bài 40 quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

24 560 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 17:33

BÀI 40 QUẦN Xà SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN Xà Quần thể tôm Quầ n thể ốc Quầ n thể cá 1. Trong ao có những quần thể sinh vật nào? 2. Mối quan hệ giữa các quần thể sống ở trong ao như thế nào? Rừng taiga vân sam đen, sông Copper, Alaska. Quần xã vùng nhiệt đới Quần xã vùng ôn đới Sù chiÕm u thÕ cña c¸c loµi thùc vËt h¹t kÝn Nghiên cứu phần II, trang 178 sgk và hoàn thành bảng sau: Các đặc trưng của quần xã Các mức thể hiện Vai trò Ví dụ Thành phần loài Phân bố các thể trong không gian Các đặc trưng của quần xã Các mức thể hiện Vai trò Ví dụ 1. Thành phần loài - Số lượng loài trong quần xã, số lượng cá thể trong mỗi loài. -Loài ưu thế: - Loài trặc trưng: chỉ có ở một quần xã nào đó. Số lượng cá thể loài đó chiếm ưu thế - Tạo mức độ đa dạng - Ảnh hưởng lớn đến khí hậu. - Đóng vai trò quan trọng tạo nên tên gọi quần xã - Quần xã trên cạn: Thực vật có hạt chiếm ưu thế. - Cá cóc ở Tam Đảo, rừng cọ ở Vĩnh phú. số lượng các cá thể nhiều nhất C¸ cãc Tam ¶oĐ C©y Trµm l lo i c tr ng r ng u minhà à đặ ư ừ [...]... trong sản suất nông nghiệp? CỦNG CỐ 1 Thế nào là quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật 2 Các đặc trưng cơ bản của quần xã là gì? Hãy lấy ví dụ minh họa các đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật 3 Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hổ trợ và quan hệ đối kháng 4 Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài cơ lợi, có loài bị hại Hãy sắp xếp theo thứ tự từ... ven bờ Các đặc Các mức thể trưng hiện của quần xã 2 Phân bố các thể trong không gian - Phân bố theo chiều thẳng đứng của thực vật phân tầng các loài động vật - Phân bố theo chiều ngang trên mặt đất( ở các vùng có điều kiện thuận lợi) Vai trò - Giảm bớt cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sự dụng nguồn sống → Sinh vật thích nghi với điều kiện sống Ví dụ - Phân tầng rừng mưa nhiệt đới - Phân bố sinh vật từ đỉnh... có điều kiện sống thuận lợi, thức ăn dồi dào Nghiên cứu phần III 1 trang 177 – 178 kết hợp bảng 40 để trả lời các câu hỏi sau: 1.Các loài trong quần xã có những mối quan hệ chủ yếu nào? 2 Nêu đặc điểm chung của từng mối quan hệ 3 Cho một vài ví dụ về các mối quan hệ đó Quan hệ hỗ trợ: Cộng sinh của vi khuẩn trosomonas trong nốt sần rễ cây họ đậu ợp tác giữa chim mỏ đỏ và linh dương Héi sinh giữa hoa... hoa phong lan và thân cây gỗ QUAN HỆ ĐỐI KHÁNG Quan hÖ canh tranh cá lång vùc vµ lóa Cạnh tranh thức ăn giữa các loài chim Cây tầm gởi ký sinh trên thân cây gỗ C©y tái øc chÕ ho¹t ®éng cña vi sinh vËt xung quanh Mèo rừng săn bắt thỏ Đồ thị biến động số lượng thỏ và mèo rừng Canađa theo chu kỳ 9 – 10 năm 1 Thế nào là hiện tượng khống chế sinh học? 2 Ứng dụng của hiện tượng khống chế sinh học như thế... -Mối quan hệ có loài bị hại xếp sau, loài càng bị hại nhiều càng xếp về sau 5 Muốn trong một ao nuôi được nhiều loài cá và cho năng suất cao, chúng ta cần chọn nuôi các loài cá như thế nào? DẶN DÒ - Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài - Nghiên cứu bài 41: Diên thế sinh thái, bằng cách soạn các câu hỏi cuối bài . BÀI 40 QUẦN Xà SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN Xà Quần thể tôm Quầ n thể ốc Quầ n thể cá 1. Trong ao có những quần thể sinh vật nào? 2. Mối quan hệ giữa các quần thể sống. Các đặc trưng của quần xã Các mức thể hiện Vai trò Ví dụ 1. Thành phần loài - Số lượng loài trong quần xã, số lượng cá thể trong mỗi loài. -Loài ưu thế: - Loài trặc trưng: chỉ có ở một quần. Alaska. Quần xã vùng nhiệt đới Quần xã vùng ôn đới Sù chiÕm u thÕ cña c¸c loµi thùc vËt h¹t kÝn Nghiên cứu phần II, trang 178 sgk và hoàn thành bảng sau: Các đặc trưng của quần xã Các mức
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 40 quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã, bài 40 quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã, bài 40 quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay