tín dụng cho các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu ở ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh hà nội

113 191 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 04:36

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT   !"##$ #######################################################################################################% #######################################%  ! "################################################################################################% &#######################################################################################################'( )*+!",-./0######################################'( ####################################################'(  #########################################'( !"#####################################################################'( DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt STT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ 1 NHTM Ngân hàng thương mại 2 NH Ngân hàng 3 NK Nhập khẩu 4 Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 5 TMCP Thương mại cổ phần 6 TSĐB Tài sản đảm bảo 7 XK Xuất khẩu 8 XNK Xuất nhập khẩu Tiếng Anh STT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt Nam 1 ADB Asian Development Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 2 AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực tự do mậu dịch các nước Đông Nam Á 3 FCI Factor Chain International Hiệp hội Bao thanh toán Quốc tế 4 IMF International monetary fund Quỹ tiền tế quốc tế 5 L/C Letter of credit Thư tín dụng 6 WB World Bank Ngân hàng Thế giới 7 WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế Giới DANH MỤC CÁC BẢNG   !"##$ 12314561$76891:3;<6########################################################=> ?@AB;C3DE@31AFG61231ABHGIJ1K@ABL3D$:3DL:@3;<6##################M N3DOP6689QL9313D1@RS#########################################################= !T3AP6U6893DV31:3D##################################################################### !73N3DOP6W@7X1:31E@31QL93168965631:YXZ3O[3DV31:3D###& B\31WK3D1@RS$]689653^KG31V3$@_33DV31:3D#########################& 1?3D`3a3Q]3Db##############################################################################& #######################################################################################################% #######################################%  ! "################################################################################################% &#######################################################################################################'( )*+!",-./0######################################'( ####################################################'(  #########################################'( !"#####################################################################'(   !"##$ 12314561$76891:3;<6########################################################=> ?@AB;C3DE@31AFG61231ABHGIJ1K@ABL3D$:3DL:@3;<6##################M N3DOP6689QL9313D1@RS#########################################################= !T3AP6U6893DV31:3D##################################################################### !73N3DOP6W@7X1:31E@31QL93168965631:YXZ3O[3DV31:3D###& B\31WK3D1@RS$]689653^KG31V3$@_33DV31:3D#########################& 1?3D`3a3Q]3Db##############################################################################& #######################################################################################################% #######################################%  ! "################################################################################################% &#######################################################################################################'( )*+!",-./0######################################'( ####################################################'(  #########################################'( !"#####################################################################'( LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập, các quốc gia muốn phát triển kinh tế - xã hội đều cần phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại. Nhiều năm trước đây, hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam chưa phát triển đúng với khả năng và phát huy tốt vai trò của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế này và một trong những nguyên nhân đó là chúng ta thiếu những nguồn đầu tư cho hoạt động xuất nhập khẩu. Do khả năng tài chính có hạn mà mỗi doanh nghiệp không thể lúc nào cũng đáp ứng được đủ tiền để thanh toán hàng nhập khẩu hoặc có đủ vốn để mua nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, từ đó nảy sinh nhu cầu xin cấp tín dụng. Dưới góc độ của các Ngân hàng Thương mại, việc cung cấp tín dụng cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, không những đem lại hiệu quả kinh doanh từ lãi vay mà còn thu được các phí dịch vụ từ hoạt động thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ,… Mặt khác, việc phục vụ khách hàng khép kín từ việc cho vay, thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ sẽ tạo thuận lợi cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi thực hiện giao dịch, giảm chi phí cho khách hàng và tăng uy tín cho Ngân hàng. Thực tế hiện nay cho thấy các Ngân hàng Thương Mại nói chung và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội nói riêng mặc dù đã chú trọng tới tín dụng cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, song vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu về vốn của các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, khả năng mở rộng quy mô tín dụng và khả năng thu hồi nợ vay còn gặp khó khăn. Nhận thức được điều này, tác giả đã lựa chọn đề tài: “ Tín dụng cho các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu . Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu theo 3 chương như sau: i Chương 1: Một số vấn đề chung về tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương Mại. Chương 2: Thực trạng tín dụng cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương - Chi nhánh Hà Nội Chương 3: Định hướng và một số giải pháp tăng cường tín dụng cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương - Chi nhánh Hà Nội CHƯƠNG 1 – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái niệm và vài trò của tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại 1.1.1. Khái niệm tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại Có thể hiểu tín dụng ngân hàng là hình thức phản ánh mối quan hệ vay và trả nợ giữa một bên là các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và một bên là các chủ thể khác trong nền kinh tế. Cụ thể hơn, nó là một nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ của ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc hoàn trả và có lãi. Trên cơ sở khái niệm về tín dụng ngân hàng ta có thể hiểu tín dụng xuất nhập khẩu như sau: Tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại là hình thức cho vay thương mại, kỳ hạn gắn liền với thời gian thực hiện thương vụ, đối tượng cho vay là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác. Giá trị tín dụng thường là ở mức vừa và lớn. Hoặc ta có thể hiểu một cách đơn giản hơn, tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là sự hỗ trợ về mặt tài chính để các nhà xuất khẩu nước sở tại đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích xuất khẩu, đồng thời giúp đỡ các nhà nhập khẩu nước ngoài có đủ điều kiện về tài chính để mua hàng hoá của nước đó. ii 1.1.2. Vai trò của tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đối với Ngân hàng Thương mại  Đối với ngân hàng - Thứ nhất, tín dụng ngân hàng cấp cho doanh nghiệp XNK thường là tín dụng ngắn hạn. Điều này giúp NH tránh được những rủi ro về thanh khoản. - Thứ hai, tín dụng cho các doanh nghiệp XNK đảm bảo cho việc sử dụng vốn đúng mục đích. - Thứ ba, trong trường hợp NH phục vụ thanh toán cho nhà XNK đồng thời là NH cấp tín dụng XNK, thì tín dụng cho các doanh nghiệp XNK nâng cao tính an toàn cho NH thông qua việc quản lý thu các nguồn thanh toán. - Thứ tư, tín dụng cho các doanh nghiệp XNK còn đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng. - Thứ năm,thông qua tín dụng cho các doanh nghiệp XNK, Ngân hàng còn có điều kiện mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp và ngân hàng nước ngoài, nâng cao uy tín của ngân hàng trên thị trường quốc tế.  Đối với các doanh nghiệp - Thứ nhất, tín dụng cho các doanh nghiệp XNK của NH giúp doanh nghiệp thực hiện được những thương vụ lớn. - Thứ hai, khả năng thực hiện hợp đồng cao hơn. - Thứ ba, hiệu quả trong quá trình thực hiện hợp đồng cũng cao hơn. -Thứ tư, tín dụng cho các doanh nghiệp XNK của NH còn giúp cho các doanh nghiệp có vốn để nhập máy móc thiết bị hiện đại, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, dây chuyền sản xuất, chế biến, trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng hàng hoá, hạ được giá thành sản phẩm, tạo khả năng cạnh tranh cả trên thị trường trong nước và quốc tế. iii - Thứ năm, tín dụng của NH đối với hoạt động xuất nhập khẩu còn góp phần nâng cao uy tín của các doanh nghiệp đó trên thị trường quốc tế. Đối với nền kinh tế - Thứ nhất, tín dụng cho các doanh nghiệp XNK của NHTM tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động kinh doanh XNK và lưu thông hàng hóa XNK. - Thứ hai, Nhờ có điều kiện phát triển thông qua khoản tài trợ của ngân hàng, các doanh nghiệp XNK có thể tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất kinh doanh, từ đó tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, làm tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước và làm động cơ thúc đẩy nền kinh tế phát triển. - Thứ ba, tín dụng cho các doanh nghiệp XNK còn góp phần đáng kể phục vụ chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế đất nước của Đảng và Nhà nước, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước trên thế giới. 1.2. Các hình thức tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại 1.2.1. Tín dụng xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Cấp tín dụng trên cơ sở hối phiếu - Cấp tín dụng trên cơ sở L/C trong thanh toán hàng xuất - Bao thanh toán (Factoring) 1.2.2. Tín dụng nhập khẩu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Cho vay theo phương thức nhờ thu - Cho vay thanh toán L/C - Cho vay trên cơ sở hối phiếu tự nhận nợ - Cho vay theo phương thức chuyển tiền - Tín dụng ứng trước đối với nhà NK - Tín dụng chấp nhận hối phiếu (accepting credit) 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại 1.3.1. Các yếu tố khách quan: - Chính sách về XNK của Nhà nước - Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước - Năng lực của doanh nghiệp XNK 1.3.2. Các yếu tố thuộc về Ngân hàng iv - Vốn tự có của ngân hàng - Về năng lực điều hành kinh doanh của các nhà quản lý ngân hàng - Trình độ nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên ngân hàng - Thông tin tín dụng: CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1. Khái quát về Tình hình kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 2.1.1.Hoạt động huy động vốn Nguồn vốn huy động chung của Chi nhánh Hà Nội có sự tăng trưởng qua các năm, đến năm 2010 đạt hơn 2 tỷ đồng tăng 13,77% so với năm 2008 Các nguồn vốn huy động trên thị trường sơ cấp (dân cư và các tổ chức kinh tế) có chi phí rẻ hơn các nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác, khách hàng gửi đa dạng nên giảm được áp lực thanh khoản. Chính vì vậy, từ 2006 đến 2010, mặc dù nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác vẫn có sự tăng trưởng về tuyệt đối nhưng tỷ trọng trong tổng nguồn vốn kinh doanh có sự sụt giảm, được thay thế bằng nguồn vốn huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế. Vốn chủ sở hữu của Techcombank cũng được tăng lên qua các năm, bằng hai nguồn chính là từ nguồn lợi nhuận bổ sung và phát hành thêm cổ phiếu. Tuy nhiên, tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn kinh doanh của Techcombank là chưa cao, dao động khoảng 10% qua các năm. 2.1.2. Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động cho vay của Techcombank tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng năm 2007 khá cao (127%) sau đó tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần vào năm 2008 (32%), 2009 (60%) và 2010 (62.1%). Tại thời điểm ngày 31/12/2010, tổng cho vay khách hàng của Techcombank đạt hơn 52.703,81 tỷ đồng, tăng 62.1% so với năm 2009, tăng 154% so với năm 2008 và tăng 766% so với năm 2006 (bảng 2.3). Cho vay khách hàng luôn chiếm tỷ v trọng lớn trong cơ cấu sử dụng vốn của Techcombank 2.1.3. Hoạt động kinh doanh khác Hoạt động kinh doanh khác bao gồm: hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngoại tệ… 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh Tổng doanh thu của Techcombank liên tục tăng qua các năm. Tín dụng vẫn là “xương sống” trong hoạt động kinh doanh của Techcombank với doanh số thu lãi tín dụng luôn chiếm trên 80% tổng doanh thu của ngân hàng. Tỷ trọng thu lãi tín dụng trong tổng thu của ngân hàng qua các năm 2006 – 2010 lần lượt là 86%, 88%, 80% và 82%. Các khoản mục chi phí được kiểm soát chặt chẽ và có mức tăng trưởng phù hợp với mức tăng về quy mô và chất lượng của tài sản có sinh lời. 2.2. Thực trạng tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 2.2.2. Quy trình tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Quy trình cho vay là tổng hợp các nguyên tắc, quy định của ngân hàng trong việc cấp tín dụng. Trong đó xây dựng các bước đi cụ thể theo một trình tự nhất định kể từ khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị vay vốn cho đến khi ngân hàng thanh lý hợp đồng. Đây là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn mang tính chất liên hoàn, theo một trình tự nhất định, đồng thời có quan hệ chặt chẽ và gắn bó với nhau. 2.2.3. Thực trạng tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 2.2.3.1. Tổng quan tình hình tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương – Chi nhánh Hà Nội Quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội tăng qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh làm thúc đẩy tín dụng xuất nhập khẩu vi [...]... hàng Thương Mại Chương 2: Thực trạng tín dụng cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương - Chi nhánh Hà Nội Chương 3: Định hướng và một số giải pháp tăng cường tín dụng cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương - Chi nhánh Hà Nội 5 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... của Chi nhánh phát triển trong các khoản mục đầu tư tín dụng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, tín dụng xuất nhập khẩu chi m từ 2 5-3 0% Đối với cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh cho vay các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm mục đích xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm máy móc thiết bị trong nước, chi. .. cường tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương - CN Hà Nội 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của các Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại Ngân. .. lựa chọn đề tài: “ Tín dụng cho các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm đề tài nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại 3 Từ lý thuyết nghiên cứu kết hợp với thực trạng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương – Chi nhánh Hà Nội để đánh giá những... thống Ngân hàng, Nhân sự của ngân hàng dù đã được chuẩn hóa nhiều nhưng vẫn chưa triệt để,Chính sách Marketing chưa có hiệu quả CHƯƠNG 3 – ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.1 Phương hướng tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh. .. vài trò của tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng cho các doanh nghiệpxuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại [1], [3], [4] Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng ngân hàng được coi là hình thức tín dụng phát triển, giữ vị trí chủ đạo trong hệ thống tín dụng Đối với ngân hàng, trong nhiểu năm vừa qua nghiệp vụ tín dụng vẫn được coi là nghiệp vụ... nhập khẩu phải hết sức thận trọng Thực tế hiện nay cho thấy các Ngân hàng Thương Mại nói chung và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội nói riêng mặc dù đã chú trọng tới tín dụng cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, song vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu về vốn của các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, khả năng mở rộng quy mô tín dụng và khả năng thu hồi nợ vay còn gặp khó khăn... khẩu, do nhu cầu khách hàng cần cấp tín dụng tăng cao, và do tình hình chung khi Việt Nam đang hội nhập nền kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay… 2.2.3.3 Tín dụng xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Chi t khấu hối phiếu và chi t khấu bộ chứng từ là hình thức tín dụng dành cho nhà xuất khẩu Có thể nói nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Thương viii mại cổ phần Kỹ thương mặc dù đã được... dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là một hoạt động quan trọng của Ngân hàng Thương mại, vì vậy việc hệ thống hóa các vấn đề lý luận và khảo sát thực tiễn tín dụng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Chi nhánh một Ngân hàng thương mại đặc thù không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo hiệu quả, an toàn kinh doanh cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt. .. những nội dung cơ bản sau: Thứ nhất, hệ thống hoá những lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng tín dụng cho các DN XNK của Ngân hàng Thương mại Đồng thời, luận văn cũng đã nêu được vai trò của tín dụng cho các DN XNK của NHTM trong nền kinh tế Thứ hai, trên cơ sở lý luận, luận văn áp dụng vào thực tiễn hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, . nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 2.2.2. Quy trình tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Quy. về tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương Mại. Chương 2: Thực trạng tín dụng cho các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương - Chi nhánh. CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.1. Phương hướng tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương
- Xem thêm -

Xem thêm: tín dụng cho các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu ở ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh hà nội, tín dụng cho các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu ở ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh hà nội, tín dụng cho các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu ở ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam chi nhánh hà nội, CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI, XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI, VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay