PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông

38 654 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2014, 18:36

PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp phải: - Làm rõ vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của phương pháp day-học KTCN - Xác định rõ nội dung của phương pháp dạy-học KTCN - Xác định được nội dung kiến thức của môn KTCN được giảng dạy ở trường phổ thông Môn phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp I. VỊ TRÍ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUÂT CÔNG NGHIỆP 1. Vị trí môn phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phương pháy dạy học kỹ thuật công nghiệp là một bộ phận của khoa học giáo dục. Cụ thể, nó là một ngành của lý luận dạy học. Trong lý luận dạy học có hai ngành chủ yếu : - Lý luận dạy học đại cương : nghiên cứu bản chất, nhiện vụ, nguyên tắc và quy luật chung của quá trình dạy học, nghiên cứu nội dung phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung (phù hợp cho mọi loại hình trường, mọi môn học) - Phương pháp dạy học bộ môn : nghiên cứu những đặc điểm dạy và học một môn cụ thể nào đó, vận dụng những quy luật chung vào nghiên cứu lý thuyết và thực hành bộ môn theo những yêu cầu đặc thù của môn học. Như vậy: phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp là phương pháp dạy học bộ môn (môn KTCN ở trường phổ thông). 2 . Đối tượng nghiên cứu của phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Đối tượng nghiên cứu của môn phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp là quá trình dạy học KTCN ở trường phổ thông. Do đó, đối tượng nghiên cứu này bao gồm : 2.1 Môn học: đó là những gì cần dạy cho học sinh (kiến thức, kỹ năng, phương pháp tư duy, thế giới quan…). Nội dung môn học được quy định bởi chương trình và tài liệu giáo khoa. 2.2 Hoạt động dạy: bao gồm những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học bộ môn với những nhiệm vụ sư phạm cần thiết tương ứng. 2.3 Hoạt động học: đó là hoạt động nhận thức của học sinh đước sự chỉ đaọ của giáo viên nhằm nắm vững tri thức, hình thành nhân cách (đây là mục đích của dạy học) 2.4 Những điều kiện đảm bảo cho quá trình dạy học công nghiệp hiệu quả (cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu học tâp ) Vậy phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp nghiên cứu mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm tìm ra những quy luật, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học KTCN, góp phần đạt mục tiêu đào tạo của trường phổ thông (dạy chữ, dạy người, dạy lao động…cho học sinh). Nó phải trả lời được các vấn đề cụ thể sau đây : +/ Dạy và học KTCN để làm gì ? (mục đích, nhiệm vụ của môn KTCN) +/ Dạy và học cái gì ? (nội dung KTCN) +/ Dạy và học như thế nào ? (những nguyên tắc, quy luật phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trong mối quan hệ qua lại) +/ Dạy và học môn KTCN trong những điều kiện nào ? 1 II. NHIỆM VỤ CỦA MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 1. Nhiệm vụ chung của môn phương pháp dạy - học KTCN Nhiệm vụ chung của môn phương pháp dạy - học KTCN là nghiên cứu quá trình dạy học KTCN phổ thông để tìm ra những quy luật của nó và đề ra các phương pháp tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng của quá trình dạy học, cụ thể là : 1.1 Về môn học: xác định những nguyên tắc lựa chọn kiến thức, xây dựng nội dung môn học KTCN dựa trên những thành tựu khoa học kỹ thuật, bao gồm chiều rộng và chiều sâu, trình tự xắp xếp cả về lý thuyết lẫn thực hành, xây dựng chương trình và biên soạn những tài liệu cần thiết cho bộ môn. 1.2 Về giảng dạy: bằng nghiên cứu lý luận và thực tiễn để tìm ra những phương pháp và hình thức tổ chức dạy học bộ môn có hiệu quả, đảm bảo phát triển tư duy, năng lực nhận thức, hành động, ý thức tự giác, tự lực, tích cực của học sinh. 1. 3 Về mặt học tập: nghiên cứu và chỉ ra những con đường tiếp thu tri thức nhanh nhất, dựa trên đặc điểm của quá trình nhận thức kỹ thuật. 1.4 Môn phương pháp dạy học KTCN còn có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những thiết bị, đồ dùng dạy học, các phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, thực hành công nghiệp cho các trường phổ thông, đồng thời nghiên cứu việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học kỹ thuật như băng hình, bản trong, phần mềm dạy học trên máy tính điện tử… Nói tóm lại: nhiệm vụ chung của môn phương pháp dạy học KTCN là phát hiện ra những mối quan hệ biện chứng và có tính quy luật giữa việc dạy việc học và nội dung bộ môn KTCN cũng như những điều kiện, phương tiện cần thiết để nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học bộ môn, đó là nhiêm vụ chủ yếu của phương pháp dạy học KTCN. 2 . Nhiệm vụ của môn phương pháp dạy học KTCN trong trường sư phạm. Với tư cách là cơ sở đào tạo nghề, các khoa sư phạm kỹ thuật trong các trường sư phạm có chức năng đào tạo giáo viên ngành kỹ thuật phục vụ các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục tổng hợp. Ở đây, môn phương pháp dạy học được coi là một trong những môn học đặc thù của ngành dạy học. Nó có các nhiệm vu chính sau đây: 2.1 Trang bị cho sinh viên những hiểu bíết cơ bản mang tính hệ thống về phương pháp dạy học KTCN phổ thông (đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu môn học, về mục đích, nội dung phương pháp, hình thức tổ chức và những điều kiện vật chất.) 2.2 Rèn luyện cho sinh viên hệ thống kỹ năng dạy học KTCN : kĩ năng phân tích chương trình, lập kế hoạch dạy học, làm đồ dùng dạy học và sử dụng chúng có hiệu quả, điểu khiển quá trình nhận thức của học sinh, đánh gía kết quả dạy và học … 2.3 Góp phần bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp và phẩm chất của người giáo viên kỹ thuật. Tóm lại: nhiệm vụ của môn phương pháp dạy học KTCN trong trường Sư phạm là chuẩn bị mọi điều kiện thiết yếu để sinh viên có thể nhanh chóng đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn sau khi ra trường. III - NỘI DUNG MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KTCN Việc nghiên cứu lý luận dạy học KTCN kết hợp với việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và các đợt thực tập sư phạm, môn phương pháp dạy học KTCN gồm hai học phần : Học phần 1 - Đại cương về phương pháp dạy học KTCN với các nội dung: +/ Giới thiệu chung về môn KTCN ở trường phổ thông và môn phương pháp dạy học KTCN. +/ Hệ thống các phương pháp dạy học KTCN. +/ Tổ chức dạy học KTCN ở trường phổ thông Học phần 2 - Phương pháp dạy học các phân môn KTCN ở trường phổ thông bao gồm: 2 +/ Phương pháp dạy học vẽ kỹ thuật +/ Phương pháp dạy học gia công cơ khí +/ Phương pháp dạy học điện kỹ thuật +/ Phương pháp dạy học thực hành các môn học trên. IV - MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KTCN VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC Phương pháp dạy học KTCN có tính liên môn, dó đó nó liên quan đến các môn học khác, cụ thể là : 1. Với môn KTCN ở trường phổ thông Nội dung môn KTCN quy định phương pháp dạy học KTCN. Do đó mối liên hệ giữa môn KTCN với phương pháp dạy học KTCN ở trường phổ thông là mối liên hệ giữa nội dung và phương pháp, giữa nội dung và hình thưc tự vận động bên trong của nó. Mặt khác, nội dung các phân môn KTCN phổ thông đều được xây dựng, chắt lọc từ những kết quả nghiên cứu của những ngành khoa học - kỹ thuật - công nghệ tương ứng có liên quan. Chúng được gia công lại, sắp xếp lại một cách có hệ thống phù hợp với logic kỹ thuật - công nghệ và logic của quá trình nhận thức nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo của trường phổ thông. Do đó nghiên cứu về phương pháp dạy học KTCN bao giờ cũng gắn liền với việc nghiên cứu môn KTCN và các thành tựu kỹ thuật – công nghệ có liên quan. 2. Với triết học Triết học duy vật biện chứng là cơ sở phương pháp luận quan trọng của phương pháp dạy học KTCN. Mối liên hệ biện chứng giữa sự vật và hiện tượng, giữa sự phát triển các quy luật cơ bản và hệ quả của chúng, cũng như lý luận về nhận thức của triết học duy vật biện chứng là tiền đề cho việc xem xét, nghiên cưu, đánh giá quá trình dạy học kỹ thuật một cách khách quan. Đồng thời nó còn đặt cơ sở cho việc nghiên cứu mối liên hệ biến chứng giữa dạy kỹ thuật với công nghệ và kinh tế, giữa tổ hợp các yếu tố này với con người. Bản chất của quá trình dạy học là quá trình nhận thức độc đáo của học sinh dưới sự chỉ đạo của giáo viên. Do đó phải tuân theo con đường nhận thức triết học mà LêNin đã chỉ ra “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lí, nhận thức thực tại khách quan ”. Quá trình học tập của học sinh là quá trình phát triển từ chưa biết đến biết, từ biết chưa đầy đủ đến biết sâu sắc toàn diện. Để có được sự phát triển đó thì phải giải quyết mâu thuẫn nhận thức và đó là động lực của sự phát triển. Đanhilôp nhà lý luận dạy học của Liên Xô cũ đã nhấn mạnh “ Động lực của quá trình học tập là mâu thuẫn giữa nhiệm vụ nhận thức đặt ra trong qúa trình dạy học với trình độ tri thức, kỹ năng kỹ xảo của học sinh và trình độ trí tuệ của họ ”. Quy luật mâu thuẫn, hạt nhân của phép biện chứng của triết học Mác - Lênin là cơ sở của quá trình dạy học tích cực. Quy luật biến đổi vật liệu năng lượng (đối tượng nghiên cứu của môn kỹ thuật) cũng chính là dựa trên những quan điểm của triết học về vật chất và vận động. 3. Với giáo dục học Phương pháp dạy học KTCN phải dựa vào và vận dụng những kết quả nghiên cứu của giáo dục học, đồng thời lại giúp cụ thế hóa, làm sâu sắc thêm những nguyên lý, nguyên tắc của giáo dục học. Chẳng hạn việc gắn lý thuyết với thực hành kỹ thuật chính là khẳng định đúng đắn tính nguyên lý của “ Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn ” Quá trình chiếm lĩnh hệ thống tri thức khoa học là khâu chủ đạo trong quá trình dạy học vì chỉ có tri thức mới giúp người học có cơ sở rèn luyện và vận dụng linh hoạt sáng tạo những kỹ năng, kỹ xảo tương ứng. Đó là cơ sở để phát triển năng lực nhận thức và phẩm chất đạo đức. Tri thức bao giờ cũng chứa đựng phương hướng tư tưởng, phản ánh thế giới 3 quan khoa học, những quan điểm đạo đức, niềm tin, những tư tưởng quan điểm, một khi đã thâm nhập sâu sắc vào ý thức người học thì chúng có tác dụng trở lại đối với việc lĩnh hội hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Đó là sự thống nhất biện chứng giữa dạy học và giáo dục, giữa dạy chữ và dạy người. Đó chính là nguyên tắc dạy học, nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục trong dạy học của giáo dục học. Dựa trên nội dung chương trình môn học đã quy định, khi xây dựng kế hoạch dạy học, giáo viên phải chọn những tri thức cơ bản, phù hợp với thực tiễn xã hội, với nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường, nhằm chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên trung học hoăc bước vào cuộc sống có cơ sở kiến thức để tham gia tích cựu vào đời sống xã hội. Về nội dung dạy học, cần làm cho học sinh hiểu nguồn gốc thực tiễn của kỹ thuật, nó được hình thành và phát triển do nhu cầu thực tiễn và trở lại phục vụ thực tiễn. Mặt khác khi khai thác vốn sống và kinh nghiệm của học sinh cho bài học lý thuyết thì phải ứng dụng ngay những tri thức mới đó vào thực tiễn. Điều đó càng làm sáng tỏ nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học của giáo dục học. Khi tiến hành hoạt động dạy học, giáo viên cần nắm vững đặc điểm từng cá nhân, của cả lớp về năng lực, động cơ, thái độ học tập …trên cơ sở đó giáo viên phân loại học sinh (giỏi,khá, trung bình ), tiến hành lựa chọn, nội dung, phương pháp, hình thưc tổ chức dạy học phù hợp với từng đối tượng. Khi giảng dạy, giáo viên phải đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, cá biệt hóa hoạt động dạy học, chú trọng những học sinh khá, giỏi, có năng khiếu đặc biệt và cả những học sinh yếu, chậm phát triển trí tuệ. Dạy học như thế có nghĩa là quán triệt nguyên tắc sự thống nhất giữa tính vừa sức chung với tính vừa sức riêng trong dạy học. 4. Với tâm lí học Những kết quả nghiên cứu của tâm lý học bao giờ cũng là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu tiếp theo của phương pháp dạy học KTCN. Chẳng hạn, những nghiên cứu về quá trình nhận thức, về tư duy và tư duy kĩ thuật, về tâm lý học lao động… là những cơ sở cho việc nghiên cứu phát triển tư duy, bồi dưỡng năng lực kĩ thuật, xây dựng cơ sở khoa học của phương pháp dạy học thực hành kỹ thuật. Để dạy học có hiệu quả, nhất là hình thành cho học sinh những khái niệm, định luật, nguyên lý kỹ thuật, chúng ta phải có phương tiện trực quan (hình vẽ, mô hình, vật thật ) và biết sử dụng những phương tiện trực quan. Dựa vào hình vẽ, mô hình, hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét, từ đó giáo viên giúp học sinh tiến hành phân tích tổng hợp, khái quát hóa, rút ra kết luận, để có được những tri thức về kỹ thuật. Như vậy chúng ta đã dựa vào quá trình nhận thức mà Tâm lý nêu ra, từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính (tư duy) Trong quá trình dạy học ta coi trọng cả ba mặt : lý thuyết, hình ảnh, thao tác, chính ba mặt này tạo nên cấu trúc của tư duy kỹ thuật. Mục đích, động cơ, tinh thần, thái độ của học sinh là những yếu tố quyết định đến chất lượng học tập. Đó chính là cơ sở tâm lý học mà quá trình dạy học phải tính đến. 5. Với lôgic học Lôgic học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy, cũng là một cơ sở trực tiếp của phương pháp dạy học KTCN. Đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch, lập chương trình, trình bày tài liệu chuyên môn, nghiên cứu cấu trúc bài lên lớp, xây dựng các khái niệm kỹ thuật cho học sinh. Cấu trúc bài lên lớp gồm 5 phần: +/ Tổ chức lớp. +/ Kiểm tra bài cũ. +/ Nghiên cứu tài liệu mới. +/ Củng cố kiến thức mới tiếp thu. +/ Ra bài tập và giao nhiệm vụ về nhà. 4 Hình thành các khái niệm kĩ thuât gồm có: +/ Đặc điểm định tính của khái niệm +/ Đặc điểm định lượng của khái niệm +/ Định nghĩa khái niệm kỹ thuật +/Vận dụng khái niệm kỹ thuật vào thực tiễn Các phần của bài lên lớp và hình thành khái niệm kỹ thuật vừa trình bày ở trên chính là tuân thủ những quy luật của lôgic. Tóm lại: mối liên hệ giữa phương pháp dạy học KTCN với các khoa học nêu trên là khách quan. Chúng tác động, quy định, ràng buộc lẫn nhau. Mối liên hệ này cần được tuân thủ khi nghiên cứu lý thuyết và thực hành dạy học bộ môn để quá trình này được trọn vẹn, không phiến diện và có được cơ sở vũng chắc. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KTCN. Là một bộ phận của khoa học giáo dục, phương pháp dạy học KTCN cùng với những phương pháp nghiên cứu thường dùng trong nghiên cứu khoa học giáo dục đó là : 1. Phương pháp nghiên cứu lý luận (nghiên cứu lý thuyết) Phương pháp nghiên cứu lý thuyết là nhóm các phương pháp thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu đã có và bằng các thao tác tư duy lôgic để rút ra các kết luận khoa học cần thiết, liên quan đến đề tài nghiên cứu. Nhờ đó mà định hướng được mục đích, nhiệm vu , nội dung phạm vi và mức độ nghiên cứu của đề tài, mang tính kế thừa trong khoa học, không trùng lập. Nhóm phương pháp lý thuyết gồm những phương pháp cụ thể sau đây : 1. 1. Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết. Phương pháp phân tích lý thuyết là phương pháp nghiên cứu các văn bản, tài liệu lý luận liên quan đến đề tài, phân tích chúng thành những bộ phận, những mặt theo thời gian để hiểu chúng một cách sâu sắc đầy đủ. Phân tích lý thuyết còn nhằm tìm ra những xu hướng, trường phái nghiên cứu của từng tác giả và từ đó chọn lọc những thông tin quan trọng phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình. Phương pháp tổng hợp lý thuyết là phương pháp liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin đã thu thập để tạo ra một hệ thống lý thuyết mới, đầy đủ, sâu sắc về chủ đề nghiên cứu. Phân tích và tổng hợp là hai phương pháp có chiều hướng đối lập, song chúng lại thống nhất biện chứng với nhau. Phân tích chuẩn bị cho tổng hợp và tổng hợp giúp phân tích càng sâu sắc hơn. 1. 2. Phương pháp giả thuyết. Phương pháp giả thuyết là phương pháp nghiên cứu đối tượng bằng cách dự đoán bản chất của đối tượng và tìm cách chứng minh những dự đoán đó. Phương pháp giả thuyết có hai chức năng : chức năng dự đoán và chức năng chỉ đường, trên cơ sở dự đoán mà tìm ra bản chất của đối tượng. Trong giả thuyết, dự đoán được lập luận theo lối gỉa định suy diễn, chân lý có tính xác suất, nên cần phải kiểm chứng, giả thuyết khoa học chiếm vị trí quan trọng trong quá trình nghiên cứu. 2 . Phương pháp điều tra. Điều tra là phương pháp khảo sát một nhóm đối tượng trên một diện rộng, nhằm phát hiện ra các quy luật phân bố, trình độ phát triển, những đặc điểm của đối tượng cần nghiên cứu về mặt định tính và định lượng, để từ đó đề ra giải pháp khoa học và thực tiễn. Các tài liệu điều tra được sẽ là những thông tin quan trọng về đối tượng, rất cần cho các quá trình nghiên cứu và là căn cứ quan trọng để đề xuất những giải pháp khoa học hay giải pháp thực tiễn. 5 Các bược điều tra : điều tra là một phương pháp nghiên cứu khoa học quan trọng, một hoạt động có mục đích, có kế hoạch được tiến hành nghiêm túc, thận trọng với các bước sau đây +/ Xây dựng kế hoạch điều tra: mục đích, đối tượng, địa bàn, kinh phí, lực lượng… +/ Xây dựng các mẫu phiếu điều tra với các thông số, chỉ tiêu cụ thể. +/ Chọn mẫu điều tra đại diện cho số đông, lưu ý tới những đặc điểm của đối tượng. +/ Xử lý số liệu : các tài liệu thu thập điều có thể phân loại bằng phương pháp thủ công hay xử lý bằng công thưc toán học, thống kê bằng máy tính, để có kết quả khách quan. */ Những yêu cầu của phương pháp điều tra : +/ Khi tiến hành điều tra thường đặt ra những câu hỏi. Câu hỏi có thể là câu tự luận hay trả lời trắc nghiệm khách quan. Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng, sát mục đích nghiên cứu. Câu hỏi không thể trả lời bằng cách đoán mò. +/ Hệ thống câu hỏi phải phục vụ cho mục đích điều tra, mỗi câu hỏi phải thu được một thông tin gì đó từ phía người được điều tra (giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh ) +/ Kết quả điều tra phải là những kết quả khách quan. 3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. Bản chất của phương pháp này là : trên cơ sở của lý luận dạy học, phân tích thực tiễn hoạt động dạy học kỹ thuật để xác định những điều kiện, nguyên nhân của thành công và rút ra những bài học có tính quy luật của các kinh nghiệm tiên tiến, làm phong phú thêm lý luận. Nội dung của phương pháp tổng kết kinh nghiệm: +/ Xác định đối tượng cần tổng kết : đó là những kinh nghiệm nảy sinh trong quá trình dạy học kỹ thuật, có hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn về nội dung và phương pháp tổ chức dạy học. +/ Mô tả lại quá trình phát triển của kinh nghiệm theo trình tự lịch sử, hoàn cảnh nảy sinh kinh nghiệm. Các yêu cầu khách quan và những động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh nghiệm. Những diễn biến cơ bản và những biện pháp tác động những chuyển biến đó. +/ Khái quát hóa kinh nghiệm : đó là hệ thống hóa kinh nghiệm, phân tích để tìm ra mối liên hệ có tính quy luật của những biện pháp đã thực hiện và hiệu quả mang lại trong việc dạy học KTCN. +/ Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm : đưa kinh nghiệm ra thảo luận, hoàn thiện, bổ sung và tìm cách vận dụng vào những phạm vi rộng hơn và đối tượng đông hơn. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm là phương pháp nghiên cứu được tiến hành thường xuyên, làm phong phú cho lý luận và ngày càng mở rộng phạm vi ứng dụng của lý luận dạy học KTCN vào thực tiễn. 4 . Phương pháp quan sát sư phạm. 4. 1 Quan sát sư phạm: Là phương pháp tri giác đối tượng một cách có hệ thống để thu thập thông tin về đối tượng (như hứng thú học tập của học sinh, thực trạng sử dụng phương tiện dạy học của giáo viên) trên cơ sở đó mà tiến hành các bước tìm tòi, khám phá tiếp theo. Quan sát sư phạm là một hoạt động được tổ chức có mục đích, có nội dung, có kế hoạch và có phương tiện để tri giác các đối tượng được lựa chọn điển hình 4. 2 Chức năng sư phạm: +/ Chức năng thu thập thông tin thực tiễn, đây là chức năng quan trọng nhất. +/ Chức năng kiểm chứng các giả thuyết khoa học. +/ Chức năng đối chiếu các kết quả lý thuyết với thực tiễn để tìm ra sự sai lệch của chúng mà tìm cách bổ sung nhằm hoàn thiện lý thuyết. 4. 3 Yêu cầu của quan sát: +/ Quan sát phải có mục đích đặt ra từ trước, chủ động và có kế hoạch. 6 +/ Đảm bảo tính nguyên vẹn của đối tượng quan sát cũng như sự diễn biễn tự nhiên của nó (đảm bảo tính khách quan của kết quả quan sát) +/ Tính khách quan và chính xác của kết quả còn phụ thuộc vào phương tiện kỹ thuật (ghi âm, camera, chụp ảnh…) 5. Phương pháp thực nghiệm sư phạm. Bản chất của phương pháp này là : người nghiên cứu chủ động tạo ra các động tác sư phạm đối với đối tượng nghiên cứu, trong khi giữ ổn định tất cả các yếu tố khác, trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả của tác động được chủ động tạo ra đó. Yêu cầu: +/ Phải được tổ chức sao cho chỉ ra được mối liên hệ giữa những tác động mới đưa vào và kết quả của nó. Muốn vậy cần phải: +/ Chọn mẫu thực nghiệm và mẫu đối chứng sao cho ngoài yếu tố tác động thì các yếu tố còn lại của các mẫu là tương đương. +/ Tìm cách khống chế hoặc giữ ổn định các yếu tố khác trong quá trình thực nghiệm sư phạm. +/ Xây dựng các thang đo, công cụ đo để ghi lại khách quan kết quả thực nghiệm. Trong quá trình thực nghiệm phải từng bước đánh giá, điều chỉnh để quá trình thực nghiệm diễn ra tự nhiên theo kế hoạch. Thực nghiệm cần được tiến hành lập lại để giảm bớt các yếu tố ngẫu nhiên của kết quả đo được. Kết quả cuối cùng phải được xử lý định lượng và phân tích định tính một cách sâu sắc nhờ thống kê toán học. Những số liệu thu được trong thực nghiệm sư phạm (điểm số của học sinh, kết quả trả lời trong phiếu điều tra…) là những đại lượng ngẫu nhiên, không ổn định (do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác trong quá trình dạy học).Vì thế phải ứng dụng thống kê toán học để phân tích trên một số hữu hạn giá trị ngẫu nhiên, tìm ra những thông số đặc trưng cho toàn bộ hiện tượng nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm có thể được mô tả, thống kê bằng nhiều cách như : lập bảng phân phối tần suất, vẽ đồ thị, tính các tham số đặc trưng thống kê và kiểm tra lại nhờ các quy tắc kiểm định giả thuyết thống kê. Các phương pháp nêu trên thường được sử dụng kết hợp, bổ sung lẫn nhau, tùy theo đặc điểm, tính chất của từng đề tài cụ thể. CÂU HỎI ÔN TẬP: 1. Trình bày đối tượng nghiên cứu và các đối tượng của môn phương pháp dạy học KTCN. Cho ví dụ minh họa. 2. Phân tích mối liên hệ giữa phương pháp dạy học KTCN với các khoa học khác. Cho ví dụ cụ thể 3. Nêu bản chất, yêu cầu của: Phương pháp nghiên cứu lý luận. quan sát, thực nghiệm sư phạm trong nghiên cứu PPDH KTCN. Nội dung của môn học KTCN ở trường phổ thông, có những vấn đề cơ bản nào cần phải chý ý khi giảng dạy? MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG I - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 1. Khoa học, kỹ thuật và công nghệ. 1. 1. Khoa học: với tư cách là một hình thái ý thức xã hội ; khoa học là một hệ thống tri thức về thế giới đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn. Đối tượng nhận thức của khoa học bao gồm các lĩnh viực của tự nhiên, kỹ thuật, xã hội và tư duy. Người ta chia khoa học thành: Khoa học tự nhiên, kĩ thuật, nghiên cứu các quy luật tự nhiên và phương thức chinh phục tự nhiên. 7 Khoa học xã hội nhân văn, nghiên cứu các hiện tượng xã hội, các quy luật vận động của chúng ta và của bản thân con người. Có thế còn nhiều ý kiến khác nhau, song có thể hiểu khoa học là tập hợp các tri thức của nhân loại về các phạm trù về quy luật vận động và phát triển khách quan của thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy. 1. 2. Kĩ thuật: tập hợp các tư liệu và phương pháp hoạt động của con người, được tạo ra để thực hiện quá trình sản xuật và phục vụ các nhu cầu phi sản xuất của xã hội. Cách mạng kỹ thuật là sự nhảy vọt từ trạng thái kỹ thuật này sang trạng thái kỹ thuật cao hơn, trong đó biểu hiện tập trung ở sự nhảy vọt về chất của công cụ sản xuất. 1. 3. Công nghệ: công nghệ là tập hợp có tổ chức của kỹ thuật, công cụ vật liệu, phương pháp và kỹ năng dựa trên những ứng dụng khoa học để đạt được mục đích kinh tế, và tạo ra những sản phẩm của cải vật chất cũng như những dịch vụ thương nghiệp. Như vậy khái niệm công nghệ được biểu hiện rộng hơn khái niệm kỹ thuật, xét về chức năng thì khoa học có nhiệm vụ tìm ra quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy. Còn công nghệ áp dụng các nguyên lý, quy luật của khoa học vào sản xuất kỹ thuật. Sự phát triển của KH – KT - CN tạo ra bước nhảy vọt về lực lượng sản xuất và nâng loài người về trình độ văn minh mới. 2. Ba làn sóng văn minh Theo sự phát triển của KH – KT - CN có thể chia văn minh của loài người ra ba lan sóng. 2.1 Làn sóng văn minh nông nghiệp. Cùng ra đời với sự xuất hiện loài người cho đến thế kỉ XV. Loài người thoát khỏi thế giới động vật khi biết lao động, biết tạo ra công cụ lao động. Công cụ lao động đã giúp con người tạo ra quy luật trồng trọt và chăn nuôi. Trồng trọt chăn nuôi gắn liền với các điều kiện tự nhiên. 2. 2 Làn sóng văn minh công nghiệp. Bắt đầu từ cuối thế kỷ XV cho đến thế kỷ XIX và chia thành hai thời kỳ: 2. 2. 1 Thời kì thứ nhất (XV-XVIII). Kỹ thuật vẫn thủ công, nhưng với quy mô sản xuất lớn, máy do thợ lành nghề chế tạo nhưng chưa dựa vào lý thuyết khoa học và kỹ thuật cơ sở. Công cụ máy móc ra đời đơn chiếc, độ chính xác chưa cao, độ bền thấp. 2. 2. 2 Thời kì thứ hai (nữa sau thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX). Thời kỳ này xuất hiện cuộc cách mạng công nghiệp, khởi đầu là sự ra đời của “thoi bay” (1740). Máy và hệ thống máy dựa trên kỹ thuật cơ khí và công nghệ máy, sản xuất dây chuyền xuất hiện, khai thác mỏ, biển, núi… phát triển. 2.3 Làn sóng văn minh trí tụê. Bắt đầu từ nửa thế kỷ XIX, đặc biệt từ 1970 trở lại đây. Cuộc cánh mạng khoa học công nghệ hiện đại xảy ra làm cho phương pháp sản xuất thay đổi về cơ bản. Tin học ra đời là điều kiện để công nghệ thông tin phát triển. Cuộc cách mạng này có thể chia ra làm hai giai đoạn: 2.3.1 Giai đoạn 1: ( giữa năm 1940 đến giữa năm 1970 ). Đặc điểm của giai đoạn này là sử dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để hiện đại hóa công cụ sản xuất. 2.3.2 Giai đoạn 2: ( từ 1970 đến nay). Do sự cạn kiệt các yếu tố tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng, sự bùng nổ có tính chât toàn cầu như ô mhiễm môi trường, tăng dân số, khủng hoảng dầu mỏ nên nền kinh tế chuyển từ chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, trên cơ sở áp dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật công nghệ. Cuộc cách mạng có quy mô lớn, toàn diện. Nổi bật là các mặt: +/ Tự động hóa: tự động hóa xâm nhập vào các chức năng sản xuất, thiết kế, quản lí, thương mại… với các thiết bị tự động hóa quá trình, công cụ điều khiển bằng số, rôbôt… +/ Vật liệu mới: xuất hiện với chủng loại và tính chất phong phú. Tiêu biểu là chất bán dẫn, chất siêu dẫn, gốm và vật liệu tổ hợp. 8 +/ Công nghệ sinh học: nội dung là sử dụng các quá trình tác nhân sinh học vào mục đích thực tiễn và công nghiệp. Gồm 4 loại: công nghệ vi sinh, kỹ thuật vi sinh, kỹ thuật gen và nuôi cấy tế bào. Chúng được áp dụng trong y học, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp hóa chất, bảo vệ môi trường… +/ Năng lượng: ngoài thủy điện, nhiệt điện thì các loaị năng lượng khác như: hạt nhân, mặt trời, khí sinh vật…đang được nghiên cứu và ứng dụng. +/ Điện tử, tin học: kỹ thuật số, vi sử lý ra đời, máy tính điện tử phát triển nhanh chóng và ngày càng hiện đại theo xu hướng: - Máy tính, tính toán ngày càng nhanh. - Máy tính ngày càng nhỏ và dễ sử dụng. - Máy tính xử lý kiên thức. - Máy tính nối với nhau từ xa.(viễn tin học) Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão và trở thành lực lượng sản xuất với các đặc điểm sau đây: +/ Lượng thông tin về KHKT tăng lên rất nhanh theo thời gian, theo sự tính toán của các nhà khoa học thì 7 đến 10 năm lượng thông tin tăng lên gấp đôi. Hằng năm các tạp chí khoa học trên thế giới công bố khoảng bốn triệu bài báo về KHKT … +/ Thời gian từ khi phát minh ra nguyên lý khoa học đến lúc ứng dụng nó vào sản xuất ngày càng rút ngắn: máy ảnh là 112 năm, máy điện thoại 56 năm, máy bán dẫn 5 năm, máy vi điện tử 3 năm, tia lade 2 năm…. +/ Trong KHKT xuất hiện nhiều lĩnh vực nghiên cứu mơí và từ đó nhiều nghề mới xuất hiện, đồng thời nhiều nghề cũ mất đi. Trước tất yếu khách quan đó, người lao động, cán bộ kỹ thuật phải chuyển nghề . +/ Cơ khí hóa, tự động hóa được thực hiện một cách khẩn trương. Do đó tính chất lao động được thay đổi nhanh chóng. Công việc năng nhọc hơn, trong môi trường độc hài nhiều hơn…. được chuyển sang máy móc hiện đại. Bên cạch đó việc lao động cũng được giao cho máy. Người cán bộ, người công nhân có nhiệm vụ quan trọng hơn là: xây dựng chương trình làm việc cho máy, điều khiển, kiểm tra quá trình sản xuất…. Với những đặc điểm đó, cách mạng KHKT tác động một cách toàn diện lên nhiều đối tượng, thúc đẩy sự phát triển của sản xuất, của xã hội. Trong đó đặc biệt chú ý tác động của nó đối với con người với tư cách vừa là đối tượng vừa là chủ thể tích cực của cuộc cách mạng này. II - ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KH - CN TỚI NỀN KINH TẾ VÀ CON NGƯỜI 1. Thay đổi về chất cơ cấu lực lượng sản xuất Tư liệu lao động thay đổi theo hướng ngày một liên tục. Công cụ lao động được tự động hóa qua ba loại thiết bị: máy tự động quá trình, máy điều khiển bằng số và người máy. Kết cấu hạ tầng ( đương xá, bến cảng, sân bay…) ngày càng hiện đại. Đối tượng lao động ngày thay đổi, lực lượng lao động cũng thay đổi. Điều này cho thấy cần có chiến lược phát triển đồng bộ giữa tư liệu sản xuất với con người hiện đại. 2. Thay đổi về cơ cấu kinh tế Một là nền kinh tế ở giai đoạn tin học biểu hiện ở tốc độ nhanh (mua nhanh, bán nhanh, tiêu hủy sản phẩm nhanh) do đó phải tái sản xuất nhanh. Hai là về cơ cấu ngành thì sản xuất vật chất giảm tương đối, và phi sản xuất dịch vụ tăng nhanh. Dự báo rằng đầu thế kỷ XXI, nhân lực sản xuất vật chất còn khoảng 15-20%. Các ngành công nghiệp như luyện kim đen, chế tạo cơ khí, hóa chất, cơ bản sẽ không có tương lai phát triển Còn các ngành điện tử, tin học, tự động học, vật liệu tổ hợp, công 9 nghệ sinh học…lại có nhiều hứa hẹn phát triển. Như vậy, trong tương lai gần, người lao động phải có phản ứng nhanh mạnh để thích ứng với sự thay đổi của cơ cấu kinh tế. 3. Con người - yếu tố chủ thể trong cuộc cách mạng KH - CN Thành tựu KH - KT - CN do con người tạo ra và cũng do con người ứng dụng vào cuộc sống, sản xuất. Người lao động từ chỗ lệ thuộc vào máy móc, chuyển sang việc định chương trình và điều khiển máy móc. Ở nước ta, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải có chính sách thích hợp. Việc nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của KH - CN cho các ngành của nền kinh tế quốc dân là cốt lõi của nội dung công nhgiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trong sự phát triển kinh tế xã hội, con người đóng vai trò chủ thể. Con người phải có trí tuệ vì trí tuệ gắn với kết quả của sự nghiệp giáo dục đào tạo. Do đó nghị quyết XIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra (Khoa học, công nghê, giáo dục và đào tạo là quốc sách III. MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1 – Nội dung môn kỹ thuật công nghiệp. Môn học là sự cụ thể hóa nội dung trí dục. Dạng biểu hiện của nó là chương trình môn học và sách giáo khoa. Môn kỹ thuật công nghiệp cụ thể hóa lý thuyết, thực hành kỹ thuật công nghệ trong sản xuất công nghiệp. Với tư cách là một môn học, nội dung môn kỹ thuật công nghiệp là một hệ toàn vẹn với các phần chính sau đây: - Hệ thống hiểu biết lý thuyết kỹ thuât - công nghệ - Hệ thống các kỹ năng, kỹ xảo thực hành kỹ thuật - công nghệ tương ứng. - Những phẩm chất của người lao động kỹ thuật. Khi xây dựng nội dung trí dục môn KTCN cần theo các hướng sau đây: +/ Coi sự nghiệp giáo dục và đào tạo kỹ thuật và công nghệ là quốc sách để phát huy nhân tố con người. +/ Xuất phát từ mục tiêu giáo dục phổ thông, phù hợp với từng cấp học, từng vùng. +/ Môn học phản ánh đầy đủ và đích thực những vấn đề hiện đại của kỹ thuật – công nghệ. Dưới đây xin giới thiệu chương trình KTCN trung học cơ sở – Công nghệ lớp 8 Phần một: VẼ KỸ THUẬT Chương I: Bản vẽ các khối hình học 1.Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và trong đời sống 2.Hình chiếu 3. Bài tập thực hành – Hình chiếu của vật thể 4. Bản vẽ các khối đa diện 5. Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ các khối đa diện 6. Bản vẽ các khối tròn xoay. 7. Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ các khối tròn xoay Chương II: Bản vẽ kĩ thuật 1. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật – Hình cắt 2. Bản vẽ chi tiết 3. Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt 4. Biểu diễn ren 5. Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren 6. Bản vẽ lắp 7. Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ lắp đơn giản 8. Bản vẽ nhà 9. Bài tập thực hành – Đọc bản vẽ nhà đơn giản Tổng kết ôn tập 10 [...]... từng môn học Ở đây chỉ xem xét kế hoạch dạy học môn kỹ thuật công nghiệp ở trường Trung học cơ sở 21 I CÁC LOẠI KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KTCN Thuộc hệ thống các môn ở trường phổ thông, môn kỹ thuật công nghiệp cũng được tổ chức giảng dạy theo thời khóa biểu của học kỳ, năm học Do số giờ ít lại được bố trí ghép với kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật phục vụ cho nên kê hoạch dạy học kỹ thuật công nghiệp có thể... môn học 7 Mục đích - ý nghĩa và quy trình tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm và đánh giá bài dạy 8 Vai trò của cơ sở vật chất trong dạy học kỹ thuật Những đồ dùng dạy học và phương tiện kỹ thuật tiết yếu cho dạy học kỹ thuật Thực hành phương pháp dạy KTCN I MỤC ĐÍCH 1 Củng cố, vận dụng những nội dung lý tuyết đã học ở các chương, các bài tương ứng 2 Rèn luyện những chức năng dạy học như lập kế hoạch dạy học, ... nhiệm vụ dạy học trên ) Anh, chị hãy nghiên cứu một bài trong sách giáo khoa công nghệ lớp 8, chỉ ra nội dụng của ba nhiệm vụ dạy học, nêu biện pháp thực hiện nội dung từng nhiệm vụ Khi là giáo viên giảng dạy môn KTCN ở trường phổ thông, anh (chị) có những đề xuất gì ngoài những nhiệm vụ đã nêu ở trên? ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Khái Niệm 1 Khái niệm phương pháp: Phương pháp là... hồn nội dung tri thức khoa học về kỹ năng, kỹ xảo và thái độ đối với khoa học kỹ thuật Nếu không có phương pháp dạy học hợp lý sẽ ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả dạy học Do tầm quan trọng của phương pháp đối với quá trình dạy học nên đã từ lâu phương pháp dạy học luôn là trung tâm chú ý của các nhà giáo trong nước và trên thế giới, là phạm trù được các nhà lý luận dạy học quan tâm Có nhiều ý kiến... trí cả năm học hoặc trong một học kỳ Thường có 2 loại kế hoặc dạy học giáo viên phải lập: - Kế hoạch dạy học môn học - Kế hoạch dạy học cho một bài Dưới đây sẽ xem xét yêu cầu và nội dung của từng loại II KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC 1 Để lập được kế hoạch dạy học môn học, cần dựa vào: - Kế hoạch dạy học năm học và thời khóa biểu - Mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp và những điều kiện dạy học đặc trưng... là: -Bài lên cung cấp kiến thức, kỹ năng mới -Bài lên lớp hoàn thiện kiến thức, kỹ năng -Bài lên lớp kiểm tra, đánh giá ký năng Trong dạy học kỹ thuật và nghề nghiệp, thương phân ra 3 dạng bài: -Bài dạy lý thuyết kỹ thuật- công nghệ -Bài dạy thực hành kỹ thuật- công nghệ -Bài dạy sản xuất Trong thực tế kiểu bài dạy tổng hợp các mục đích lý luận dạy học là loại bài dạy phổ thông nhất 3 Cấu trúc bài lên... học và ngược lại LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC Dạy học là một hoạt động mạng tính xã hội, thống nhất, xác định Tính thống nhất và xác định được đảm bảo nhờ kết hoạch dạy học Vì thế kế hoạch dạy học mang tính pháp lý về hệ thống và trình tự các phần công việc cần phải hoàn thành để đạt đến mục đích chung Kế hoạch dạy học bao gồm kế hoach dạy học chung của nhà trường và kế hoạch dạy học của từng môn học. .. vấn đề, dạy theo quan điểm công nghệ dạy học 2 2 Năng lực kỹ thuật Được hiểu là tổ hợp các yếu tố tâm sinh lý cá nhân đáp ứng những đòi hỏi của một hoạt động kỹ thuật nào đó Gồm các khâu: Lĩnh hội kỹ thuật công nghệ Thiết kế kỹ thuật công nghệ Vận dụng kỹ thuật công nghệ Như đã nêu ở trên, năng lực ký thuật mang đặc điểm cá nhân, gắn với một dạng hoạt động cụ thể Năng lực kỹ thuật là một dạng năng lực... hệ trẻ Phân loại các phương pháp dạy học Phương pháp dạy học rất đa dang, vì hoạt động dạy và học chịu sự chi phối của nhiều mục đích và nội dung, và cấu trúc, bản chất của phương pháp dạy học cũng rất phức tạp Việc phân loại phương pháp dạy học còn nhiều tranh luận, chưa thống nhất Nhưng nhìn chung việc phân loại đều dựa vào quan điểm sau : 1 Căn cứ vào mục đích của lý luận dạy học M.A Đanhilốp và... tên gọi, quy ước kỹ thuật trong từng chuyên môn ngành học +/ Biết sử dụng và hướng dẫn học sinh sử dụng các tài liệu kỹ thuật thông dụng: bản vẽ kỹ thuật, sổ tay kỹ thuật, hồ sơ kỹ thuật 2 4 Tính đa chức năng, đa phương án Khái niệm Mỗi vật phẩm kỹ thuật có thể thực hiện các chức năng khác nhau Đó là tính đa chức năng Mỗi nhiệm vụ kỹ thuật, công nghệ, sản xuất có thể thực hiện bằng các phương án khác . PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp phải: -. pháp dạy học KTCN. +/ Tổ chức dạy học KTCN ở trường phổ thông Học phần 2 - Phương pháp dạy học các phân môn KTCN ở trường phổ thông bao gồm: 2 +/ Phương pháp dạy học vẽ kỹ thuật +/ Phương pháp dạy. thuật công nghiệp I. VỊ TRÍ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUÂT CÔNG NGHIỆP 1. Vị trí môn phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Phương pháy dạy học kỹ thuật công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông, PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông, PHƯƠNG PHÁP dạy học kỹ THUẬT công nghiệp ở trường phổ thông, CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay