Bài giảng môn quản trị rủi ro tài chính

75 453 1
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2014, 21:12

Bài giảng môn quản trị rủi ro tài chính Tổng quan về rủi ro Rủi ro tài chính và rủi ro kiệt giá tài chính Sựxuất hiện và phát triển của các công c...................................................................    1                     2   !"#$%    &'()*+    , /-0 1 2)345 6,7)8-                   !"#        • ).1.5  • 9:0;*<;1.=-.5  • 9:0>21.=.5  • ,7).).1.>.;);5  • ?'@<;1).7>.;);5    3 "A BBBBBBBBBBBBBBBB    CD  ?EFA  G #H@.I1GJKL5 • $%& • $&' M C)NO;-PQ RR; • $ ('#)*+"')*,*-"#.+%./#0& .12+#"*.+%03&+%4.5+#3%&6& 27&+##8+"8-!+")7 8#8-89+%5:+/5+")2 8/*;&+##*"#<,.028/,"# )*3!/./&8/+##))7'")*0* )*=>%'&,8)+/'/+%2+/7.'? !S#O  T$A UFV$T  "A     4 &"#,*,.+%2+/7%&'#)* .+%?+"5+#30)@8/5+#'%) .)*(+A+"#,B)*%&1)**7C D,2)*EE24 • $77,& ('#)*+"&"#.+/877,&'?3&' ,/2).)3&'+#+/88)*27) +/F)*+#77,/3&'.G7'-* +,/8/#'/+/877,&&'"+)3# ?,8/.#'+%7,)&F)*+"9'#)*77,&G ,8//7/'#)*."#277,&%?+? ,88")!/'#)*.+%77,&)?'-) 5@)+"8."#7)8)*0.,/77 8+?+)%& • $%,) ('#)*,+3'+#H)*I")$+"& ")*-).3,&.+&'#)* ,+3'+#"))5)*#7)*.&)*)?" 7+#J :+%7)*2+/&'8/.++"6+8,8/'#)* .+%%,))K#+"5+#30)C/ +#5&?/+"6+8,%"#12&,'/4'%* ,%,*01,8KK#4!)**7%&+#,)*3 75+#*7&+##98,88*"#'%*)'')*,*0 1#,&+/.+@4#5+B.+%% ,),,++/.*+/+"6)#".+%5+#?,)? "#7"+#1)8#.+/&.+%)4:./&3.+%% ,)738'+#,*0.+%5+#.+"#)*  K  I1GJWX5 • $C5+ LM7"81N24 L1N+4 LN7#1N,+4 L+1N84 • $01%.#4 • $)8)*'/ • $3%,) LF,) L:/,) L!,)    5   +%5.+/7,%&/. '38C/"3+"6+86+%'&O  • # 9:02-78- $  8/  )? %   *  # , 8 )* ./ # 6 3P/'#8)2%8'+%+"2"'+#"#QR'%9 )(?,,8#'+2)*6&+'#.*)*2?) 2+/7M)#,).+/+"+#8)*' #)*'#.*?)'#.*, &+   &+# %   %& C )* ./ # ?  +" , %&'@'#.*+/72,'J   • # 9:0YZ2 M)&'""8).)*#6?/' +#J ,%)F+%52C&?'?#++%5& .8)*3#+#@)5+/.+%"8)6?/*F/'? #&'&,8/%#'3'#.*27)*!& .C&?QRC&?#"22/'/K8SS*( =+,+?#&)3%%&M)&'"" 8)?+"0)@3'+"8.+%7)?,),)*, '/'?8*8/%K,)8*+%527+"*C&? )5+"7+"*:+/F8?28)*6?/.02))? ,+@7/73'##&+%. '%  8? ?  )*#+% '+# 5+# 3 5 2  )? 2 +/7'/,B.)&.02)T77"8,),#& '+#1'+",8#&+%.46#P(  • # 9:07' / !8/ '# )* 8 )* 0   +" , 8/ %   3  08/!"!#8*+")*+8,+" )1U8'7)*3&'8*.+%6),&# '/J 4!+7)*2+/3#+#8)*07)7* 7#3#'+%2'+%+%* '/.0#5.+%52!)*+")* -0+#&'",+C)*0?+" '/0)300.+%+/'/+ ,/2/'%J   • # 9:0R)2->,>    6 #+%)#'.7)+/#,/(/57G'+% "8).+/77)7.#'+%,6?/)+# ."8)%&+"5+,+/+#C)*,/77:+/ F8'-'+"8,5"'+%**.5#3P&, %32+/7'/*:+/F8.,8 0')*%'%))*.*)*55.) QR8)'/3#+#7)7*."8),/77+"&'"# +%)*%&*5C)*,/77?5+#30) )#78)*6?/"'.+/3&+%)*2  • # 9:0*-32 V'/")+",87.#'+# 5&+#8?&+"2.++"&.+%77,& V6#+"')'+#"./#'/ ")+"&"8)*23#+#+"-7 .#'2+/#./&+"5/&:+%50&' 8)*'/#+?')8/7"8&2.8)'" )+?&#  • # 9:0-8 C-28)*5+#)*')*3&+#'28)*0)7 +"/,*)*%'?8/8)*8# )*'/8/07+")**)*.#+#* )%)8/3#5+"5+"8")*%&!,8 7&''#+/&,&+##+/#5+#85 3#+"5+"8"+#C&?+/?&6/+% 5+#)*53.+/'+%G,?#V&?D))?(+A )*%)28/2+%=!!)*#+% '+#)7+"'#)*.'/2+/7)* +",,=W!=U7*T+/7'!)*8:+/;C&?,)?) +8'#.*+%2+/7)*QR8)'/0.B8*,?# .02+"7'-%&.&''5+",+")  • &8342-9,7 !5 2  +% 3&+# ' % 7 ')* ) #0  +% )* /+%,B.)5@8//'%%8)*75 2)*75&?/ .5+#)*7'+"38/7"8 8*M7"8+"+%)+)28X)*.#'+%+'/ &+88+5#0')*$'6#7)/) FK,)8/3.+/+"6+86+',)*' 57,C/%3%+#")&    7 2/).)+#5:#'+%/),% #.+//2+/.70.)?70'' ,*)?)OH,8+"')*)*)#',+")YI &H,8+#')*8/),'.*)+#YI  &+##8+"8.+"87)%%&+%.5+" +")*)*')*5C/.+"8+"7)* 8/%,)@+"7)8)*./#1)+,)4 &8)*6?/1'/'#74  & ?V$? ?"A  • ?-'77,7@,7,-07' N)*77%&222,+'+%6#K8SZC-27)*77%&,'%G ')2")).2)+"05 )"))'+#")7,*/."))* 5+/87)*77?+"')*"38") [970"5+#'/52. ,+/"*22,+93+"6'8'#)* ").+%77,&.%,)[95+#*7%&.* 2).+%0.2)?+"7+/ )*,(&2,.'/")#%20'+#+%&  !+7)*77%&)5+?')*+)5&'+"7+/ +%8K+"7)'+#3+)')*)5 ?+"6+86+)+#'/70+%8-57 %5J +2)'57+/')*)?'+%#)*22,+ 97)*77%&'/&532)+#,+/@+" &U.+"2')*3.) .#&++/7T*)?&+".+//2/ )?03+/.)'+?2+"#7/*'#.*/3,&5 ").'#)*+)&+.+5+#J  ?+,)&,7)*77%&5,).+//2&' 2 22,+ '? 5 ) +#7 *  #   .+/ 7 / 2   7)*77%&?)?0.+/',)*.'3,&## '#)* 22,+U*37"%5. %*0@)+'+%.+%.,+/77,& !+"6+88.+/708/55+#*7.*'"# +"6&+?7.+//2"#+%8K)+#     8 !+  !F)&  !"#  T+"8 5 T'/+"   +%8K !%5     !"#.+% ()?8)   *)*#7  !)+#7  '/8.   P./&+"*5  +#7  +"8   ?       52   P./&+"*8&    )*   F8&      !"#.+%77,& M),*'+"   F8&    7)6+/ M).78   P&+"*5   '#'#' .    [96+8& 7"8     [97)*+/+ .+           .+     [96+8&  !"#.+%) +#+/   [97)*+/+     #+/7      .+%)  • N)*77,)'% • !+/)* !+/)*,8/.+/7,8'#.*3[9 3/7/").'/+#7'3 +"+#')*#+%.+%)?8")+"-7 • (8.+/.*/7/5 ))'+"/2"),3+#7)* 6&+.+/#.*/7/5")+#7%& %8 14C*/.+/K8.+#/3,&..+*/7/5 3'3#U')*)?+"+#'%&'.+%'/ ?)"#+")'/%& 148+/-9.K/7/2)'+%6)*- )+/+8/+/#)*6&+9873 U8')*)?%+# +6+8)*03+/#+#7)+#/7/ %&)*6&+-/)')*'#)*83 +"!/./&)37/- +%.%*7/7/") [#3,)*+.+%8/'#)*8*# +"5'?7@8/3#+5' #&+*&,'?88/6,'U+%)%    9 )*F)./&,#%60+/7'?,'#)*)?"# +8.+%,)77,&.8)*360 +/7'?5+#'+#T*)?+#"#+%8K%&')*6+86+ "/560+/7'?53&+#'8+#6,%& +"5.+/+#7.*/3,&*/7/53 7.)*3')*)?%))+'+"7+/ #,*3,&8##&'/+"& )?55K"):./&.+/55K3, &+#7)*5+"9.+/7+/5/,*,# .+/F)?",)7+/5+"%&+") +/')*+#")8/+/#7""#@5"#7 )'/5')*/3,&+/87 "#-"#*8)*.*'/P+" )?)+",%8+/77)7)./&+')*,/ .*/3,&5')*.+%'/+"&  • (8.+/.*%+ P+"".+/+#7.*/7/5")3 +'"+8.*)?)*3+/.*"))&+.+5+# ,/)).#.+%&+.+#5+&&+ 5+"8"#C'0'",988+"6+8)?)*%& /')*88'?5-0)?)* %&8*")5 • N0*7'% • N0#,+/"# • N)*77&,X • N0X      10 ?E[VA !E %  T[   U  \    ]8--,2-* UF* '/  ,)    ! =    ]8--, UF* +%    &+"  2+"    ! =   \ 28^)I00-4 5!%   .#   =   ] )I0^)I00-4 5%.3&#T+/ 5&   &  M# =    28^)I0?) 75! %    D =   Z )I0^)I0?) 75.3&#T+/ 5&   &  M# =    _3,>9,-4RZ1!5 ,?!+% ^[_! =  II. ` &`   !" *  !"    )?*.#!" *  !"   \ '#!  2  F*   [...]... 14 R 15 R &u tiên thanh toán khi phát mãi tài s n c a công ty b phá s n * Chi phí tòa án, lu t s * N ti n l ng công nhân viên (có gi i h n t i a) * N thu Nhà n c * Ch n có th ch p, b o m * Ch n không cb o m * C ông c phi u u ãi * C ông c phi u th ng i ro tài chính i ro thanh kho n i ro do mua l i ch(ng khoán i ro do chuy'n i ch(ng khoán i ro chính tr i ro trong ngành ho t )ng II CÁC PH NG PHÁP PHÂN... gi m b t r i ro, n càng l n m c gi m r i ro càng l n nh ng cu i cùng portfolios c(ng còn ph!n r i ro không th gi m c b)ng cách phân tán, ta g i ó là r i ro h th ng R i ro có th phân tán T ng r i ro R i ro h th ng (không th phân tán) S c phi u trong portfolios 2 Phân tán qua nhi"u ngành Nhi u nhà t v n cho r)ng ch n danh m c !u t g*m nhi u ngành thì có th phân tán c r i ro t t h n ch ch n trong m t ngành... su t phá s n nh sau L* − µp L − µp 1 n =P > ≤ σp σp L* − µp n σp 33 2 = 1 z2 1 k2 PHÂN TÁN I 1 2 3 4 5 6 NGU N C A S B T UT NH TRONG UT R R R R R R • i ro do thi!u thông tin v" công ty i ro do lãi su t i ro t# giá i ro do l$a ch%n i ro do nh th&i i'm i ro v" s(c mua X y ra do l m phát, khi cùng s ti n nh ng không mua c l ng hàng hóa nh tr c ây • Ch s giá c (Consumer price index -CPI) là giá c a m t gi... +ng Wagner và Lau ã nghiên c u v n gi m thi u r i ro khi phân tán !u t n gi n ch trong m t m c ch t l ng (ph n ánh r i ro do v" n ), k t qu nghiên c u cho th y: • V-n có th gi m thi u r i ro nh khi phân tán !u t n gi n qua các m c ch t l ng khác nhau • V i các m c ch t l ng khác nhau r i ro t i thi u có th t n khác nhau M c ch t l ng càng cao thì r i ro có th t n càng th p và l i su t c(ng th p t ng... su t danh ngh a ph i là e= − + = = e 7 R i ro do bi!n )ng th tr &ng 8 R i ro do qu n lý 9 R i ro do v* n+ (Default risk) • Khi công ty t m th i không tr c n do thi u h t ti n m t ta nói công ty b m t kh n#ng chi tr v m t k$ thu t %i u này có th x y ra cho c nh ng công ty ang có l i nhu n cao • Khi tài s n c a công ty ít h n n , công ty b m t kh n#ng chi tr trong tình tr ng phá s n M t công ty m t kh... R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M 31 CÁC R I RO 1 Các C L P VÀ KHÔNG NG NH T c tr ng c a t n th t trung bình L () L1 + L 2 + + L n M(L1 ) + M(L 2 ) + + M(L n ) = = n n () L1 + L 2 + + L n D(L1 ) + D(L 2 ) + + D(L n ) = = σ2 P 2 n n ML =M DL =D p 2 Xác su t phá s n Xác su t phá s n: P L > V OL L* n NG M C 1 Hi p ph L* − µp n =P z> σp T NG QUAN GI A CÁC R I RO ng sai (Covariance) N u các r i ro ph... = M[(X 1 − µ1 )(X 2 − µ 2 )] = M (X 1 X 2 ) − µ1µ 2 2 H s t ng quan (Correlation) H s t ng quan c a hai bi n ng u nhiên X1 và X2 chính là hi p ph l i n v o, c nh ngh a nh sau r1, 2 = ng sai sau khi ch nh σ1 , 2 σ1σ 2 VI GI M THI U R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M CÁC R I RO PH THU C L N NHAU 1 Các () ML =M c tr ng c a t n th t trung bình L L1 + L 2 + + L n M(L1 ) + M(L 2 ) + + M(L n ) = = n n 32... L T +/ # )2 #' L T +/ 3 ' % ) 2 0 * -: +# " % ( /7 3 &? 2) 7 &+" 9 +"8 + 0 V G M) 2 ' X & 0 1W N 0 7 0 # A ' # # 2 + 4 0 , ,+.+ 30 +4 LÝ THUY T PORTFOLIO VÀ QU N TR R I RO III GI M THI U R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M CÁC R I RO C L P VÀ NG NH T 1 nh lý gi i h n trung tâm Phân ph i c a giá tr trung bình c a n bi n ng u nhiên c l p và chung phân ph i, m i bi n có trung bình µ và ph ng sai σ 2 ,... t qu !u t cho trong b ng d i ây Th&i gian và th&i ti!t t=1 t=2 t=3 t=4 M a N.ng & M a N.ng & M a R i ro N.ng L i su t c a H -10% 35% 20% 15% 0.263 L i su t c a D 30% -15% 0 5% 0.263 L i su t c a dm t 10% 10% 10% 10% 0 2 L+i su t và r i ro c a danh m-c ,u t N u ta phân b !u t trên n ch ng khoán, m,i ch ng khoán có l i su t ri và r i ro σ i , h s t ng... các r i ro không c l p, phân ph i c a L không th x p x chu n Trong tr ng h p này mu n tính xác su t phá s n ta ph i dùng b t ng th c Chebyshev, phát bi u nh sau X − µx V i m i bi n ng u nhiên X có phân ph i b t k , P V n d ng b t P L> L* n ng th c trên cl σx >k ≤ ng xác su t phá s n nh sau L* − µp L − µp 1 n =P > ≤ σp σp L* − µp n σp 33 2 = 1 z2 1 k2 PHÂN TÁN I 1 2 3 4 5 6 NGU N C A S B T UT NH TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn quản trị rủi ro tài chính, Bài giảng môn quản trị rủi ro tài chính, Bài giảng môn quản trị rủi ro tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay