nghiên cứu ứng dụng chitosan nhằm hạn chế sự biến đổi chất lượng và hao hụt trọng lượng trong sản xuất sản phẩm tôm he chân trắng đông IQF

109 423 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 07:14

                                                             !"#!"$ % $&'()*(   !+,-./+               !"#!$%&'()*++,-+./0                    /12342   !""#$%& #'()*+%, /%0 #% %1,2 %"3,"45467* 78-9  !"'   (0%1,2  :";" /156   """0<= >("4?@A=B>B C";D%.E 3.F,1!""4?@A -""GH"""*I' >J%K"CE@@L@M"N )%*"O"G"G' >J%K"C "PQ70,+%1,2"L)R' >S"T"#$%"+B%"%"L"U+V"#$%W0)0EL GI%-+"%16UNFX /%( !""3"+I'                                 7/7    82 97:;<9=>?:9@AB++C+ 82 97:D5 ) 82 97:9E 9AF3G+9H I3J>  9K6 )+L )>2  Y'Y'ZVJ[\V]V[^_VD`[ab'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''c Y'Y'Y'bP)*d,I%#+%''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''c Y'Y'e'!""!""4<LL"f4? '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''g Y'Y'h'V"i7.j&)%-"".''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''YY Y'e'kBlmW\Wno\mpW[qDbDVWaVW[r BsV tVZo\WuSWvbwVJ[wxVWDbaV'''''''''Yy Y'e'Y'f)f-""G&-R"%1L""%z)0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Yy Y'e'e'(7.j&"3F"{ /%( !"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''Yg Y'h'sJ[sVaVVW|VtVZo\WuSWvbwV J[wxVWsJ[sVaV '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''eY Y'h'Y'0/%0"%z)0L" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''eY Y'h'e'(7.j)0F"{ /%( !"70/%0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''eY Y'c'ZVJ[\V]WB\V '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ec Y'y' xVW WxVW BsV }[~  •V V o\ WB\V wV D€VWuWuSWvbaVVW`DVWaVW[rBsV''''''''''''''''eg 9K6 )MAN+/=>AFO9K6 )O9:O )9P Q>  e'Y'qD`[VW_V•[ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''c• e'e'SW‚kVSWSVW_V•[''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''cY e'e'Y'S"4<F"(F8A%''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''cY e'e'e'S"4<F"(FF"ƒ""„"G,(;"("…#% '''''''''''''''''''''''''''''''''cY e'e'h'}†K)*+%"3"+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ce e'e'c'B<Q"#$%@3-. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ce e'e'y'B<Q7* ƒ"ƒ"+j/%(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ch e'e'‡'* ƒ"ƒ"+ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''cc 9K6 )R;B+>5 )9P Q>AF+954/>N S h'Y'mtJ[sVW_V•[Wˆb‰sVWW‚lVFWo\[V ŠWWB\VtVW~D‚‹VsbJ[\VabB\[mW}ŒD• WB\V'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''cg h'e'mtJ[sVW_V•[Wˆb‰mWsVVŽVo\[V ŠWWB\VsVWW‚lVtVab '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''y• h'h'mtJ[sVW_V•[sVWW‚lVo\VŽVWB\V W• \V s J[sV aV tV Bu tV Z W~ D‚‹V sb J[\Vo\abW•W‘Vw’V ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''y• h'c' sVW W‚lV o\ W• \V s J[sV aV  VŽV  WB\VtVButVZBVWq''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''yh h'c'Y's""4f&"O70/%0,QP").)37. j,)",1j)* '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''yh h'c'e's""4f&"O70/%0,QP").)37. j& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''y“ h'c'h's""4f&"O70/%0,QP").)37. j& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''yg h'c'c's""4f&"O70/%0,QP").)37. j&” )''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‡• h'c'y's""4f&"O70/%0,QP").)37. j&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‡e h'c'‡'s""4f&"O70/%0,QP").)37. j& ‡y h'y' sVW W‚lV o\ W• \V s J[sV aV  VŽV  WB\V tV Bu tV Z Wb D‚‹V VW h  o\ ab W• W‘V w’V '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‡“ h'‡' sVW W‚lV o\ W• \V s J[sV aV  VŽV  WB\VtVBusbWWmDo\abW•W‘Vw’V ''''''''''''''''''''''''“• h'“' sVW W‚lV o\ W• \V s J[sV aV  VŽV  WB\V tV Bu tV Z Wb D‚‹V Sw•V o\ ab W• W‘Vw’V'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“h h'g']}[~J[^wxVWBsV}[~abW•W‘Vw’V• –V[^_VVsJ[sVaV''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“g h'—'Bk˜VWWSW˜BŒV[VŠWWB\VwV` }ŒD•abW•W‘Vw’VV[^_VVW`[J[sb\VD''''''“— ;B+/>N AF3TU>V+<;B S +F/=>+92;954 SR                82 97:;<9=>?:9@AB++C+   (5,.™ "N"ƒ" W\ %"@ š W %"@ %› J 0/%0 DJ "8460/% J "…#%0/%  PI› b\ ›" J H0/% WWmD W"œ-"*46  *"$ bb\ b›" b}D bA%†K SDY S"œœY SDe S"œœe V #%"%{+V b\  ›" b\  ›" J "O70/%0 B )",1  "O    V"+P•  –  VQP••–       82 97:D5 )    Y' 0Y'Y=B046,( ;% #".?''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''c e' 0Y'e=B046(%"ƒ" #".?'''''''''''''''''''''''''''''''''y h' 0Y'h=""F"C"("G&P)*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‡ c' 0Y'c=B046%"›" ™f"%bR ''''''''''''''''''''''''''''''''''g y' 0Y'y=B046,( ;%8-"{%&+V '''''''''''''''''''''''''''''— ‡' 0h'Y=m./%0F"ƒ")37.j''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''yg “' 0h'e=m./%0F"ƒ")37.j''''''''''''''''y— g'0h'h="F"ƒ)<7P%#,1+%H"NY-"›" ™''''''''“— —'0h'c=ƒ")<7P"+%/%0L-")†@œ@%@;"")YUy• )%c"(70/%0 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''g•                82 97:9E 9AF3G+9H    Y' W!"Y'Y=8%L'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‡ e' W!"Y'e=( ;%8-"{%L"),?„"% '''''''''''''''''''''''''—  h' W!"Y'h="$8%L&") '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ec c' W!" h'Y= m. /%0 "# $% "2 @T 0" "4f P FW & @% @;" ")."8460/%&"›" ™'''''''''''''''''''''''''''''''''''cg y' W!"h'e=s""4f&QP"),"O70/%0. )37.j"8460/%&"›" ™'''''''''''''''''''''''''''''''''''''yY ‡' W!"h'h=H% Q ) )("z+0 B j)*f(A% , ( b}D")"›"O70/%0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''yc “' W!"h'c=H%Q))("z+0” )f(A%,(b}D ")"›"O70/%0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‡• g' W!" h'y= H% Q ) )(" z + 0  f ( A%  , ( b}D ")"›"O70/%0'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‡h —' W!"h'‡=H%Q))("z+0f(A% ,(b}D")"›"O70/%0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‡‡ Y•'W!"h'“=s""4f&QP"),"O70/%0. )37.j&"46VW h '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''‡g YY'W!"h'g=s""4f&"O70/%0,QP"). )30""œ-"*46&"›" ™ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“• Ye'W!"h'—=s""4f&"O70/%0,QP"). )37.j"46F › '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''“c       Y  I3J>  VUž,?)3F"( H&-""G-R"%1U"".7."&)0 46   " : "G , 46 ›  "+ ,œ ". 46 & 4? ' "&)0L"%8-"{%E,46F"( HL"f"I%4? # ".?U „„+VU-L"%8-"{%"&)0+V"2 2-"5,?P…+'V2e•••U+V„$2 4f-z œy“Uc•),?2Y———UE,46/%(4?„#%j,,4<#,; ƒ"$ YY".?'}%8-"{%"%z)0&+V".eU“•j( ;%8-"{% "%z)0&".?U".Y‡Ug•j( ;%8-"{%"%z)0&\B•\V, $"$7-"%,3V' <8%Ÿ""%z)0%8-"{%"! L"%46›)0F"{8FU464"%P #"; 4O ".?'W+)0F"{/% G&"".7.%8-"{%"& )0+VU)0F"{„z GL+,I"8 Y‡¡U ‡•¡'   /%(  !" ". 7. , 70 /%0 ( )0 F"{ L"U "+ 46 0-"*46,"846&)0F"{"8"8460/%&)0 F"{0 F"j7.'W+46 j"8?"(")0%8 ,04O#%@ž'W+UL(<)f".7."%z)0(F@œ( 7+F"(F"¢"L".)37.j"846,""œ-"*46f()0 F"{"4,+"4?"CUL72U7(„7¢(,1+%(",?  4OU%,1U(7+F"(F,A"…"L".46F"C)3"+"L  #'".U7¢"I%0F"(F"424OC%4(„".7;U j?"+U24O/%0K"846£"!(<)f)0%8 L"%8-"{%:"…?46PF"C,I"846U"4 "+"L@)30 G46,"8460/%*,?()0F"{ L",AT-"(' ! œ #% 6 "%1U "I% " )0 %8 E )† @œ P  )*"„"8UF"œ-" ¤%Q*, ".7."3F"{"&)0' I%-""i0""4f.)$-"¥›PQT0%ƒ [...]... Yh 46 ( Yg ghye B0 Yy egheg h eY /+ 0111 2 3( ee eh YYccg Yhcgey Ycyh Ygche yechgY eyY eyY cyY gYceyY gchhY heegy ; )! ( e + , - U " )0 % "U 46 0 , 4< * # " "ơU 4 + 5678 911:( ? 8 @L U U ( )* +% " U "& % )N ,A 70 )NU * 46 ) %= " " % " " , y 0 Y'e= B0 46 ( % " " # " ? );< D /+ , ( Y e eY ee eh yceY hhyc ee yhYY Y YgYYh Ycyhg egYYc ch ehgyg " cc Y y yYg gYg 0 ey eyc e eeh eheYy "ơ \ YYceg YcY eyyy... )* U "O ( " 7 , YĂU YhĂU hyĂ 46 " ) %= 0 Y'h= " " F"C " ( "G " " F"C S f 70 & P )* DF@ V4? D " eUy U YU U )N eYU YU YUce yU "ơ YUe Ue YUyy Uh "! YgU Uh YUeg yUg 0 eUy U YUyy Uhe ) YUy U YUcc Uy YgU YUY YUYc Uy eUgY YUh YUhe cUy " ( "8 U "# $% ,I % H ,! ,1 ) " "G , F" # G " L & @ " " " 7L ' " " -" P "U -" * 7 h * > @ 4f ? # " " " $ - " "4? , U E " 7 -" 0 8 "đF " -" eh ! ' 4 + * 8 911A'... /%* E " "j ' 5 2 )3 " " 7 "%C " ( , " " 2 46 J%* , , J%* %8 U U " )0 46 > #> > U "i "%P -"% C%' % 4? f " % bR' "! 4? % )* " L /% P Ă' B0 G 46 "$ % f g 0 Y'c= B0 46 % " " ja f " % bR k g!l m Y g Ye Yhe Yc Y Yy Yc Y Y Yg YY Y Yc M +h h " 4? " z G 2 ' !o ( ,I "i * 2 aY g "%z )0 p !$ %8 -"{% & ( ; %8 -"{% YU - 2 ' 5 "i *U- & + V 4? 2 ,A # $ Y z [B U 7 %8 -"{% "%z )0 0 4? , " YhĂU hyĂU Ă' 2 "%z )0 . e••e e••h B0 46  ghye• —egheg ———h“• YY‡cc•g  Yhcge“y  Yc•yh‡“  Yg•c he  (  ; yechg“Y  ‡•‡eyY‡  ‡•e——yY  “c‡“yY‡  gY—ceyY  “g•chhY  —heegy—  )!4+5678911:( (%. YUeg “yU—g  0 e•U•y •U“• YUyy “‡Uhe )™ Y—Uy• •U‡• YUcc “‡Uy‡  YgU—“ YUY— YUYc ““U‡y "ž e•UgY YUh• YUhe “cUy“ ("#$%,IŸH)""G,F"L&"›". ch•—“‡ “ehgyg "› ‡“c‡c “•Y—• “•y•“ “y“Yg “g•Yg  0 e•y‡‡ e•yc“ e•••— eeh“— eheYy "¬ YYceg Y‡cY“ eyyy— ey“h‡ hYy‡• )!4+5678911:( ""F"C7H+V
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ứng dụng chitosan nhằm hạn chế sự biến đổi chất lượng và hao hụt trọng lượng trong sản xuất sản phẩm tôm he chân trắng đông IQF, nghiên cứu ứng dụng chitosan nhằm hạn chế sự biến đổi chất lượng và hao hụt trọng lượng trong sản xuất sản phẩm tôm he chân trắng đông IQF, nghiên cứu ứng dụng chitosan nhằm hạn chế sự biến đổi chất lượng và hao hụt trọng lượng trong sản xuất sản phẩm tôm he chân trắng đông IQF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn