tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

27 567 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 08:54

. toán nội lực, cơ sở xác định thông số hợp lý theo lý thuyết tối u. Nghiên cứu bài toán xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo hàm mục tiêu là khối lợng kết cấu, . tạo kết cấu thép cần trục tháp và các thiết bị nâng khác ở Việt Nam hiện nay. Nội dung của luận án: Nghiên cứu tổng quan về kết cấu thép cần trục tháp, tính toán kết cấu thép cần trục tháp. . trên cần. Nghiên cứu thực nghiệm và thử nghiệm bằng số bài toán xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp. Kết luận chơng 1 Qua nghiên cứu tổng quan về cần trục tháp, kết
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam, tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam, tóm tắt luận án nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn