là tỷ lệ thường thấy ở các dự án sử dụng vốn NSNN. 2.2.3.4 Quản lý trong giai đoạn kết thúc dự án. Kiểm tra, giám sát chất lượng công trình trong giai đoạn đầu đi vào khai thác sử dụng: sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, các công trình đi vào giai đoạn khai thác sử dụng. Để các dự án này phát huy hiệu quả tốt, góp phần bước đầu tạo cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. vi 2.2.4 Thực trạng chỉ tiêu đánh hiệu quả quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản. + Công tác lập quy hoạch chi tiết so với quy hoạch chung: đạt trên 70% diện tích trong KKT được phê duyệt quy hoạch chi tiết và đang trình duyệt 11 đồ án quy hoạch chi tiết khu chức năng dự kiến hoàn thành cuối năm 2011. + Chỉ tiêu Vốn đầu tư thực hiện theo kế hoạch: luôn đạt 100% và vượt mức 100% trong giai đoạn 2006-2009. + Tỷ lệ giảm trừ sau thẩm tra: Tỷ lệ giảm trừ trung bình của các dự án đầu tư XDCB tại KKT Nghi Sơn đã được quyết toán trong thời gian năm năm qua, vào khoảng 1%, là tỷ lệ thường thấy ở các dự án sử dụng vốn NSNN tại các địa phương. + Tỷ lệ thất thoát vốn: chưa được quan tâm và tính toán tại các báo cáo về hiệu quả quản lý vốn NSNN của các dự án đầu tư XDCB. 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHU KINH TẾ NGHI SƠN 2.3.1 Những thành tựu đạt được - Thành lập được cơ quan quản lý trực tiếp các dự án tại KKT Nghi Sơn: là cơ quan quản lý vốn trực tiếp đối với các dự án thuộc KKT Nghi Sơn, điều đó tạo thuận lợi trong việc phát huy hiệu quả quản lý vốn. - Công tác quy hoạch cơ bản được thực hiện tốt: đã lập được quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung, đạt mục tiêu đề ra và kịp thời sửa đổi, điểu chỉnh lại quy hoạch chưa phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tế. Thứ ba: Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát được thực hiện tốt - Công tác huy động vốn phục vụ đầu tư phát triển: tập trung nguồn lực và sự ưu tiên cho dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo tiền đề phát triển KKT. Ngoài vốn NSNN, KKT Nghi sơn đã đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư huy động vốn từ mọi nguồn lực. - Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án: Tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ bồi thường. 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân * Hạn chế Chất lượng và tiến độ lập đồ án quy hoạch chi tiết chưa đáp ứng yêu cầu chưa bám sát được thực tế và tính khả thi không cao; công tác kiểm tra, giám sát vii [...]... Nguyễn Thị Phơng TĂNG CƯờNG QUảN Lý VốN NGÂN SáCH NHà NƯớC CHO ĐầU TƯ XÂY DựNG CƠ BảN KHU KINH Tế NGHI SƠN, THANH HóA Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính Ngân hàng Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts vũ duy hào 2 Hà nội, năm 2011 1 LI M U 1 Lý do chn ti Hng nm ngun vn nh nc dnh cho u t ngy cng tng v chim t trng ln trong ngõn sỏch nh nc Qui mụ u t, hiu qu u t tỏc ng trc tip n hiu qu kinh t v i sng con ngi... húa lý lun c bn v qun lý vn NSNN cho u t XDCB Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng qun lý vn NSNN cho u t XDCB Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Húa xut gii phỏp, kin ngh tng cng qun lý vn NSNN cho u t XDCB Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Húa 3 i tng, phm vi nghi n cu i tng nghi n cu: qun lý vn ngõn sỏch Nh nc cho u t xõy dng c bn Phm vi nghi n cu: qun lý vn ngõn sỏch Nh nc cho u t xõy dng 2 c bn khu kinh t Nghi Sn, Thanh. .. qun lý vn NSNN cho u t XDCB ti Khu kinh t Nghi Sn, Thanh Húa cng khụng nm ngoi thc trng trờn Vi mc tiờu h thng húa c s lý lun v qun lý vn NSNN trong u t XDCB v ra gii phỏp tng cng qun lý s dng vn Nh nc dnh cho hot ng u t XDCB sao cho cú hiu qu, chng tht thoỏt lóng phớ, tụi chn ti Tng cng qun lý vn ngõn sỏch Nh nc cho u t xõy dng c bn Khu kinh t Nghi sn, Thanh Húa lm ti lun vn tt nghip 2 Mc tiờu nghi n... qun lý v Khu kinh t, khu cụng nghip KT LUN Hot ng u t XDCB gi v trớ quan trng trong cụng cuc xõy dng v phỏt trin kinh t ca cỏc quc gia Vn NSNN chim t trng ln trong tng vn dnh cho u t XDCB Tỡnh trng lm dng vn NSNN u t trn lan, gõy lóng phớ ó lm gim hiu qu s dng vn NSNN Trong quỏ trỡnh nghi n cu cụng tỏc qun lý vn NSNN ti KKT Nghi Sn, tụi chn ti Tng cng qun lý vn NSNN cho u t XDCB ti KKT Nghi Sn, Thanh. .. Gii phỏp tng cng qun lý vn Ngõn sỏch Nh nc cho u t xõy dng c bn khu kinh t Nghi Sn, Thanh Húa Tụi xin gi li cm n chõn thnh ti cỏc thy, cụ giỏo trng H Kinh t Quc Dõn, c bit l thy giỏo hng dn, PGS.TS V Duy Ho cựng anh Trn Chớ Thanh (Chỏnh vn phũng Ban qun lý Khu kinh t Nghi Sn, tnh Thanh Húa) v gia ỡnh, bn bố ó giỳp tụi hon thnh lun vn ny 3 CHNG 1 TNG QUAN V QUN Lí VN NGN SCH NH NC CHO U T XY DNG C BN... 2011; lp v phờ duyt quy hoch chi tit 7 khu cụng nghip mi trong nm 2012 2013 Hon thin v trin khai thc hin h thng cỏc c chờ, chớnh sỏch, ci thin mụi trng u t kinh doanh, nõng cao hiu qu cụng tỏc xỳc tin u t v qun lý Nh nc trong KKT, khu cụng nghip; nghi n cu ỏp dng cỏc hỡnh thc huy ng vn 3.2 GII PHP TNG CNG QUN Lí VN NGN SCH NH NC CHO U T XY DNG C BN KHU KINH T NGHI SN, THANH HO 3.2.1 Nõng cao cht lng ỏn... ỏn CHNG 3: GII PHP TNG CNG QUN Lí VN NGN SCH NH NC CHO U T XY DNG C BN KHU KINH T NGHI SN, THANH HểA 3.1 NH HNG PHT TRIN KHU KINH T NGHI SN Tp trung ngun lc cho cụng tỏc quy hoch theo hng ng b, hin i, bo m phỏt trin bn vng; tng bc xõy dng huyn Tnh Gia tr thnh ụ th cụng nghip vi s dõn n nm 2025 khong 400.000 ngi Xõy dng ỏn quy hoch h thng khu cụng nghip gn vi ụ th, dch v trờn a bn tnh trỡnh Chớnh ph... chi phớ qun lý d ỏn; lp bỏo cỏo quyt toỏn chi phớ qun lý d ỏn 15 - C quan thanh toỏn vn: Kho bc Nh nc Chu trỏch nhim kim soỏt, thanh toỏn chi phớ qun lý d ỏn u t theo quy nh v thanh toỏn vn u t, ỳng ch qun lý ti chớnh hin hnh ca Nh nc ng thi, chu trỏch nhim i chiu v xỏc nhn kinh phớ ó thanh toỏn trong nm, kinh phớ cũn d theo d toỏn 1.2.1.3 Nguyờn tc qun lý v cp phỏt vn Ngõn sỏch nh nc cho u t xõy... xuyờn kim tra tỡnh hỡnh qun lý, s dng chi phớ qun lý d ỏn u t cỏc d ỏn s dng vn NSNN thuc phm vi qun lý; cú bin phỏp x lý theo quy nh ca phỏp lut i vi cỏc cỏ nhõn, n v cú hnh vi vi phm trong qun lý, s dng chi phớ qun lý d ỏn u t - C quan qun lý vn trc tip Ch u t (hoc ban qun lý d ỏn) l nhng n v trc tip qun lý ngun vn NSNN s chu trỏch nhim ton b v vic qun lý, s dng chi phớ qun lý d ỏn Thc hin lp d toỏn,... on 2006 2010 4 Phng phỏp nghi n cu Vn dng phng phỏp thng kờ, so sỏnh v tng hp s liu mt cỏch khoa hc nhm kt hp gia lý lun v thc tin trong iu kin hin nay ca t nc 5 Kt cu lun vn Ngoi li m u v kt lun, lun vn c kt cu thnh 3 chng: Chng 1: Tng quan v qun lý vn Ngõn sỏch Nh nc cho u t xõy dng c bn Chng 2: Thc trng qun lý vn Ngõn sỏch Nh nc cho u t xõy dng c bn khu kinh t Nghi Sn, Thanh Húa giai on 2006-2010 . vi nghi n cứu Đối tư ng nghi n cứu: quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản. Phạm vi nghi n cứu: quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế Nghi Sơn,. trạng quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010. Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý vốn Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây. NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHU KINH TẾ NGHI SƠN, THANH HÓA 2.2.1 Tình hình nguồn vốn và vốn Ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa Tỷ lệ vốn của các
- Xem thêm -

Xem thêm: tăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế nghi sơn, thanh hóa, tăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế nghi sơn, thanh hóa, tăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản khu kinh tế nghi sơn, thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay