luận văn thạc sĩ các yếu tốt quyết định đến kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố hồ chí minh

128 488 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2014, 05:06

1             2 L       H H T 3 LI C   T C  và N.  ánh giac hành p  rung tâm   rung tâm     ,                  4 MC LC  1  3  6  7  8 1.  10 2.  16 3.  mt lý lun và thc tin 16 4.  16 5.  17 6.   18 7.  19 8.  19  20  24 2.1.  24 2.1.1.  24 2.1.2.  30 2.1.3.  40 2.2.  43 2.3.   43   45  . 45  46  47 5  lic 49  lic qua bng hi 49  lic qua phng vn sâu . 51 I DUNG KHO SÁT VÀ KT QU NGHIÊN CU 52   52   52 4.1.2. Quynh ca yu t n kt qu hc tp môn Toán ca hc sinh lp 10 59 4.1.3. Quynh ca yu t n kt qu hc tp môn Toán ca hc sinh lp 10 61  61  61 4.2.2.  78 4.2.3. Yu t ng 79  81 PHN KT LUN 84 1.  84 2.  85  87 PH LC 91 6   HS Giáo viên GV  THPT  PPGD   CSVC - TTB 7 DANH MC CÁC HÌNH Hình 2.1  43 Hình 3.1  44 8 DANH MC CÁC BNG   46 .2  47 Bng 4.1  60 Bng 4.2 Thng kê trung bình s anh ch  61 Bng 4.3 Bng th hc vn ca ph huynh hc sinh (cha) 61 Bng 4.4 Bng th hc vn ca ph huynh hc sinh (m) 62 Bng 4.5 Bng thng kê kh  hoch cho vic hc tp ca hng 64 Bng 4.6 Bng s liu m chun b n lp ca hc sinh 65 Bng 4.7 Bng thng kê m tp trung nghe ging ca hc sinh 65 Bng 4.8 Bng thng kê cách ghi chép theo nhc ca hc sinh 66 Bng 4.9 Bng thng kê vic t hc ca hc sinh 67 Bng 4.10 Bng thng kê m ng s k vng ca cha m 69 Bng 4.11 Bng thng kê m ng s k vng ca cha m 70 Bng 4.12 Bng thng kê m làm cho bn bè phi khâm phc mình 70 Bng 4.13 Bng thng kê m say mê hc Toán ca hc sinh 71 Bng 4.14 Bng thng kê m  mong mun mình hc tt môn 72 9 Toán ca hc sinh Bng 4.15 Bng thng kê m n l hc tt môn Toán ca hc sinh 74 Bng 4.16 Bng thng kê m  tp trung ht sc mình cho vic hc môn Toán 74 Bng 4.17 Bng thng kê m tìm cách khc ph gp ph hc t 75 Bng 4.18 Bng thng kê m dành nhiu thi gian cho vic hc môn Toán 76 Bng 4.19  78 Bng 4.20   78 Bng 4.21  79 Bng 4.22 Kt qu hc tp môn Toán ca hng 80 Bng 4.23 Bng xp loi kt qu hc tp môn Toán ca hc sinh 80 10  1.  b          mình     ông   (GV)    ô  [...]... trong các môn học khoa học tự nhiên thì môn toán là môn c t lệ học sinh phải thi lại và lưu ban do môn này là cao nhất 11 Trong quá trình tham gia công tác giảng dạy môn Toán tại trư ng trung học phổ thông An Nh n Tây, qua số liệu thống kê của nhà trư ng h ng năm số lượng học sinh lưu ban, bỏ học không nhỏ g n 50 học sinh lưu ban trên tổng số học sinh l p 10 , trong đ môn Toán c t lệ học sinh r t nhiều... điều kiện học tập của học sinh, yếu tố nhà trư ng, Trong khu n khổ của một đề tài luận văn thạc sĩ, nghiên cứu ch đề cập đến nh ng vấn đề về mối quan hệ gi a các yếu tố tác động đến kết quả học tập của học sinh ở môn Toán Đây là môn học c bản và là môn học nền tảng của học sinh bậc phổ thông Vậy các yếu tố này tác động như thế nào đến kết quả học tập môn Toán của học sinh l p 10? Mức độ tác động của... học sinh l p 10 và GV dạy môn Toán l p 16 10 b ng bảng hỏi Số lượng khảo sát mẫu cụ thể: 176 học sinh l p 10 trư ng THPT An Nh n Tây, 170 học sinh l p 10 trư ng THPT Nguy n Thái ình Đề tài ch nghiên cứu về các yếu tố quyết định kết quả học tập của học sinh l p 10 trong môn Toán học tại 2 trư ng THPT trên địa bàn TP.HCM Kết quả nghiên cứu của đề tài không mang t nh chất khái quát cho tất cả các môn. .. học tập môn Toán của học sinh l p 10 Giả thuyết 2 Yếu tố giáo viên thâm niên giảng dạy, trình độ chuyên môn, phư ng pháp dạy, l ng yêu nghề) ảnh hưởng quyết định kết quả học tập môn Toán của học sinh l p 10 Giả thuyết 3 Yếu tố nhà trư ng sĩ số l p học, điều kiện c sở vật chất ảnh hưởng quyết định kết quả học tập môn Toán của học sinh l p 10 Giả thuyết 4 C sự khác biệt theo yếu tố v ng miền nông thôn và... của học sinh t nh b ng điểm số của các môn học từ cấp học này đến các cấp học khác c tư ng quan nhau hay không? Theo kết quả nghiên cứu của ộ Giáo dục và Đào tạo cứ 100 học sinh nam và học sinh n 6 tuổi vào học l p một thì sau khi học hết cấp tiểu học số học sinh lên l p sáu là 92 em, trong số 92 học sinh này c 57 học sinh học lên l p 10, và c 53 học sinh học lên l p 12 Trư ng trung học phổ thông An... học Số học sinh lưu ban và bỏ học này s học gì và làm gì trong tư ng lai là vấn đề l n của x hội – nhà trư ng – gia đình c n c biện pháp h u hiệu để giải quyết Trong số học sinh lưu ban của trư ng THPT An Nh n Tây c 70 học tập môn toán thấp, 60 23 học sinh lưu ban là vì kết quả học sinh c kết quả học tập môn anh văn thấp, học sinh c kết quả học tập môn l thấp, 26 học sinh c kết quả học tập môn h a thấp... hưởng quyết định kết quả học tập môn Toán của học sinh l p 10 hay không?  Có sự khác biệt theo yếu tố vùng miền (nông thôn và thành thị) của các yếu tố học sinh, giáo viên và nhà trư ng ảnh hưởng quyết định đến kết quả học tập môn Toán của học sinh l p 10 hay không? Từ bốn câu hỏi nghiên cứu nêu trên, nghiên cứu đặt ra các giả thuyết khoa học sau: 18 Giả thuyết 1 Yếu tố học sinh hoàn cảnh gia đình, phư... tuyển sinh học sinh l p 10 h ng năm theo hình thức x t tuyển dựa vào kết quả học tập của học sinh ở cấp II, trư ng đ ng trên địa bàn g m sáu x v ng ngoại ô ph a Tây ắc thành phố H Ch Minh Mỗi năm trư ng tuyển sinh được 12 l p mư i 540 học sinh , và qua một năm học tập và r n luyện thì số lượng học sinh được lên l p 11 là 7 l p 300 học sinh – tư ng đư ng 56 Như vậy qua một năm học số lượng học sinh. .. trung trả l i các câu hỏi nghiên cứu sau:  Yếu tố học sinh (hoàn cảnh gia đình, phư ng pháp học, động c học tập) có ảnh hưởng quyết định kết quả học tập môn Toán của học sinh l p 10 hay không?  Yếu tố giáo viên (thâm niên giảng dạy, trình độ chuyên môn, phư ng pháp dạy, lòng yêu nghề) có ảnh hưởng quyết định kết quả học tập môn Toán của học sinh l p 10 hay không?  Yếu tố nhà trư ng sĩ số l p học, điều... lượng học sinh lưu ban là không nhỏ 240 học sinh lưu ban – chiếm t lệ 44 , trong đ ch c 5 học sinh lưu ban này đi học lại l p 10 và như vậy số học sinh c n lại h n 200 học sinh là bị thất học h ng năm Nhưng ở các trư ng trung học c sở trên địa bàn sáu x này thì c t lệ học sinh lên l p và tốt nghiệp cấp học này lên đến 99,9 Trong khi đ thành phố H Ch Minh và thủ đô Hà Nội là hai địa phư ng đi tiên phong . yu t n kt qu hc tp môn Toán ca hc sinh lp 10 59 4.1.3. Quynh ca yu t n kt qu hc tp môn Toán ca hc sinh lp 10 61 . Toán ca hc sinh 71 Bng 4.14 Bng thng kê m  mong mun mình hc tt môn 72 9 Toán ca hc sinh Bng 4.15 Bng thng kê m n l hc tt môn Toán ca hc sinh 74 Bng. vt cht) có ng quynh kt qu hc tp môn Toán ca hc sinh lp 10 hay không?  Có s khác bit theo yu t vùng min (nông thôn và thành th) ca các yu t h  
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ các yếu tốt quyết định đến kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố hồ chí minh, luận văn thạc sĩ các yếu tốt quyết định đến kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố hồ chí minh, luận văn thạc sĩ các yếu tốt quyết định đến kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn