thực trạng điều kiện vệ sinh và hoạt động y tế trường học tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở, tỉnh hà nam năm 2013

93 452 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 11:01

   ! " #$%&'()*+,-. /+,-#& 0"0"012 0345678 9#7:*7;< -=> <9=8 7;<;?89==8@AB4 CD7. (E?28FGH D 2 03+,-4G?/I?J =9 KL4MMM=8-7$87G!N O=9 PQR!KMR;2@B-S=:0!N 8D /T;2- 4U= 8D8V/7 ;" 8&$=W/?:E=T*04U/9=8X: &$=0D= 0 D=&1;Y(?$7 2/4I!TN0-G97=8X-0Z;[ +E/=7#:T444U'NGS0$7=\"\ >E**S=*(]ZOS0N =4^&/ D=8&$N=8_E*=' N$0N\318&$X\ $$3262/S#0N8@PLB4I&/? . (E?289$ -$3 ==8'$7=\;?N?=E?` ;2- 4 a7;<aEJ!7;<;?(Z EbacU=TcU\c5dce0-f4U=>. aECT $0,2 03$7=\7;<bg7;<7 P 03f4h7=\'?$7;<=7? D$E=9 - 72 +,-4U=0Y!N1D7iN =8j-iN0,+70Y. 8 - <9 ='?$(E?2;2@PLB4  56;k&/0"8>%01 2 0% 4CD7/N=7=8l`Z#" .(&$45#!7(-/N=`N"1 0E (E10"?7;<. G 0E (E;N:*&=N(Y$T#0-444C7 .Z#9=90,;l0N=#8$3 E %. -(?&80&%+#&Y m-444k!0"??=80E (E0,E *D!8@PLB4 G?/ -903/0"'=#0"? ?=8#0-/N=8#nGJ 4I&/ %DN90"   ! "#$%&'()*+!7 <9o 1- Đánh giá thực trạng điều kiện vệ sinh trường học v vệ sinh lớp học tại một số trường Tiểu học v Trung học cơ sở, tỉnh H Nam năm 2013. 2- Mô tả thực trạng nhân lực, trang thiết bị v các hoạt động y tế trường học tại một số trường Tiểu học v Trung học cơ sở, tỉnh H Nam năm 2013. K    !"#$% =8(Z ?=8/N=8@B4 ),),),- 1.1.1.1. Khái niệm về vệ sinh trường học. bI?=8FIUGH -p'-/9/8 ;'$`970-7/N D=F'9+,-H 9=#7.:\8=9:*0(79 q?FIH'?7(?$7$;'$`V (E? DO2FrHG4f@B4 1.1.1.2. Yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh trong trường học Us/N0YPPtPMMMtsacjiU/u7A. PMMM j-=*j-iNs/N0YKvKKtPMMPtsacjiU/M7M. PMMPj-=*j-iN/0Y"? D=FI5UH= =8o IY=T+2/;'=8@Bo U=8$E01+2/;'*3;20Y=70- ;KR0\;[7!7 7/9p?E;#/8&$4 j7T$<<=k/$8oD7MMM w 0!8\8D7QMM w0!8=8 :*D7KMMM w0!8=8$SD4x9 0! "%E7O0N=D7PMMM w0 !8U\8FUGHD7KMMM w0!8U= 8:*FUGCH4 A U=830E (E0\G08D07=<0 D! &0-+-#D$E00`6-D 4U=806Y=T8UGUGC*DD0(- O0N=D 7PM$%GU=8$SD0(V +0#$D 7AQ$%F=(OKM$%0NKQ$%H@B4 U=8V +7:*+/9NZ67 0-# 7/+T?$1(N+(??:*.D %3 4U9q"E7I:*E+D [ #$E7=8\MMM #$E7 \QMM w#(\$E7MM w4 c^?T=o ^?T+2/;'=801T7;'G= 0E (E;?T=( -GD;!L P F0! $HD;!M P F0!DD "%H 3 y$8o0N(3UGCUGz(0N (3U=8$SDFUGhUH4 crD9=o rD9=$E=(E?F+2/6 =2/+H\Q w4 c56(V=01('To' =Z2/+'2:(,&$'+2/;'7D=4 ^?T=( -8F P H01T(V/S;? T=8S84JN=8/S ;?T818":07!/ 0Y4JN;?T=(tG0#=9M P F0!=*kD D "%H=9L P F0!=*$H0#/93?4 Q U{?;?T2:(,&$FRH(VS;?T2:(,&$ S;?T=02!MM4^?T0\ 2: (,&$|N OAMR0NQMR0#9q?4 U{?;?T$+FRH(VS;?T$+S;? T=4^?T0\=Z2/+OPMR0NAMR0#9q?4 ^?T0\+2/;'7#D=N OPMR0NKMR0# 9q?4 2=$E(V$}=-=,=,7!D(Y 3/-08!= 42017(V#7+ .6 (V0?64 ca!?$!o J! -$3D\N0!03 4I&/!$E0E (E/93o0#4 J!#*==8;k0\F!TH0\=~I =:6(S0-&$\;<4 •C$!#0\] =~o C\~;<! 7/6!N4JN;k! 7/ y `PMMG= y84JN;k!NOA0NLT -G= y84 •C$!o C0!#0,010D6!80\G= 8#=4 I" kWo0E (E(2 yG y8MKT4 I" k0Do0E (E(2 yG y8MT4 C.$<<!W!E7$E0E (E1? 4 L €C1! J!;k0\.#$E0E (E>/9302/o •J!$ETE $E=D D kDY06(?0\2/E 7Y~;<4 •J!$E$378D0-#:\ D70-2/$+#444JN$E * 9qZ0-!#$w$/0YJ!c j-iN4 •J!D7#q=2/(?7# =k7#&7$E0E (E" 6;Y[84 C7/93?1!!#01/ 0Y<\=7/qj-iNos/qd&" !.FsCIJMoPMM•tjiUHs/qd&" !799!0FsCIJLcoPMMtjiUH4 ca!?7!oJ=$E?=, T0\;l7! !EO=?4 cr? ‚>:0"?F$Y+,Y=|H+2/;' 9'#6(7'#`!=~/+$`0? 4‚7k.~;<9.1$?4 x9k2k+\;k9DEN4 19(2OMM0NPMMG= y8 - 9F =9>=979=98=9H@APB4 G\oj2= y80E (EQMG - w" ;\@KuB4 cU +~=7 x7E==/D"=70-#3D /N/#72/%'\7 E{]w$ 0074C37;<G +~=70%/0Y4 v ‚7$Y+,Y==8$Ek=74 G/ =7O7!$8 =7 I45y!$8 $` ?$E8=74 1.1.1.3. Yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh lớp học. Us/N0YPPtPMMMtsacjiU/u7A. PMMM j-=*j-iN/0Y"?=84 G;7!$8>&(=T!/77 TO$TD#77N9(GO (9=74 U{?7#!$81$KoA=0"!$8 =EOLM w0NLQ w";!$8EOuM w0N uQ w4i93";?T!$8\GOM P 0NPQ P 4 C"1$_ !$8D7N1$!~ D#0\07$7/93"T&4C"!$8O KM w0NKL w@B4 C~S!$8o3$E;?T0!0\0E (EN7' 94C~S$E~T~!$0\]] 4G ;7~S>&D9+2/~SD/D T4U{?" w$=9~S"!$8D: -$3E7>~SOQM 0N•M @AKB4 5:!$8E*!0-N7=!$ 84U9: #=3: =]4U: 7 \ .0-N7=!$89PMR0NKMR7 7$E+#@AKB4 Thông khí lớp học [43]. 5D=DT=!$8E*!{?(?& =#E.8&$G4JN!$8D01D u T1DT'/0S07\"$38 XT8G_E 7Y-#4U9q $w$ 1Cƒ P ;!MR4 Vi khí hậu trong lớp học j9q=8T&!$8o?0-0-q 0-/\0-DT4 •J?0- ^!70-?0-"(N0S7;[== 7::\4Uk/?0-=$`/$ \ &/8(Y#/(Y4r?0-=$`.FPQ M C„ KQ M CH77=+/=:\E 0 -%0\ #.9Y$*DDT$S039.90 D/0S4JN?0-w;E*0N?  #? 3FE %7$E&0-& 0Y!/\0- w H7==0S ! 7(Y=#4 J?0-DT=!$80#9q?OPP M C0N PA M C@B4r?0-17 =9A M C0NQ M C!9q 8_/E 7Y4 •a-q a-q 1:!=DT4J0-q (#o0-q /?00-q '0#0-q :04 a-q /?01:!=DTT(V t K 0\ 0Y*?0-0Y4 a-q '0#/0-q (,`1:!(,`= DTT(V t K 4 • a-q :0{?$3=. >0-q /?00-q (, `4U='IUG~;<7=Y0-q :0 0\0770"?T&=!$84 a-q :0T1$OLMR0NuMR@B4 •I&/\0-DT4 I&/\0-DT010(V w=92/4C/\ 0-DT=`=80!7==0S? :\4C/\0-DTp?=8 # DT=!$8#(7D[ F(<:Tq|H I&/\0-DT=!$80#9qI MK t2/@B4 U70-S1$7/NT& CE 7"?=70-q /0S4U=0"? ?0-N1$!0-q $E /;[Y:= 0"??0-0-q X;.0-q DT E E.?=9(" 6;(/:!4 rDT(,`:!=0"??0-$E.  :\[ #4C%(N=VN(/: ZD? 0-:\:KQ M C0T0\=/"? D= DT4 g # .E.=/"?:\(V00 (/:!4U=>/' :\;[Y4 U=0"??0-$0-q \ :\[ #4 J970-S1$"/N0!:\$w$ %+70Y017=Y%0! D=z? 0-Ou M C0NPM M C0-q AMR0NLMR0-/\0-D TOM t2/0NMP t2/@AKB4 M Chiếu sáng lớp học e!$83$E01N703/0=7=8&$ G@BS0Y0E (ET0Z0"V $`O'7T 9<;l! ? Y74 •CN7'9 a-=8N7'9$<-"/NoY=T0Y =. =/N!/77` !$8(7`2/#4C~SX0 - =`==8oNN~S;7~S!/7706 0\ 0-#T~S =3 N NT!!$84 Hệ số ánh sáng {?S;?T~S!;?T!$84 US;?T~S!!$801N74i93 ??77D:tQ4 CnN7!$8S;?T7~SZ7' 98S;?T!$8D\;?T~= =O(!$3=. ;?T~SNF=OMR;?T~SN ]QRNyH4 Hệ số chiếu sáng tự nhiên: ?N7'9{?$3=. 0-=877N7=!$80-=877N7 =010k -0\ =9= - 6$}D 4a2/n06=N7'94J7S0YT /0SNT&=. 0\ =/4J7 7n$E7?ES1$?SN7' 9=!$84 Hệ số chiều sâu {?"#=9~S!"2 !$84C"#=9~S7702: [...]... huyện, thành phố gồm: 05 Trung tâm Y tế huyện, 01 Trung tâm Y tế thành phố Khoa Y tế công cộng - Trung tâm Y tế huyện/thành phố có nhiệm vụ triển khai các hoạt động về YTTH - phòng chống bệnh tật trường học 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu - Trường Tiểu học - Trường Trung học cơ sở - Lớp học tại các trường được chọn - Phòng Y tế tại trường tại các trường được chọn - Cán bộ Y tế trường học tại. .. việc Ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học - Quyết định số 1221/QĐ-BYT ng y 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị, thuốc thiết y u dùng trong phòng y tế học đường của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trường. .. sinh học đường, VSMT trong nhà trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực nội trú, bán trú theo các quy định đã ban hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy của nhà trường + Thực hiện công tác tuyên truyền GDSK, phòng bệnh, phòng dịch theo lịch hoạt động của trường và theo y u cầu của y tế địa phương Viện Y học lao động và VSMT, Khoa Vệ sinh – Sức khỏe trường học - Tham gia các... phủ xanh, nhà tiêu, nước sạch, kích thước lớp học, số lượng và kích thước cửa sổ, vật liệu làm cửa sổ, bảng - Đo khảo sát vi khí hậu và điều kiện vệ sinh tại một số trường TH và THCS gồm: nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, cường độ ánh sáng - Điều tra thực trạng nhân lực, phòng y tế, trang thiết bị và các hoạt động y tế trường học tại một số trường TH và THCS 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu và phương pháp... Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường Tiểu học, trường Trung học sơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 21 - Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ng y 16 tháng 6 năm 2011 về Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở và trường Trung học phổ thông 1.1.3 Các nghiên cứu về vệ sinh trường. .. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo kế hoạch mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thể dục thể thao và YTTH phục vụ mục tiêu giáo dục toàn diện 1.1.2.6 Các văn bản pháp quy về y tế trường học - Thông tư liên Bộ số 03/2000/TTLT - BYT - BGD&ĐT ng y 11 tháng 3 năm 2000 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo “Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học” - Quyết định số 1221/2000/QĐ - BYT ng y 18... tiểu học gồm 140 trường trong đó có 136 trường đạt chuẩn quốc gia với tổng số 2042 lớp, 44787 học sinh và 2869 giáo viên Cấp trung học cơ sở gồm 120 trường trong đó có 50 trường đạt chuẩn quốc gia với tổng số 1296 lớp, 44609 học sinh và 3040 giáo viên Cấp phổ thông trung học gồm: 27 trường Triển khai hoạt động y tế dự phòng tại tỉnh Hà Nam: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Nam là đơn vị chịu... tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về vệ sinh trường học” - Quyết định số 14/2001/QĐ BGD&ĐT ng y 3 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Về việc ban hành Quy chế Giáo dục thể chất và Y tế trường học” 20 - Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ng y 12 tháng 7 năm 2006 “Về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học” - Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-... về YTTH do ngành y tế tổ chức cùng các y u cầu do y tế học đường cấp quận, huyện đề ra - Sơ kết, tổng kết công tác YTTH, báo cáo thống kê y tế trường học theo quy định 1.1.2.5 Quyền lợi của cán bộ y tế trường học [3] - Được hưởng chế độ đãi ngộ theo chính sách hiện hành quy định cho cán bộ y tế cơ sở hoặc hưởng chế độ thoả thuận giữa nhà trường và bản thân - Được tham dự các lớp huấn luyện,... hơn 4,0 cm 13 1.1.2 Y tế trường học 1.1.2.1 Khái niệm y tế trường học Cho tới nay khái niệm về y tế trường học (YTTH) có rất nhiều định nghĩa trong các tài liệu khác nhau: Trên thế giới và Việt Nam có rất nhiều tên gọi khác nhau về YTTH Tại Việt Nam có các thuật ngữ được sử dụng là y tế trường học, y tế học đường, VSTH, sức khoẻ học đường, sức khoẻ trường học, trường học nâng cao . thực trạng điều kiện vệ sinh trường học v vệ sinh lớp học tại một số trường Tiểu học v Trung học cơ sở, tỉnh H Nam năm 2013. 2- Mô tả thực trạng nhân lực, trang thiết bị v các hoạt động y. tả thực trạng nhân lực, trang thiết bị v các hoạt động y tế trường học tại một số trường Tiểu học v Trung học cơ sở, tỉnh H Nam năm 2013. K    !"#$% =8(Z. (E? DO2FrHG4f@B4 1.1.1.2. Y u cầu về tiêu chuẩn vệ sinh trong trường học Us/N 0Y PPtPMMMtsacjiU/u7A. PMMM j-=*j-iNs/N 0Y KvKKtPMMPtsacjiU/M7M.
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng điều kiện vệ sinh và hoạt động y tế trường học tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở, tỉnh hà nam năm 2013, thực trạng điều kiện vệ sinh và hoạt động y tế trường học tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở, tỉnh hà nam năm 2013, thực trạng điều kiện vệ sinh và hoạt động y tế trường học tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở, tỉnh hà nam năm 2013, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay