Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học theo chuyên đề

246 731 1

NHT Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,930 tài liệu

  • Loading ...
1/246 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2014, 01:55

Thư viện tại liệu trực tuyến miễn phí – Chủ kiến thứcTải miễn phí tài liệu luyện thi ĐH – CĐ, giáo án, giáo trình, CNTT, Luận văn TN, A. Câu hỏi trắc nghiệm Hãy chọn phương án đúng hoặc đúng nhất cho mỗi câu sau, giải thích ngắn gọn tại sao chọn như vậy. Phần I. DI TRUYỀN HỌC Chương 1: Các quy luật di truyền 1. Tính trạng là những đặc điểm (g: kiều gen, h: kiểu hình, c: cấu tạo, hình thái, sinh lí) giúp phân biệt cá thể này với (b: bố mẹ, l: các cá thể trong loài, k: các cá thể khác). A. g, l B. h, b C. c, l D. c, k E. h, k 2. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen đồng hợp? A. Aa Bb B. AABb C. AA bb D. aaBb E. Aa BB 3. Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen dị hợp? A. AaBB B. AAbb C. AABB D. aabb 4. Giống thuần chủng là giống có đặc tính di truyền (k: khác nhau, o: đồng nhất nhưng không ổn định, d: đồng nhất và ổn định) qua các thế hệ, các thế hệ con cháu không có hiện tượng (t: đồng tính, p: phân tính) và có kiểu hình luôn luôn (g: giống nhau, b: giống bố mẹ). A. o, p, g B. o, t, b C. d, p, b D. k, p, g E. d, t, b 5. Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ở 1 Thư viện tại liệu trực tuyến miễn phí – Chủ kiến thứcTải miễn phí tài liệu luyện thi ĐH – CĐ, giáo án, giáo trình, CNTT, Luận văn TN, A. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp trội và dị hợp. B. cơ thể mang kiểu gen dị hợp. C. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp lặn. D. cơ thể mang kiểu gen đồng hợp và dị hợp. 6. Tính trạng trung gian là tính trạng xuất hiện ở cá thể mang kiểu gen dị hợp trong đó A. gen trội gây chết ở trạng thái đồng hợp. B. gen trội không át chế hoàn toàn gen lặn. C. gen lặn gây chết. D. gen nằm trên nhiễm sắc thể X và không có alen trên Y. E. gen lặn át chế ngược trở lại gen trội. 7. Phương pháp nghiên cứu của Men đen được gọi là A. phương pháp lai phân tích. B. phương pháp phân tích di truyền giống lai. C. phương pháp tạp giao các cây đậu Hà Lan. D. phương pháp tự thụ phấn. E. phương pháp lai thuận nghịch. 8. Trong nghiên cứu của mình, Men đen đã theo dõi (I: một cặp tính trạng, II: 2 cặp tính trạng , III: từ 1 đến nhiều cặp tính trạng) qua (a: một thế hệ, b: nhiều thế hệ) để đánh giá sự di truyền của các tính trạng. A. I, a B. III, a C. III, b D. I, b E. II, b 9. Phương pháp nghiên cứu của Men đen có đặc điểm: A. lai giữa hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản. B. sử dụng thống kê toán học trong việc phân tích kết quả nghiên cứu. C. làm thí nghiệm lặp lại nhiều lần để xác định tính chính xác của kết quả nghiên cứu. D. tất cả đều đúng. 10. Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích? I. Aa x aa. II. Aa x Aa. III. AA x aa. IV. AA x Aa. V. aa x aa. 2 Thư viện tại liệu trực tuyến miễn phí – Chủ kiến thứcTải miễn phí tài liệu luyện thi ĐH – CĐ, giáo án, giáo trình, CNTT, Luận văn TN, Câu trả lời đúng là: A. I,III, V B. I, III C. II, III D. I, V E. II, IV 11. Phép lai được thực hiện với sự thay đổi vai trò của bố mẹ trong quá trình lai được gọi là A. lai thuận nghịch. B. lai phân tích. C. tạp giao. D. tự thụ phấn. E. lai gần. 12. Cặp phép lai nào dưới đây là lai thuận nghịch? A. ♂AA x ♀aa và ♀Aa x ♂Aa B. ♂Aa x ♀Aa và ♀aa x ♂AA C. ♂AA x ♀AA và ♀ aa x ♂aa D. ♂Aa x ♀aa và ♀AA x ♂aa E. ♂AA x ♀aa và ♀ AA x ♂aa. 13. Đặc điểm nào dưới đây là không đúng với đậu Hà Lan? A. Tự thụ phấn chặt chẽ. B. Có thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau. C. Thời gian sinh trưởng khá dài. D. Có nhiều cặp tính trạng tương phản. 14. Với 2 alen B và b của một gen, trong quần thể của loài sẽ có những kiểu gen bình thường sau: A. BB, bb. B. BBbb, BBBB, bbbb. C. Bb. D. BB, Bb, bb. E. BBbb. 15. Phép lai Bb x bb cho kết quả A. 3 Bb : 1bb. B. 1Bb : 1bb. C. 1BB : 1Bb. 3 Thư viện tại liệu trực tuyến miễn phí – Chủ kiến thứcTải miễn phí tài liệu luyện thi ĐH – CĐ, giáo án, giáo trình, CNTT, Luận văn TN, D. 1 BB : 2 Bb : 1bb. 16. Khi lai giữa hai bố mẹ thuần chủng (G: giống nhau, K: khác nhau) về (1: một cặp tính trạng tương phản, 2: hai cặp tính trạng đối lập) thì (F 1 , F 2 ) đồng loạt có kiểu hình giống bố hoặc mẹ, tính trạng biểu hiện ở F 1 được gọi là tính trạng trội. A. K, 1, F 2 B. G, 1, F 1 C. K, 1, F 1 D. G, 2, F 2 E. K, 2, F 1 17. Điều kiện cho định luật phân tính của Men đen nghiệm đúng là A. bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản. B. tính trạng chỉ do một cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn. C. sự biểu hiện của tính trạng không phụ thuộc vào tác động của ngoại cảnh. D. A và B đúng. E. A, B và C đều đúng. 18. Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, tỉ lệ phân tính 1 : 1về kiểu hình ở F 1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai A. Aa x Aa. B. Aa x aa. C. AA x Aa. D. AA x aa. 19. Menđen đã giải thích định luật phân tính bằng A. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng trong giảm phân. B. giả thuyết giao tử thuần khiết. C. hiện tượng phân li của các cặp NST trong nguyên phân. D. hiện tượng trội hoàn toàn. E. hiện tượng tác động qua lại giữa các gen trong cặp alen. 20. Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là A. sự phân li ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh. B. sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạng. C. sự phân li của cặp NST tương đồng trong nguyên phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh. D. cơ chế tự nhân đôi trong gian kì và sự tổ hợp trong thụ tinh. 21. Để có thể xác định được cơ thể mang kiểu hình trội là thể đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp A. lai xa. 4 Thư viện tại liệu trực tuyến miễn phí – Chủ kiến thứcTải miễn phí tài liệu luyện thi ĐH – CĐ, giáo án, giáo trình, CNTT, Luận văn TN, B. lai trở lại. C. lai phân tích. D. lai thuận nghịch. 22. Tính trạng trội không hoàn toàn được xác định khi A. tính trạng đó gồm 3 tính trạng tương ứng. B. lai giữa hai bố mẹ thuần chủng, F 1 đồng loạt có kiểu hình khác với bố mẹ. C. phép lai giữa 2 cá thể được xác định là mang cặp gen dị hợp làm xuất hiện tỉ lệ phân tính 1: 2 : 1. D. lai phân tích cá thể dị hợp làm xuất hiện tỉ lệ 1: 1. E. Tất cả đều đúng. 23. Việc sử dụng cá thể F 1 làm giống sẽ dẫn đến kết quả: A. duy trì được sự ổn định của tính trạng qua các thế hệ. B. tạo ra hiện tượng ưu thế lai. C. cá thể F 2 bị bất thụ. D. có hiện tượng phân tính làm giảm phẩm chất của giống. E. cải thiện phẩm chất của giống. (24-26). Ở cà chua quả đỏ (D) là trội đối với quả vàng (d), khi lai giữa hai thứ cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng được F 1, cho F 1 tự thụ phấn thu được F 2 . 24. Khi lai giữa F 1 với 1 cây quả đỏ ở F 2 sẽ thu được ở thế hệ sau có tỉ lệ kiểu gen là: A. dd B. 1DD : 1Dd C. 1 DD : 2 Dd : 1dd D. 1 Dd : 1 dd E. B và C đúng 25. Khi lai giữa F 1 với một cây quả đỏ ở F 2, thế hệ sau sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính là: A. toàn quả đỏ. B. toàn quả vàng. C. 1 quả đỏ : 1 quả vàng. D. 3 quả đỏ : 1 quả vàng. E. A và D đúng. 26. Khi cho lai giữa các cây quả vàng ở F 2 sẽ thu được kết quả: A. toàn quả đỏ. B. 1 quả đỏ : 1 quả vàng. C. 3 quả đỏ : 1 quả đỏ. D. toàn vàng. 5 Thư viện tại liệu trực tuyến miễn phí – Chủ kiến thứcTải miễn phí tài liệu luyện thi ĐH – CĐ, giáo án, giáo trình, CNTT, Luận văn TN, E. B và D đúng. 27. Trong trường hợp gen trội gây chết không hoàn toàn, phép lai giữa 2 cá thể dị hợp sẽ làm xuất hiện tỉ lệ phân tính: A. 3 : 1. B. 1 : 1. C. 1 : 2 : 1. D. 2 : 1. E. Không có hiện tượng phân tính. (28- 30) Ở người mắt nâu (N) là trội đối với mắt xanh (n). 28. Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là: A. đều có kiểu gen NN. B. đều có kiểu gen Nn. C. bố kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn hoặc ngược lại. D. bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn hoặc ngược lại. E. bố có kiểu gen Nn, mẹ có kiểu gen nn hoặc ngược lại. 29. Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu sinh con trai mắt nâu, có thể kết luận: A. bố, mẹ đều có kiểu gen NN. B. bố, mẹ đều có kiểu gen Nn. C. bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen Nn hoặc ngược lại. D. Không thể kết luận vì chưa đủ thông tin. 30. Bố mắt nâu, mẹ mắt xanh, sinh con mắt xanh, bố mẹ có kiểu gen: A. bố có kiểu gen NN, mẹ có kiểu gen nn B. bố có kiểu gen Nn, mẹ có kiểu gen nn C. bố có kiểu gen nn, mẹ có kiểu gen NN D. bố có kiểu gen nn, mẹ có kiểu gen Nn E. A và B đúng. (31-33) Ở hoa phấn, kiểu gen đồng hợp DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng và dd quy định màu hoa trắng. 31. Lai phân tích cây có hoa màu đỏ, ở thế hệ sau sẽ xuất hiện tỉ lệ kiểu hình: A. toàn hoa màu đỏ. B. toàn hoa màu hồng. C. 1 hoa màu đỏ : 1 hoa màu hồng. D. 1 hoa màu đỏ : 1 hoa màu trắng. E. 1 hoa màu hồng : 1 hoa màu trắng. 32. Tíến hành lai giữa 2 cây hoa màu hồng, ở thế hệ sau sẽ xuất hiện tỷ lệ phân tính: 6 Thư viện tại liệu trực tuyến miễn phí – Chủ kiến thứcTải miễn phí tài liệu luyện thi ĐH – CĐ, giáo án, giáo trình, CNTT, Luận văn TN, A. toàn hoa màu hồng. B. toàn hoa màu đỏ. C. 3 hoa màu đỏ : 1 hoa màu trắng. D. 1 hoa màu hồng : 1 hoa màu trắng. E. 1 hoa màu đỏ : 2 hoa màu hồng : 1 hoa màu trắng 33. Phép lai giữa cây hoa màu hồng với hoa màu trắng sẽ xuất hiện tỷ lệ kiểu hình: A. 1 hoa màu hồng : 1 hoa màu trắng. B. 1 hoa màu đỏ : 1 hoa màu trắng. C. 1 hoa màu đỏ : 1 hoa màu hồng. D. 1 hoa màu đỏ : 2 hoa màu hồng : 1 hoa màu trắng. E. Toàn hoa màu trắng. (34 – 38) Ở người nhóm máu ABO do 3 gen alen I A , I B , i quy định: - Nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I A I A , I A i. - Nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I B I B , I B i. - Nhóm máu O được quy định bởi các kiểu gen ii. - Nhóm máu AB được quy định bởi các kiểu gen I A I B . 34. Hôn nhân giữa những người có kiểu gen như thế nào sẽ cho con cái có thể có đủ 4 loại nhóm máu? A. I A i x I A I B . B. I B i x I A I B . C. I A I B x I A I B . D. I A i x I B i. E. I A I B x ii. 35. Người con có nhóm máu A, bố mẹ người này sẽ có: A. bố: nhóm máu A, mẹ: nhóm máu B. B. bố: nhóm máu B, mẹ: nhóm máu AB. C. bố: nhóm máu AB, mẹ: nhóm máu O. D. bố: nhóm máu A, mẹ: nhóm máu A. E. Tất cả các trường hợp trên đều có khả năng cho người con có nhóm máu A. 36. Mẹ có nhóm máu AB, sinh con có nhóm máu AB. Nhóm máu nào dưới đây chắc chắn không phải là nhóm máu của người bố? A. Nhóm máu AB B. Nhóm máu O C. Nhóm máu B D. Nhóm máu A 7 Thư viện tại liệu trực tuyến miễn phí – Chủ kiến thứcTải miễn phí tài liệu luyện thi ĐH – CĐ, giáo án, giáo trình, CNTT, Luận văn TN, 37. Mẹ có nhóm máu A sinh con có nhóm máu O, nhóm máu của bố là: A. nhóm máu A B. nhóm máu O C. nhóm máu B D. Các trường hợp A, B, C đều có thể. 38. Mẹ có nhóm B, con có nhóm máu O, người có nhóm máu nào dưới đây không thể là bố đứa bé? A. Nhóm máu A. B. Nhóm máu B. C. Nhóm máu AB. D. Nhóm máu O. 39. Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về (H: hai, N: hai hay nhiều) cặp tính trạng (T: trội, L: lặn, P: tương phản) thì sự di truyền của cặp tính trạng này (F: phụ thuộc, K: không phụ thuộc) vào sự di truyền của cặp tính trạng khác, do đó ở F 2 xuất hiện những tổ hợp tính trạng (X: khác bố mẹ, Y: giống bố mẹ). A. H, T, F, Y. B. H, L, F, X. C. N, P, K, X. D. N, P, F, X. E. N, T, K, Y. 40. Cơ sở tế bào học của hiện tượng di truyền phân li độc lập là (P: sự phân li của cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng, L: tiếp hợp và trao đổi chéo trong cặp NST tương đồng, N: sự phân li ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng) trong giảm phân tạo ra các giao tử. Các giao tử kết hợp tự do trong quá trình (F: gián phân, M: giảm phân, T: thụ tinh) tạo hợp tử. A. N, T. B. L, T. C. P, F. D. N, M. E. P, M. (41- 46). Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi (n) cặp tính trạng tương phản thì: 41. Tỉ lệ kiểu gen ở F 2 : A. (3 : 1) n B. (1 : 2: 1) 2 C. (1 : 2: 1) n D. 9 : 3 : 3 : 1 42. Tỉ lệ kiểu hình ở F 2 là: 8 Thư viện tại liệu trực tuyến miễn phí – Chủ kiến thứcTải miễn phí tài liệu luyện thi ĐH – CĐ, giáo án, giáo trình, CNTT, Luận văn TN, A. (3 : 1) 2 B. 9 : 3 : 3 : 1 C. (1 : 2 : 1) n D. (3 : 1) n 43. Số loại kiểu gen ở F 2 là: A. 3 n B. 2 n C. 4 n D. 16 44. Số loại kiểu hình ở F 2 là: A. 4 B. 2 n C. 3 n D. (3:1) n 45. Số loại kiểu gen đồng hợp ở F 2 là: A. 4 B. 3 n C. 2 n D. 4 n 46. Số loại kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng là: A. 4 B. 2 C. 3 n D. 1 E. 2 n 47. Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ cho số loại giao tử là: A. 7 B. 8 C. 9 D. 12 E. 16 48. Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng A. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối. B. hoán vị gen. 9 Thư viện tại liệu trực tuyến miễn phí – Chủ kiến thứcTải miễn phí tài liệu luyện thi ĐH – CĐ, giáo án, giáo trình, CNTT, Luận văn TN, C. liên kết gen hoàn toàn . D. các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh. 49. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd (mỗi gen quy định một tính trạng, các gen trội là trội hoàn toàn) sẽ cho ra: A. 4 loại kiểu hình ; 8 loại kiểu gen B. 8 loại kiểu hình ; 27 loại kiểu gen C. 8 loại kiểu hình ; 12 loại kiểu gen D. 6 loại kiểu hình ; 4 loại kiểu gen E. 4 loại kiểu hình ; 12 loại kiểu gen (50 – 56). ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B: hạt trơn, b: hạt nhăn. Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. 50. Cây mọc từ hạt vàng, nhăn giao phấn với cây mọc từ hạt xanh, trơn đời con thu được 2 loại kiểu hình là hạt vàng, trơn và hạt xanh, trơn với tỉ lệ 1 : 1, kiểu gen của hai cây bố mẹ sẽ là: A. Aabb x aabb B. AAbb x aaBB C. Aabb x aaBb D. Aabb x aaBB E. AAbb x aaBb 51. Để thu được toàn hạt vàng trơn, phải thực hiện việc giao phấn giữa các cá thể bố mẹ có kiểu gen: A. AABB x aabb B. aaBB x AAbb C. AaBb x AABB D. A và B đúng E. A, B và C đúng 52. Phép lai nào dưới đây sẽ không làm xuất hiện kiểu hình xanh, nhăn ở thế hệ sau? A. AaBb x AaBb B. Aabb x aaBb C. aabb x AaBB D. AaBb x Aabb E. aaBb x aaBb 53. Phép lai nào dưới đây sẽ cho số loại kiểu hình nhiều nhất? A. aabb x aabb B. AaBb x AABb C. Aabb x aaBB 10 [...]... nucleotit C Đảo vị trí căp nucleotit D Mất ba căp nucleotit thuộc một bộ ba 21 Đột biến giao tử là: A đột biến phát sinh trong nguyên phân, ở một tế bào sinh dưỡng B đột biến phát sinh trong giảm phân, ở một tế bào sinh dục nào đó C đột biến phát sinh trong giảm phân, ở một tế bào xôma D đột biến phát sinh trong lần nguyên phân dầu của hơp tử 22 Đột biến mất một cặp nuclêôtit thứ 5 là A-T ở gen cấu trúc dẫn... bội thể? D Đột biến gen? 47 Các cơ thể thực vật đa bội lẻ không sinh sản hữu tính được là do A thường không có hoặc hạt rất bé B không có cơ quan sinh sản C rối loạn quá trình hình thành giao tử D có thể sinh sản sinh dưỡng bằng hình thức giâm, chiết, ghép cành 48 Sự tổ hợp của 2 giao tử đột biến (n –1 –1) và (n – 1) trong thụ tinh sẽ sinh ra hợp tử có bộ NST là: A (2n - 3) hoặc (2n- 1- 1- 1) B (2n-... và (2n- 1- 1- 1) 49 Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen lặn phát sinh trong giảm phân của cơ thể thực vật? a/ Có khả năng truyền lại được cho thế hệ sau bằng sinh sản hữu tính b/ Được nhân lên thông qua quá trình tự nhân đôi của ADN c/ Có khả năng truyền lại được cho thế hệ sau bằng sinh sản sinh dưỡng d/ Được gọi là đột biến giao tử Tổ hợp trả lời đúng là: A a, b, c, d B a, b,... tam bội D thể đa nhiễm 37 Cơ thể đa bội có tế bào to cơ quan sinh dưỡng lớn phát triển khoẻ, chống chịu tốt là do: A số NST trong tế bào của cơ thể tăng gấp 3 lần dẫn đến số gen tăng gấp ba lần B tế bào của thể đa bội có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh C các thể đa bội không có khả năng sinh giao tử bình thường 34 Thư viện tại liệu trực tuyến miễn... giới hạn của năng suất phụ thuộc vào kỹ thuật canh tác 39 Đặc điểm nào dưới đây không đúng với thường biến? A Là các biến đổi đồng loạt theo cùng một hướng B Là biến dị di truyền được C Là những biến đổi của cơ thể sinh vật tương ứng với điều kiện sống D Có lợi cho sinh vật, giúp chúng thích nghi với môi trường 40 Để xác định nhanh một biến dị là thường biến hay đột biến, người ta có thể căn cứ vào:... được và có lợi cho sinh vật 8 Tính trạng nào sau đây ở gà có mức phản ứng hẹp nhất? A Sản lượng trứng B Trọng lượng trứng C Sản lượng thịt D Hàm lượng prôtêin trong thịt 9 Tần số đột biến là: A tần số xuất hiện các cá thể bị đột biến trong quần thể giao phối B tỷ lệ giữa các cá thể mang đột biến gen so với số cá thể mang biến dị C tỷ lệ giao tử mang đột biến trên tổng số giao tử được sinh ra D tỷ lệ giữa... thuộc hai bộ ba mã hoá bất kỳ D.đột biến mất 3 cặp nuclêotit thuộc 3 bộ ba mã hoá kế tiếp nhau 14 Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về biến dị tổ hợp? A Là biến dị phát sinh do tổ hợp lại các gen sẵn có của bố và mẹ trong sinh sản B Là nguồn nguyên liệu của tiến hoá và chọn giống C Là biến dị được tạo ra do sự thay đổi cấu trúc của gen D Biến dị có tính cá thể, có thể có lợi, có hại hoặc trung... cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau 62 Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ruồi giấm? A Bộ nhiễm sắc thể có ít nhiễm sắc thể B Dễ nuôi và dễ tiến hành thí nghiệm C Ít biến dị và các biến dị khó quan sát D Thời gian sinh trưởng ngắn, đẻ nhiều E Ruồi đực có hiện tượng liên kết gen hoàn toàn 63 Để phát hiện ra quy luật liên kết gen, Moocgan đã thực hiện: A Cho F1 của cặp bố mẹ ruồi thuần... Lặp đoạn NST D Đảo đoạn không mang tâm động 29 Trong tế bào sinh dưỡng, thể ba nhiễm của người có số lượng NST là: A 49 B 47 C 45 D 43 30 Các thể đột biến nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến dị bội, dạng 2n – 1? A Hội chứng Tơcnơ, Claiphentơ, Đao B Sứt môi, thừa ngón, chết yếu C Ngón trỏ dài hơn ngón giữa, tai thấp, hàm bé D Không có câu nào đúng 31.Cho sơ đồ mô tả 1 dạng đột biến cấu trúc NST:... nào dưới đây làm xuất hiện tỉ lệ phân tính 3 : 1? A AB Ab x ab aB B Ab Ab x aB aB C AB AB x ab ab D A và B đúng E Tất cả đều đúng 78 Phép lai nào dưới đây sẽ làm xuất hiện tỉ lệ phân tính 1: 1? A AB Ab x Ab aB B Ab Ab x aB Ab C AB aB x aB ab D Chỉ có B và C đúng E Cả A, B, C đều đúng (79 – 83) Ở lúa gen H quy định thân cao, h: thân thấp, E: chín sớm, e: chín muộn, các gen liên kết hoàn toàn 79 Phép . trình, CNTT, Luận văn TN, A. Câu hỏi trắc nghiệm Hãy chọn phương án đúng hoặc đúng nhất cho mỗi câu sau, giải thích ngắn gọn tại sao chọn như vậy. Phần I. DI TRUYỀN HỌC Chương 1: Các quy luật. phản. B. sử dụng thống kê toán học trong việc phân tích kết quả nghiên cứu. C. làm thí nghiệm lặp lại nhiều lần để xác định tính chính xác của kết quả nghiên cứu. D. tất cả đều đúng. 10. Phép lai nào. đối với mắt xanh (n). 28. Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là: A. đều có kiểu gen NN. B. đều có kiểu gen Nn. C. bố kiểu gen NN, mẹ có kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học theo chuyên đề, Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học theo chuyên đề, Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học theo chuyên đề, Chương 3: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay