nghiên cứu ảnh hưởng của cánh tiết diện chữ t đến khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép

86 746 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 14:32

. cánh trong ti t diện chữ T đến khả năng chịu c t của dầm bê t ng c t thép chịu uốn. 6 Góp phần đề xu t trong t nh toán thi t kế k t cấu về khả năng chịu c t trong dầm bê t ng c t thép. Là t i. đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu ảnh hởng của cánh ti t diện chữ T dến khả năng chịu c t của dầm bê t ng c t thép, có x t đến ảnh hởng của vùng bê t ng chịu kéo. * Đối t ng nghiên cứu Dầm BTCT. x t đến sự làm việc của bê t ng vùng kéo . Đề t i : Nghiên cứu ảnh hởng của cánh ti t diện chữ T dến khả năng chịu c t của dầm bê t ng c t thép là cần thi t và có ý nghĩa thực t , lý thuy t. *
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ảnh hưởng của cánh tiết diện chữ t đến khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép, nghiên cứu ảnh hưởng của cánh tiết diện chữ t đến khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép, nghiên cứu ảnh hưởng của cánh tiết diện chữ t đến khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn