tóm tắt luận án nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội

28 578 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 16:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, HÓA SINH LIÊN QUAN ðẾN TÍNH CHỊU HẠN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT HẠT CỦA MỘT SỐ GIỐNG VỪNG (Sesamum indicum L.) TRỒNG Ở KHU VỰC HÀ NỘI Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật Mã số : 62. 42. 30. 05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Hà Nội 2011 CÔNG TRÌNH ðƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ……………………… Người hướng dẫn khoa học 1. GS.TS NGUYỄN NHƯ KHANH 2. PGS.TS NGUYỄN VĂN MÙI Phản biện 1: GS.TS. Hoàng Minh Tấn ðơn vị: Trường ðại học Nông nghiệp I Hà Nội Phản biện 2: GS.TS. ðỗ Ngọc Liên ðơn vị: Trường ðại học KHTN – ðHQG Hà Nội Phản biện 3: GS.TS. Lê Trần Bình ðơn vị: Viện Công nghệ sinh học Luận án sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường ðại học Sư phạm Hà Nội vào hồi giờ ngày tháng năm 2011 Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Trường ðại học Sư phạm Hà Nội NHỮNG CÔNG TRÌNH ðà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN 1. Tran Thi Thanh Huyen, Nguyen Nhu Khanh, Nguyen Thi Lan Phuong, Hoang Thi Thu Phuong (2008), “Comparison of amino acid composition, nutritional value of sesame seed proteins in some local and imported sesame cultivars in Vietnam”, Journal of Science of HNUE, 53(5), pp. 122-127. 2. Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Thị Lan Phương, Hoàng Thị Thu Phương (2008), “Phẩm chất hạt của một số giống vừng ñen (Sesamum indicum L.) ñịa phương và ngoại nhập”, Hội nghị Hóa sinh và Sinh học phân tử toàn quốclần thứ IV, tr. 183-186, Nxb Khoa học và Kỹ thuật. 3. Trần Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thủy, Nguyễn Như Khanh (2010), “Sự biến ñộng hàm lượng proline liên quan ñến khả năng chịu hạn ở giai ñoạn cây non của 20 giống vừng (Sesamum indicum L.) trong ñiều kiện hạn nhân tạo”, Tạp chí Khoa học trường ðHSP Hà Nội, 55 (3), tr 137-142 . 4. Trần Thị Thanh Huyền, Chu Thị Ngọc, Trịnh Thị Thu Phương (2010), “ðánh giá khả năng chịu hạn của 20 giống vừng (Sesamum indicum L.)”, Tạp chí Khoa hoc tự nhiên và công nghệ ðHQG Hà Nội, 26(2S), tr 145-151. 5. Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2010), “ Phân tích sự ña dạng di truyền của 20 giống vừng (Sesamum indicum L.) bằng kỹ thuật RAPD”, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 8(4) tr. 1847-1853. 6. Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Như Khanh (2011), “Nghiên cứu một số chỉ tiêu trao ñổi nước liên quan ñến tính chịu hạn của 20 giống vừng (Sesamum indicum L.)”, Tạp chí Khoa hoc tự nhiên và công nghệ ðHQG Hà Nội. (ðã nhận ñăng). 1 MỞ ðẦU 1. Lý do chọn ñề tài Trong quá trình sống, thực vật luôn phải chịu tác ñộng của các nhân tố ngoại cảnh như: khô hạn, giá rét, nóng, mặn, ngập úng, sâu bệnh… Trong số ñó, các tác nhân như: nhiệt ñộ cao, rét, gió, hạn ñược xem là nguyên nhân gây nên sự mất nước ở thực vật. Hạn kéo dài sẽ ảnh hưởng ñến các phản ứng trao ñổi chất liên quan, các giai ñoạn sinh trưởng, phát triển của cây, dẫn ñến giảm năng suất, chất lượng nông phẩm và thậm chí có thể làm cây chết. Hạn hán là một hiện tượng phức tạp, và ñược coi là nhân tố quan trọng nhất giới hạn sản lượng cây trồng. Vừng (Sesamum indicum L.) là cây trồng cạn, ñã có từ lâu ñời, tính thích nghi rộng, có thể trồng trên nhiều loại ñất. Cây vừng ñược mệnh danh là “hoàng hậu của các cây lấy dầu” với những giá trị dinh dưỡng cao. Trong hạt vừng, hàm lượng lipit cao, chiếm 45 – 54%, ñặc biệt, sự có mặt của các axit béo không no (oleic, linoleic, linolenic), các axit amin không thay thế, các hợp chất chống oxy hóa (sesamin, sesamol, sesamolin và vitamin E) ñã làm tăng giá trị của hạt vừng lên rất nhiều. ðã có rất nhiều công trình trên thế giới nghiên cứu về những ñặc ñiểm này của cây vừng. Ở Việt Nam, cho ñến nay, các công trình nghiên cứu về vừng còn rất ít, ñặc biệt ưu ñiểm nổi trội của cây vừng là khả năng chịu hạn lại chưa ñược ñi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống. Trong khi ñó, ñã có khá nhiều những nghiên cứu về khả năng chịu hạn của các loại cây trồng như: cỏ ngọt, lúa, ñậu tương, thuốc lá, ñậu xanh, ngô Tính chịu hạn của cây phụ thuộc vào kiểu gen, các chỉ tiêu sinh lý và hóa sinh, một số ñặc ñiểm nông sinh học, hình thái. Vì vậy, vấn ñề ñặt ra là cần nghiên cứu mối quan hệ giữa các ñặc ñiểm sinh lý, hóa sinh và sâu hơn nữa ở mức ñộ phân tử liên quan ñến khả năng chịu hạn của cây vừng. Hơn nữa, Việt Nam là nước nằm trong khu vực nhiệt ñới gió mùa, hạn là yếu tố thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng ñến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, ảnh hưởng xấu ñến năng suất và phẩm chất của chúng. Chính vì thế, việc nghiên cứu, tìm hiểu ảnh hưởng của hạn, ñánh giá và sàng lọc các giống cây trồng có khả năng chịu hạn cao là giải pháp hữu hiệu, cần thiết, hạn chế ảnh hưởng của hạn ñối với cây trồng nói chung và cây vừng nói riêng. Trên cơ sở ñó, xác ñịnh ñược cơ chế chịu hạn, ñịnh hướng cho việc cải thiện và chọn những giống vừng có triển vọng, có khả năng chống chịu hạn, cho năng suất cao, ổn ñịnh, thích ứng với ñiều kiện bất thuận của tự nhiên ở các vùng sinh thái khác nhau. Xuất phát từ những lý do nêu trên, chúng tôi tiến hành ñề tài: “Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan ñến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (Sesamum indicum L.) trồng ở khu vực Hà Nội”. 2 2. Mục tiêu nghiên cứu - Phát hiện ñược sự khác biệt trong một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan ñến tính chịu hạn của giống vừng chịu hạn tốt và kém. Thông qua ñó, ñề xuất ñược các chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh ñặc trưng liên quan ñến tính chịu hạn của cây vừng, là cơ sở khoa học, phục vụ cho công tác sơ tuyển, chọn giống vừng có khả năng chịu hạn tốt. - Xác ñịnh ñược quan hệ di truyền của các giống vừng chống chịu hạn tốt và kém trong 20 giống vừng nghiên cứu. - ðánh giá năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng chịu hạn ñã ñược tuyển chọn qua thực nghiệm của ñề tài trồng ở khu vực Hà Nội. 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài Ý nghĩa khoa học - Các số liệu thu ñược của ñề tài sẽ là các dẫn liệu khoa học về các phản ứng sinh lý, hóa sinh liên quan ñến khả năng chịu hạn của các giống vừng nghiên cứu. - Kết quả nghiên cứu của ñề tài cũng ñã xác ñịnh ñược quan hệ về mặt di truyền giữa các giống vừng chống chịu hạn tốt và kém trong 20 giống vừng nghiên cứu. - Các kết quả phân tích chất lượng hạt vừng góp thêm những bằng chứng khoa học quan trọng có ý nghĩa về giá trị dinh dưỡng và giá trị sử dụng của hạt vừng. Ý nghĩa thực tiễn - Có thể sử dụng sự khác biệt trong các chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của giống chịu hạn tốt và kém trong sơ tuyển, chọn tạo những giống vừng có khả năng chịu hạn cao mà vẫn cho năng suất và phẩm chất tốt, giúp giảm thiểu vật liệu và công sức trong chọn giống chống chịu hạn. - Các kết quả nghiên cứu về phẩm chất hạt vừng cũng là chỉ tiêu tham khảo trong chọn giống vừng vừa có khả năng chống chịu hạn vừa có phẩm chất hạt tốt, sử dụng trong các ngành công nghiệp khai thác, chế biến hạt vừng và trong ngành Y, Dược. 3. ðóng góp mới của luận án - ðã xác ñịnh ñược các ñặc ñiểm sinh lý, hóa sinh khác biệt giữa các giống chịu hạn tốt và kém. Trên cơ sở ñó phân loại ñược các nhóm vừng có khả năng chịu hạn ở các mức ñộ khác nhau. ðề xuất giống vừng V5, V14 có khả năng chịu hạn cao mà vẫn cho năng suất ổn ñịnh và chất lượng hạt tốt. - ðã kết hợp ñược việc ñánh giá khả năng chống chịu hạn với việc phân tích hệ gen bằng kỹ thuật RAPD và thấy ñược các giống vừng chịu hạn tốt và kém ñã ñược phân loại khác nhau về mặt di truyền. - ðã phân tích ñược một số chỉ tiêu về phẩm chất dinh dưỡng của hạt vừng như hàm lượng chất khoáng, ñặc biệt là 3 axit béo không no (oleic, linoleic và linolenic). 3 Chương I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Giới thiệu chung về cây vừng 1.2. Tính chịu hạn của thực vật 1.3. Tình hình nghiên cứu tính ña dạng di truyền của cây vừng Chương II. ðỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ðối tượng nghiên cứu ðối tượng ñược sử dụng trong nghiên cứu là 20 giống vừng thu thập ở một số tỉnh trong nước, do Bộ môn ngân hàng gen hạt giống, Trung tâm tài nguyên thực vật, Viện KHNN Việt Nam cung cấp. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp xác ñịnh các chỉ tiêu sinh lý: ñánh giá nhanh khả năng chịu hạn, xác ñịnh ñộ ẩm cây héo và hệ số héo, hàm lượng nước trong mô khi cây héo, hàm lượng nước liên kết (theo phương pháp của Dhopte), khả năng giữ nước của mô lá (xác ñịnh theo phương pháp của Kozushco), áp suất thẩm thấu của tế bào, huỳnh quang diệp lục ñược xác ñịnh bằng máy OPTI-Sciences OS-30 Chlorophyll Flourmeter, hàm lượng diệp lục tổng số ñược xác ñịnh theo phương pháp của Wintermans, De Mots, hàm lượng diệp lục liên kết ñược xác ñịnh theo Shmatco. 2.2.2. Phương pháp xác ñịnh các chỉ tiêu hóa sinh: hàm lượng ñường khử và hoạt tính enzym α-amylase xác ñịnh theo phương pháp của Miller G.L, hàm lượng prolin ñược xác ñịnh theo Bates, hàm lượng lipit ñược xác ñịnh bằng phương pháp Soxlet, hàm lượng các nguyên tố khoáng, các axit béo không no ñược phân tích bằng phương pháp sắc ký khí, hàm lượng axit amin tổng số trong hạt vừng ñược xác ñịnh trên máy phân tích axit amin tự ñộng HP-Amino Quant series II. 2.2.3. Xác ñịnh ña dạng di truyền bằng phương pháp RAPD: ADN tổng số ñược tách chiết theo phương pháp của Doyle, kỹ thuật RAPD-PCR ñược thực hiện theo phương pháp của William và cs với 26 mồi ngẫu nhiên. Chương III. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.1. ðánh giá khả năng chịu mất nước của 20 giống vừng nghiên cứu 3.1.1. Ảnh hưởng của hạn ñến các chỉ tiêu sinh lý 3.1.1.1. ðánh giá nhanh khả năng chịu hạn Chúng tôi ñã tiến hành nghiên cứu ñánh giá nhanh khả năng chịu hạn của 20 giống vừng ở giai ñoạn cây non trong phòng thí nghiệm theo các chỉ tiêu: tỷ lệ cây không héo, tỷ lệ cây phục hồi và chỉ số chịu hạn. Giống vừng V14, V5 có chỉ số chịu hạn cao nhất ñạt 22085 và 21541. Hai giống vừng có chỉ số chịu hạn thấp nhất ñó là V4,V8 ñạt 13675 và 12646. Chỉ số chịu hạn càng lớn thì khả năng chịu hạn càng cao. 4 Bảng 3.1. Chỉ số khả năng chịu hạn của 20 giống vừng Sau 1 ngày hạn Sau 3 ngày hạn Sau 5 ngày hạn Giống vừng %CKH %CP H %CK H %CP H %CKH %CPH Chỉ số chịu hạn TT chịu hạn V1 97,98 100,00 85,14 70,00 77,89 55,34 17084 13 V2 100,00 100,00 83,21 83,12 69,63 50,40 17135 12 V3 95,97 100,00 79,15 63,17 64,89 42,79 14502 16 V4 93,45 100,00 78,94 62,50 55,34 40,00 13675 19 V5 100,00 100,00 99,06 100,00 80,23 66,11 21541 2 V6 98,87 100,00 89,23 75,12 67,24 57,62 17378 10 V7 96,25 100,00 80,23 60,44 63,69 43,33 14408 17 V8 94,41 100,00 73,33 55,79 49,65 38,68 12646 20 V9 98,24 100,00 87,89 70,00 66,66 58,78 16940 14 V10 100,00 100,00 90,34 73,55 60,45 54,62 16838 15 V11 97,34 100,00 94,12 74,14 62,50 59,13 17410 9 V12 95,17 100,00 93,24 80,12 69,53 60,43 18114 7 V13 100,00 100,00 90,16 82,14 76,11 61,14 18809 5 V14 100,00 100,00 96,67 99,12 84,61 72,42 22085 1 V15 96,87 100,00 88,78 79,56 66,67 53,77 17201 11 V16 100,00 100,00 87,99 87,56 64,67 62,75 18402 6 V17 100,00 100,00 91,26 84,34 76,44 61,56 19108 4 V18 99,12 100,00 92,13 83,15 78,22 64,15 19340 3 V19 100,00 100,00 89,45 77,84 76,24 49,67 17578 8 V20 94,37 100,00 72,42 63,69 64,75 43,66 14012 18 Dựa trên chỉ số chịu hạn ở bảng 3.1.bước ñầu chúng tôi có thể chia 20 giống vừng làm 3 nhóm chịu hạn: Nhóm chịu hạn tốt gồm 2 giống: V14 và V5; Nhóm chịu hạn kém gồm các giống: V4, V8; Còn lại 16 giống ñạt giá trị trung bình về chỉ số này, theo thứ tự giảm dần khả năng chịu hạn là: V18, V17, V13, V16, V12, V19, V11, V6, V15, V2, V1, V9, V10, V3, V7, V20. 3.1.1.2. Hệ số héo của ñất Chúng tôi ñã tiến hành xác ñịnh hệ số héo của ñất, thông qua ñó xác ñịnh khả năng sử dụng nước trong ñất của các giống vừng. Lượng nước còn lại trong ñất mà cây không hút ñược dẫn ñến hiện tượng cây bị héo gọi là hệ số héo của ñất. Hệ số héo ñược xác ñịnh trên cơ sở các thông số: ñộ ẩm cây héo và dung ẩm toàn phần. Kết quả ñược trình bày ở bảng 3.2. 5 Bảng 3.2. ðộ ẩm cây héo và hệ số héo của ñất Ở chỉ tiêu ñộ ẩm cây héo, giống V5 và V14 bị héo khi lượng nước trong ñất thấp, chỉ ñạt tương ứng 10,89%; 11,04% so với khối lượng ñất chưa sấy. Hiện tượng héo xảy ra ñối với các giống V3, V8 khi lượng nước trong ñất so với khối lượng ñất chưa sấy cao hơn, ñạt 14,92% và 15,08%. Hệ số héo ở 20 giống vừng dao ñộng trong khoảng 3,41 – 4,85 g H 2 O/100g ñất khô. Hệ số héo ñạt giá trị thấp ở 2 giống V5 và V14, trong ñó thấp nhất là ở giống V5, hệ số héo là 3,41 g H 2 O/100g ñất khô. ðạt giá trị cao nhất về chỉ tiêu này là 2 giống V3 và V8, hệ số héo lần lượt là 4,8 và 4,80 g H 2 O/100g ñất khô. Nghĩa là, lượng nước còn lại trong ñất mà giống V5 và V14 không hút ñược ít hơn lượng nước còn lại trong ñất mà giống V3 và V8 không hút ñược. Trên cùng một loại ñất gieo trồng, giống cây nào có khả năng sống với hàm lượng nước còn lại trong ñất thấp hơn thì khả năng chịu hạn cao hơn và ngược lại. Có nghĩa là khả năng chịu hạn của 2 giống V5, V14 là cao nhất, thấp nhất là 2 giống V3, V8. 3.1.1.3 Ảnh hưởng của ñiều kiện hạn ñến hàm lượng nước trong mô Trong ñiều kiện hạn chế về nước với các mức khác nhau, hàm lượng nước trong mô của các giống cây khác nhau cũng khác nhau, ñiều ñó ảnh Giống ðộ ẩm cây héo (%) H ệ số héo (g H 2 O/100g ñất khô) TT chịu hạn V1 11,29 a 3,54 a* 4 V2 13,34 b 4,25 b* 11 V3 15,08 f 4,85 e* 20 V4 14,37 c 4,61 c* 18 V5 10,89 d 3,41 a* 1 V6 12,63 e 4,01 d* 10 V7 14,35 c 4,60 c * 16 V8 14,92 f 4,80 e* 19 V9 12,56 e 3,98 d* 9 V10 11,14 g 3,49 a* 3 V11 12,48 e 3,95 d* 8 V12 13,52 b 4,31 b* 14 V13 14,08 h 4,51 b*c* 15 V14 11,04 d 3,46 a* 2 V15 13,52 b 4,31 b* 13 V16 12,07 i 3,81 f* 6 V17 11,32 a 3,55 a* 5 V18 13,45 b 4,29 b* 12 V19 12,11 i 3,83 f* 7 V20 14,16 h 4,53 b*c* 17 6 hưởng khác nhau ñến các hoạt ñộng sinh lý của cây nói chung và mô lá nói riêng. Vì vậy, xác ñịnh hàm lượng nước còn lại trong cây tại các thời ñiểm cây héo có ý nghĩa ñến việc bổ sung kịp thời lượng nước cho cây, hạn chế ñược tác hại của hạn ñối với cây trồng và qua ñó có thể ñánh giá mức ñộ chịu mất nước của cây trồng. Bảng 3.3. Hàm lượng nước trong mô lá khi cây héo Hàm lượng nước trong mô khi cây héo (% ) Giống vừng ðK thường ðK hạn Tỷ lệ so với ðK thường ( %) TT chịu hạn V1 82,76 a 69,53 a* 84,01 8 V2 79,53 b 66,54 b* 83,66 6 V3 84,31 c 73,32 g 86,96 19 V4 79,56 b 68,24 c* 85,77 16 V5 85,05 f 68,15 c* 80,12 1 V6 83,03 c 69,91 c* 84,19 10 V7 82,67 a 70,69 a* 85,50 14 V8 81,03 e 70,26 a* 86,70 18 V9 81,74 c 70,13 a* 85,79 17 V10 81,53 e 67,27 e 82,50 4 V11 80,61 b 68,53 c* 85,01 11 V12 82,56 a 70,23 a* 85,06 12 V13 83,05 c 70,67 a* 85,09 13 V14 83,78 c 68,25 c* 81,46 2 V15 82,17 a 70,12 a* 85,33 15 V16 80,49 b 67,16 e 83,43 5 V17 83,56 c 68,32 a* 81,76 3 V18 83,04 c 69,78 a* 84,03 9 V19 82,15 a 68,85 c* 83,81 7 V20 85,75 d 75,46 f 88,00 20 Số liệu thu ñược cho thấy: dưới ảnh hưởng của hạn, hàm lượng nước trong mô lá ở tất cả các giống ñều giảm ñi so với ñiều kiện thường. Hàm lượng nước trong mô khi cây héo dao ñộng trong khoảng 80,12- 88% so với khi cây ñủ nước. Trong ñó, lượng nước trong mô lá khi héo thấp nhất và bằng 80,12% ở giống V5 (so với chỉ số ñó khi cây không héo). Kế theo là 81,46% ở giống V14. Trong khi ñó, lượng nước trong mô lá khi héo cao nhất ở giống V20 (88,00%) và ở giống V3 (86,96%). Tại cùng thời ñiểm cây héo, giống có lượng nước trong mô lá/lượng nước ban ñầu còn lại ít chứng tỏ giống cây ñó có khả năng chịu hạn cao hơn. ðiều này cho thấy các giống V5, V14, có khả năng chịu hạn cao hơn so với các giống V3, V20. 3.1.1.4. Ảnh hưởng của hạn ñến hàm lượng nước liên kết trong lá Thường ở ñiều kiện hạn, thành phần nước sẽ thay ñổi theo hướng tăng hàm lượng nước liên kết và giảm lượng nước tự do. Chính vì vậy, [...]... s ch tiêu sinh lý như: kh năng ch u h n tương ñ i, kh năng gi nư c, hàm lư ng nư c liên k t, áp su t th m th u, hàm lư ng di p l c t ng s , liên k t, huỳnh quang bi n ñ i 24 (Fvm) và các ch tiêu hóa sinh như: hàm lư ng ñư ng kh , ho t tính enzym α-amylase, hàm lư ng axit amin prolin c ñi u ki n thư ng và h n Nhưng l i có giá tr th p hơn v m t s ch tiêu sinh lý như ñ m cây héo, h s héo và huỳnh quang... mà chúng tôi ñã nghiên c u ph n trên (b ng 3.9.) 3.1.3 ðánh giá chung v kh năng ch u h n và các ch tiêu sinh lý, hóa sinh D a vào các ch tiêu sinh lý, hóa sinh ñã thu ñư c trên, chúng tôi ñánh giá kh năng ch u h n c a 20 gi ng v ng theo t n s xu t hi n c a các gi ng các v trí theo th t ch u h n t 1 ñ n 20 (b ng 3 13) K t qu b ng 3.13 cho th y r ng: hai gi ng V14, V5 luôn gi v trí s 1 và 2 theo th t... 2 3 D a vào các ch tiêu sinh lý, hóa sinh và phân tích quan h di truy n c a 20 gi ng v ng nghiên c u, ñã phát hi n ñư c 2 gi ng v ng có kh năng ch ng ch u m t nư c t t nh t là gi ng V5 và V14; kém nh t là 2 gi ng V3 và V8 4 Thi u nư c ñã làm gi m năng su t c a 6 gi ng v ng, nhưng gi ng V5, V14 v n ñ t năng su t cao nh t trong các gi ng v ng nghiên c u (ñ t tương ng là 17,6 và 18,15 t /ha), năng su... ñ ñánh giá kh năng quang h p và ch ng ch u c a cây, nh t là hàm lư ng s c t liên k t Chúng tôi ñã ti n hành xác ñ nh hàm lư ng di p l c t ng s và liên k t 20 gi ng v ng nghiên c u và th y r ng: Hàm lư ng di p l c t ng s c a c 20 gi ng v ng ñ u gi m trong ðK h n ð t giá tr cao nh t (1,934 mg/g lá, 1,930 mg/g lá) và ch u tác ñ ng ít nh t c a ñi u ki n thi u nư c v n là 2 gi ng V5 và V14 (ñ t 90,53% và. ..7 hàm lư ng nư c liên k t và kh năng gi nư c c a mô lá có m t ý nghĩa vô cùng quan tr ng ñ n kh năng ch ng ch u c a cây trong ñi u ki n h n ch v nư c Hàm lư ng nư c liên k t trong lá ñi u ki n thư ng và ñi u ki n h n t i th i ñi m cây héo n ñ nh ñư c trình bày b ng 3.4 B ng 3.4 Hàm lư ng nư c liên k t trong lá v ng ðK thư ng và ðK h n Gi ng v ng Hàm lư ng nư c liên k t trong lá v... m t trong nh ng y u t có kh năng làm tăng ASTT, tăng kh năng h p th và gi nư c c a t bào là các lo i ñư ng tan, axit amin prolin Rõ ràng ñây có s liên quan gi a 2 y u t này v i ASTT c a t bào và tính ch u h n c a cây tr ng M i liên quan này s ñư c trình bày rõ hơn các ch tiêu nghiên c u ti p theo Vi c xác ñ nh kh năng ch u h n c a cây tr ng không ch ph thu c vào các ch tiêu trao ñ i nư c mà còn là... khác Vì v y c n phân tích thêm các ch tiêu hóa sinh ñ xác ñ nh kh năng ch u h n c a cây tr ng nói chung và cây v ng nói riêng 3.1.2 nh hư ng c a h n ñ n các ch tiêu hóa sinh 3.1.2.1 ðánh giá kh năng ch u h n thông qua hàm lư ng ñư ng kh lá v ng ðư ng có vai trò quan tr ng trong cơ th s ng như: c u trúc, cung c p năng lư ng cho cơ th , ñ c bi t ñư ng ñóng vai trò quan tr ng trong vi c ñi u ch nh áp su... huỳnh quang di p l c Huỳnh quang di p l c là m t thông s ph n ánh tr ng thái sinh lý c a b máy quang h p trong ñi u ki n stress c a môi trư ng Trong ñó, huỳnh quang bi n ñ i (Fvm) liên quan tr c ti p ñ n hi u su t quang h p Gi ng có ch s Fvm n ñ nh, ít b bi n ñ i khi ñi u ki n ngo i c nh thay ñ i s là gi ng có kh năng ch ng ch u cao Hi u su t huỳnh quang bi n ñ i (Fvm) ph n ánh hi u qu s d ng năng lư... 5 gi ng: gi ng s 3, 4, 7, 8, 20 3.3 ðánh giá năng su t và ph m ch t c a 6 gi ng v ng ch u h n khác nhau 3.3.1 Năng su t Chúng tôi ñã ti n hành xác ñ nh các ch tiêu trên 6 gi ng ñư c coi là ch u h n t t, trung bình và kém d a trên s qu trên cây, s h t ch c trên qu và kh i lư ng 1000 h t B ng 3.15 Các y u t c u thành năng su t và năng su t th c thu c a 6 gi ng v ng nghiên c u S S S h t Kh i lư ng NS th... 88,44% so v i khi ñ nư c) gi v trí th nh t và th hai Ch u nh hư ng nhi u nh t c a s thi u nư c là 2 gi ng V3 và V13, hàm lư ng di p l c t ng s gi m ch còn 67,49%, 74,29% so v i ðK thư ng Hàm lư ng di p l c liên k t thay ñ i liên quan ñ n s thay ñ i hàm lư ng di p l c liên k t a và b K t qu thí nghi m cho th y, hàm lư ng di p l c liên k t gi m ñi ñi u ki n h n và khác nhau các gi ng v ng ñ t t 70,00 – . tiến hành ñề tài: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan ñến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (Sesamum indicum L.) trồng ở khu vực Hà Nội VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, HÓA SINH LIÊN QUAN ðẾN TÍNH CHỊU HẠN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT HẠT CỦA MỘT. truyền của các giống vừng chống chịu hạn tốt và kém trong 20 giống vừng nghiên cứu. - ðánh giá năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng chịu hạn ñã ñược tuyển chọn qua thực nghiệm của
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội, tóm tắt luận án nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội, tóm tắt luận án nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn