hoàn thiện kế hoạch truyền thông online cho masso survey

94 384 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2014, 02:59

. cần phải có một hệ thống truyền thông hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn. Và đây cũng là lý do tôi lựa chọn đề tài: Hoàn thiện kế hoạch truyền thông online cho Masso Survey. Chuyên đề tốt nghiệp. thuyết về truyền thông, kênh truyền thông online, ứng dụng của truyền thông online trong hoạt động của doanh nghiệp, các loại hình truyền thông online và cách thức xây dựng các kênh truyền thông. cho ngƣời đọc nắm bắt thực trạng và hiểu đƣợc lý do vì sao cần có kế hoạch hoàn thiện hoạt động truyền thông online cho bộ phận Masso Survey. Chƣơng 4: Trình bày giải pháp xây dựng một kế
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện kế hoạch truyền thông online cho masso survey, hoàn thiện kế hoạch truyền thông online cho masso survey, hoàn thiện kế hoạch truyền thông online cho masso survey

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn