hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty dầu khí Việt Nam

26 484 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2014, 20:36

. TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty tài chính cổ. khí Việt Nam Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam tiền thân là Công ty Tài chính Dầu khí, là TCTD phi ngân hàng và là ñơn vị thành viên của Tập ñoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ñược. tổng công ty (bao gồm công ty mẹ và các công ty con). 17 Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM 3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty dầu khí Việt Nam, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty dầu khí Việt Nam, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty dầu khí Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn