nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia tăng sứa miến trong bao bì nhỏ

120 366 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 17:16

                  !"#$ "    %$&'(                 )*+*,-./001                 !"#$ "     %$&'(   )2345,,-*6,)7  "*89:;7   -<=6>)<=?,-@*A,B):*):CD7                    !" #$%&'#%&()*+,+-./012'34526 $, 078'.9$,         :;"             <   =>/?@AB%&0C&D*9E$%F =G1DH)$IH001JK==G@+ =G19JKBL@.7MN19-9'#2 GB'## %OG?4@MP%FQAN, ;"!LER!@$?@A'SRT*+,+IE :GHU1+,=VWA1+,:X51+,/MWAIU1 +,E6/Y"Z74[>?@A%O\L, +#0L'"']5%OT*+,+,-./0Z? 8%&(@@M'\N98#$?@A, ^"!L'#4\O4@_4`)TH99 "@MJ"%a00b; $4c.@d@29e'! HH00e'!;52UE!JK,/ZW$@9" @$9JKW$MPE!'!fD$4@J9> g,H9"@MJKMPH$+BW$M PE!'!,H9R$4B%F"Z?8_4`F #$?@A, cQ0@20P)!"@2$29NM? @A292hQ0'7,i5?%OQ?3B 74[)9-BH@Q%F7N",                EG@$#$          :;"     j  klH/lH mnco* iX* kp=qo  HErs*,t*YoXun/nvo  ,,wN@'!4Ue'!9.A  ,,wN@'P@$00'P  ,,H$00B)BN!'!4UA  HErs*,Wx/nvoWuJErs*JEyJ*EnzH{o  ,,W?$  ,J%L494MP  ,,+LRMPwN9  ,,,J%L494'P | ,,,J%L494C[M$T | ,,<,J%L494IS?%&4'P@&\B4} | ,,j,J%L494\%90%&4'P ~ ,,|,J%L494MP00'!4U'P0A ~ ,,~,H94%L4944" 7G@@'@? < HErs*,I•Yo€*EnzH{oWuE€•/ox < ,I0N!MP4-2\%O)'PM$ < ,I0N!MP4-7G)'PM$, < ,I0N!MP\%7N8\4}'P < ,<I0N!MP00'!4U**'P0‚'P\ 4}f94Ug j|   |  ,j,I0N!MP#G@@.'!4U'P0 ~ ,|,I0N!MP00%&'\'!4U'P0 < ,~,I0N!#Ge$B@.@%&'\4ƒO4@&'P '!4U'P0A „ ,,I0N!MP#GZ9@8'!4U „ ,„,I0N!MP2Cƒ'!4U…#  „ ,=995%O'!4U'P0A8h „ ,=99PA)'!4U'P0A'@&'P 94Uf'P\4}g „ , 9*9'!4U'P0A „< ,,=5N8$00'!4U9.A'P 08h „j I•/oxWuIn•*E†  un/nvoEXkIE€•  JEl/lH            ~     HJ Hw4- ** *9.A ‡X• wP$4@%L#)/M$4N\ EE EVO4 EE 9$Q                                      cXEklHHyHD€*  zD€* iX*   D!,TI0N!MPe$ˆ4-2\%O) 'P <   D!,T 4- 9G '\ ‰M) 0 )+P %L%L4U <   D!,TI0N!4" 4-2'P%L < <  D!,<TI0N!MP\4}- < j  D!,jTI0N!MP\%7\4}-  << |  D!,|TI0N!MP\4}- <| ~  D!,~TI0N!MP\%7\4}-  <~   D!,TI0N!MP\4}- < „  D!,„TI0N!MP\%\4}- <„    D!,TI0N!MP\4}-< j    D!,TI0N!\%7\4}-< j    D!,TI0N!dG%O)9-\4}' @&M$ j    D!,T4-7G)'P94U j< <   D! ,<T I0 N! 4"    4- 2  'P 9 jj   „  4U, j   D! ,jT I0 N! 9 9 ! N 9 (   $ ) 'O j~ |   D!,|TI0N!MP\%7'O'P j ~   D!,~TI0N!9 $)!Š j„    D!,TI0N!9 $\%!Š'P | „   D!,„TI0N! $)'5 |    D!,TI0N! $\%'5 |<    D!,T+'94-7G9'!4U'P |j    D!,TI0N!4" 4-2'P0@ ''94-2'P94U, ||    D!,TI0N!MPF!N! | <   D!,<,I0N!2>@'@?)9(N98 !N!‹9R5!N!29 ~ j   D!,jTH9B)BN!'Cd4w097A‚ 'P ~ |   D!,|T=9920N!!N9B)N! ~ ~   D!,~TH99d29)B)N! ~    D! ,TI0 N! ! N 9 (  $# G . _ ~| „   D! ,„TI0 N! 9 9! N 9 ('5 2 ' 2 ~~     _%Oa9R@F29    D!,TI0N!999(B)BN!'5a90 29     D!,TEdG%O)B)BN!'2'5     D!,T4-%`)B)BN!'52     D!,TI0N!MP#Ge$4- %&'\  < <   D! ,<T I0 N! 9  $ \ %  # G e $  4-%&'\ | j   D!,jTI0N!995%O( $) ƒ  |   D!,|Te$4-%`)'P0 „ ~   D!,~Te$4-%`)'P0  „    D! ,T  4- '! 4U ) +P 0 A  +P 9 4U „ „   D!,„T4-%`)'P0A@ 'P 94U „ <   D!,<T''99$O29)'!4U'P0@'P 94U „ <   D!,<,*9'!4U'P08h „<    
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia tăng sứa miến trong bao bì nhỏ, nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia tăng sứa miến trong bao bì nhỏ, nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến sản phẩm giá trị gia tăng sứa miến trong bao bì nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn