tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đảo khu vực thái nguyên

47 430 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2014, 16:08

KILOBOOKS.COM ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ KHÁNH AN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH AN GIANG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 06 năm 2007 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH AN GIANG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ KHÁNH AN Lớp: DH4TC – Mã số sinh viên: DTC030282 Người hướng dẫn: ĐẶNG ANH TÀI Long Xuyên, tháng 06 năm 2007 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM CễNG TRèNH C HON THNH TI KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH I HC AN GIANG Ngi hng dn: Ngi chm, nhn xột 1: Ngi chm, nhn xột 2: Khúa lun ủc bo v ti Hi ủng chm bo v lun vn Khoa Kinh t - Qun tr kinh doanh ngy thỏng nm http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM LI CM N Qua thi gian thc tp ti chi nhỏnh Ngõn hng Phỏt Trin Nh BSCL tnh AG ủó giỳp tụi hiu rừ hn v hot ủng ca ngõn hng, cú thờm nhiu kin thc v hot ủng tớn dng, nh ủú tụi cú th thun li hn trong vic thc hin ủ ti Phõn tớch nghip v tớn dng ngn hn ca Ngõn hng Phỏt Trin Nh BSCL Chi Nhỏnh An Giang. Tụi chõn thnh cm n Ban Giỏm ủc, Phũng tớn dng, Ban Hng dn v ton th cỏc cỏn b nhõn viờn ca ngõn hng ủó giỳp ủ tụi trong thi gian thc tp. Trong quỏ trỡnh thc tp tụi nhn ủc s giỳp ủ ca nhiu cỏn b nhõn viờn Phũng tớn dng, ủc bit l chỳ Trng phũng tớn dng Lờ Quang Thnh giỳp tụi sm cú nhng bc phỏt trin ủ ti, nhanh chúng cú ủc nhng s liu cn thit. ng thi, tụi cng chõn thnh cỏm n Ban Giỏm Hiu trng HAG to ủiu kin ủ tụi tip xỳc vi thc t, to c hi cho tụi ỏp dng kin thc ủó hc ti trng v qua ủú lm phong phỳ hn nhng kin thc chuyờn ngnh thụng qua thi gian thc tp ti Ngõn hng; tụi rt cỏm n thy ng Anh Ti ủó dnh thi gian hng dn tụi thc hin ủ ti v ủó cho tụi nhiu li khuyờn hu ớch, nh s hng dn ca thy m tụi cú th hon thnh ủ ti ủỳng thi gian qui ủnh. SVTH TRN TH KHNH AN http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM TÓM TẮT Đề tài “Phân tích nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang” ñược thực hiện nhằm nghiên cứu hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang từ năm 2004 - 2006. Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang trước ñây chủ yếu cho vay XDSCN, những năm gần ñây Ngân hàng còn mở rộng cơ cấu cho vay ñể ñáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh… dựa trên nhu cầu vay vốn của người dân tại Thành phố Long Xuyên. Phân tích hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn trong 3 năm (2004 - 2006) của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang thông qua các bảng số liệu, biểu ñồ phân tích Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ, Dư nợ, Nợ quá hạn, các chỉ tiêu ñánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn, so sánh hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn giữa Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang với một số ngân hàng chi nhánh khác hoạt ñộng tại An Giang. Từ quá trình phân tích, cho thấy hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng khá tốt, tuy cần phải khắc phục nhiều khó khăn mà Ngân hàng ñang gặp phải. Phân tích nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang ñược phân tích cụ thể qua các chương sau: - Chương 1: “ Mở ñầu” dựa trên nhu cầu vay vốn của người dân tại Thành phố Long Xuyên ñề tài thực hiện việc phân tích nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang. - Chương 2: “Cơ sở lý thuyết” ñưa ra các khái niệm về tín dụng và các vấn ñề liên quan ñến tín dụng… - Chương 3: “ Giới thiệu Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang” giới thiệu khái quát về Ngân hàng, cơ cấu tổ chức,… - Chương 4: “Hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang” phân tích Doanh số cho vay, Doanh số thu nợ, Dư nợ, Nợ quá hạn và các chỉ tiêu ñánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn trong năm 2004 – 2006. So sánh hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang với một số ngân hàng chi nhánh An Giang (2004 –2006). - Chương 5: “Kết luận - Kiến nghị” http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý do chọn ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Một số khái niệm chung về tín dụng 2 2.1.1 Tín dụng 2 2.1.2 Doanh số cho vay 2 2.1.3 Doanh số thu nợ 2 2.1.4 Dư nợ 2 2.1.5 Nợ quá hạn 2 2.2 Vấn ñề chung về tín dụng 2 2.2.1 Bản chất, chức năng và vai trò của tín dụng ngắn hạn 2 2.2.2 Nguyên tắc - ñiều kiện của tín dụng 4 2.2.3 Một số chỉ tiêu ñánh giá hoạt ñộng tín dụng 5 2.3 Thể loại và thời hạn cho vay 5 2.4 Trả nợ gốc và lãi 6 2.5 Phương thức cho vay 8 2.6 Rủi ro tín dụng 9 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL – CHI NHÁNH AN GIANG 3.1 Khái quát Ngân hàng PTN ĐBSCL – Chi Nhánh An Giang 11 3.2 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban 12 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 12 3.2.2 Nhiệm vụ các phòng ban 12 3.3 Phương hướng hoạt ñộng năm 2007 13 CHƯƠNG 4: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL – CHI NHÁNH AN GIANG 4.1 Phân tích hoạt ñộng TDNH năm 2004 – 2006 16 4.1.1 Doanh số cho vay 16 4.1.2 Doanh số thu nợ 18 4.1.3 Dư nợ cho vay 20 4.1.4 Nợ quá hạn 22 4.2 Đánh giá chất lượng TDNH năm 2004 – 2006 24 4.2.1 Hệ số thu nợ ngắn hạn 24 4.2.2 Dư nợ ngắn hạn/ Vốn huy ñộng 25 4.2.3 Dư nợ ngắn hạn/ Tổng tài sản 25 4.2.4 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn 25 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM 4.2.5 Nợ quá hạn ngắn hạn/ Tổng dư nợ ngắn hạn 26 4.3 So sánh hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn của NH PTN ĐBSCL với một số chi nhánh ngân hàng khác tại An Giang 26 4.4 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt ñộng tín dụng 29 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 30 5.2 Kiến nghị 31 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG 1: TÌNH HÌNH CHO VAY NĂM 2004 - 2006 16 BẢNG 2: TÌNH HÌNH THU NỢ NĂM 2004 - 2006 18 BẢNG 3: TÌNH HÌNH DƯ NỢ NĂM 2004 - 2006 20 BẢNG 4: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN NĂM 2004 - 2006 22 BẢNG 5: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN 24 BẢNG 6: SO SÁNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN 27 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu ñồ 1: BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG CHO VAY NGẮN HẠN 17 Biểu ñồ 2: BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG THU NỢ NGẮN HẠN 19 Biểu ñồ 3: BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG DƯ NỢ NGẮN HẠN 21 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN KILOBOOKS.COM DANH MC T VIT TT Kí HIU/VIT TT DIN GII AG CBNV DN DSCV DSTN BSCL HTD MHB NH T&PT VN NHNN NH No&PTNT NH NT VN NH PTN BSCL NH SGTT NHTM NQH ST SXKD TPLX VH VH WTO XDSCN Tng An Giang Cỏn b nhõn viờn D n Doanh s cho vay Doanh s thu n ng bng sụng Cu Long Hp ủng tớn dng Housing Bank Of Mekong Delta Ngõn hng Phỏt Trin Nh BSCL. Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam Ngõn hng nh nc Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam Ngõn hng Phỏt Trin Nh ng Bng Sụng Cu Long Ngõn hng Si Gũn thng tớn Ngõn hng thng mi N quỏ hn S tin Sn xut kinh doanh Thnh ph Long Xuyờn Vn ủiu ho Vn huy ủng World Trade Organization - T chc thng mi th gii Xõy dng sa cha nh http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN [...]... đ nh và tho thu n m t h n m c tín d ng đư c duy trì trong m t kho ng th i gian xác đ nh - Cho vay theo d án đ u tư: chi nhánh Ngân hàng PTN ĐBSCL cho khách hàng vay v n đ th c hi n d án đ u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v và các d án đ u tư ph c v đ i s ng KI L - Cho vay h p v n: Các chi nhánh Ngân hàng PTN ĐBSCL và các T ch c tín d ng khác cùng cho vay đ i v i m t d án ho c phương án vay... cơng tác ki m tra, ki m sốt n ib Đơn đ c các chi nhánh c p II th c hi n t t quy trình, quy đ nh đã đư c ban hành Tăng cư ng cơng tác ki m tra n i b t i chi nhánh và th c hi n chương trình, k ho ch ki m tra c a Phòng Ki m tra n i b H i s - Cơng tác t ch c hành chánh: M r ng và phát tri n m ng lư i c a Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng Giám đ c Ngân hàng PTN ĐBSCL, chi nhánh AG d ki n m thêm 3 phòng giao... n thêm cán b SVTH: Tr n Th Khánh An Trang 14 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Phân tích nghi p v tín d ng ng n h n t i Ngân hàng Phát tri n nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang Tuy n d ng nhân s theo biên ch đư c duy t c a H i s ; đồn k t t t gi a các phòng ban và chi nhánh - Cơng tác khác: OBO OKS CO M C i cách và hồn thi n quy trình tín d ng Nâng cao đ o đ c, năng l c c a các cán b nhân... chi nhánh NH PTN ĐBSCL so v i các ngân hàng chi nhánh trên đ a bàn TPLX như th nào, c th là xem xét tình hình cho vay ng n h n trong 3 năm (2004 – 2006) gi a chi nhánh NH PTN ĐBSCL v i chi nhánh NH ĐT&PTVN, chi nhánh NH No&PTNT và chi nhánh NH NT VN Chi nhánh NH PTN ĐBSCL có th i gian ho t đ ng g n 8 năm (1999 - 2007), ng n hơn so v i th i gian ho t đ ng c a các chi nhánh NH ĐT&PT VN có th i gian ho... khăn cho doanh nghi p, nơng dân, các h kinh doanh cá th và các cá nhân khác SVTH: Tr n Th Khánh An Trang 10 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Phân tích nghi p v tín d ng ng n h n t i Ngân hàng Phát tri n nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang CHƯƠNG 3: GI I THI U NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL CHI NHÁNH AN GIANG OBO OKS CO M 3.1 Khái qt Ngân hàng Phát tri n nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang Ngân hàng PTN ĐBSCL... Ban lãnh đ o và các phòng ban B trí khoa h c cán b ph c v cơng tác báo cáo k p th i và tin h c hố cơng tác báo cáo th ng kê đ h n ch s lao đ ng ph c v cơng tác gián ti p KI L Ti n hành các th t c c n thi t trình T ng Giám đ c, xúc ti n nhanh th t c m các phòng giao d ch tr c thu c Lãnh đ o chi nhánh c p II ch đ ng nghiên c u đưa ra chi n lư c phù h p đ c thù t i đ a phương SVTH: Tr n Th Khánh An Trang... ng c a ngư i dân ĐBSCL nói chung và ngư i dân AG nói riêng Ngân hàng PTN ĐBSCL – Chi Nhánh An Giang ho t đ ng v i m c tiêu cho vay XDSCN khơng ch phù h p v i quan ni m c a ngư i dân đó là “an cư l c nghi p”, mà bên c nh đó Ngân hàng còn m r ng cơ c u cho vay đ đáp ng nhu c u s n xu t, kinh doanh… c a ngư i dân trong trong ng n h n, giúp ngư i dân phát tri n kinh t gia đình, t o ti n đ phát tri n n... hàng Phát tri n nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang CHƯƠNG 2: CƠ S LÝ THUY T 2.1 M t s khái ni m chung v tín d ng OBO OKS CO M 2.1.1 Tín d ng Cho vay là m t hình th c c p tín d ng, theo đó t ch c tín d ng giao cho khách hàng s d ng m t kho n ti n đ s d ng vào m c đích và th i gian nh t đ nh theo th a thu n v i ngun t c hồn tr c g c và lãi1 2.2.2 Doanh s cho vay DSCV bao g m t t c các kho n cho vay phát sinh. .. PTN ĐBSCL – Chi Nhánh An Giang là đơn v kinh t c p I tr c thu c H i s t i TP H Chí Minh, ho t đ ng theo đi u l c a t ch c và Ngân hàng PTN ĐBSCL, theo s phân c p u quy n c a T ng Giám đ c Ngân hàng PTN ĐBSCL Chi nhánh chính th c khai trương ngày 17/12/1999 Tên chi nhánh: Ngân hàng Phát Tri n Nhà Đ ng B ng Sơng C u Long – Chi Nhánh An Giang Tên giao d ch: Housing Bank Of Mekong Delta An Giang Branch Tên... nghi p v tín d ng ng n h n t i Ngân hàng Phát tri n nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang 3.2 Cơ c u t ch c và nhi m v các phòng ban 3.2.1 Cơ c u t ch c OBO OKS CO M Ngân hàng PTN ĐBSCL – Chi Nhánh An Giang có t ng s CBNV hi n t i là 131 ngư i, g m có: Ban Giám đ c, Phòng hành chánh – nhân s , Phòng k tốn – ngân qu , Phòng tín d ng, Phòng ki m tra n i b và 3 chi nhánh: Châu Đ c, Châu Phú, Tân Châu Sơ đ cơ . tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang SVTH: Trần Thị Khánh An Trang 3 + Tập trung lại vốn tiền tệ: nhờ vào sự hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và của các cá nhân,. ñịnh và thoả thuận một hạn mức tín dụng ñược duy trì trong một khoảng thời gian xác ñịnh. - Cho vay theo dự án ñầu tư: chi nhánh Ngân hàng PTN ĐBSCL cho khách hàng vay vốn ñể thực hiện dự án. nhu cầu vay vốn của người dân tại Thành phố Long Xuyên. Phân tích hoạt ñộng tín dụng ngắn hạn trong 3 năm (2004 - 2006) của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL – Chi nhánh An Giang thông qua các
- Xem thêm -

Xem thêm: tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đảo khu vực thái nguyên, tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đảo khu vực thái nguyên, tác động của dự án duy trì và phát triển bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đảo khu vực thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay