sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc, quảng ninh

110 225 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2014, 23:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN HUY CƢỜNG SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ GIỮA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC – QUẢNG NINH Chuyên ngành: Đo lƣờng và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trịnh Ngọc Thạch Hà Nội - 2012 1 LỜI CẢM ƠN Học viên xin chân thành cảm ơn sâu sắc Tiến sỹ Trịnh Ngọc Thạch đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu, mang lại cho học viên những tri thức quý báu, thiết thực để hoàn thành luận văn. Học viên xin chân thành cảm ơn tất cả Quý Thầy, Cô đã trực tiếp giảng dạy các môn học chung, các chuyên đề trong chương trình đào tạo của khoá học, qua đó đã truyền đạt cho học viên rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu và bổ ích. Học viên xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, cán bộ giảng viên và công nhân viên của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện, giúp đỡ học viên trong suốt khóa học và trong quá trình hoàn thành luận văn. Học viên xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ học viên trong suốt khóa học và trong quá trình khảo sát lấy số liệu, hoàn thành luận văn. Do hạn hẹp về mặt thời gian nên luận văn không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Kính mong các thầy cô giáo, các nhà khoa học, những người quan tâm đến đề tài cho ý kiến đóng góp để tác giả có thể làm tốt hơn nữa trong những nghiên cứu sau. Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012 Tác giả của luận văn Nguyễn Huy Cường 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày trong luận văn này là trung thực và chưa được công bố ở các nghiên cứu khác. Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình. Học viên Nguyễn Huy Cường 3 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 LỜI CAM ĐOAN 2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 6 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 7 PHẦN MỞ ĐẦU 8 1. Lý do chọn đề tài 8 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 10 3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 10 4. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 11 5. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 11 6. Phạm vi nghiên cứu 12 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 12 8. Cấu trúc của luận văn 13 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 14 1.1. Tổng quan 14 1.2. Cơ sở lý luận 18 1.2.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy 18 1.2.1.1. Đánh giá 18 1.2.1.2. Giảng dạy 19 1.2.1.3. Chất lượng 21 1.2.1.4. Chất lượng trong giáo dục đại học 22 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động giảng dạy 30 1.2.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy 30 4 1.2.4. Các phương pháp và cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy 36 1.2.5. Công cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy 42 1.3. Kết luận Chƣơng 1 44 CHƢƠNG 2: CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV VÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GV VÀ SV TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC – QUẢNG NINH 45 2.1. Giới thiệu về Trƣờng Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh 45 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 45 2.1.2. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển 48 2.1.3. Công tác đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV 49 2.2. Chất lƣợng hoạt động giảng dạy của giảng viên 52 2.2.1. Công cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV 52 2.2.2. Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV theo đánh giá của SV 55 2.2.3. Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV theo đánh giá của GV 66 2.3. Sự khác biệt giữa GV và SV trong đánh giá chất lƣợng giảng dạy của GV 74 2.3.1. Phân tích thống kê mô tả theo các nhận định trên phiếu đánh giá 75 2.3.2. Phân tích tương quan giữa các tiêu chí trên phiếu đánh giá 77 2.3.3. Phân tích sự khác biệt về mức độ đánh giá các tiêu chí giữa GV và SV 79 2.4. Kết luận Chƣơng 2 80 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC – QUẢNG NINH 82 3.1. Giải pháp từ phía Nhà trƣờng 82 3.1.1. Đẩy mạnh công tác tự đánh giá toàn bộ các hoạt động của Nhà trường và của từng chuyên ngành đào tạo 82 5 3.1.2. Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng các hoạt động giảng dạy trong Nhà trường 83 3.1.3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy 84 3.2. Giải pháp cho giảng viên 87 3.2.1. Đổi mới phương pháp giảng dạy 87 3.2.2. Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên 88 3.2.3. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 88 3.3. Giải pháp cho sinh viên 89 3.3.1. Nâng cao tính tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học của SV 89 3.3.2. Tạo môi trường thuận lợi giúp SV thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình 89 3.4. Kết luận Chƣơng 3 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 97 6 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội GDĐH Giáo dục đại học GV Giảng viên GS Giáo sư HĐGD Hoạt động giảng dạy INQAAHE Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế Nxb Nhà xuất bản PGS Phó giáo sư PVS Phỏng vấn sâu SV Sinh viên TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TS Tiến sỹ 7 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TT Tên bảng biểu Tr. 1 Bảng 2.1. Các tiêu chí và chỉ báo đánh giá chất lượng HĐGD môn học của GV 53 2 Bảng 2.2. Thống kê tần suất phương án trả lời các nhận định trong phiếu đánh giá chất lượng HĐGD của GV (dành cho SV đánh giá) 60 3 Bảng 2.3. Năm chỉ số cơ bản về đại lượng đo mức độ đánh giá của SV đối với chất lượng HĐGD của GV 65 4 Bảng 2.4. Thống kê tần suất phương án trả lời các nhận định trong phiếu đánh giá chất lượng HĐGD của GV (dành cho GV tự đánh giá) 67 5 Bảng 2.5. Năm chỉ số cơ bản về đại lượng đo mức độ tự đánh giá của GV đối với chất lượng HĐGD của GV 72 6 Bảng 2.6. Thống kê tỷ lệ tần suất phương án trả lời các nhận định của GV và SV trên phiếu đánh giá chất lượng HĐGD của GV 75 7 Bảng 2.7. Sự tương quan giữa các tiêu chí về chất lượng HĐGD của GV theo đánh giá của GV 77 8 Bảng 2.8. Sự tương quan giữa các tiêu chí về chất lượng HĐGD của GV theo đánh giá của SV 78 9 Bảng 2.9. Giá trị trung bình của các tiêu chí theo đánh giá của GV và SV 79 10 Bảng 2.10. Phân tích ANOVA theo các tiêu chí đánh giá giữa SV và GV 79 11 Biểu đồ 2.1. Mối quan hệ giữa tần suất SV tham gia khảo sát với giá trị bình quân (TBC) điểm đánh giá các nhận định trên phiếu đánh giá 65 12 Biểu đồ 2.2. Mối quan hệ giữa tần suất GV tham gia khảo sát với giá trị bình quân (TBC) điểm đánh giá các nhận định trên phiếu tự đánh giá 72 8 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây, giáo dục đại học (GDĐH) của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, từng bước hội nhập với giáo dục các nước trong khu vực và trên thế giới. Sự chuyển biến tích cực trong GDĐH đã và đang đáp ứng nhu cầu học tập, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội. Quy mô đào tạo ngày càng tăng. Việc đa dạng hoá ngành nghề đào tạo, loại hình, phương thức đào tạo và chủ thể sở hữu cơ sở giáo dục và đào tạo ngày càng được quan tâm chú ý. Các hoạt động liên kết đào tạo giữa các cơ sở GDĐH ở trong nước và nước ngoài đang được mở rộng. Nhiều cơ sở GDĐH ở trong nước đã bắt đầu áp dụng các mô hình, các chuẩn mực đào tạo của nước ngoài. Chính những chuyển biến này là cơ hội để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các cơ sở GDĐH. Tuy nhiên, yêu cầu về nguồn nhân lực ở trong nước cũng như trên thế giới ngày một cao, sự cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước ngày càng trở nên khốc liệt sẽ là những thách thức lớn đối với sự tồn tại và phát triển của nhiều trường đại học và cao đẳng ở nước ta. Để đáp ứng một phần yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên (GV), việc đánh giá, làm rõ chất lượng hoạt động giảng dạy (HĐGD) trên cơ sở đó tìm các giải pháp để không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng HĐGD trong các trường đại học, cao đẳng là một yêu cầu hết sức cấp thiết. Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh, tiền thân là Trường Trung học Lâm nghiệp I Trung ương được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp thành trường cao đẳng tháng 11 năm 2007. Nhà trường đã có truyền thống trên 45 năm đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp và kinh tế với uy tín cao về chất lượng đào tạo, song đào tạo bậc cao đẳng của Nhà trường còn hết sức mới mẻ và còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có chất lượng của đội ngũ GV. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo luôn được Nhà trường quan tâm hàng đầu đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi ngành giáo dục và đào tạo chủ trương xây dựng hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục nhằm không ngừng duy trì và 9 nâng cao chất lượng và các chuẩn mực trong giáo dục và đào tạo. Các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo và tự đánh giá của Nhà trường đang được quan tâm đúng mức. Mặc dù vậy, một số vấn đề như quan niệm về chất lượng giáo dục, chất lượng giảng dạy và chất lượng học tập, các yếu tố và điều kiện đảm bảo chất lượng, các tiêu chí và công cụ đánh giá chất lượng, biện pháp và quy trình cải tiến chất lượng, vẫn còn rất mới mẻ đối với cán bộ, GV, công nhân viên và sinh viên (SV) của Nhà trường. Nhà trường chưa thực sự có hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động đào tạo của mình, nhất là các HĐGD, nên khó khẳng định được chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo nói chung của Nhà trường hiện nay ra sao, có đáp ứng được yêu cầu của SV, người sử dụng lao động và xã hội hay không. Trong thực tiễn, đánh giá chất lượng HĐGD đã được thực hiện ở nhiều trường đại học trong và ngoài nước với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, hình thức SV và GV tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy được coi là hai hình thức có ý nghĩa quan trọng. Trong quá trình đào tạo, SV vừa là trung tâm, vừa là đối tượng, vừa là sản phẩm, vừa là người hưởng thụ. Chính vì thế, đánh giá chất lượng giảng dạy của GV bởi SV chính là một trong những thước đo chất lượng HĐGD. Bên cạnh đó, GV là những người trực tiếp tham gia vào quá trình giảng dạy và tạo nên chất lượng giảng dạy do vậy để đánh giá chất lượng HĐGD không thể thiếu sự đánh giá của chính GV đối với HĐGD của họ. Tuy nhiên, chất lượng HĐGD của GV được đánh giá theo quan điểm của SV và của GV có sự khác biệt như thế nào, tính chính xác và độ tin cậy của hai hình thức đánh giá này khác biệt ra sao vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu. Với những lý do đó, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu của luận văn là: “Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh”. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài Đây sẽ là một đề tài nghiên cứu sự khác biệt trong đánh giá chất lượng HĐGD của GV được xem xét trên góc độ đo lường và đánh giá chất lượng theo quan điểm của SV và của GV. Lần đầu tiên chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông [...]... - Chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc hiện nay như thế nào theo đánh giá của SV và GV? - Chất lượng HĐGD của GV theo đánh giá của SV và GV có sự khác biệt ra sao? - Những giải pháp nào có thể áp dụng để duy trì và nâng cao chất lượng HĐGD của GV? Giả thuyết nghiên cứu - Chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được cả SV và GV đánh giá cao - SV đánh giá chất. .. lượng HĐGD của GV Chƣơng 2: Chất lượng HĐGD của GV và sự khác biệt giữa GV và SV trong đánh giá chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục 13 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG HĐGD CỦA GIẢNG VIÊN 1.1 Tổng.. .Lâm Đông Bắc được nghiên cứu đánh giá một cách bài bản, có hệ thống Xuất phát từ những cơ sở lý luận về chất lượng, chất lượng giảng dạy, đề tài sẽ đề xuất các phương pháp đánh giá, tiêu chí và công cụ đánh giá áp dụng cho SV và GV trong đánh giá chất lượng HĐGD của GV từ đó thấy được sự khác biệt trong đánh giá giữa GV và GV đối với chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc... pháp nhằm nâng cao chất lượng HĐGD của GV tại Trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc 2 Mục đích nghiên cứu của đề tài Đề tài nhằm nghiên cứu sự khác biệt trong đánh giá giữa GV và SV đối với chất lượng HĐGD của GV trên cơ sở áp dụng bộ tiêu chí, công cụ để đánh giá chất lượng HĐGD của GV, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng HĐGD của đội ngũ GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc 3 Giới... đánh giá chất lượng HĐGD của GV theo quan điểm của SV và của chính GV mà chưa nghiên cứu đánh giá chất lượng hoạt động học tập của SV Khách thể SV và GV trong nghiên cứu này được sử dụng như là những chủ thể để đánh giá chất lượng HĐGD của GV từ đó thấy được sự khác biệt trong đánh giá giữa SV và GV đối với chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh 4 Câu hỏi nghiên cứu,... chất lượng HĐGD của GV cao hơn so với GV ở hầu hết các tiêu chí về chất lượng HĐGD của GV - Giải pháp với Nhà trường, với GV và với SV để duy trì và nâng cao chất lượng HĐGD của GV 5 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được 11 đánh giá thông qua ý kiến của SV đang học tập tại các Khoa chính và của các GV trực tiếp giảng dạy, ... đợi của đề tài Kết quả nghiên cứu mong đợi của đề tài là làm sáng tỏ thực trạng chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc; đề xuất được bộ tiêu chí và công cụ để đánh giá chất lượng HĐGD của GV thông qua SV và GV; vận dụng bộ tiêu chí và công cụ này để thực hiện đánh giá chất lượng HĐGD của GV, từ đó thấy được sự khác biệt trong đánh giá giữa GV và SV đối với chất lượng HĐGD của. .. mới nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp mọi đối tượng SV [13] Tác giả Sái Công Hồng (2008) trong nghiên cứu của mình đã xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên trung học cơ sở và áp dụng thí điểm tại thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc Từ việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua sự tự đánh giá của giáo viên, đánh giá của đồng nghiệp và của cán bộ quản... [12],… Trong nghiên cứu đề tài, tác giả sẽ kế thừa những kết quả nghiên cứu trên và đưa ra một hướng tiếp cận nhằm đánh giá hợp lý nhất chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh từ đó thấy được sự khác biệt trong đánh giá giữa GV và SV đối với chất lượng HĐGD của GV 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Các khái niệm cơ bản liên quan đến đánh giá chất lượng HĐGD 1.2.1.1 Đánh giá Theo... cán bộ quản lý trong Nhà trường Đối tượng nghiên cứu Sự khác biệt trong đánh giá giữa GV và SV đối với chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc là đối tượng chính để nghiên cứu 6 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 7 năm 2012 + Phạm vi không gian: Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh - Phạm . cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV 52 2.2.2. Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV theo đánh giá của SV 55 2.2.3. Chất lượng hoạt động giảng dạy của GV theo đánh giá của. BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC NGUYỄN HUY CƢỜNG SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ GIỮA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NÔNG. và công cụ đánh giá áp dụng cho SV và GV trong đánh giá chất lượng HĐGD của GV từ đó thấy được sự khác biệt trong đánh giá giữa GV và GV đối với chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng Nông
- Xem thêm -

Xem thêm: sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc, quảng ninh, sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc, quảng ninh, sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường cao đẳng nông lâm đông bắc, quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn