Hiện trạng và định hướng quy hoạch quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

116 924 8
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2014, 12:44

Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ LINH HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG QUY HOẠCH QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ LINH HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG QUY HOẠCH QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Mã số: 60.44.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐỖ THỊ LAN THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân, được xuất phát từ yêu cầu phát sinh trong công việc để hình thành hướng nghiên cứu. Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ đúng nguyên tắc và kết quả trình bày trong luận văn được thu thập được trong quá trình nghiên cứu là trung thực chưa từng được ai công bố trước đây. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nội dung khoa học của công trình này. Thái Nguyên , tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Linh Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Sau một quá trình học tập và nghiên cứu, luận văn của tôi đã được hoàn thành. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa sau Đại Học cùng sự tận tình giảng dạy của các thầy cô trong khoa đã giúp tôi hoàn thành khóa học của mình. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS. Đỗ Thị Lan đã rất tận lòng hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Nhân dịp này tôi cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã luôn ở bên động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, xin chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người, trong nghiên cứu khoa học./. Thái Nguyên , tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Linh Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các từ viết tắt viii Danh mục các bảng ix Danh mục các hình xi MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích của đề tài 3 3. Mục tiêu của đề tài 3 4. Ý nghĩa của đề tài 3 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 4 1.1.1. Tổng quan về chất thải 4 1.1.1.1. Khái niệm chung về chất thải rắn sinh hoạt 4 1.1.1.2. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 5 1.1.1.3. Thành phần và phân loại chất thải rắn sinh hoạt 6 1.1.1.4. Thành phần và phân loại chất thải rắn sinh hoạt 6 1.1.1.5. Những lợi ích và tác hại của chất thải rắn 8 1.1.1.6. Các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt 11 1.1.2. Tổng quan về quy hoạch quản lý chất thải rắn 16 1.1.2.1. Hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt 16 1.1.2.2. Quy hoạch quản lý chất thải rắn 17 1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài 18 1.2.1. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất thải 18 1.2.2. Các quy định của huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên về quy hoạch 19 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3. Tình hình quản lý chất thải sinh hoạt trên thế giới và ở Việt Nam 20 1.3.1. Tình hình quản lý chất thải sinh hoạt trên thế giới 20 1.3.2. Tình hình quản lý chất thải sinh hoạt tại Việt Nam 23 1.3.2.1. Tình hình phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt 23 1.3.2.2. Tình hình xử lý rác ở Việt Nam 26 1.3.2.3 Tình hình Quy hoạch và quản lý chất thải tại Việt Nam. 29 1.3.3. Tình hình Quy hoạch và quản lý RTSH tại tỉnh Thái Nguyên 32 1.3.3.1. Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 32 1.3.3.2. Khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom 33 1.3.3.3. Các tổ chức dịch vụ thu gom rác thải 34 1.3.3.4. Phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 36 1.3.3.5. Hiện trạng các bãi chôn lấp rác thải 39 1.3.3.6. Những khó khăn khi thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt 41 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 43 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 43 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 43 2.2. Nội dung nghiên cứu 43 2.3. Phương pháp nghiên cứu 43 2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 43 2.3.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn và khảo sát thực địa 44 2.3.2.1. Phương pháp điều tra phỏng vấn hộ dân 44 2.3.2.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn tổ vệ sinh môi trường 44 2.3.3. Phương pháp xác định khối lượng chất thải rắn phát sinh 45 2.3.3.1. Đối với hộ gia đình và khu dân cư 45 2.3.3.2. Đối với rác tại các chợ trên địa bàn huyện 46 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 2.3.3.3. Đối với rác tại cơ quan công sở, trường học khu dịch vụ 46 2.3.4. Phương pháp ước lượng chất thải phát sinh trong tương lai 47 2.3.4.1. Phương pháp dự báo CTR phát sinh theo tốc độ gia tăng CTR hàng năm 47 2.3.4.2. Phương pháp dự báo CTR phát sinh theo dân số 47 2.3.5. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 47 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội của huyện Phú Bình 48 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 48 3.1.1.1. Vị trí địa lý 48 3.1.1.2. Khí hậu 48 3.1.1.3. Địa hình 49 3.1.1.4. Tài nguyên đất 49 3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện 51 3.1.2.1. Dân số 51 3.1.2.2. Cơ sở hạ tầng 52 3.1.2.3. Giáo dục 52 3.1.2.4. Y tế 53 3.2. Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Phú Bình 53 3.2.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình 54 3.2.1.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ các khu dân cư 54 3.2.1.2. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ chợ 56 3.2.1.3. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ các nguồn khác 57 3.2.1.4. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Phú Bình 58 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 3.2.2. Hiện trạng thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình 59 3.2.3. Hiện trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình . 60 3.2.5.1. Nhận thức của người dân trong quản lý CTRSH trên địa bàn huyện Phú Bình 62 3.2.5.2. Nhận thức của người tham gia thu gom xử lý CTRSH trên địa bàn huyện Phú Bình 69 3.3. Dự báo chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Phú Bình năm 2020 70 3.3.1. Dự báo phát sinh chất thải rắn năm 2020 theo tốc độ gia tăng CTR hàng năm 70 3.3.1.1 Tốc độ gia tăng CTR hàng năm của huyện Phú Bình 70 3.3.1.2. Ước tính CTR phát sinh năm 2020 71 3.3.2. Dự báo chất thải rắn phát sinh theo tốc độ tăng dân số 72 3.3.2.1. Dự báo dân số của huyện Phú Bình năm 2020 72 3.4. Định hướng quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình đến năm 2020 76 3.4.1. Đề xuất một số giải pháp về công tác quản lý CTRSH trên địa bàn huyện Phú Bình 76 3.4.1.1. Quy hoạch quản lý rác thải tập trung theo cụm, xã, thị trấn 77 3.4.1.2. Quản lý CTRSH tập trung theo cụm dân cư thôn, xóm 79 3.4.1.3. Quản lý thu gom, xử lý rác thải theo hộ gia đình 79 3.4.2. Đề xuất phương án quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình 81 3.4.2.1. Phương án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình 81 3.4.2.2. Phương án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình 82 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii 3.4.3. Định hướng phát triển nhân lực thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt 86 3.4.4. Quy hoạch vị trí các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 1. Kết luận 92 2. Kiến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCL Bãi chôn lấp BCL CTR Bãi chôn lấp chất thải rắn BQL Ban quản lý CS Công suất CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt EM Chế phẩm vi sinh hữu hiệu KHHGĐ Kế họach hóa gia đình KTTH - HN Kỹ thuật thực hành hướng nghiệp NĐ Nghị định THCS Trung học cơ sở THTP Trung học phổ thông UB Ủy ban UBND Ủy ban nhân dân VSMT Vệ sinh môi trường WHO Tổ chức y tế thế giới [...]... tài Hiện trạng và định hướng quy hoạch quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 2 Mục đích của đề tài Đề tài tiến hành cần đánh giá được hiện trạng và đề xuất hướng quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 3 Mục tiêu của đề tài - Đánh giá được hiện. .. chuyển và tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình .Và đưa ra định hướng quy hoạch quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 - Góp phần giải quy t vấn đề về ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận  Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học... hội  Quy hoạch quản lý chất thải rắn Hoạt động quy hoạch quản lý chất thải rắn là một dạng của quy hoạch môi trường nó bao gồm nhiều hợp phần khác nhau như quy hoạch tuyến thu gom, quy hoạch trạm trung chuyển, quy hoạch khu xử lý, … Như vậy có thể hiểu một cách khái quát, quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt là hoạt động là việc sắp xếp, phân bổ các hoạt động, các nguồn lực quản lý chất thải rắn... chuyển rác thải ở cấp huyện 2011 38 Bảng 1.8: Hiện trạng các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt cấp huyện 2011 39 Bảng 3.1: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Bình 50 Bảng 3.2 Tình hình dân số và mật độ năm 2012 51 Bảng 3.3: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ dân cư trên địa bàn huyện Phú Bình năm 2013 54 Bảng 3.4: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. .. khu vực chợ trên địa bàn huyện phú bình năm 2013 56 Bảng 3.5: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các nguồn khác 57 Bảng 3.6: Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt từ các nguồn phát sinh 58 Bảng 3.7: Khối lượng rác thải thu gom trên địa bàn huyện Phú Bình 59 Bảng: 3.8: Tốc độ gia tăng chất thải rắn của huyện Phú Bình 70 Bảng 3.9: Dự báo khối lượng CTR phát sinh 2020 72... suy giảm chất lượng môi trường, kéo theo những mối nguy hại về sức khoẻ cộng đồng, hạn chế sự phát triển của xã hội Đối với công tác quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn huyện Phú Bình, cơ chế quản lý và các chính sách hỗ trợ cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt còn thiếu, chưa chú trọng đến các giải pháp công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt thu gom phù hợp với trình độ và điều... được hiện trạng nguồn rác thải sinh hoạt của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - Dự báo lượng rác thải trong tương lai từ đó làm cơ sở cho việc đề ra giải pháp về quy hoạch quản lý nguồn rác thải sinh hoạt cho huyện Phú Bình đến năm 2020 góp phần bảo vệ môi trường 4 Ý nghĩa của đề tài  Ý nghĩa thực tiễn - Đánh giá được chất lượng rác thải rắn sinh hoạt phát sinh, tình hình thu gom, vận chuyển và tình... 1.1.2 Tổng quan về quy hoạch quản lý chất thải rắn 1.1.2.1 Hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt Hoạt động quản lí chất thải rắn bao gồm các hoạt động quy hoạch quản lí, đầu tư, xây dựng cơ sở quản lí chất thải rắn, các hoạt động phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lí chất thải rắn nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và con người Số hóa... của huyện, chủ yếu mới tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải ở các khu đông dân cư và đổ lộ thiên Chưa phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Bình đồng thời đảm bảo cho sự phát triển bền vững, một trong các nhiệm vụ trọng tâm là quản lý hiệu quả chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn và đưa ra định hướng quy hoạch. .. bàn và đưa ra định hướng quy hoạch quản lý rác thải trên địa bàn huyện Nhằm giúp các nhà quản lý môi trường trên địa bàn huyện có cái nhìn khách quan và tổng thể về hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống của người dân được cải thiện đáng kể Xuất phát từ thực tế nói trên và nguyện vọng của bản thân chúng . hiện trạng quản lý và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Phú Bình 53 3.2.1. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình 54 3.2.1.1. Hiện trạng phát sinh chất thải. huyện Phú Bình năm 2020 72 3.4. Định hướng quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình đến năm 2020 76 3.4.1. Đề xuất một số giải pháp về công tác quản lý CTRSH trên. hiệu quả chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn và đưa ra định hướng quy hoạch quản lý rác thải trên địa bàn huyện. Nhằm giúp các nhà quản lý môi trường trên địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng và định hướng quy hoạch quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, Hiện trạng và định hướng quy hoạch quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, Hiện trạng và định hướng quy hoạch quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay