nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lym-phô phần phụ nhãn cầu

58 390 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2014, 08:13

      !"#$%#&'( )* + ,-  ./$0$#1,2 ,3,43   " $ .5( 6 789:8;<7=><?:@A:BCD ,EE7FGH<:I:FJ< 1KLMN 6#OP #/'Q#/6   !"#!$ %&%&'()*+ %%,&-./0"/ ,1,1*22*1*2 33'4'5*'6' -7-8'9'75:'';* --./0"/ 1'1';*(()* 1'1';*(2*!<= >%?*(@84 1ABCD 7'7E *FG*= H'<* '&'<I* 3''J8KL %'MN*8K *?&?O'J8KP A99*?'<'L'J8K?P .'*FFG*=* '*E8K #$ QR7ST,QUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW ,1X,>ST,QUYZ,[\,Q],QU7^Y\_,`,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVa YVb73cd1`Y,YeO7Ye\&1f,>3^,>O&1g,Q-`,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVa WVWVdI4h/0"/iWjkVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVa WVlVdI4h5';*/0"/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVm WVnV%5';*/0"/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVo WVa1L84K2'I'h#I*E)p@P'EWjj84 'q'$'*8=8EK2L*oaO84B'<*r'st!Jum'$V d*Bv2I84'h*PViWjiWWiWlkV&/!r84'wx!J'h#VVVVVVVVVVVt YYV3Y,1y?e,1O>YzY%1{\|?e,11}&VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVu WV3x84/0"/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVu lV>(@84~/0"/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl YYYVQYU\7•S^[\z,y?e,1,1,7€,>3Y,1•%1|%%,&VVVVVVVVVVVWa YSV7‚,11‚,1,>1YZ,&f\YZ,[\,Q],QU7^Y\_,`,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWt WV&I'*8IhD'CEƒ!J!h'KO'==*E)73%'E 'J*PKS4',VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWt lV,„.…'O!I*II*'=*E)†'*K*KMPBEƒ !J„IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW‡ d]7\_, at 7^YYe\71d1z- 6#) ?(*W1='ICDVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlo ?(*l?<484'EWoj?,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVnl ?(*n74)*/K*'Elju:'ˆWoj84!"!M‰Š!B84 ~K';*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVnl ?(*aSD'‹*(@'Elju:'Woj84!"!M‰.IŠ8Œ**( @84~5:'';*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVnn ?(*mQr'‹•ƒ*lju:''EWoj?,!M‰VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVna .IŠ5:'';*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVna ?(*oQh'DK'EM‰*Woj?,!M‰VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVnt .IŠ5:'';*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVnt ?(*tQr!<K*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVnu ?(*‡%MPBKŠ!B*!VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVaj ?(*u&I=')!h'DVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVaj 6#R 1=W&I'K//0"/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVm Wa 1=l3N!Ž'B':'#0*2I*'<qqCDVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWa '*Š!I84'intkVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWa !S*D \*'MB*'*!BBI !"#K•' q!h•B*‘)2L*M’S4'4V $%  !"#& ' ()* !"#+% !"#V7*E )844d'= !"#!)*K*')mh'“4:O!)*K* ')o'*I*E*J'*'MlV, !""-". /J'Pal”'*I/0"/O'“4G6 2(*'sla”O'“4J'm;2(*lm”iWk 7;*(()*'r';* (2*!<='*( O!!M‰*~*K% !"#73%O J2L*lj”'*'$*5I'M’*‰5';*( itkV1='I'$'MN*K•Š!I!M‰’.…'*4*( @84~V 5';*(G†D'‹K'EN'<–**—* '$h'Š O);*OB2K*VA'‹*K•'* OIMN*'4Š!I=(4!M%7&7OY*w 84!M‰Š!B*KK*PV&IMN*IŠ!I4 !q'8*(@84~•BCDO( )*+%&OCD'J8KKCD'#VVV*w ~*KK*'J„K•*P8(q'25O*K K*'J'K‹.IV7JM*!h'DB84xK@6 h'I')GI'5OBq'OIJ.E'0!’V %/0"/KD'‹*r2*1*2•I 8J'G*!/r'$V&B'sm”!J‡”848D 2*1*2†~q!•B8<425'/0"/i‡kV W Qr84'2M'O'='*'6'6'5'84˜~ 2I:'K4!/'EV1L84O';2IOKI.…'*48$.* '*!BB@'„''J'r@'„'B5‰'J'Bx *™G*ƒ'~*4.IŠO84~O!D MP*Kv~MN*I!h'DO'EM‰*);*:'84–* M*OE2J'šVVV %@'„''J'K@'„'8:'8•O/'JKŠ.IO q!'$)†D'‹'‹‰VQK•=2BK*‘*wI8I ™"28J'‹.I8(q'O!•I'‹Ov~MN* I!h'DVS4!h'DE225–*(v'E—* )*PK*K*(@84~E*K:'V %@'„':'•*"2J'‰P'J'!M‰M•*NV %MN*IK!—*4ƒ(MMN*I$'J'O N—*(ƒJ'!M‰*!M‰0!‹'Š O*(I5 :''I—*!M‰—*8J)*25M›…'D'/ 2O*Ž:'†O*';*"IVVV14ƒ(K'I8J25 *5*M!h'D8Œ*'.*KrBq'‡Wj'/VQM’*K 5:'OI')@'„'O4ƒ(O8J)*–*Kq!h!M‰8K „hV Q<B•'*E)'$*'<h5';*/0 "/'EIMN*4K*OI.…'*48$.*O•!DK MN*I@'„'O2J'ƒ(O8J)*w*OB*E) 'JK!h'K l • !"#$%#& '( )* +,-  . /$0$#1,2,3,43 T SP—*x˜K;)'EO!h'KBI0'E! ME #UVWXCWYZ[\Z]<7C^C_`[@a<b<7]<:[GZ1c:Uc:d<c:e <:f<CdFgZ&?hZaC&:`CZi&W89<7[jk KE :l<mn?hWF_Iop<7c:>F:FlC^C_`[@a<b<7]<:[GZ1c:U c:d<c:e<:f<CdF  n qS*$( 6*$ . E#/'Q#&Q $%#&r MEME':^<jZsc:d<c:e<:f<CdFiWjk :'8*Ž"/KI8•„*!pO†O8(4B 6*~K/0"/V %/0"/.K'„‰Iq'wB) ;**!p"/K8(4BV ,M„/0"/˜8*Ž  :'O  7J4‹O  7J40dKœ9*  &N„"O  p5:'O  4ƒ(K'w4  dJ'V &I'K'5'E88~ƒ"/M*@!(8( "/<!•*!M‰O*:K"/†G*=MP*h‹G* !Ž'EKMPŽE'0Pr'0O!B2J'5Pq'w E†8’V Shr'~w*B!r'‹*Kq'8Œ*8<I' '/*2*s*BOPh2hBBq'E*!r4V a [...]... bệnh tăng sinh lym-phô nội nhãn, chủ yếu là u lym-phô nguyên phát với biểu hiện kép nội nhãn- sọ não Ngược lại, u lym-phô của phần phụ nhãn cầu (Ocular Adnexa Lymphoid 6 tumors- OAL) gặp khá nhiều trên lâm sàng, có nhiều công trình nghiên cứu trong nhiều năm với cỡ mẫu lớn, đã được công bố 1.3 Phân loại rối loạn tăng sinh lym-phô phần phụ nhãn cầu: Về phương diện mô bệnh học, rối loạn tăng sinh lym-phô. ..5 Hình 1: Các thành phần của phần phu nhãn cầu 1.2 Khái niệm về rối loạn tăng sinh lym-phô của phần phụ nhãn cầu: Rối loạn tăng sinh lym-phô [10]: là những rối loạn phát sinh từ các tế bào lymphô trong cơ thể (tại các hạch bạch huyết và các cơ quan có tổ chức bạch huyết) Tế bào lym-phô có nhiều ở kết mạc, đặc biệt là kết mạc cùng đồ Dòng bạch huyết cũng từ đây... không có tế bào lym-phô, ở da và mi mắt cũng gần như không có Do vậy có thể hiểu là khi tế bào lym-phô có mặt và tăng sinh ở nhưng nơi bình thường không có chúng đều đáng gọi là rối loạn bệnh lý (disorders) Các rối loạn tăng sinh lym-phô (lymphoproliferative disorders-LD) tại mắt sẽ biểu hiện ở nhãn cầu và cả phần phụ nhãn cầu Tuy nhiên, biểu hiện tại nhãn cầu (nội nhãn) là rất hiếm Tại các trung tâm... về tuổi, giới và vị trí u 2.2 Các nghiên cứu trên thế giới: Các công trình nghiên cứu có cỡ mẫu lớn, thời gian nghiên cứu dài có xuất xứ từ các nước phát triển bậc nhất như Mỹ, Úc, Pháp Các nghiên cứu về đặc điểm mô bệnh học thường là các nghiên cứu đa trung tâm, với cỡ mẫu lớn đáng ngạc nhiên Mặc dù các nước châu Á có tỷ lệ gia tăng u lymphô đáng ngại nhưng số lượng các đề tài vẫn còn khiêm tốn,... lym-phô cao và tăng nhanh trong thập niên gần đây, nhất là ở các nước châu Á Tại Nhật theo một nghiên cứu hồi cứu của Kenji Ohtsuka trên 244 bệnh nhân từ năm 1981 đến năm 2002 rối loạn tăng sinh lym-phô phần phụ nhãn cầu hay gặp nhất trong các khối u hốc mắt, chiếm tới 42,5% tổng số u hốc mắt, trên cả u hỗn hợp tuyến lệ và u máu thể hang Cũng theo nghiên cứu này tỷ lệ u lym-phô ác tính và tăng sản lành... loại giải phẫu mô bệnh học, cách thức điều trị Các thông tin về đặc điểm lâm sàng bao gồm: rối loạn vận nhãn, sụp mi, phù mi, sờ được khối u Hạn chế vận nhãn được đánh giá theo: nhẹ - 50% Các ghi nhận về trên phim CT và MRI cũng được chú ý Các thông tin để theo dõi bệnh nhân bào gồm: đáp ứng với điều trị, kết quả điều trị ... vấn đề quản trị bệnh nhân u lympho phần phụ nhãn cầu [26, 33] Một số đặc điểm kiểu hình miễn dịch và mô bệnh học được coi là những yếu tố tiên lượng kết quả tiềm năng ở bệnh nhân u lympho phần phụ nhãn cầu Trường hợp bộc lộ CD5 và CD43 chỉ gặp ở một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân u lympho phần phụ nhãn cầu nhưng lại liên quan với diễn biến lâm sàng và hậu quả xấu Các dấu ấn chu kỳ tế bào p53 và Bcl-6 được... cho đến nay ở nước ta vẫn chưa có nghiên cứu nào đủ sâu rộng để đưa ra những con số thống kê về rối loạn tăng sinh lym-phô PPNC 18 2 Nhận xét , đánh giá các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên quan đến luận án: 2.1 Các nghiên cứu tại Việt nam: RLTSLP bắt đầu được nghiên cứu nhiều ở Việt nam từ những thập kỷ 90, đặc biệt là các đề tài về u lym-phô không Hodgkin Hai chuyên ngành... chuyên ngành nhãn khoa đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của u lymphô không Hodgkin ở phần phụ nhãn cầu lần đầu tiên được tác giả Hòang Anh Tuấn và Lê Đình Hòe báo cáo tại hội nghị ung thư quốc gia năm 2006 với 37 bệnh nhân Do không phải là bác sĩ nhãn khoa nên nghiên cứu chỉ tập trung vào phân tích týp mô bệnh học theo phân loại công thức thực hành dùng cho lâm sàng (WF), có bảng tổng kết đặc điểm bệnh... trong khi đó đối với các nước Âu Mỹ chỉ là 5-15% và 4-10% Rối loạn tăng sản lym-phô phần phụ nhãn cầu có xu hướng “ bùng nổ dịch tễ” tại các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với tỷ lệ mắc tăng trung bình mỗi năm từ 1,5% đến 2,5%.[8,9].Tại Mỹ có tới 45.000 ca mắc mới mắc mỗi năm, tỷ lệ mắc tăng trung bình mỗi năm khoảng 6,2% Trên kết quả mổ xác của 1269 bệnh nhân chết vì u lym-phô người ta
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lym-phô phần phụ nhãn cầu, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lym-phô phần phụ nhãn cầu, nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị phẫu thuật các rối loạn tăng sinh lym-phô phần phụ nhãn cầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn