đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đai bụng trong phục hồi chức năng hô hấp trên bệnh nhân chấn thương cột sống có liệt tủy

49 221 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2014, 18:27

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đai bụng trong phục hồi chức năng hô hấptrên bệnh nhân chấn thơng cột sống có liệt tủy !"#$%& '()*++,-*+./ 012-*+./ Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đai bụng trong phục hồi chức năng hô hấptrên bệnh nhân chấn thơng cột sống có liệt tủy !"#$%& '()*++,-*+./ 3452'4673897: %;%;3<=>7'?2@2A7 012-*+./ BCD )72E@'2F<GH4573I2'JK012 1CL7$'MK N2'OKP73Q!"#$"%&'() *+,-./,0+'/,12 3'$45'+667%;%;3<=>7'?2@2A7Q 8%9:' ;<=&6>?"&092 3@'%A,$'"6B  C=H<73R@$'MK'N2K'OK7P73SF7'T2A7IK'C)2 %AD *9/&?"&092 E>! 'A'F %;<=, -,/G ,,-#HI0D/<, $2 3J K8I $L"M1NOPQ R, ST1U" C 3$&&2E"6>9 *+?&&0,V'>&'G &*"2 R, ST1U" UV WRXWYK9<IZ$6>KU[ E8KK YE1G<2 E3ER YEGI6> \KE8 Y\]^1 _TEY`a6>bA TEY`a6> C \KcScE CB CW X CB PO YZ[ 3Z$6>&A'9.$-G,/I -C*FdG"&^A*"Y"  G< '? &I CC=eC$*" 23&6>"$$Z$6>GI 6>$-<G2 3d>*6>91&+f9Z$ 6>H$128A<#&I ZI281NOOgAKU[ f97PP2OOO f9 97NMO2OOO &H+hOi )NOi IZ &'QP NZ2-'9&IZIPjkMl+jOi mNgn2$%bP<#C6>$4,!? &DKU[ 1<&&1&9oR`,9 &('9$mNMn2p\"<H*POOO&<7 q1 &Hf9G<VNkQ#6,)mNjn2 3AT98V1NOOO+NOOMq1&\]K^E 81'9,9rAs%+</,&(*MO'9'(Z $6>&HZ$6>Z+gN gimln2 KG<IAI'16>2r+ ,G<$a$,6G$6>2E" '+,G<<]I,,(&aZ$6> &HZ $Z$bG23G,G,G<&b '9HII6>'28+a&D'9 :'(<"&"AI762`#C# ",G6t&b -2T,/$,9<]^1G<6)'9 Z$6>+6?&D,#+2 [...]... cặn chức năng FRC [15], [16], [19], [23] Tuy nhiên ở Việt Nam cho đến nay có rất ít tài liệu về vấn đề này, chính vì thế chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đai bụng trong phục hồi chức năng hô hấp trên bệnh nhân chấn thương cột sống có liệt tủy với mục tiêu: 1 Đánh giá chức năng hô hấp của bệnh nhân liệt tủy 2 Bước đầu đánh giá hiệu quả của đai bụng lên... nhóm tủy ngực thấp Như vậy khi tổn thương tủy càng cao thì chức năng hô hấp càng bị ảnh hưởng 3.3 Hiệu quả của việc sử dụng đai bụng 3.3.1 Đánh giá chung hiệu quả của đai bụng Bảng 3.5: So sánh chỉ số FVC (l) chung giữa 2 nhóm trước và sau khi sử dụng đai bụng Đối tượng Trước sử dụng đai bụng Chỉ số N (người) FVC (l) Mức ý nghĩa p Sau khi sử dụng đai bụng 34 1,8 ± 0,2 P=0,0145 < 0,05... giới của bệnh nhân trong nghiên cứu Nhận xét: Trong số 34 bệnh nhân có 26 nam (76,5%) và 4 nữ (23,5%) Tỷ lệ nam: nữ là 3.3: 1 3.1.3 Nguyên nhân Biểu đồ 3.3: Nguyên nhân tổn thương trong nghiên cứu Nhận xét: Trong số 34 bệnh nhân, nguyên nhân tai nạn giao thong chiếm tỷ lệ cao nhất 47,1% (16 bệnh nhân) , tai nạn sinh hoạt 32,3 % (11 bệnh nhân) , tai nạn lao động (7 bệnh nhân) Không có bệnh nhân nào thuộc... hành đo chức năng thông khí phổi cho bênh nhân ở tư thế ngồi theo các tiêu chuẩn đã nói ở trên Ảnh 2 : Bệnh nhận đo chức năng hô hấp trước khi đeo đai 32 Ảnh 3: Đo chức năng hô hấp bệnh nhân khi đeo đai bụng 2.2.3.Các chỉ số đánh giá: - Xác định tên, tuổi, giới, nghề nghiệp, địa chỉ - Xác định loại tai nạn - Xác định vị trí tổn thương tủy: bệnh nhân được chia thành các nhóm theo vùng tổn thương tủy... nhân Tỷ lệ (%) A 19 55,9 B 6 17,6 C 5 14,7 D 4 11,8 Nhận xét: Số bệnh nhân tổn thương ASIA –A là nhiều nhất (55,9 %) 36 3.2 Đánh giá chức năng thông khí phổi Bảng 3.4: Chỉ số FVC (l) theo vị trí tổn thương tủy Đốitượng Tổn thương tủy cổ cao (C4 trở Nhóm Tổn thương tủy cổ Tổn thương tủy thấp và ngực cao(C5- ngực thấp (D7- lên) (nhóm 1) D6) (nhóm 2) D12) (nhóm 3) N(người) 3 18 13 FVC... trừ bệnh nhân: - Các trường hợp tổn thương tủy sống do các nguyên nhân khác chấn thương cột sống - Bệnh nhân còn trong giai đoạn choáng tủy - Bệnh nhân có tổn thương phối hợp chấn thương sọ não, nghiện ma túy, nghiện rượu, bệnh lý tâm thần hoặc có giảm hoặc mất tri giác - Bệnh nhân đang có nhiễm khuẩn hô hấp cấp hoặc có tiền sử bị bệnh hô hấp mạn tính trước khi bị chấn thương cột sống - Bệnh nhân gãy... theo thương tổn thần kinh [2] 1.3.1 Phân loại theo tổn thương tủy sống 1.3.1.1 Tổn thương tủy hoàn toàn: Thuật ngữ này được sử dụng khi không có chức năng vận động hoặc cảm giác ở đoạn tủy cùng thấp nhất 1.3.1.2 Tổn thương tủy không hoàn toàn: Nếu còn bảo toàn một phần chức năng cảm giác hoặc vận động dưới mức thần kinh và bao gồm đoạn tủy cùng thấp nhất thì tổn thương được định nghĩa là không... E= Bình thường: chức năng vận động và cảm giác bình thương Lưu ý: để một bệnh nhân được hạng C hoặc D, người đó phải liệt không hoàn toàn, nghĩa là chức năng vận động hoặc cảm giác ở các đoạn tủy cùng S4-S5.Ngoài ra, bệnh nhân phải có hoặc co cơ thắt hậu môn tự ý hoặc vẫn còn chức năng vận động hơn mức bên dưới mức vận động 1.6.Sinh lý chức năng thông khí phổi [3] Chức năng thông khí phổi giữ một... tổn thương nhóm C5- C6 Bảng 3.2: Vị trí tổn thương tủy C5, C6 Vị trí tổn thương Sốlượngbệnhnhân N(bệnh nhân trong nghiên cứu) 34 Tủy cổ C5-D6 Tỷlệ (%) 20 58,8 Nhận xét: Vị trí tổn thương tủy C5- C6 chiếm tỷ lệ cao nhất trong nghiên cứu với tỷ lệ ( 58,8 %) 3.1.6 Mức độ tổn thương tủy sống theo ASIA Bảng 3.3: Mức độ tổn thương tủy theo ASIA Mức độ tổn thương theo ASIA Số lượng bệnh nhân. .. trọng trong hoạt động của bộ máy hô hấp Chức năng thông khí phổi có nhiệm vụ đưa không khí giàu oxy từ ngoài khí trời vào phế nang và đưa không khí phế nang có nhiều CO2 ra ngoài cơ thể Quá trình thông khí phổi còn được gọi là hoạt động cơ học của hô hấp 1.6.1 Động tác hít vào - Hít vào thông thường: là một động tác chủ động đòi hỏi tiêu tốn nhiều năng lượng cho sự co của các cơ hô hấp Các cơ hô hấp . dụng đai bụng trong phục hồi chức năng hô hấptrên bệnh nhân chấn thơng cột sống có liệt tủy !"#$%& '()*++,-*+./ 012-*+./ Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đai bụng trong. !"#$%& '()*++,-*+./ 012-*+./ Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đai bụng trong phục hồi chức năng hô hấptrên bệnh nhân chấn thơng cột sống có liệt tủy !"#$%& '()*++,-*+./ 3452'4673897: %;%;3<=>7'?2@2A7 012-*+./ BCD )72E@'2F<GH4573I2'JK012
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đai bụng trong phục hồi chức năng hô hấp trên bệnh nhân chấn thương cột sống có liệt tủy, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đai bụng trong phục hồi chức năng hô hấp trên bệnh nhân chấn thương cột sống có liệt tủy, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đai bụng trong phục hồi chức năng hô hấp trên bệnh nhân chấn thương cột sống có liệt tủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay