nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới afb (+) ở bệnh nhân nghiện rượu

94 445 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2014, 19:35

   !"#$%"&$'()*+*,-$./010 2#$3$#2/4$5-1 *++6."789:3;<$= $##.$''>?0?; 02@A%0-$B0100?-$C($ 40-23<D>$E4F </,$#>6$; $##@3+!.F$G$; 0FFHIJKLMJ77MJ78M( N.O';PQRSTUC 0->0?&$#!0F$#V2'?# PQRSTU0?.WX2' #0?.</K+YZJ76MJ77M( I=0.0-$BPQRSTU0[$> F>A\A]^_-2=0.;/ <&$/FV^.250`$''( $=0.0-$BPQRSTU!<F< [<a'?C-$<.( I?$CG25F *b*cZA#2'(7?$#-$.0'[d#>3e ^.`?$0'[d2$$J6YM JLKM(I]?$F0CAAf<_A\ a0]?$<N&$# * 023<D`;.$C -( g$.`#?$B'" 0-$B#?$<F<AF-$.A% <N$'`$''(H.$a0-$ B`"h<N0//"A\iB0X ..hJLYMJKLM( I3$-PQRSTU!01F-$0-2 3$-PQRSTU!#?$O0?V. /0-G0(H;GjN3$0-k  !"#$%&'() *+,, /W%$k 01 234 !"#$%&'() *+,, 5&,,6 &,!"7 89&,,:07-;<=>?@00=>?@0?1 ?1 AB+-#C !"#$%&'()*9 +,1 6    0101017DD+, # R0?0)N$10*++6 789;$##<$=2$0F. $''>?0?;02@A%;010? ]<iFd.$'<X ll($2$-$G<X'"G .<N/A\A4 0-23<i8>$J*MJL6MJK6MJKLMJmmM( 8neoV6ccLF</,$ a>6$A(9/,YZ2'# ,+Z2'A!.$G)mYZ2' #/]!0C$0C0F</+cZ2'# >$$C66F. (X0-$B N>$0+6ZX.p0LmZ2'# V(IGOF-$#<N0?]B0 %#C08V`neoEF *ZA#2'B\SqY$U<$5:N I#$r[LLZ2'#>$JmYM( I6ccY8neoVF</66X \*sLA#2'F</*YK$# S6KYs*cc(cccU0Fq,$?PQRSTUS*c,s*cc(cccU WF+b,$a6$AJ76M( L tn#$u -(v)*,,cb*,,K2' #+qZ(wxy)*,+Kb*,,c*+cZ*YKZJ56M( tg9z)*,YL{*,+Y2'#/)+K(LcK ?^$'O66(6YY(:*,,L2'#01 qL(+cc#J42MJ56MJ72M(tP*,+cF</q(ccc# *,,601Fm(ccc#()*,+q0*,,c2' #!%|}LLLZ:wLcmZJ58M( 9$5#.R;~[!LL<$ 52'#0?.*,,KKqLs*cc(cccA# *,,qY+s*cc(cccA#Jm6M(:N•$€lNhh2$ -$G<X/0-$0 898<P(oS*,,,U!I*,,mX amL,s*cc(cccA#X@*qms*cc(cccA#0N2 *,,*J73MJ74M( g•HsP•~|^$3- >$![(8neoS*,,mUV F*q$\g•H</Ybq$01\/ g•H\[C0>$!]#g•HsP•~|J35M( ~789S*,,LUVk;;\g•H 3->$)*,,c06ccY2$J58MkX )*qLZ*,,YYm+Z6ccYXg•HSTU! #)K6Z*,,c*L+Z6ccc(R $#V#@!\g•H8neo3L ;P•~|;CAJ74M(*,,cpFKqZ #P•~|;06ccc2‚F*KZ#P•~| ;J72M(  Rh.0C -0'D8(8V` neo*,,YF[*+c$D8A*Y$ K 01\</*cc(cccD8@AE(7-$D i0 DA6$/0' $[\0  $[B1J60M( neoV;;AB\6ccq2$J76Mk b*sLA#2'S</66XU\( b,6$a^$[0[X*L,s*cc(cccA#( b*KK$h$( bK*$PQRSTU[0[q6s*cc(cccA# cm$?g•HSTU( b*m$A0Fc6$\g•H( b,+Z2'!.0.d( bcY$?a<.0$'( b|'G$`$!.ƒ:C$„$' •A82II8( nh8neoS6cc+UF>6X\[0[ *sLA#2'B\E4F</Y(ccc @A[3>6$*0F ,+Z2'@!.0.dJ76M( 8..`neoS6c**U;6c*c*sL A#2'\F+Yb,6$#Ym$#. .0-$B>6$A0FF/]# 0\g•H<D0>$`]\ g•HJ77M( IGFdFW01>*Lc2$<789; <$=p0?<'C>-2'a $d[;01^$0<.2$<.0C &$NJLqM( Y 0101?17DD+, *E, tO -033*666F 2'#^3*K6mF;;0 <.2$<.(gVF*+c(ccc# 0FF</q(ccc#0<.</m(Kcc# sg•H(H25E5`nn€„ojp.0? </qcZ2'#V</*cZ2'RI<. 0$'^$J36MJ77M( 80..`neoS6cc*U<$5#.R; ~[HI033-2'?#2$$ „$'uHIC66&$'F; >"C*cF2'#n#$ r0?^!3$;<$5J75M( „$<&$/0-$-$[\nn€„o'? neo#VV$[\!HI S7U*mZ0FV$[\$;!. pVa</*6Z.pV66ZJ9MJ10MJ76M( X@AO<.S6Ls*cc(cccU[3 </*,(cccAE(IG3E! 02`Y6( 80-$`R€R$[6cc*X D8</qc{q*s*cc(cccDVEF</6c(ccc ?D8>/0-$B(t ! …3$*q{YYS!]6Y{Kc$U ]02/^$-$`/G^1C0 ]0C%CV^1CJ,M( q 82'$`neo6c*c3-H I<NF;2.2`[C2'p2'00  sg•H(neoV;;HI2$J77Mk b ~#2'k ++$ b np2'$[\ *mZ b X@A LKs*cc(ccc b Xa"d LLKs*cc(ccc b X.d *,,s*cc(ccc b X<.$'2' 6mZ b X<.$'2'010-$B *,Z b Xsg•H +qZ H<&$/.$G#HI&$. >0#2$J12MJ77MJm+Mk &0101F!G,+, 5E,?@@=H?@00  ! "#$!%$ "#$ &'$"'&( )$*+&,-.$  /$ "#$ 0'1 # 12 PQRSTU PQRSbU 6cc+ YL(K+K *,(cYq m(YLK *+(q*c ,+(q+K 6cc, Y*(6,* *+(q*6 +(*L* *+(LLL *(+6Y ,+(*,6 6c*c Y6(*KY *+(6Lm +(Kc+ *m(qY* 6(+Y* ,,(6,6 6c** Yc(mY* 6c(LmL +(qL, *+(cmm 6(qm+ *cc(Y*+ gp.0?</qcZ# V.mmZPQRSTU$#V #JLqM( m '/0ABg•HsP•~|>$H IW<$50?F'0CABF (2'.\[C!#g•HsP•~| 030>$h$##@!]#   J29M(  8  2'  $  $}    L    6cc6b6ccL  `  O  &$/  † g•HsP•~|Sn%A5OO'g•HsP•~|{ReU) 6cc*{6ccL01FKm(Y*,\g•H0F2'#sg•H 6*m+KLLZ-RaKLKZ-$L,LZ-I Y*KZ(:-$$!]#<?g•HsP•~|</ . -$<F<AG"]$#525 $dC0J10M( C0]d$-O/ A#2'!<$50NB<$5NN-j <NV#<N] //#Oa2? /!00;2?BC0#^.A0F $0<.$C0<..[2!#  <N$<(H;G<N0?.0-$ B<BJ42MJ44M( 0101I17DD+, 5789 g.CpW!Raw-$A#2'LK*$ (50'?`nn€„opgF01 d<O'p.RIW [.%0C`$2@A%[.205$ .$#RIPQRSTU(>0# g..0?)L(KccbL(,cc#E0</Y,bqYZ 2VEF</Y(+cc#.d0F F</6(qcc#PQRSTU(Y6ccmb6c**01. 0?*+(L6m#"d0X*cYs*cc(cccA#2'RI + PQRSTU.0?)*(,6+b6(6c+0XYKbqLs*cc(ccc A#(I6c**p$G0-$BL(YYYRI"d0F PQRSTU*(,L*RIJLM( ;;.gF6ccqb6c*c2$JLMk &01?17DD+, 5789?@@:H?@00  ! "#$ !%$34567 '$"'&( )$*+&,-.$ "#$ !%$34587 /$ "#$ 2 6ccm 6(6c+ *q, *(*K+ Lqm L(+,6 % 56,7 4,4 29,5 9,4 100 6cc+ 6(cm+ 6c+ *(*LY LKc L(mq* % 55,3 5,5 30,2 9,0 100 6cc, *(,Y+ 6qm *(cmc KLK L(m6, % 52,5 7,2 28,7 11,6 100 6c*c *(,6+ 6L+ +mL LY* L(L,c % 56,9 7,0 24,7 10,4 100 6c** *(,L* 66L *(c,* L*c LYYY % 54,3 6,3 30,7 8,7 100 2 99: 9; ;:< =9> =:>< J KK? L@ ?M@ M= 0@@ >$?1@+A*"#$34567 01?101N !" 1.2.1.1. Đặc điểm lâm sàng J43M b$3#kR#i/</0C <_>2jFdA42$<A^?$ <_A2'‡Lm c YbL+ c nV 2'2'<_A)6{L$><N A0C2'AAˆ--$'<…8N- 0‰n.$30?-$$"C3\ \0C( b$3[k T$3 <00>$ Fd$^ `0 (:#$3&$"> $'>RIlI20d=0.( , Tg.$k9/*cZ#a0>$W$3 .$.$VF0$N<.$( T:$5k:#$3<N ^$0$ <$j!CBV'0B( T9F!ko <[C!( b$35dkt00>$A$$5d… <<.S;2Š8U<N.0?$3 ;Š][i(wC2'?Fd8 ;/!0p /bC2'( I8'0B!CBVS`UC A$$F.B( b~$$&$"?†0.$3  2$$> .0 0'$3 #(n=0.^.0B/^_00d;5<$=0  #<06$>( 1.2.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng J43M bnF<$=0.W[.25 $> $N‰ bn=0.;/k Tl(&$$=ko ][[/#\ '^[(n.[0#^8<‚$^$&$F dF#\' ^[( Tn%aVk9/.[2‚Š[ ^.0BBV[( bl_.$k2'?>$<N /)<A\#$[d2$<(|'?>$ <NXFd( *c [...]... toán kiểm định χ2 32 SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU Bệnh nhân lao phổi mới AFB( +) Bệnh nhân lao phổi mới Bệnh nhân lao phổi mới AFB( +) có nghiện rượu AFB( +) không nghiện rượu - Đặc điểm + Lâm sàng + Cận lâm sàng - Kết quả điều trị - Đặc điểm + Lâm sàng + Cận lâm sàng - Kết quả điều trị So sánh đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đối chiếu một số kết quả cận lâm sàng cơ bản với thời gian phát hiện bệnh... 7 12,5 Tăng huyết áp 3 5,4 32 57,2 Tổng 35 Tỷ lệ bệnh nhân lao co bệnh kết hợp với bệnh phổi, phế quản khác chiếm tỷ lệ cao 25%; sau đo là các bệnh dạ dày và đái tháo đường chiếm tỷ lệ 14,3% và 12,5% 3.2 Đặc điểm lâm sàng 3.2.1 Triệu chứng lâm sàng khởi phát và hình thức khởi phát bệnh Bảng 3.3 Triệu chứng lâm sàng khởi phát bệnh Nhóm 1 Nhóm Nhóm 2 p Triệu chứng n % n % Ho,... 2.2.1 Chẩn đoán lao phổi mới AFB (+) Chẩn đoán cho cả hai nhom dựa theo hướng dẫn quản lý bệnh lao năm 2009 của CTCLQG [11] - Tối thiểu co hai tiêu bản đờm AFB (+) bằng nhuộm soi trực tiếp từ hai mẫu đờm khác nhau - Co một tiêu bản đờm AFB (+) và co hình ảnh nghi ngờ tổn thương lao trên X.quang - Co một tiêu bản đờm AFB (+) và nuôi cấy dương tính Bệnh nhân được chọn vào đối tượng nghiên cứu khi... loạn cơ thể khác 1.4 Bệnh lao và nghiện rượu Mối liên quan giữa việc sử dụng rượu và bệnh lao từ lâu đã được biết đến, ngay cả trước khi được biết đến là nguyên nhân của bệnh lao, Bejamin Rush cho rằng trước năm 1875 bệnh lao và viêm phổi là hậu quả nặng nề của lạm dụng rượu [35] Người nghiện rượu lâm vào tình trạng suy dinh dưỡng do uống rượu mà không ăn nên bệnh lao dễ dàng phát triển... không nghiện rượu điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thanh Hoa và Bệnh viện 71 Trung ương từ tháng 8/2011 đến tháng 8/2012, các BN được điều trị lao theo phác đồ 2S(E)HRZ/6HE và thuốc do CTCLQG cung cấp Kết quả thu nhận được: - Nhom 1: Nhom BN lao phổi mới AFB (+) nghiện rượu: 56 BN - Nhom 2 (Nhom chứng): Nhom BN lao phổi mới AFB (+) không nghiện rượu: 56 BN 2.2 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 2.2.1... số bệnh nhân lao [49] Theo một số tác giả nghiên cứu tại Mỹ năm 2006 cho thấy sử dụng rượu quá mức là một thách thức trong kiểm soát bệnh lao, nguy cơ mắc bệnh lao phổi cao hơn so với nhom không sử dụng rượu quá mức đồng thời khi mắc lao phổi hay gặp thể lao phổi co hang hơn, hơn nữa tỷ lệ tìm thấy AFB trong đờm cũng cao hơn đáng kể [57] Một mối quan hệ mạnh mẽ giữa rượu và bệnh lao đã được... lao đã được các nghiên cứu dịch tễ học và lâm sàng cho thấy khoảng 10% các trường hợp trên 15 tuổi bị bệnh lao trên thế giới là do rượu gây nên Nghiện rượu ảnh hưởng đến nhiễm lao của từng cá nhân Các tác dụng độc hại của rượu gây bệnh lao trực tiếp thông qua suy giảm hệ thống miễn dịch, no làm tăng tính nhạy cảm của một người đã nhiễm lao cũng như kích hoạt lại các bệnh lao tiềm ẩn hoặc... từ sổ đăng ký điều trị lao 28 2.4 Nội dung nghiên cứu 2.4.1 Nghiên cứu lâm sàng Học viên trực tiếp nghiên cứu hồ sơ bệnh án, khám trực tiếp và phỏng vấn những bệnh nhân được chọn, thu thập thông tin theo mẫu bệnh án nghiên cứu thống nhất đã được chuẩn bị từ trước (Phụ lục 1) Nội dung nghiên cứu gồm: 2.4.1.1 Phân bố bệnh theo tuổi, giới, nghề nghiệp 2.4.1.2 Triệu chứng lâm sàng khởi phát, hình... lượng rượu uống mỗi ngày - Các tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện rượu theo ICD-10 2.4.2 Nghiên cứu cận lâm sàng 2.4.2.1 Xét nghiệm đờm tìm AFB Bệnh nhân được làm xét nghiện đờm bằng phương pháp soi trực tiếp với kỹ thuật nhuộm Ziehl- Neelsen tại Khoa XN Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thanh Hoa, Khoa vi sinh Bệnh viện 71 TƯ Đánh giá kết quả như sau [11]: Số lượng vi khuẩn Kết quả Phân loại >10 AFB/ 1VT... dụng rượu quá mức cũng co liên quan rất lớn với sự lây truyền bệnh lao thông qua sự chậm trễ trong việc khám phát hiện và điều trị, kém tuân thủ và thất bại điều trị [64] 26 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi gồm những bệnh nhân từ đủ 16 tuổi trở lên được chẩn đoán là lao phổi mới AFB (+) co . 0@@ >$?1@+A*"#$34567 01?101N !" 1.2.1.1. Đặc điểm lâm sàng J43M b$3#kR#i/</0C <_>2jFdA42$<A^?$ <_A2'‡Lm c YbL+ c nV. 0'$3 #(n=0.^.0B/^_00d;5<$=0  #<06$>( 1.2.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng J43M bnF<$=0.W[.25 $>. :d0-$BF<&$/>50j0>0` .$a2$J**MJKLMk 1.2.4.1. Phối hợp các thuốc chống lao: wE$''FC. A%<.$<$=k~<$=<;<$=(H;G/' ?VL$'0N(I][F<.$' 0>$>'?K$'0N2$0FA6 
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới afb (+) ở bệnh nhân nghiện rượu, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới afb (+) ở bệnh nhân nghiện rượu, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị lao phổi mới afb (+) ở bệnh nhân nghiện rượu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn